W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442OBWIESZCZENIE o wydłużeniu terminu zakończenia postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:„Zabudowa przemysłowo-magazynowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą na terenie zakładu MEDOS Paweł Buławka spółka komandytowa w Chełmnie, przy ul. Magazynowej 3”

Wójt Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno  

                        
Stolno, dnia 11 kwietnia 2024 r.

SRLiOŚ.6220.13.2023.AS

 
Obwieszczenie 

Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z póź. zm.) – dalej k.p.a, oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 z poź. zm.) Wójt Gminy Stolno zawiadamia, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:

„Zabudowa przemysłowo-magazynowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą na terenie zakładu MEDOS Paweł Buławka spółka komandytowa w Chełmnie, przy ul. Magazynowej 3”

nie może zakończyć się w ustawowym terminie, z uwagi na oczekiwanie na trwającą procedurę oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym konieczność uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który przedłużył termin uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Powyższe spowodowane jest również koniecznością zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 10 k.p.a,, oraz szczegółowego przeanalizowania dokumentacji sprawy.

Mając powyższe na uwadze, zawiadamiam o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 30 sierpnia 2024 r.

Zgodnie z art. 37 § 1 i § 3 k.p.a,, stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Stolno, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36     § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie (art. 37 § 2 k.p.a,).

Jednocześnie informuje się o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art.10 k.p.a, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a informuje się o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej i ustnej w siedzibie Urzędu Gminy Stolno, Stolno 112, pokój nr 13, w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 7.15-15.15, wtorek 7.15-16.30, piątek 7.15-14.00 po uprzednim telefonicznym kontakcie z osobą prowadzą postępowanie, tel. 56 677-09-10.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stolno i Urzędu Miasta Chełmna, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Stolno, Urzędu Miasta Chełmna oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Grubno,  za pośrednictwem Sołtysa Sołectwa.

Data publicznego ogłoszenia: 11.04.2024 r.

           
Otrzymują:

1. Pełnomocnik, zgodnie z art. 40 § 2 k.p.a.,  

2. Strony postępowania poprzez podanie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 49 k.p.a,

3. Sołtys sołectwa Grubno – z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz odesłanie po upływie 14 dni  z adnotacją   o terminie wywieszenia i zdjęcia obwieszczenia,

4. Urząd Miasta Chełmna,

5. aa

 

Sprawę prowadzi: Anna Sankiewicz-Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska, e-mail: rolnictwo@stolno.com.pl,

tel. 56 677-09-10.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego