Protokół z XXX sesji


Protokół  nr  XXX/2013
z XXX sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 26  marca  2013 r.

 
                                           Sesja odbyła się dnia 26 marca 2013 roku                                                                       i trwała od godziny 16.00 do godz. 20.10 
 
                                           Na ogólna ilość 15 radnych obecnych na                                                                         sesji było 15 radnych, co stanowi  100 %.
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Porządek obrad omówiony w punkcie drugim, trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1.     Otwarcie
 
2.     Przyjęcie porządku obrad XXX  sesji RM.
 
3.     Informacja nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Chełmna.
 
4.     Informacja nt. sytuacji na chełmińskim i powiatowym rynku pracy.
 
5.  Sprawa zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie z obowiązku wpłaty  nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta Chełmna.
 
6.     Sprawa zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełmna na lata 2009 – 2015.
 
7.    Sprawa   zmiany    uchwały   w    sprawie  uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2013.
 
8.     Sprawa zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2013 – 2019.
 
9.     Informacja z realizacji uchwał.
 
10.   Interpelacje Radnych.
 
11.   Wolne wnioski i informacje.
 
12.   Zakończenie.
 
 
 
 
Punkt 1.     Otwarcie
 
Otwarcia  XXX sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Janusz Błażejewicz.  Następnie powitał wszystkich obecnych;  radnych, pracowników Urzędu Miasta, prasę  i zaproszonych gości.
 
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Jacka Kordowskiego.
 
 
-        stwierdzenie quorum
 
Na stan 15 radnych,  na sali obrad znajduje się  15 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
 
-        przyjęcie protokołu
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - poinformował, że protokół z XXIX  sesji Rady Miasta znajdował  się do wglądu w Biurze Rady Miasta.  Do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołu,  w związku z czym na podstawie  § 29 ust. 4 Statutu Miasta, protokół z XXIX sesji Rady Miasta, uważa się  za przyjęty.
 
 
 
 
Punkt 2.     Przyjęcie porządku obrad  XXX  sesji  Rady  Miasta.
                  
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz   poinformował, że porządek obrad XXX sesji został  radnym przesłany i poprosił o zgłaszanie ewentualnych poprawek. 
W związku z brakiem wniosków do porządku obrad przystąpił do jego realizacji.
 
 
 
Punkt 3.     Informacja nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na  terenie miasta Chełmna.
 
Komendant Powiatowy Policji p. Cezary Cosban Woytycha – przedstawił „Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie za okres 2012 rok” – Załącznik nr 2 do protokołu.
 
Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Świdlikiewicz – przedstawił „Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Chełmnie za 2012 rok” – Załącznik nr 3 do protokołu.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, że należy dodać jaki Rada Miasta i Burmistrz Miasta mają wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Poprosił Przewodniczącego obrad o przedstawienie zdjęć. Jako pierwsze wskazał na stadion, gdzie Komisja Rewizyjna dwa lata temu przeprowadziła kontrolę  i wówczas zarządzający stadionem zwrócił uwagę na „nielegalną trybunę”. Następnie omówił zdjęcie przedstawiające drogę na Dworzyska, która pod wpływem warunków atmosferycznych jest nieprzejezdna. Ustawiono znak „zakaz wjazdu”, a mimo to samochody przejeżdżają tą drogą. Omówił zdjęcie przedstawiające skrzyżowanie na ulicy Toruńskiej, w kierunku Brzozowa. Zwrócił uwagę, że skrzyżowanie nie ma oznakowania. Dodał, że Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował, że cyt. „gdy będzie robiony remont, ten zjazd będzie zalegalizowany….” – poprosił o informację, jak długo to będzie jeszcze trwało.
 
Radny p. Jurczak – stwierdził, że niektórzy mają problemy ze zrozumieniem tematu i poprosił radnego p. Wrażenia o przedstawienie wniosków wynikających z prezentacji zdjęć. Dodał, że wszyscy wiedzą, że po zimie występują dziury na jezdniach i należy je usunąć. Zasugerował, że sala obrad przeradza się w salę prezentacji fotograficznej.
Zwracając się do Komendanta Powiatowego Policji stwierdził, że 99 etatów oraz pracownicy cywilni i dotychczas były dwa posterunki na terenie powiatu, a obecnie jest tylko w Unisławiu, co z pewnością usprawnia pracę Komendy Powiatowej. Zdaniem mówcy z Chełmna było bliżej do Komendy w Papowie Biskupim. Poprosił o informację na temat wakatów w Komendzie Powiatowej Policji – ile ich jest i przez jaki okres czasu? Podkreślił, że pozytywnie jest oceniana współpraca pomiędzy Policją Powiatową a Strażą Miejską.
 
Komendant Powiatowy Policji p. Cezary Cosban Woytycha – odpowiadając przedmówcy stwierdził, ze za bezpieczeństwo odpowiada nie tylko Policja, ale również samorząd lokalny. Dodał, że na bezpieczeństwo nie składa się tylko ilość patroli, ale również kwestia doświetlenia ulic itd. Poinformował, że obecnie jest 5 wakatów i jest to sytuacja płynna. Dodał, że od 5-ciu lat nie było obsady 100%. Poinformował, że codziennie służby są kierowane na teren gmin. Poinformował, że w zespole ruchu drogowego nie ma wakatów.
 
Radny p. Giżyński – zwracając się do Komendanta Powiatowego Policji poprosił o informację, czy uważa, że chełmińskie ulice są dobrze oświetlone. Zdaniem mówcy zbyt słabe oświetlenie sprzyja przestępstwom. Zwracając się do Komendanta Straży Miejskiej poprosił o informację na temat „graficiarzy”, którzy systematycznie niszczą budynki na terenie miasta. Nawiązując do zdjęć przedstawianych przez radnego p. Wrażenia przypomniał, że dwa lata wcześniej Komisja Rewizyjna kontrolowała stadion i zwróciła uwagę na wolnostojący budynek na skarpie, który przypomina dawniejszy przystanek PKS.  Dodał, że pracownicy stadionu informowali, iż często spotyka się tam młodzież spożywająca alkohol w tym miejscu. Zdaniem mówcy konieczne jest ustalenie właściciela tego obiektu i doprowadzenia do jego likwidacji.
 
Komendant Straży Miejskiej p. Świdlikiewicz – nawiązując do sprawy „graficiarzy” poinformował, że w ostatnim czasie został zatrzymany jeden z nich. Zatrzymanie nastąpiło w wyniku współpracy z Policją i przy wykorzystaniu monitoringu.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że blisko współpracuje zarówno z Policją, jak i ze Strażą Miejską. Zwrócił uwagę na współpracę Policji Powiatowej ze Strażą Miejską. Nawiązując do sprawy „graficiarzy” stwierdził, że o ile wszyscy nie będziemy nad tym pracować, to nigdy tej walki nie wygramy. Dodał, cyt. „jest na sali 11 nauczycieli i żaden Komendant, ani Policji, ani Straży Miejskiej tego nie upilnuje, jeżeli dziecko wychowywane przez szkołę podstawową, gimnazjum i szkołę średnią nie będzie miało tego wpojonego, że tego nie wolno robić to my tej walki nie wygramy.”
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – nawiązując do wypowiedzi Burmistrza potwierdził, że bardzo ważna jest postawa społeczna. Dodał, że cyt. „najlepsze kamery to ludzie, kilka tysięcy kamer to nasze oczy. jeżeli społeczeństwo zacznie reagować to będzie z pożytkiem dla bezpieczeństwa i dla wszystkich mieszkańców Chełmna.”
 
Radny p. Kordowski – stwierdził, że mieszkańcy nie czują się bezpiecznie w naszym mieście, popołudniami starówka jest pusta. Ludzie boją się młodzieży, która „ubrana w kaptury, rządzi na ulicy”.  Zdaniem mieszkańców za mało jest patroli pieszych. Dodał, że należy upowszechniać informacje o wzroście wykrywalności przestępczości. Przypomniał, że wcześniej były takie dyskusje, że mieszkańcy Chełmna nie powinni pracować w Komendzie Policji w Chełmnie, ponieważ występuje tzw. „spouchwalenie”.  Były propozycje, aby policjanci na patrole wymieniali się z policjantami ze Świecia. Dodał, że plagą naszego miasta są także „smakosze tanich trunków.”
 
Radny p. Wrażeń -  nawiązując do braku oznakowania na skrzyżowaniu z ulicą Toruńską  poinformował,  że uzyskał taką informację, że przy remoncie tego odcinka ulicy Toruńskiej zostanie ono zalegalizowane. Zdaniem mówcy problem będzie wówczas, jeżeli dojdzie do kolizji drogowej w tym miejscu.
 
Radny p. Dzikowski – nawiązał do sprawy skrzyżowania drogi E1 z Szosą Łunawską przypomniał, że uczestniczył w spotkaniu w Krajowej Dyrekcji Zarządu Dróg w Bydgoszczy i omawiano sprawę wspomnianego skrzyżowania. Zasugerował, że należy dążyć do tego, aby było to działanie wspólne z Policją,  a sprawa dotyczy zarówno przejazdu, jak i przejścia dla pieszych.  Zaproponował, aby rozważyć możliwość wyłączania świateł na skrzyżowaniu drogi E1 z szosą Grudziądzką w okresie, kiedy jest zmniejszony ruch i zastosować światła pulsujące. Następnie nawiązał do akcji prowadzonych przez Policję w poniedziałki, gdy jest sprawdzana trzeźwość kierowców, poprosił o informację, czy są przygotowane zaświadczenia o ewentualnych spóźnieniach do pracy z tego powodu.
 
Komendant Powiatowy Policji p. Cezary Cosban Woytycha – stwierdził, że przedstawił dane statystyczne, które z pewnością mogą być poprawione. Poinformował, że w roku ubiegłym został stworzony zespół ds. nieletnich, który współpracuje ze szkołami. Odpowiadając na temat oświetlenia miasta wyjaśnił, że cyt. „nie czuję się fachowcem, ale z pewnością jeżeli byłoby jaśniej byłoby lepiej.” Następnie dodał, że osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych nie są już widywane na głównych ulicach. Istnieje również zjawisko kradzieży sklepowych, których najwięcej notuje się w marketach. Często dochodzi do kradzieży alkoholu.
Odpowiadając na temat skrzyżowania ulicy Łunawskiej z drogą E1 przypomniał, że uczestniczył w spotkaniach na ten temat i potwierdził, że nie jest to bezpieczne miejsce. Dodał, że będzie popierał wszystkie te rozwiązania, które będą miały wpływ na poziom bezpieczeństwa. Wyjaśniając sprawę świateł na skrzyżowaniu E1 z Szosą Grudziądzką poinformował, że władnym do wyłączenia tych świateł jest zarządca drogi, czyli Zarząd Dróg Krajowych Oddział w Świeciu. Nawiązując do sprawy akcji prowadzonych przez Policję, mających na celu sprawdzanie trzeźwości poinformował, że Policja nie wystawia zaświadczeń. Dodał, że działań tych nie ma tak wiele, a przynoszą one efekty, ponieważ zawsze jest kilka osób, które popełniły przestępstwo lub wykroczenie w tym zakresie. 
 
Komendant Straży Miejskiej p. Świdlikiewicz – odpowiadając radnemu p. Kordowskiemu poinformował, że Straż Miejska uczestniczy w spotkaniach  w szkołach. Poinformował, że wszystkie działania Straży Miejskiej są  ujęte na stronie internetowej. Odnośnie osób spożywających alkohol w miejscach publicznych poinformował, że nie ma ich na ulicy Grudziądzkiej i na Rynku, natomiast przebywają oni na Starych Plantach, schodach  przy ulicy Okrężnej, Parku Rydygiera, ulicy Podmurnej, amfiteatrze, boisku przy SP nr 4, Nowych Plantach.
 
Radny p. Jurczak  – potwierdził, że szkoła uczy i wychowuje, ale nie tylko szkoła ma zwracać uwagę na to, że młodzież w kapturach zachowuje się w sposób niewłaściwy.  Zdaniem mówcy ważne jest zaangażowanie rodziców. Wyjaśnił, że Komisja Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskowała o wprowadzenie omawianego tematu pod obrady sesji, aby społeczeństwo naszego miasta pozyskało informację na temat prac zarówno Policji Powiatowej, jak i Straży Miejskiej. Stwierdził, że nie można powiedzieć jednoznacznie, że w Chełmnie nie ma poczucia bezpieczeństwa, tak jak nie można jednoznacznie określić, że jest tak dobrze, że nic więcej nie można zrobić. Dodał, że oceniając stan bezpieczeństwa i porządku w mieście należy robić to na podstawie oceny innych miast i innych środowisk. Stwierdził, że jest wiele osób, które mają poczucie bezpieczeństwa i wyrażają podziękowania tym służbą, których praca jest niełatwa i dodał, że musimy wszyscy wspólnie dążyć do poprawy tego stanu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji podziękował Komendantowi Powiatowemu Policji oraz Komendantowi Straży Miejskiej za przedstawienie tematu i udział w dyskusji.  
 
 
Punkt 4.     Informacja nt. sytuacji na chełmińskim i powiatowym rynku  pracy.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – wyjaśnił, że realizując wniosek radnego p. Kordowskiego wprowadził pod obrady sesji przedmiotowy temat  i poprosił Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o jego zreferowanie.
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Cieślicki – przedstawił „Informację o bezrobociu i działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie   w roku 2012” – Załącznik nr 4 do protokołu. Następnie przedstawił „Plan działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie na 2013 rok” – Załącznik nr 5 do protokołu. Przedstawił również „Informację o bezrobociu zarejestrowanym w powiecie Chełmińskim wg. stanu na dzień 28 luty 2013 r.” – Załącznik nr 6 do protokołu. Poinformował, że na dzień 25 marca br. bezrobocie spadło o 55 osób. Omówił także „Stopę bezrobocia” – Załącznik          nr 7 do protokołu. 
 
Radny p. Dzikowski – poprosił o informację, czy są projekty, które odnoszą się do przeciwdziałania zwiększającej się liczbie bezrobotnych z powodu zamykania zakładów pracy poprzez ich upadłość, czy takie zakłady są wspomagane przez Powiatowy Urząd Pracy. Przypomniał, że   Rada Miasta zmieniła plan zagospodarowania przestrzennego, aby wspomóc Fabrykę Akcesoriów Meblowych, aby nie dopuścić do kolejnych zwolnień z pracy. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Cieślicki – odpowiadając przedmówcy na temat projektów dotyczących zapobiegania bezrobociu wyjaśnił, że o ile Powiatowy Urząd Pracy otrzyma zgłoszenie dotyczące zwolnienia grupowego natychmiast może wnioskować do Marszałka Województwa o środki, które są uruchamiane w ciągu 1-2 tygodni. Są to środki na szkolenia, na dotacje oraz w przypadku nie możliwości utrzymania tych osób w zakładzie pracy na prace interwencyjne i na roboty publiczne. Dodał, że na terenie województwa nie ma takich środków, które można przeznaczyć na wsparcie dla zakładu pracy. 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz poprosił o informację na temat zatrudnienia w „Scharpie”.
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Cieślicki – wyjaśnił, że o ile chodzi  o tzw. specjalną strefę ekonomiczną to bardzo mało informacji na ten temat dociera do Powiatowego Urzędu Pracy, ponieważ o ile są zwalnianie osoby to nie są zwolnienia grupowe, a jedynie kończą się umowy o pracę dla osób, które zostały zatrudnione poprzez agencję pracy tymczasowej.
 
Radny p. Jurczak – stwierdził, że środki, które otrzymuje Powiatowy Urząd Pracy są określone na różnego rodzaju formy np. aktywizacji zawodowej itp. poprosił o informację, czy podział środków, który w sposób centralny jest dzielony,  jest właściwy. Poprosił także o informacje, ile osób korzystających ze środków przeznaczanych  na szkolenie, w danym roku podejmuje pracę?
Ponadto poprosił o informację, ile środków trafia do osób, które rozpoczynają działalność oraz jaki procent tych osób, które uzyskały środki prowadzi działalność w dalszym ciągu tzn. czy efektem uzyskania pomocy jest trwałe zatrudnienie czy też osoby te trafiają do grona bezrobotnych. Mówca poprosił Dyrektora PUP o ocenę środków przeznaczonych na roboty publiczne i prace interwencyjne, czy są efekty ich wykorzystania?
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Cieślicki – odpowiadając radnemu  p. Jurczakowi stwierdził, cyt. „nie podoba nam się zbytnio podział środków i podział,  do którego trafiają te środki, ponieważ Ministerstwo zobligowało nas tym, że musimy korzystać  w przypadku kierowania osób do robót publicznych i do prac interwencyjnych z art. 49, gdzie  wymieniono te osoby – w szczególnej sytuacji na rynku pracy, co często komplikuje kierowanie”. Dodał, że osoby chętne do podjęcia pracy nie mogą do niej przystąpić, ponieważ nie są ujęte w katalogu. Często są kierowane do tych prac osoby, które zarejestrowały się tylko po to, aby posiadać ubezpieczenie zdrowotne, a nie są chętne do podjęcia pracy. Zdaniem mówcy korzystniejszy byłby podział środków przeprowadzany w powiecie zaproponowany przez Powiatową Radę Zatrudnienia. Omawiając sprawę szkoleń poinformował, że są to szkolenia indywidualne i szkolenia grupowe. Szkolenia indywidualne są organizowane po złożeniu wniosku przez osobę bezrobotną, która uprawdopodabnia podjęcie pracy po tym szkoleniu  i tego typu szkolenia są prawie w 100% efektywne. Dodał, że po szkoleniach grupowych, które są dostosowywane do sytuacji na rynku pracy,  efektywność w szkoleniach grupowych kształtuje się od 70 – 20% i zadeklarował, że na ten temat przygotuje szczegółową informację. Wyjaśniając sprawę efektywności środków na działalność gospodarczą poinformował, że była ona badana przez Wojewódzki Urząd Pracy i wynosiła 78%. Nawiązując do sprawy środków na roboty publiczne i prace interwencyjne wyjaśnił, że ich efektywność jest 100 %. Poinformował, że o ile przedsiębiorca prywatny chciałby uzyskać środki na prace interwencyjne to musi się zobowiązać, że utrzyma stanowisko przez okres 1 roku, ponieważ środki w ramach  prac interwencyjnych są pomocą publiczną. Dodał,  że środki na roboty publiczne  pozwalają na zaktywizowanie osób bezrobotnych, którzy przez długi okres czasu pozostają bez zatrudnienia. 
 
Radny p. Giżyński – analizując rynek pracy zarówno w Chełmnie, jak i w całym kraju należy stwierdzić, że pieniądze są na kursy, i próba aktywnej walki z bezrobociem dotyczy głównie osób prowadzących kursy. Zdaniem mówcy „błędnym kołem” są roboty publiczne i interwencyjne, ponieważ z jednej strony są one potrzebne, a z drugiej strony potrzebne są stałe miejsca pracy.  Potwierdził, że jest więcej środków, ale są one przeznaczane na takie doraźne działania, a nie na tworzenie nowych miejsc pracy. Poprosił o wyjaśnienie, czy zakład pracy, który ma „jakiś pomysł” może zwrócić się do Powiatowego Urzędu Pracy  o przyznanie środków na stworzenie nowych  i stałych miejsc pracy.
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Cieślicki – wyjaśniając sprawę środków na tworzenie nowych i stałych miejsc pracy poinformował, że są to środki na  doposażenie i wyposażenie miejsc pracy. Dodał, że w roku bieżącym przeprowadzono konkurs na 25 stanowisk i nie było dużego zainteresowania tymi środkami. Dodał, że jeżeli nowy pracodawca będzie chciał rozpocząć działalność na terenie Chełmna, to o ile Powiatowy Urząd Pracy zostanie o tym poinformowany wcześniej, to może wystosować  odpowiedni wniosek do Ministra lub do Marszałka Województwa o przyznanie środków na doposażenie stanowisk pracy. Poinformował, że przygotowywana jest zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i w projekcie nowej ustawy przewiduje się likwidację środków na wyposażenia i doposażenie nowych stanowisk pracy.
 
Radny p. Giżyński – stwierdził, że wielu młodych ludzi ma pomysły na działalności, jednakże wynajęcie lokalu i obsługa tej działalności to duże środki i poprosił o informację, co Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy sądzi o Inkubatorze Przedsiębiorczości, który mógłby współpracować z miastem. Czy jest możliwość pozyskania środków na utworzenie takiego inkubatora.
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Cieślicki – nawiązując do sprawy inkubatora przedsiębiorczości  poinformował, że co jakiś czas są uruchamiane środki z programu operacyjnego Kapitał ludzki i można by sfinansować taką działalność przynajmniej w pierwszym okresie czasu. Zadeklarował, że przekaże informację na ten temat.
 
Radny p. Wrażeń – poinformował, że przy temacie bezrobocia powinien być Prezes FAM Chełmno. Przypomniał, że Rada Miasta  przekształciła tereny tego zakładu, a nie ma żadnych informacji na temat dalszego funkcjonowania zakładu i zwolnień. Zaproponował, aby Przewodniczący Rady Miasta zaprosił Prezesa FAM na spotkanie, na którym określi ile miejsc pracy powstało z tytułu przekształcenia terenów po FAM.
 
Radny p. Stachewicz – stwierdził, że radny p. Wrażeń ma tendencje do występowania nie na temat. Dodał, cyt. „Nie jesteśmy egzekutywą PZPR- u, jak to kiedyś bywało, żeby kogoś wzywać i miał się usprawiedliwiać. Jest to zakład prywatny, ma prawo robić co chce.” Zwracając się do Dyrektora PUP stwierdził, że problem bezrobocia jest problemem strukturalnym i należy dążyć do jego ograniczenia. Zasugerował, że należy spojrzeć „wiekowo”, gdzie jest to bezrobocie najgroźniejsze. Zdaniem mówcy najgroźniejsze jest wśród młodych, którzy po ukończeniu szkoły nie mogą podjąć pracy. Poprosił o wyjaśnienie czy możliwe byłoby podjęcie takich działań, aby indywidualnie wspierać własne inicjatywy, które załatwiałyby różne aspekty w sferze usług. Zaproponował, aby rozważyć możliwość znalezienia funduszy na to, aby młodzi ludzie, którzy wykonują prace inżynierskie, magisterskie lub inne, a ich tematyka jest związana z lokalnym rynkiem planistycznie lub przez inne formy, aby z tych funduszy im pomóc w wykonaniu tych prac, które będą mogły posłużyć do wykorzystania przez samorząd lokalny. Wydzielenie kwoty na wspomaganie działalności i startu młodych ludzi, aby pozostali w Chełmnie.
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Cieślicki – odpowiadając przedmówcy stwierdził, że nie ma takich instrumentów prawa, z których mogłyby korzystać te osoby. Poinformował, że w nowym projekcie ustawy są rozwiązanie, które będą mogły wspomagać młodych ludzi, m. in.  bardzo nisko oprocentowane pożyczki nawet do 700 tys. zł.  Dodał, że pożyczki te będą przyznawane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Powiatowy Urząd Pracy.  Przewidywane jest również wsparcie dla pracodawców, którzy będą zatrudniać młodych ludzi.
 
Radny p. Wrażeń – nawiązując do wypowiedzi radnego p. Stachewicza stwierdził, cyt: „Pan Prezes, jak potrzebował, to nie za czasów komunistycznych przyszedł tutaj, tylko przyszedł, jako właściciel tego zakładu i przedstawiał nam temat, jakie ma bolączki z tym zakładem, co zrobić, żeby mu pomóc. Rada podjęła taką decyzje i pomogła i nic by się złego nie stało, gdyby przyszedł i przedstawił ten temat, na ile Rada mu pomogła wyjść z tego problemu i firma się rozwija, bo w mieście mówią, że firma upada. Panie Stachewicz, to jest problem, to jest tak samo bezrobocie.”
 
Radny p. Stachewicz –stwierdził, że Dyrektor  Powiatowego Urzędu Pracy jest kompetentny do rozmów i poprosił o zgłoszenie omawianych problemów na  posiedzeniach Kierowników Urzędów Pracy, którzy wywieraliby nacisk na osoby decydujące o podziale środków, aby prawo dopasować do potrzeb. Poprosił o rozważenie możliwości zabezpieczenia środków na fundusz stypendialny dla młodych osób, które wykonują różne plany, aby samorząd mógł je wykorzystać.
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Cieślicki – nawiązując do sprawy młodych bezrobotnych poinformował, że jest wiceprzewodniczącym Konwentu Dyrektorów Województwa Kujawsko Pomorskiego i wszystkie informacje i apele przekaże do Przewodniczącego Konwentu, który uczestniczy  w Ogólnopolskim Konwencie Dyrektorów, gdzie uczestniczy Minister Pracy.
Poruszając  sprawę stypendiów dla osób, które realizują swoje prace na temat Chełmna  poinformował, że odpowiedź na ten temat przekaże na piśmie.
 
Radny p. Kordowski – stwierdził, że powiat chełmiński w statystyce bezrobocia zajmuje 4 miejsce (26%)  w związku z czym poprosił o informację, czy Pan Dyrektor ma jakieś pomysły na załatwienie tego problemu.  Następnie poruszył sprawę wyposażenia młodych ludzi w dodatkowe umiejętności i kwalifikacje. Zdaniem mówcy kursy mogłyby być prowadzone w szkole, po otrzymaniu odpowiednich środków np. kursy prawa jazdy, dodatkowa nauka języka angielskiego. Stwierdził,  że młody człowiek po ukończeniu szkoły i pozyskaniu certyfikatów ma większe możliwości na zaistnienie na rynku pracy. Poprosił o informację  na temat zatrudnienia naszych mieszkańców poza granicami kraju.
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Cieślicki – odnosząc się do stopy bezrobocia  poinformował, że ulega ona zwiększeniu i obecnie wynosi 26,4 %. W związku z jej wzrostem  Urząd Pracy występuje o dodatkowe środki do Ministra Pracy. Odpowiadając na temat wyposażenia młodych ludzi w dodatkowe umiejętności poinformował, że takie projekty są realizowane  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto wyjaśnił, że w Powiatowym Urzędzie Pracy jest osoba, która zajmuje się między innymi pośrednictwem pracy za granicą, obsługuje portal „Eurez”, z czego mogą skorzystać osoby bezrobotne. Również do tego zapotrzebowania dostosowano ofertę szkoleniowa m. in. w planie szkoleń występuje kurs języka niemieckiego dla początkujących oraz kurs języka niemieckiego połączony z opieką nad osobami starszymi i dziećmi.
 
Radny p. Giżyński – stwierdził, że na terenie Chełmna działają zakłady pracy, a także są rzemieślnicy produkujący w metalu, drewnie i poprosił o informacji, czy w przypadku wyrażenia przez nich zgody można ze środków Urzędu Pracy stworzyć foldery reklamowe w dwóch lub trzech językach, które mogłyby trafić np. do miast partnerskich, aby nawiązały się nowe kontrakty z odbiorcami.
 
Przewodniczący obrad – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji podziękował  Dyrektorowi  Powiatowego Urzędu Pracy p. Cieślickimu za przedstawienie tematu i udział w dyskusji.
 
 
 
Punkt 5.     Sprawa zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie z obowiązku wpłaty  nadwyżki  środków obrotowych do budżetu Miasta   Chełmna.
 
Dyrektor ZWiK p. Matuszewski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Wyjaśnił, że pozostawione środki w kwocie 22.082,98 zł. zostaną przeznaczone na wymianę przyłączy wodociągowych przy ulicy Grudziądzkiej – Załącznik nr 8 do protokołu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zapoznał obecnych z opinią Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Radny p. Wrażeń – przypomniał, że niedawno Rada Miasta podejmowała uchwałę o stawkach opłat za wodę i ścieki.  Dodał, że Dyrektor ZWiK musiał zrezygnować z zaplanowanych inwestycji, aby obniżyć proponowane stawki opłat, a w chwili obecnej są wolne środki w wysokości 22 tys. zł. Nawiązując do wymiany przyłączy na ulicy Grudziądzkiej poprosił o wyjaśnienie, czy nie mogło to być uwzględnione przy opracowaniu projektu wymiany nawierzchni itd.
 
Dyrektor ZWiK – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że kwota 22 tys. zł. wynika z ustawy o finansach publicznych. Dodał, że zadaniem mówcy jest takie zarządzanie zakładem, aby ten nie ponosił strat i aby bilans na koniec roku wynosił zero.
Wyjaśniając sprawę przyłączy stwierdził, że mogły one być uwzględnione w projekcie budżetu ZWiK, ale są to koszty, które wpłynęłyby na podwyższenie cen wody.   
 
Radny p. Wrażeń – wyraził zadowolenie, że jest nadwyżka w wodociągach  i powinna ona być przeznaczona na modernizację ZWiK, a ulica Grudziądzka powinna w ramach projektu unijnego mieć uwzględnioną wymianę przyłączy.
 
Radny p. Jurczak – stwierdził, że propozycja Dyrektora ZWiK świadczy o gospodarności. Propozycja Dyrektora pozwoli na zrealizowanie niezbędnych zadań.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że postawiony cel będzie uzyskany, a mianowicie będzie 36 nowych przyłączy na ulicy Grudziądzkiej. Dodał, że wymianę przyłączy można było ująć w projekcie unijnym, jednakże powiększanie kosztów wkładu własnego nie było w interesie budżetu miasta.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w uzupełnieniu przedmówcy dodał, że powodem przeznaczenia środków na wymianę przyłączy jest planowane zerwanie nawierzchni ulicy Grudziądzkiej.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, że nie mówił o niegospodarności wodociągów, które zdaniem mówcy dobrze gospodarzą. Dodał, że prosił o informację, czy wymianę przyłączy można było ująć w projekcie unijnym, na co Burmistrz Miasta wyjaśnił, że można było. Podkreślił, że gdyby przy remoncie Rynku ująć remont szalet, byłyby one już wyremontowane.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, cyt. „Pan Radny Wrażeń powinien już wiedzieć przez tyle lat zasiadając na szacownym miejscu rajcy miejskiego powinien już oddzielać remonty, inwestycje, modernizacje te, które są finansowane z różnych projektów,  a te które nie mogą być z projektów finansowane. Powinien wiedzieć co to jest trzecia oś priorytetowa, siódma oś priorytetowa RPO, wtedy pewnie nie zadawałby tego rodzaju pytań.”
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty   w druku nr 4.
 
           Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę XXX/199/2013 Rady Miasta Chełmna  z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie  z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta Chełmna (Załącznik nr 10 do protokołu).
 
 
 
Punkt 6.  Sprawa zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełmna na lata 2009 – 2015.
 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 11 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zapoznał obecnych z opinią Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Radny p. Giżyński – zwrócił uwagę, że zaproponowane przez Burmistrza Miasta przesunięcia powodują, że środki własne, jakie powinny być wydane na pozostałe trzy projekty wzrastają o około 700 tys. zł.  Zdaniem mówcy na projekcie uchwały brakuje podpisu Skarbnika Miasta, która zagwarantuje, że w roku przyszłym i latach następnych niezbędne środki zostaną zabezpieczone w budżecie miasta.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że Skarbnik Miasta nie musiała podpisywać projektu uchwały, ponieważ umowy z Marszałkiem Województwa nie zostały jeszcze podpisane. Dodał, że plan finansowania zawartych w projekcie pięciu zadań jest bardzo złożony. Podprojektów było pięć, a koszt pierwszego z nich tzn. monitoringu wizyjnego wynosił 487 tys. zł., a źródła finansowania to środki własne i środki RPO, ponieważ Chełmno znajduje się w puli miast, które dostały 75% dofinansowania na to zadanie. Kolejny projekt to „przeprowadzenie robót budowlanych w budynku przy ul. Kamionka 3”; całkowita wartość tego projektu to kwota 1.821 tys. zł., z czego 460 tys. zł. to środki własne, a 1.360 tys. zł. to środki przydzielone przez RPO. Podkreślił, że koszty faktycznie poniesione do kosztów planowanych  do kosztorysu inwestorskiego stanowiły 83 %. Uchwała o LPR określa jeszcze 3 zadania tj. adaptacja kamienicy przy ul. Grudziądzka 36, a kosztorys inwestorski przewiduje kwotę 2.261.978,93 zł., z czego środki własne zaplanowano na kwotę 629.423,99 zł.   Następne zadanie to  adaptacja kaplicy pw  św. Marcina i  rewaloryzacja parku miejskiego „Stare Planty”.
Mówca wyraził nadzieję, że w dobie zapotrzebowania na roboty budowlane oraz z doświadczenia wynikającego z przeprowadzanych przetargów można przyjąć, że obniżenie kosztów może wynosić nawet około 20%.
 
Radny p. Wrażeń – zwracając się do Burmistrza Miasta poprosił o wyjaśnienie na jakich warunkach  i na ile lat  ma być przejęta kaplica na bibliotekę.
 
 
Burmistrz Miasta  p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że Kaplica ma być przejęta na czas, jaki będzie potrzebny do funkcjonowania biblioteki. Dodał, że Biskup z dużym zrozumieniem podszedł do konieczności zabezpieczenia bazy edukacyjnej dla młodzieży, która jest dla nas przyszłością. Poinformował, że będzie to bezpłatne użyczenie.
 
Radny p. Giżyński – poinformował, że do omawianego tematu podchodzi bardzo optymistycznie jednakże zwracając się do Burmistrza Miasta stwierdził, cyt. „gdyby nie wyszedł ten Pana optymizm to czy w budżecie na kolejne lata będą zabezpieczane środki na wkład własny.”
 
Burmistrz Miasta  - uznał, że tak, jak w każdej działalności pewne założenia trzeba robić. Dodał, że o ile będzie sytuacja taka, że miasta nie będzie stać na realizowanie tego zadania trzeba będzie z niego zrezygnować.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 p. Ulatowska – przedstawiając koszty utrzymania budynku biblioteki poinformowała, że po ich przeliczeniu będą one wynosiły  2,14% obecnego budżetu szkoły tj. około 50 tys. zł. Dodała, że  nie będą potrzebne żadne nowe etaty, które generują największe koszty.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty  w druku nr 1.
 
         Za przyjęciem projektu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych  i wstrzymujących nie było.
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXX/200/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełmna na lata 2009 -2015 (Załącznik nr 13 do protokołu).
 
 
 
Punkt 7.  Sprawa zmiany uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2013.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz  z uzasadnieniem (Załącznik nr 14 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zapoznał obecnych z treścią opinii Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego (Załącznik nr 15 do protokołu).
 
Radny p. Giżyński – poprosił o wyjaśnienie zapisów przesunięć w dziale 750 dotyczących kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.
Poprosił Burmistrza Miasta o przedstawienie rozwiązań, ponieważ zdaniem mówcy te kwoty będą co roku wyższe.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy przypomniał, że zmienił się administrator lokali mieszkalnych i być może, że dojdzie do pewnych rozwiązań.
Problem osób, którzy nie płacą za zajmowane lokale dotyczy całego kraju i z pewnością nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania wydatków z tym związanych.
  
Radny p. Stachewicz – nawiązał do posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu  25 marca br., gdzie poruszono sprawę dopłat do mieszkań dla osób z eksmisji i Skarbnik Miasta zobowiązała się do sprawdzenia, czy miasto musi poza kwotą ustaloną, jako dopłatę, dopłacać do czynszu ustalonego przez właściciela kamienicy.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że sprawy są bardzo dobrze znane członkom Komisji Mieszkaniowej  i odbywa się to w ten sposób, że miasto po otrzymaniu wyroku eksmisyjnego o zapewnieniu lokalu socjalnego, musi ten wyrok wykonać, a przez okres kiedy to nie zostanie wykonane, miasto musi zapłacić. Maksymalna kwota, jakiej może żądać właściciel kamienicy to 10,51 zł./m2.  Miasto negocjuje z właścicielem lokalu próbując obniżyć tą kwotę i w wielu przypadkach udaje się tę kwotę obniżać.
 
Radny p. Wrażeń – podkreślił, że kwota 84 tys. zł. na dopłaty na przełomie roku jest bardzo wysoka. Przypomniał, że cyt. „dbając o budżet, żeśmy się bardzo długo zastanawiali o budowaniu mieszkań socjalnych, budujemy jakiś blok na Raszei, oddajemy w bardzo wysokim standardzie, dobrze to jest zasiedlone. Na Kościelnej ponieśliśmy koszty na projekt, na przebudowę w kamienicy okien i co dalej Panie Burmistrzu, czy podejmiemy decyzję  męską o budowie budynku socjalnego.”
 
Burmistrz Miasta – wyraził nadzieję, że radny p. Wrażeń przejęzyczył się mówiąc o budowie bloku na Raszei i oddawaniu go do użytku, ponieważ to nie miasto budowało ten blok.
Potwierdził, ze miasto poniosło koszty związane z zamurowaniem okien na ulicy Kościelnej. miasto od trzech tygodni posiada pozwolenie na budowę  i można przystąpić do budowy bloku, o czym zdecyduje Rada Miasta wspólnie  z Burmistrzem Miasta.
 
Przewodniczący  obrad – przypomniał, że tematem jest korekta budżetu, a nie sytuacja mieszkaniowa w mieście. Stwierdził, że z funkcjonowaniem zasobów komunalnych są problemy od lat i należy przemyśleć temat zmiany regulaminu w sprawie sprzedaży lokali. Zaproponował zorganizowanie spotkania roboczego nt. gospodarowania zasobami komunalnymi.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, że kwota 50 tys. zł. przeznaczona na dopłaty jest pozyskana od osób prawnych, czyli tych którzy płacą  największe podatki  w tym mieście. Dodał, cyt. „ulica Przemysłowa, największe dochody z tej ulicy Przemysłowej i tam zdejmujemy pieniążki…”
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  - w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta zaproponowane zmiany w budżecie miasta.
 
         Za przyjęciem uchwały  głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  - stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXX/201/2013 z dnia  26 marca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2013 rok  (Załącznik nr 16 do protokołu).
 
 
 
Punkt  8.    Sprawa zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy   Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2013 – 2019.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz  z uzasadnieniem (Załącznik nr 17 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zapoznał obecnych z treścią opinii Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego (Załącznik nr 18 do protokołu).
Zwracając się do Skarbnika Miasta poprosił o wyjaśnienie, czy w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie należy ująć zadań przyjętych uchwałą o zmianie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełmna na lata 2009 – 2015.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – odpowiadając przedmówcy wyjaśniła, że zmiany do WPF zostaną wprowadzone, kiedy miasto będzie w fazie realizacji zadań przyjętych w LPR. Zadania muszą być wprowadzone do WPF przed podpisaniem umowy o ich finansowaniu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 3.
 
        Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych  wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, ze w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXX/202/2013 z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2013 – 2019 (Załącznik nr 19 do protokołu).
 
 
Punkt 9.     Informacja z realizacji uchwał.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przypomniał, że na poprzedniej sesji Rada Miasta przyjęła następujące uchwały;
 
1. Uchwała Nr XXIX/189/2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa dnia  6 marca br. pod poz. 1016. 
 
2. Uchwała Nr XXIX/190/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Chełmno w 2013 roku.
 
3.   Uchwała Nr XXIX/191/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.
 
4.  Uchwała Nr XXIX/192/2013 w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta na 2013 rok i umieszczenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Chełmna  na lata 2013 – 2019 zadania pod nazwa „realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych.”
 
5.  Uchwała Nr XXIX/193/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2013.
 
6.  Uchwała Nr XXIX/194/2013  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2012 – 2019.
 
7.  Uchwała Nr XXIX/195/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Chełmińskiego Domu Kultury przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjna Rady Miasta Chełmna w dniach od 27 listopada do 11 grudnia 2012 r.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  – poinformował, że Rada Miasta przyjęła także trzy uchwały dotyczące pracy Rady Miasta, i tak:
 
1. Uchwała Nr XXIX/196/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej RM Chełmna za 2012 rok.
 
2. Uchwała Nr XXIX/197/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania  z realizacji planu pracy Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego  RM Chełmna za 2012 rok.
 
3. Uchwała Nr XXIX/198/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska RM Chełmna za 2012 rok. 
 
 
Punkt 10.   Interpelacje Radnych.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zapoznał obecnych z treścią interpelacji złożonej przez Radnego p. Strzeleckiego w sprawie remontu i wykonania nowych schodów na Rybakach (Załącznik nr 20 do protokołu).
 
 
 
Punkt 11.   Wolne wnioski i informacje.
 
Radny p. Stachewicz – zwracając się do Burmistrza Miasta nawiązał do wypowiedzi w lokalnej prasie przez byłego szefa Sanepidu (dodał, cyt. zapomniałem nazwiska), który zdaniem mówcy nawoływał do łamania prawa lokalnego.
 
Głos z sali – p. Felsamann
 
Radny p. Stachewicz - wyraził nadzieje, że p. Felsmann nieświadomie wprowadził prasę w błąd i że nie była to interpretacja Pani opisującej rozmowę. Dodał, że jest to bardzo poważna  sprawa cyt. „zwłaszcza, że ten Pan pretenduje do jakichś tam funkcji, które chciałby w przyszłości pełnić”  i poprosił Burmistrza Miasta o zreferowanie, jaka jest sytuacja prawna targowiska na Rynku i jego przeniesienia przez Burmistrza Miasta oraz czy jest to sytuacja prawnie legalna oraz czy nawoływanie do jej łamania nie jest łamaniem prawa lokalnego.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odnosząc się do przedmówcy stwierdził, „zostałby Pan skarcony nazywając Terenową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną Sanepidem, bo w pewnych czasach nie wolno było tak mówić”.  Nawiązując do sprawy interpelacji złożonej przez radnego   p. Strzeleckiego stwierdził, że nie naprawione schody nie są kwestią zrozumienia Burmistrza Miasta, a jedynie brakiem środków. Przypomniał, że budżet uchwala Rada Miasta i bardzo często różni się on znacznie od projektu budżetu przedkładanego przez Burmistrza Miasta. Dodał, że udzieli pisemnej odpowiedzi na interpelację.    
Przypomniał, że w budżecie miasta było zabezpieczonych 60 tys. zł. na wkład własny na „Radosną szkołę”. Poinformował, że miasto otrzymało środki na „Radosną szkołę” zarówno przy SP  Nr 2, jak i przy Orliku, co zmieni jego wygląd. Dodał, że „Mała Radosna Szkoła” funkcjonuje przy Szkole Podstawowej Nr 4.  Poinformował, że konieczna będzie  korekta budżetu, która uwzględni środki na wkład własny przy tych zadaniach.
Nawiązując do sprawy przejścia przez drogę nr 1 zaproponował, aby rozważyć wyodrębnienie środków PUP, z  których można będzie nagradzać mieszkańców naszego miasta, którzy w ramach swoich prac inżynierskich, magisterskich itp. wykonają projekt związany z Chełmnem np. przejścia przez ulice, dywany kwiatowe. Dodał, że są takie sytuacje, ponieważ sam skorzystał z pracy inżynierskiej zawierającej projekt przejścia przez drogę nr 1, który dla mówcy był materiałem poglądowym podczas rozmów z Dyrektorem Krajowych Dróg  i Autostrad w Bydgoszczy na temat tego przejścia. Dodał, że zostanie zorganizowane spotkanie na ten temat i o udział w  nim poprosił wszystkich zainteresowanych, a w szczególności członków Zespołu ds. przejścia przez drogę nr 1. Nawiązując do sprawy znaków informacyjnych  o Chełmnie, który zdaniem mówcy powinny pojawić się przy autostradzie, zarówno od strony Lisewa, jak i Nowych Marz poinformował, że trwają rozmowy na ten temat  i wyraził nadzieję na zakończenie ich sukcesem.
Poinformował, że w niedługim czasie przedstawi radnym projekt uchwały dotyczący ewentualnych zwolnień podatkowych dla osób, które chcą rozpocząć działalność w Chełmnie lub chcą rozwinąć tą, którą prowadzą.
Nawiązując do sprawy przejęcia przez miasto drogi nr 550 poinformował, że  w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie w Bydgoszczy w wyniku którego ustalono, że do końca kwietnia br. Mówca otrzyma treść porozumienia w sprawie przejęcia tej drogi i do końca czerwca br. Zostanie wykonana dokumentacja z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez miasto. Marszałek Województwa zobowiązał się, że droga będzie wyremontowana do granic miasta do końca 2015 roku i dopiero wówczas będą ostateczne rozmowy na temat przejęcia tej drogi.
Poinformował również, że w dniu dzisiejszym nastąpiło podpisanie umów na tablice multimedialne.
Poinformował także, iż otrzymał pismo od Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w sprawie sufitu przy basenie. Dodał, że jest zalecenie Terenowej Stancji Sanitarno – Epidemiologicznej, które zobowiązuje do odnowienia i  odmalowania sufitu w roku bieżącym. Koszt jednorazowego malowania to kwota około 54 tys. zł. i musi ono być wykonane w przerwie technologicznej, kiedy następuje wymiana wody. Wyjaśnił, że o ile przeliczy się w taki sposób koszty malowania, to przez 15 lat będzie to kwota 273 tys. zł. i dodał, że zaplanowano, aby ogłosić przetarg i wykonać to metoda wyklejania, co jest praktykowane w pływalniach. Dodał, że folia ma gwarancję na okres 20 lat. Zaplanowano, aby pierwszą ratę tej inwestycji zapłacić w roku bieżącym  z dochodów Gimnazjum nr 2. Podkreślił, że z uwagi na finansowanie tego zadania z dochodów gimnazjum nie jest wymagana akceptacja Rady Miasta.
Odpowiadając na pytanie radnego p. Stachewicza stwierdził, że osoba która nawołuje mieszkańców do łamania prawa, łamania zarządzenia Burmistrza Miasta jest cyt. „co najmniej nie fajne, bo tych ludzi którzy poszyliby  na ten Rynek i tak jak proponuje On zawołaliby strażnika, który chciałby ich zmandatować na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta. Mandat nie zostałby przyjęty, a tym samym sprawa zostałaby skierowana do sądu, gdzie dana osoba poniesie dodatkowo koszty, a być może karę ograniczenia wolności.  Taka byłaby sytuacja, ponieważ prawnie od 1999 roku władanie i lokalizowanie  targowiska należy do kompetencji Burmistrza Miasta. Jeżeli ten Pan poważnie podszedłby do sprawy, to wszedłby w orzecznictwo sądowe to znalazłby mnóstwo wyroków nadzorów prawnych, które mówią o tym, że Rada Miasta nie ma prawa uchylić swojej uchwały, która wskazuje lokalizacje targowiska. Moim zdaniem jest to bardzo lekkomyślne nawoływanie ludzi do złamania prawa, bo zarządzenie Burmistrza jest prawem lokalnym i nawoływanie do jego złamania jest nie w porządku, świadczy o niewiedzy i nieznajomości prawa i naraża ludzi na duże przykrości z tym związane. Odpowiadając na wniosek radnego Stachewicza oceniam to postępowanie, jako postępowanie bardzo lekkomyślne, co osobie o takim statusie społecznym, który kojarzy się ludziom z jakimiś stanowiskami i tytułami, nie przystoi i nie powinien tego robić.”
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – nawiązując do wypowiedzi Burmistrza Miasta i radnego p. Stachewicza stwierdził, cyt. „Pan, Panie Stachewicz i Pan, Panie Burmistrzu mogliście tą scenkę odegrać w sposób normalny, merytoryczny, a w tym widzę bardzo dużo drwiny, obojętnie czy ktoś lubi Pana Felsmanna, czy nie lubi, ale z ludzi tu takiej drwiny nie powinno się robić. Bardzo proszę, jeżeli  chcecie to zaproszę Pana Felsmana i jeżeli będzie Pan Felsmann to będziecie mogli na Jego temat rozmawiać. Natomiast tutaj z tej mównicy nie powinny padać tego typu słowa, obojętnie o kim byśmy rozmawiali”.
 
Radny p. Strzelecki – nawiązując do reakcji Pana Burmistrza Miasta na interpelacje mówcy stwierdził, że była ona bardzo podobna do reakcji na wcześniejszą interpelacje na temat przetargów. Pierwszą odpowiedź mówca otrzymał taką, że  nie można ogłosić dwóch przetargów jednocześnie, a dopiero po pól roku okazało się, że jednak można. Wyraził nadzieję, że los złożonej interpelacji będzie podobny, jak poprzedniej.
 
Radny p. Kordowski – stwierdził, że złożył kilka ważnych wniosków,  a szczególnie dotyczących Starówki i zamierania ruchu oraz problemów kamieniczników itd. i do dnia dzisiejszego mówca nie otrzymał odpowiedzi. Poprosił o wyjaśnienie, czy otrzyma odpowiedź na piśmie.
 
Burmistrz Miasta – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że  wnioskowany zespół ds. ożywienia Starówki zostanie powołany i mówca chce zaprosić do współpracy grono osób nie tylko ze Starówki, ale związanych z miastem. Wracając  do „reprymendy”, której Przewodniczący udzielił mówcy i Radnemu p. Stachewiczowi stwierdził, cyt. „to żadna scenka, to naprawdę nie było zamierzone i ja nie rozumie dlaczego tak to zostało odebrane to wystąpienie moje czy też Pana Stachewicza, zresztą za Pana Stachewicza nie zamierzam się tutaj wypowiadać, bo pewnie miałby do mnie pretensje. Ja tylko przedstawiłem stan faktyczny, prawny i powiedziałem co ja o tym myślę, że niektórzy ludzie nie powinni w ten sposób załatwiać spraw, nie sprawdziwszy stanu prawnego, tylko to było moim zamierzeniem. Odczytanie tego, jako ironię, szyderstwo to jest odczytanie li i wyłącznie subiektywne, nie należy tego uogólniać i nie chciałbym, aby w świat poszło to, że ja wyrażałem się ironicznie lub szyderczo na temat mieszkańca Chełmna, bo jest to po prostu nieprawdą.”
 
Radny p. Stachewicz – zwracając się do Przewodniczącego obrad stwierdził, cyt. „Panie Przewodniczący ja nie życzę sobie takich komentarzy. Mam jako radny prawo do zgłaszania pytań do Burmistrza, jeżeli zapomniałem nazwiska tego Pana to nie jest żadna kpina tylko po prostu moja niepamięć i naprawdę nie życzę sobie takich komentarzy, bo jeżeli mam pytanie o to, czy ktoś działa prawnie, czy nie i Pan to nazywa kpiną, to współczuję Panu pojęcia demokracji, a jest Pan Przewodniczącym Rady i mam prawo do takich zapytań i proszę na następny raz pozbawić się chęci komentowania, bo Pan nie ma do tego żadnych uprawnień. Pana pozycja, jako Przewodniczącego Rady jest po to, aby Pan poprawnie prowadził posiedzenia Rady Miasta, a nie uzasadniał  jakieś moralne swoje wywody, które są zupełnie niesłuszne, bo ja absolutnie nie miałem zamiaru kpić. Proszę na następny raz przemyśleć swoje słowo.”
 
Przewodniczący obrad – odpowiadając przedmówcy stwierdził, cyt. „Ja nie tylko jestem Przewodniczącym Rady, ale też radnym, ja nie wypowiadałem się na temat całej Rady, to było tak  samo moje zdanie i jako radny też swoje zdanie mam prawo wypowiedzieć. I jeszcze raz powiem, że było nie smaczne, nie sama merytoryka, mogliście to zrobić, ale sposób dla mnie był nie smaczny i mam prawo taki komentarz wypowiedzieć.”
 
Radny p. Giżyński – zwracają się do Dyrektora ZWiK podziękował za odpowiedź na temat możliwości odrabiania zaległości czynszowych i wyraził nadzieje, że coś się w tej sprawie ruszy.
Nawiązując do poprzedniej sesji przypomniał, że złożył interpelację dotyczącą programu opieki nad zbytkami, który zakończył się w 2010 roku i dotychczas nie ma kolejnego. Z odpowiedzi, jaką mówca otrzymał od Burmistrza Miasta wynika, że przez ostatnie dwa lata poszukiwano człowieka, który mógłby zająć się tym tematem i po dwóch latach zatrudniono Miejskiego Konserwatora Zabytków, który taki program opracuje. Przypomniał, że w treści interpelacji prosił również o sprawozdania za 2007 i 2010 rok i nie otrzymał ich.
Następnie przypomniał, że radni otrzymali pismo od Burmistrza Miasta na temat dofinansowania transportu lokalnego. Mówca poprosił o opinię prawną w tym zakresie, z której wynika, że brak jest wyraźnego przepisu pozwalającego na dopłaty do nierentownych linii lub nierentownych kursów. Stwierdził, że Burmistrz Miasta wystąpił do radnych o podjęcie decyzji, której podjąć nie mogli.
Stwierdził, że nie otrzymał odpowiedzi na wniosek dotyczący Strategii Rozwoju Miasta Chełmna, która kończy się w roku bieżącym. Poprosił Burmistrza Miasta o przedstawienie harmonogramu działań związanych z opracowaniem nowej strategii.
 
Radny p. Dzikowski – nawiązując do zdjęć przedstawionych na początku obrad stwierdził, że ulica Toruńska jest drogą wojewódzką i miasto ma mniejszy wpływ na jej naprawę. Stwierdził, że w fatalnym stanie była, ulica Kościuszki  i podziękował Burmistrzowi Miasta, że od dnia wczorajszego jest ona naprawiana. Nawiązując do budżetu miasta przypomniał, że w roku wyborczym zawsze budżet miasta jest koncertem życzeń i wówczas radni odchodzą od realiów, a obecnie kampania zaczęła się dużo szybciej i mówca wyraził obawy    o budżet, który powinien zabezpieczać najpotrzebniejsze rzeczy.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do sprawy ulic stwierdził, że kończąca się zima pozwoliła na przystąpienie do „łatania dziur” i wyraził nadzieję, że niezadowolenie ze stanu dróg przeminie.
Odpowiadając radnemu p. Giżyńskiem poinformował, że  trwa poszukiwanie firmy, która ją opracuje i dodał, że będzie prosił radnych o udział w pracach zespołów ds. opracowania strategii. Poinformował, że część zadań została zrealizowana, a część nie i będzie konieczność ustalenia, jakie zadania pozostawić do realizacji.
Odnosząc się do sprawy dofinansowania transportu lokalnego stwierdził, że nie podejrzewał, że Rada Miasta nie może wyrazić zgody na takie dofinansowanie.
 
Radny p. Kordowski – nawiązując do sprawy Strategii Rozwoju Miasta stwierdził, że jest to coś, co musi być, ale w rzeczywistości i tak nie jest później wykonywana i to z różnych powodów m. in. ze względów finansowych. Zaproponował, aby Strategia została opracowana w zakresie Urzędu i Rady Miasta.
 
Burmistrz Miasta – wszystko to,  co było nie zrealizowane ze Strategii miało swoje przyczyny. Wyjaśnił, że opracowanie strategii jest konieczne z uwagi na możliwość wykorzystania jej do pozyskiwania środków na różne cele.
 
Radny p. Wrażeń – przypomniał, że na jesieni były „dziurawe drogi i przesuwaliśmy 40 tys. zł. z utrzymania dróg i nie ma co się dziwić, że dziury się spotęgowały”.
 
Burmistrz Miasta – zwracając się do przedmówcy poprosił o wyjaśnienie – kto przesuwał te pieniądze. Dodał, że widocznie cel uzyskał aprobatę Rady Miasta, skoro pieniądze  te zostały przesunięte.
 
Radny p. Wrażeń – przypomniał, że był przeciwny temu przesunięciu.
 
 
 
Punkt  12. Zakończenie
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zakończył obrady XXX sesji Rady Miasta Chełmna, dziękując obecnym za udział i głos w dyskusji oraz życząc wszystkim obecnym radosnych   i spokojnych Świąt Wielkanocnych.
 
 
 
 
Protokołowała                                                                  Przewodniczył
 
(M. Westfalewska)                                                             (J. Błażejewicz)
 
 
 

Wytworzył: M. Westfalewska (13 maja 2013)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (13 maja 2013, 11:18:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1138

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij