Protokół z XXXII sesji RM - 18 czerwiec 2013 r.


Protokół  nr  XXXII/2013
z XXXII sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 18  czerwca  2013 r.
 


Sesja odbyła się dnia 18 czerwca  2013 roku i trwała od godziny 16.00 do godz. 17.30 
 
Na ogólna ilość 15 radnych obecnych na sesji było 15 radnych, co stanowi  100 %.
 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 
Porządek obrad omówiony w punkcie drugim, trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1.   Otwarcie
           
2.   Przyjęcie porządku obrad XXXII  sesji RM.
           
3.   Sprawa zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012  rok Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie
 
4.  Sprawa zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012  rok Muzeum Ziemi Chełmińskiej
           
5. Sprawa zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Chełmińskiego Domu Kultury.
 
6.  Sprawa regulaminu targowiska usytuowanego przy ulicy Dworcowej.
           
7.  Sprawa „Regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno”.
           
8. Sprawa wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargowej nieruchomości.
           
9.  Sprawa zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXVI/168/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie określenia    szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno 
           
10. Zmiana uchwały   w  sprawie  uchwalenia budżetu Miasta Chełmna    na rok 2013.
         
11. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2013 – 2019.
         
12. Informacja z realizacji uchwał .
 
13. Interpelacje Radnych.
 
14. Wolne wnioski i informacje.
           
15. Zakończenie.
 
 
Punkt 1.     Otwarcie

 
Otwarcia  XXXII  sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Janusz Błażejewicz.  Następnie powitał wszystkich obecnych;  radnych, pracowników Urzędu Miasta, prasę i zaproszonych gości.
 
Na wstępie dzieci z  „Teatru dzieciom” działającego przy Chełmińskim Domu Kultury wręczyły zaproszenia wszystkim Radnym na „Szaleństwa teatralne” dnia 27 czerwca br. 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Jacka Kordowskiego.
 
-        stwierdzenie quorum
 
Na stan 15 radnych,  na sali obrad znajduje się  15 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
 
-        przyjęcie protokołu
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - poinformował, że protokół  z XXXI  sesji Rady Miasta znajdował  się do wglądu w Biurze Rady Miasta.  Do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołu,  w związku z czym na podstawie  § 29 ust. 4 Statutu Miasta, protokół z XXXI sesji Rady Miasta, uważa się  za przyjęty.
 
 
 
Punkt 2.     Przyjęcie porządku obrad  XXXII  sesji  Rady  Miasta.
                  
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz   poinformował, że porządek obrad XXXII sesji został  radnym przesłany i poprosił o zgłaszanie ewentualnych poprawek.  W związku z brakiem wniosków do porządku obrad przystąpił do jego  realizacji.Punkt 3.     Sprawa zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka  w Chełmnie
 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej p. M. Pieniążek -  przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 2 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przedstawił opinie Komisji Rady Miasta, i tak:
- Komisji Budżetu i  Bezpieczeństwa Publicznego  – Załącznik nr 3 do protokołu,
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska
                                                                  – Załącznik nr 4 do protokołu.
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania  Rada Miasta jednogłośnie  przyjęła Uchwałę Nr XXXII/210/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie (Załącznik nr 5 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 4.     Sprawa zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za  2012 rok Muzeum Ziemi Chełmińskiej.
 
Dyrektor Muzeum Ziemi Chełmińskiej p. Gerka - przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 6 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przedstawił opinie Komisji Rady Miasta, i tak:
- Komisji Budżetu i  Bezpieczeństwa Publicznego  – Załącznik nr 7 do protokołu,
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska
                                                                  – Załącznik nr 8 do protokołu.
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 2.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania  Rada Miasta jednogłośnie  przyjęła Uchwałę Nr XXXII/211/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Muzeum Ziemi Chełmińskiej (Załącznik nr 9 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt  5.    Sprawa zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Chełmińskiego Domu Kultury
 
Dyrektor Muzeum Ziemi Chełmińskiej p. Napora - przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 10 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przedstawił opinie Komisji Rady Miasta, i tak:
- Komisji Budżetu i  Bezpieczeństwa Publicznego  – Załącznik nr 11 do protokołu,
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska
                                                                  – Załącznik nr 12 do protokołu.
 
Radny p. Strzelecki – przypomniał, że w roku  ubiegłym na spotkaniu Rady Miasta  była omawiana działalność ChDK i poprosił o informację, czy spotkanie to przyniosło jakieś rezultaty? Zwrócił uwagę, że przeznacza się około 1 mln. zł. na ChDK, z tego na kluby i stowarzyszenia oraz organizowanie imprez przeznacza się około 300 tys. zł., a pozostała kwota to koszty stałe. Reasumując stwierdził, że na utrzymanie ChDK wydaje się około 700 tys. zł. Poprosił o informacje, czy są możliwości, aby z tej kwoty większe środki przeznaczyć na organizację imprez  kulturalnych.  
 
Dyrektor ChDK p. Napora – odpowiadając przedmówcy stwierdził, że sprawozdanie i objaśnienia są bardzo szczegółowe. Dodał, że koszty utrzymania wynikają  z przepisów prawa, ponieważ z tych środków utrzymywany jest nie tylko budynek  ChDK, ale także amfiteatr i kino „Rondo”.  Dodał, że wszystkie przeglądy budowlane, elektryczne itd. są realizowane z budżetu ChDK.
Przypomniał, że niedawno miała miejsce kontrola Komisji Rewizyjnej, na której szczegółowo przedstawiono koszty funkcjonowania i utrzymania tych obiektów  i Komisja Rewizyjna po przeprowadzonej analizie nie znalazła żadnych uchybień  w zakresie wydatkowania środków.
Dodał, że rolą Chełmińskiego Domu Kultury jest bezpośrednia praca z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. We wszystkich zajęciach uczestniczy ponad 500 osób.
Nawiązując do spotkania z Radą Miasta stwierdził, że wiele się zmieniło, a mianowicie wzięto pod uwagę niektóre propozycje. Festiwal orkiestr dętych zmienił się w cykl dwuletni,  zrezygnowano z organizacji „Nocy wianków”. Chełmiński Dom Kultury otrzymał także nowe zadania np. „Walentynki”. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „I Chełmiński Festiwal Muzyki Religijnej”, który pozwoli na wypromowanie odpustu chełmińskiego i  przyciągnie jeszcze więcej turystów do Chełmna.
    
Radny p. Strzelecki – podziękował za wyczerpujące wyjaśnienia i poinformował, że uzgodnił z Przewodniczącym Komisji Budżetu, iż na jedno    z posiedzeń Komisji zostanie zaproszony Dyrektor ChDK i zostaną omówione  sprawy związane z finansowaniem Domu Kultury.
 
Radny p. Jurczak – stwierdził, że należy rozumieć zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych takich, jak Dom Kultury. Zdaniem mówcy muszą być środki na kierowanie i naukę zespołów oraz nadzór nad ich próbami. Stwierdził, że sprawy podziału środków na działalność poszczególnych zespołów zostaną omówione na posiedzeniu Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego.
 
Przewodniczący obrad - w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 3.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania  Rada Miasta jednogłośnie  przyjęła Uchwałę Nr XXXII/212/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Chełmińskiego Domu Kultury (Załącznik nr 13 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt  6.    Sprawa regulaminu targowiska usytuowanego przy ulicy Dworcowej.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 14 do protokołu).
                                                                                     
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zapoznał obecnych z opinią Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 15 do protokołu.
 
Radny p. Dzikowski – nawiązał do sprawy lokalizacji targowiska. Zwrócił uwagę, że podano numer działki i zasugerował, że targowisko zlokalizowane przy ulicy Dworcowej powinno mieć nadany numer ulicy.
 
Burmistrz Miasta – nawiązując do wypowiedzi przedmówcy wyjaśnił, że sprawa  lokalizacji targowiska była wyjaśniana po korespondencji p. Mariusza Felsmanna skierowanej do Nadzoru Prawnego Wojewody Kujawsko Pomorskiego. Poinformował, że posiada odpowiedź skierowaną do p. Felsmanna, z której wynika, że określenie lokalizacji targowiska może  być podane ze wskazaniem numery działki, na której się znajduje. 
 
Radny p. Giżyński – poprosił Burmistrza Miasta o wyjaśnienie zapisu przy opłacie targowej cyt. „+20 % za każde dodatkowe miejsce” i poprosił  o wyjaśnienie czy zapis ten dotyczy całego cennika.  
 
Radny p. Błażejewicz – nawiązując do sprawy usytuowania targowiska przy ulicy Dworcowej uznał, że jest ono nie fortunne. Zasugerował, aby rozważyć możliwość nadania nazwy temu targowisku. Nawiązując do sprawy zaproponowanych obniżek opłaty targowej stwierdził, że stawki obowiązujące na podstawie uchwały Rady Miasta z dnia 26 października 2004 r. są takie same.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że zasadna jest propozycja nazwania targowiska. Nawiązując do sprawy obniżki opłat wyjaśnił, że zaproponowano system, który powstał na bazie doświadczenia targowego. System ma na celu zachęcenie targujących do skorzystania ze schematu zapewniającego profity zarówno dla budżetu miasta, jak i dla handlujących. 
 
Inkasent targowiska p. Pocięgiel – wyjaśnił, że stawki opłat ujęte w pkt. I i II pozostają bez zmian, a wprowadzono 20% za dodatkowe miejsca, co ma na celu zachęcenie handlujących do rozkładania większej ilości towaru, aby był on wyeksponowany. Dodał, że zaproponowane zmiany będą dotyczyły około 20 osób handlujących.
 
Radny p. Strzelecki – stwierdził, że dyskusja wniosła nowe sprawy, które mówca chce przedyskutować z członkami Klubu Radnych w związku z czym zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie przerwy w obradach.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek formalny zgłoszony przez radnego Strzeleckiego.
 
          Za wnioskiem głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych nie było,
         przy 4 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek radnego Strzeleckiego i ogłosił przerwę  w obradach.
 
                                                                                      - PO  PRZRWIE –
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że na sali obrad znajduje się 15 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
Przewodniczący Klubu Radnych „Twoje Chełmno2001, Forum Samorządowego i Platformy Obywatelskiej p. Strzelecki – w imieniu członków Klubu Radnych stwierdził, że zaproponowane obniżki są zbyt niskie   i zaproponował przyjecie następujących stawek:
 
I.OD SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH:
1. Z samochodu                                                                      -   8,00 zł  
2. Ze straganu miejskiego                                                        -   5,00 zł  
3. Ze stanowiska na straganie miejskim działkowicze                   -   2,00 zł
4. Ze stanowiska wyznaczonego przez miasto                             -  11,00 zł  
5. Ze stanowiska wyznaczonego przez miasto o pow. 9 m²            - 11,00 zł  
6. Ze stanowiska wyznaczonego przez miasto o pow.4,5 m²          -   5,00 zł    

II.  OD SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZO – PRZEMYSŁOWYCH
1.  Z samochodu                                                                     -  21,00 zł   
2.  Ze straganu miejskiego                                                       -  16,00 zł  
3.  Z miejsca na straganie miejskim                                           -  10,00 zł  
4.  Ze stanowiska wyznaczonego przez miasto                             -  37,00 zł  
5. Ze stanowiska wyznaczonego przez miasto o pow. 9 m²            -  16,00 zł  


 
III.  STAWKI ZA DODATKOWE STANOWISKA OD SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW  ROLNYCH I OGRODNICZYCH:
1.  Ze straganu miejskiego  za każdy zajęty stragan                            - 1,00 zł
2.  Ze stanowiska wyznaczonego przez miasto  za każde zajęte stanowisko –
                                                                                                     - 2,00 zł
3.  Ze stanowiska wyznaczonego przez miasto o pow. 9 m² za każde zajęte
                                                                                      stanowisko - 2,00 zł

IV.  STAWKI ZA DODATKOWE STANOWISKA OD SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZO – PRZEMYSŁOWYCH
1. Ze straganu miejskiego  za każdy zajęty stragan                     -  4,00 zł
2. Ze stanowiska wyznaczonego przez miasto  za każde zajęte stanowisko 
                                                                                                      -  8,00 zł
3. Ze stanowiska wyznaczonego przez miasto o pow. 9 m² za każde zajęte
                                                                                stanowisko    -  4,00 zł


Burmistrz Miasta  - nawiązując do propozycji przedmówcy poprosił o informację o ile mniej środków finansowych wpłynie do budżetu miasta z opłat za targowisko przy ulicy Dworcowej. Dodał, że zaproponowany schemat opłat nie obniżał dochodów, a ewentualnie mógł spowodować ich wzrost. Zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie przerwy w obradach, na której zostaną przeliczone zaproponowane przez Klub stawki i ich wpływ na budżet miasta.
 
Przewodniczący obrad – poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek Burmistrza Miasta o ogłoszenie przerwy w obradach.
 
                          Za wnioskiem głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych
                          i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek Burmistrz Miasta i ogłosił przerwę w obradach.

                                                                                      - PO  PRZERWIE –
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że na sali obrad znajduje się 15 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że wspólnie ze Skarbnikiem Miasta i Inkasentem targowiska przeliczyli zaproponowane stawki przez Klub Radnych i będzie to różnica około 5 tys. zł. w skali roku, przy utrzymaniu trwającej tendencji. Następnie przyjął propozycję Klubu Radnych, jako autopoprawkę.

Radny p. Stachewicz – podziękował Przewodniczącemu Klubu Radnych „Twoje Chełmno 2001, Forum Samorządowego i Platformy Obywatelskiej” za inicjatywę, która wspiera działania zmierzające do urealnienia stawek opłaty targowej. Podziękował za postawę i wyraził zadowolenie, że podejście jest jednolite i korzystne dla handlujących na targowisku.
 
Przewodniczący obrad – stwierdził, że wpływy z tytułu opłaty targowej nie ulegną zmniejszeniu, ponieważ utworzono targowisku na Rynku. Następnie  w związku z brakiem chętnych  do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 4 wraz z autopoprawką  Burmistrza Miasta.
 
                Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych   
               i wstrzymujących nie było.
                                                                                     
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXII/213/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu targowiska usytuowanego przy ulicy Dworcowej (Załącznik nr 16 do protokołu).
 
 
 
Punkt  7.    Sprawa „Regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno”.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 17 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zapoznał obecnych z opinią Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 18 do protokołu.
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 5.
 
                    Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
                    nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXII/214/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Chełmna” (Załącznik nr 19 do protokołu).   


                                 
Punkt 8.     Sprawa wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargowej nieruchomości.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 20 do protokołu). Następnie zgłosił autopoprawkę polegającą na wprowadzeniu w § 3 dodatkowej treści:
 
„- Lokal użytkowy o powierzchni 47,80 m2 przy ul. Rynek 2 usytuowanego na części działki nr 402 – Pani Zofii Skoczylas.”
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zapoznał obecnych z opinią Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 21 do protokołu. Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 6.
 
               Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
               i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXII/215/2013 Rady Miasta Chełmna  z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargowej nieruchomości  (Załącznik nr 22 do protokołu).     
 
 
 
 
Punkt 9.     Sprawa zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXVI/168/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno  
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 23 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zapoznał obecnych z opinią Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 24 do protokołu.  Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 7.
 
                   Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych   
                  i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXII/216/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXVI/168/2012  Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno   (Załącznik nr 25 do protokołu).      
 
 
 
 
Punkt 10.  Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna    na rok 2013.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 26 do protokołu). Następnie zgłosiła autopoprawkę o treści:
„-       Dział 852  rozdział 85216 zasiłki stałe  zwiększa się dochody o kwotę 15 267 zł. na § 2030 - dotacja celowa na zadanie własne z Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki    stałe .Ta sama kwota znajdzie się w budżecie w wydatkach  na  § 3110 – zasiłki stałe.
-        Dział 926  rozdział 92601 Obiekty sportowe § 6208 dotacja celowa ze środków z UE   na budowę „Orlika „ zmniejsza się dochody o kwotę 333 000 zł, ponieważ środki te otrzymaliśmy 31grudnia 2012 roku. Brakujące środki zostaną uzupełnione o wolne środki które zostały z poprzedniego roku.
          Wpłynęło pismo dyrektora szkoły SP1 o zwiększeniu środków na rachunku dochodów  własnych o kwotę 7 050 zł  z przeznaczeniem na zakup zmywarki i szafy na naczynia do stołówki szkolnej. Powyższą kwotę otrzymano od sponsorów. W związku z tym zwiększa się  przychody i rozchody na rachunku dochodów własnych przy SP 1.o kwotę 7050 zł.
Dochody po zmianie wynoszą 50.179 027 zł, w tym dochody bieżące to kwota 46.341 906 zł, a dochody majątkowe 3.837 121 zł.
Wydatki po zmianie wynoszą 51.816 876 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 46.308 832 zł, a wydatki majątkowe 5.508.044 zł. W wyniku tych zmian deficyt zwiększy się o kwotę 540.766 zł. i będzie wynosił 1.637.849 zł. Planowany kredyt do zaciągnięcia w tym roku nie będzie zwiększony i będzie wynosił 915.484 zł.”
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zapoznał obecnych z opinią Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 27 do protokołu.
 
Następnie w związku  brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały wraz z autopoprawką.
 
                   Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
                   nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXII/217/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2013 (Załącznik nr 28 do protokołu).
 
 
 
Punkt 11.   Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2013 – 2019.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 29 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zapoznał obecnych z opinią Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 30  do protokołu. Następnie w związku  brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały wraz z autopoprawką.
 
                   Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
                   nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXII/218/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmna na lata 2013 – 2019 (Załącznik nr 31 do protokołu).
 
 
Punkt 12.   Informacja z realizacji uchwał .
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski poinformował, że na XXXI sesji  dnia 30 kwietnia br. Rada Miasta podjęła  siedem uchwał, i tak:

1.     Uchwała Nr XXXI/203/2013 w sprawie zmiany  Uchwały  Nr XLVI/432/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 marca 2002 roku zmienionej Uchwała Nr XXXV/244/2005 z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie regulaminu targowisk – opublikowano w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj. Pom.  – poz. 1847 z dnia 7 maja 2013 r.

2.     Uchwała Nr XXXI/204/2013 w sprawie regulaminu targowiska usytuowanego na płycie Rynku – opublikowano w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj. Pom.  – poz. 1848 z dnia 7 maja 2013 r.

3.     Uchwała Nr XXXI/205/2013 w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Wiśle położonemu na terenie miasta Chełmna – opublikowano  w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj. Pom.  – poz. 1849 z dnia 7 maja 2013 r.

4.     Uchwała Nr XXXI/206/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2013.

5.     Uchwała Nr XXXI/207/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2013 -2019.

6.     Uchwała Nr XXXI/208/2013 w sprawie uchylenia regulaminowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w  miejscach publicznych na terenie miasta Chełmna  – opublikowano w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj. Pom.  – poz. 1886 z dnia 8 maja 2013 r.

7.     Uchwała Nr XXXI/209/2013 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu  (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz przyjęcia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów  – opublikowano w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj. Pom.  – poz. 1850 z dnia 7 maja 2013 r.
 
 
 
Punkt 13.   Interpelacje Radnych.

 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że do czasu rozpoczęcia obrad nie wpłynęła żadna interpelacja.
 
 
 
Punkt  14.  Wolne wnioski i informacje.
 

Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w imieniu Dyrektora i Pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmnie zaprosił wszystkich radnych na otwarcie wystawy prac plastycznych mgr inż. arch. Piotra Gawłowskiego, które odbędzie się dnia 28 czerwca br. o godz. 11.00.
Następnie poprosił Burmistrza Miasta o informację na temat rozstawianych na Rynku „piłek”.
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy poinformował, że na Rynku będzie akcja promocyjna, przeprowadzana na terenie całej Polski, w ramach której zorganizowanych będzie 16 otwartych dwudniowych imprez plenerowych, po jednej w każdym województwie. Dodał, że Chełmno jest jedynym miastem w Województwie Kujawsko - Pomorskim, w którym będą pokazane różnorodne projekty współfinansowane ze środków unijnych. Będą to trzy „piłki” połączone w całość multimedialnie, co pozwoli na wirtualną wycieczkę do wnętrza ziemi, gry multimedialne, warsztaty fotograficzne, pokazy udzielania pierwszej pomocy, testowanie systemu komputerowego dotyczącego poszukiwania osób zaginionych, zjazd po stokach górskich  i wiele innych atrakcji.
 
Radny p. Giżyński – zwracając się do Burmistrza Miasta nawiązał do remontu ulicy Grudziądzkiej i stwierdził, że materiał używany do remontu wygląda, jakby był wcześniej używany, jest brudny i poplamiony. Poprosił o wyjaśnienie czy zostanie to wyczyszczone.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że cały brud, jaki pojawił się w czasie remontu będzie zmyty. Dodał, że założone bloczki nie będą krystalicznie czyste, ponieważ kamień jest naturalny i był cięty z różnych źródeł. Przypomniał, że podobne wątpliwości były przy zakładaniu płyt w pobliżu Ratusza.
 
Radny p. Dzikowski – nawiązując do sprawy wystawionych „piłek” na Rynku zaapelował do obecnych o rozpropagowanie tego pokazu w szkołach. Dodał, że w Chełmnie jest organizowanych dużo ciekawych imprez, ale „polityka informacyjna”   nie jest najlepsza i nie wszystkie informacje docierają do mieszkańców.
Nawiązując do sprawy głosowania projektu uchwały w sprawie regulaminu targowiska przy ulicy Dworcowej poinformował, że były obawy, czy koalicja poprze propozycje zmniejszenia opłat. Stwierdził, że projekt uchwały opracowany przez inkasenta targowiska wraz z wnioskiem przedstawionym przez radnego Strzeleckiego stanowi doprecyzowaną całość.
Poruszając sprawę remontów ulic zwrócił uwagę, że po ulewnych deszczach znowu są dziury na ulicach. Jako przykład podał ulice: Piotra Skargi, Słowackiego, Kamionka i poprosił o informacje, kiedy zostaną naprawione. 
 
Burmistrz Miasta – wyjaśniając sprawę „łatania dziur na ulicach”  poinformował, że ulica Piotra Skargi została naprawiona natomiast pozostałe ulice systematycznie będą naprawiane.
Nawiązując do sprawy rozpropagowania imprezy na Rynku wyjaśnił, że było to zadanie firmy, która wygrała przetarg i jest organizatorem tej imprezy.
 
Przewodniczący obrad – nawiązując do sprawy „łatania dziur na ulicach” poinformował, że tego typu uwagi wpisywał do zeszytu „Wnioski radnych” i odwrotnie zostały one usunięte. Zaapelował o praktykowanie wpisów do zeszytu, a nie pozostawianie takich uwag do dnia sesji.
 
Kierownik Referatu Oświaty p. Ludwikowska – w uzupełnieniu informacji przekazanych przez Burmistrza Miasta wyjaśniła, że informacja o imprezie „Polska korzysta” była przesłana do wszystkich szkół oraz do prasy.
 
Radny p. Strzelecki – podziękował za poparcie wniosku Klubu Radnych „Twoje Chełmno 2001, Forum Samorządowe i Platforma Obywatelska”  w sprawie obniżenia opłat na targowisku i wyraził nadzieję, że inne wnioski Klubu znajdą również poparcie. Zwrócił uwagę na konieczność naprawy ulicy Łąkowej, Wiklinowej, Stroma, Cegielniana. Dodał, że na Rybakach  są trzy ciągi schodów i wszystkich są bardzo niebezpieczne, a schodzenie po nich grozi śmiercią lub kalectwem. Ponadto drogi prostopadłe do ulicy Łąkowej, ulica Kilińskiego  i Ogrodowa. Dodał, że liczy na poparcie Radnych w sprawie remontu wymienionych ulic.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że radny p. Strzelecki wymienił ulice ze swojego okręgu i każdy radny może wymienić ulice, które wymagają naprawy czy renowacji ze swojego okręgu. Dodał, że nie ma żadnego oporu ze strony Urzędu Miasta, ale takie prace muszą być umieszczone w budżecie miasta. Wszystko co jest robione na ulicach jest wykonywane w ramach bieżącego utrzymania ulic.
 
Radny p. Strzelecki – stwierdził, że nie wszyscy radni w swoich okręgach mają takie ulice, jakie są na Rybakach.
 
 
 
 
Punkt  15. Zakończenie

 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zakończył  obrady XXXII sesji Rady Miasta Chełmna, dziękując obecnym za udział i głos w dyskusji.
 
 
Protokołowała                                                                    Przewodniczył
 
(M. Westfalewska)                                                              (J. Błażejewicz)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: M. Westfalewska (18 września 2013)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (7 października 2013, 09:16:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1224

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij