Prot z II części XXVIII sesji RM


 
Protokół Nr XXVII/2 /2012
z II części  XXVII  sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia   28 grudnia 2012 r.
 
Sesja odbyła się w dniu    28 grudnia 2012 r.  i trwała od godz. 13.00 do godz. 15.00
 
                                                           Na ogólną ilość   15     radnych obecnych na sesji
                                                           było  15     radnych, co stanowi  100%
 
                                                           Nieobecnych usprawiedliwionych     -  0
                                                           Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0
 
Listy obecności radnych  stanowią załącznik nr 1 do protokołu.
 
Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1.      Otwarcie
      stwierdzenie quorum
            przyjęcie protokołów z XXV i XXVI sesji RM.
 
2.  Przyjęcie porządku obrad II części XXVII  sesji RM.
            przegłosowanie poprawek
 
3.  Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna na 2013 rok.          
4. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta
    Chełmna na 2013 rok.
           
5.  Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty. Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia,
     Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna na 2013 rok.
           
6.Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli Wydziału Techniczno Inwestycyjnego
   Urzędu Miasta Chełmna przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna
    w dniach 14 do 28   listopada 2012 r.
           
7.Sprawa   zmiany   uchwały   w    sprawie  uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2012.
8.Sprawa zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej   Gminy Miasta           
    Chełmno na lata 2012 – 2018.
           
9.Sprawa wydatków budżetu miasta, które w 2012 roku nie wygasają z   upływem roku
   budżetowego.
                       
10. Sprawa poparcia działań Rady Miejskiej Inowrocławia  podjętych     w oparciu o uchwałę
      nr XXIV/336/2012 z dnia 27 września 2012 r.  w sprawie skierowania do Trybunału
      Konstytucyjnego wniosku  o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją  Rzeczypospolitej
     Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
 
11.       Informacja z realizacji uchwał .
12.       Interpelacje Radnych.
13.       Wolne wnioski i informacje. 
14.       Zakończenie II części obrad.
 
 
Ad.1.Otwarcie
                                                                                               
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – otworzył obrady II części XXVII   sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości.
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego  Jacka Kordowskiego
 
-stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  stwierdził, że na sali obrad obecnych jest  15  radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
- przyjęcie protokołów
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że w związku z faktem, iż do dnia sesji nikt z radnych nie zgłosił uwag co do treści  protokołów, protokoły z XXV i XXVI sesji RM. uznaje za przyjęte.
 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad II części XXVII sesji Rady Miasta Chełmna
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  w związku z brakiem propozycji zmian do zaproponowanego porządku obrad stwierdził, że porządek obrad II części XXVII sesji uznaje za przyjęty.
 
 
Ad. 3.  Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna
           na 2013 rok.    
 
Przewodniczący KR p. Giżyński – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 1 wraz z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok ( stanowi załącznik nr  2   do protokołu ). Poprosił   o przyjęcie uchwały
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz- stwierdził, że Uchwała Nr XXVII/178/2012 Rady miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2012 roku  w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna na 2013 rok
została przyjęta jednogłośnie ( stanowi załącznik nr  3 do protokołu )
 
 
Ad. 4. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa
         Publicznego Rady Miasta Chełmna na 2013 rok.

 
 
Przewodniczący KBiBP  p. Jurczak – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 2 wraz  z planem pracy Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego na 2013 rok ( stanowi załącznik nr  4   do protokołu ). Poprosił   o przyjęcie uchwały
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny   wstrzymał się od głosu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz- stwierdził, że Uchwała Nr XXVII/179/2012 Rady miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2012 roku  w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Chełmna na 2013 rok została przyjęta większością głosów ( stanowi załącznik nr  5 do protokołu )
 
 
        
Ad. 5.  Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty. Kultury, Sportu,
           Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady
           Miasta Chełmna na 2013 rok.
        

 
Przewodniczący KO,K,S,T,Z,OSiOŚ  p. Piotrowski 
– przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 3 wraz   z planem pracy Komisji Oświaty. Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska na 2013 rok ( stanowi załącznik nr  6  do protokołu ). Poprosił   o przyjęcie uchwały
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz- stwierdził, że Uchwała Nr XXVII/180/2012 Rady miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2012 roku  w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty. Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna na 2013 rok została przyjęta większością głosów ( stanowi załącznik nr 7  do protokołu )
 
 
 
 
Ad.6. Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli Wydziału Techniczno
        Inwestycyjnego Urzędu Miasta Chełmna przeprowadzonej przez Komisję
        Rewizyjną Rady Miasta  Chełmna w dniach 14 do 28  listopada 2012 r.
           

 
Przewodniczący KR p. Giżyński –
przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 4 wraz             ze sprawozdaniem z kontroli Wydziału Techniczno Inwestycyjnego Urzędu Miasta Chełmna przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną  ( stanowi załącznik nr  8   do protokołu ). Poprosił   o przyjęcie uchwały
 
Radny p. Giżyński
– jako przewodniczący Komisji, która przeprowadziła kontrolę  zapoznał zebranych z wnioskami, które komisja wypracowała podczas kontroli. Wyjaśnił, że wnioski nie dotyczyły kontrolowanego wydziału, w związku z czym nie zostały zawarte w protokole pokontrolnym, a przekazane Burmistrzowi oddzielnym pismem.
 
Radny p. Wrażeń –
potwierdził wypowiedź przedmówcy, iż podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z wykonaniem inwestycji. Niemniej komisja zwróciła uwagę na stan techniczny utrzymania  tej ulicy. Przypomniał, że na to zadanie wydano bardzo duże środki, a obecnie o tę drogę, zdaniem mówcy miasto nie dba. Kontynuując przypomniał swoją wypowiedź i pytanie zadane w 2011 roku  podczas sesji na temat wyglądu miejskich ulic, których zdjęcia radni mogli obejrzeć. Zdaniem radnego do dnia dzisiejszego niewiele się w tej materii zmieniło poza tym, że w 2012 roku wydatkowano 2.400 zł +VAT i wykonano cztery odwierty, z których wynika jedynie, że teren jest nośny i na tym sprawę zamknięto, nie zlikwidowano pęknięć, gdzie cyt. „ wystarczyło wziąć konewkę asfaltu czy innego środka, tak jak to robią drogowcy, zalać i sprawa byłaby załatwiona”.  Zwracając się do Przewodniczącego obrad poprosił o  wyświetlenie zebranym zdjęć przedstawiających stan tej ulicy.
 
Radny p. Stachewicz – podobnie jak przedmówcy, jako członek Komisji Rewizyjnej przyznał, że podczas kontroli stwierdzono, co zostało zawarte w protokole żadnych uchybień. Dodał, że pokazane przez przedmówcę zdjęcia wykonane są w mikroskali, w przybliżeniu. Tymczasem naprawdę nie są to żadne awarie dróg. Natomiast środki wydane na odwierty zostały wydatkowane właśnie na wniosek radnego Wrażenia. Dodał cyt. „ środki te zostały wydatkowane po to, aby mu udowodnić, że hipotezy na temat  złego stanu tej drogi to tylko jego wyobraźnia, tylko i wyłącznie jego wyobraźnia. Panowie próbowali wtłoczyć te uwagi zupełnie nieistotne, bo to są kameralne sprawy dotyczące wyszczerbienia jakiegoś krawężnika, do protokołu jako  negowanie technicznie dobrego i poprawnego wykonania drogi, która już ma 9 lat po oddaniu. W takim stanie. To jest najlepsza droga w Chełmnie. Koledzy nie chcą zauważyć, że stan drogi Kolonia Wilsona jest idealny w porównaniu  na przykład do innych ulic w mieście – Dominikańska, Wodna, Kamionka. To są drogi, które są w fatalnym stanie i tam nawet teraz idąc na Radę Miasta Chodnik na Dworcowej, który też był przekładany i robiony, w niektórych miejscach gorzej wygląda niż tam na Wilsona. Panowie próbowali przeforsować w protokole  te uwagi. Uznali jednak swoją pomyłkę  i zmienili ten zapis. Próbują dalej drążyć temat, który jest nieistotny. Angażują i urzędników miasta i osoby, które wykonywały tę drogę do nieustannych rozmów na temat stanu technicznego wyszczerbionego jednego krawężnika.
 To już jest wstyd. Mi naprawdę jest wstyd brać udział w posiedzeniu tych komisji i słuchać takich argumentów wobec fachowców, którzy twierdzą, co zresztą po wizji lokalnej ( bo szliśmy całą tą drogą  w jedną i druga stronę) wszyscy stwierdziliśmy, że ona jest rzeczywiście w stanie doskonałym, a te odwierty, to jest skala taka, że nawet koło w to nie wpadnie, nawet jak koreczek się lekko obsunął.  I  naprawdę radny Wrażeń może zechciałby w interesie miasta spojrzeć na stan dróg całego miasta, a nie jednej drogi, która jest w idealnym stanie”.
 
Radny p. Wrażeń – odpowiadając przedmówcy stwierdził, że zauważa wiele problemów w tym mieście, nie tylko Kolonię Wilsona. Dodał cyt. „ ja tylko zgłosiłem do wydziału i Panu Burmistrzowi, że ulica pęka i należy coś  w tym kierunku zrobić. Nie był mój wniosek, żeby wnioskować o odwierty i płacić 2 tysiące złotych. To nie jest mój wniosek, bo ja pofatygowałem się, spojrzałem w dokumentację. I w dokumentacji wyraźnie były  robione odwierty. Droga ma prawo pracować, ale należy to zabezpieczać, a nie usuwać skutki. Jest 2013 rok, nic nie robimy w z tymi pęknięciami, Troszeczkę zimy, mrozu i zobaczy Pan Panie radny, co będzie się tam robiło. Gdzie wystarczy to dosłownie wziąć i zalać te pęknięcia   i niech się teren stabilizuje”
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował,  że po poprzedniej interwencji radnego Wrażnia udał się na ul. Kolonia Wilsona, zrobił zdjęcia pęknięć asfaltu. Stwierdził, że nie będzie ich pokazywał zebranym, uznając, że szkoda na to czasu. Odnośnie odwiertów poinformował, iż uzyskał informację, że jezdnia pracuje, może dojść do czegoś groźnego, mogą zawalić się domy tam posadowione. W związku z czym dokonano odwiertów, aby sprawdzić, czy takie zagrożenie istnieje. Stwierdził, że nie chciał być posądzony o zaniechanie. Po dokonaniu odwiertów okazało się, że nie ma zagrożenia. Potwierdził, że zgłoszenie problemu i jego powagi padło ze strony radego Wrażnia. Kontynuując  zaapelował o nie popisywanie się przedstawianiem robionych przez siebie zdjęć. Dodał. cyt.: „ jest to już druga sesja, gdzie mamy niewątpliwą przyjemność, bo zdjęcia  w sumie są niezłej jakości, może zrobione nie z tej perspektywy, bo perspektywa jest wybierana tak, aby zdjęcia no robiły Wrażenie.” Zaproponował, aby na sesji Rady Miasta, poważnego miasta nie pokazywać zdjęć leżących puszek, bo cyt. „ja nawet nie mam pewności, czy ta puszka nie została rzucona przed chwilą i sfotografowana, bo tak też mogło być. Proponuję podnieść tę puszkę i wyrzucić do kosza, a nie zabierać nam wszystkim czasu. Te zdjęcia, które dzisiaj mieliśmy możliwość oglądania, też robią średnie wrażenie, bo było tam zdjęcie - 2 krawężniki metrowe  wstawiony kawałek. To zdjęcie było zrobione w jakimś celu. Jeśli chodzi o techniczne wykonanie tego krawężnika nie było żadnego zagrożenia, chodziło chyba o estetykę tego krawężnika.” Zaapelował o nie zajmowanie się tak błahymi spawami jak tego typu usterki. Dodał cyt.: „ Jak ja tu przyniosę zdjęcia, czego nie zrobię prawdopodobnie, bo to biłoby troszkę w nas wszystkich , bo okazałoby się, że są  miejsca w Chełmnie, przy których Kolonia Wilsona to jest po prostu mistrzostwo świata i  XXIII wiek. Nie będę tutaj wskazywał swojej ulicy Sokolej, bo gdybym przyniósł tutaj zdjęcia z Sokolej,  to by  na Państwu zrobiło wrażenie.  Bo żaden z Was nie pojechałby tam swoim prywatnym samochodem gwarantuję”
 
Radny p. Stachewicz-  poinformował, że występuje po raz drugi nie po to, aby jątrzyć, ale aby zwrócić uwagę, że wstydem jest mówienie o szczególikach naprawdę nieistotnych, bo w skali ulic miasta Kolonia Wilsona śmiało można powiedzieć  należy do najlepszych dróg   w tym mieście. Dodał cyt. „ radny Wrażeń popisuje się  tylko swoimi zdjęciami i chce zrobić wrażenie na swoim elektoracie zupełnie nieistotnymi rzeczami. Zamiast się cieszyć, że ta droga została wykonana i to w taki sposób, że  po 9 latach  tam tylko są naprawdę kosmetyczne uszczerbki związane z tym, że np.: samochód osobowy najeżdża na krawężnik i też go może w wyniku tego uszkodzić. To jątrzenie i takie pokazywanie tematu, który już dawno powinien być skończony i mimo że wiem, że teraz jest to przedłużane, to mam nadzieję, że radny Wrażeń  w końcu zrozumie, że nie tędy droga. Zajmijmy się tymi ulicami, które faktycznie wymagają interwencji i poważnych napraw. I tam pokazujmy zdjęcia. Bo to, co jest pokazywane, ja też uważam tak  jak Pan Burmistrz jest śmieszne. A jeszcze  bardziej śmieszne, że ściąga się ludzi, wydaje dodatkowe pieniądze, które niestety obciążają budżet miasta. I to wina radnego Wrażnia, że te pieniądze są wydawane. Już kilka interwencji Radnego  zaszkodziło interesom miasta”
 
Radny p. Wrażeń -  stwierdził cyt.: „ ja nie wiem co powiedzieć. Ja po prostu powiedziałem na początku, że została wykonana, tak jak została wykonana, ale nie potrafimy tego utrzymać w należytym stanie, I to niszczeje. Tylko o to tu chodzi. Odnośnie, Panie Burmistrzu budynku, że mieszkańcy, że budynki mogą się obsuwać i tak dalej – był projekt wykonany. Projekt był,  w projekcie były odwierty robione. Budynki są wybudowane na tej ulicy, ponad niektóre 60 lat, niektóre 80 lat, 100, 30 i na budynkach żaden z mieszkańców się nie skarży, że są pęknięcia. Tylko po prostu należało wziąć tę konewkę z tym asfaltem, zalać te pęknięcia  i patrzeć co będzie się dalej działo, a nie wydatkować 2.400 zł plus wat i teraz zganiać to na Wrażenia, bo Wrażeń wnioskował. A co Wrażeń ma do wnioskowania. Czy Pan Burmistrz nie ma odpowiednich służb, żeby mogły w dokumentacje spojrzeć. Wystarczyło w dokumentacje spojrzeć i na pewno droga stabilizuje się, ale te pęknięcia powodują, że z roku na rok jest gorzej. I żeby ten temat zamknąć , na wiosnę należy wziąć konewkę asfaltem polać te pęknięcia i to jest wszystko”
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski- stwierdził, że było nieco inaczej, a mianowicie dokumentacja była zrobiona, a mimo to okazało się, że w trzech,  czy czterech  miejscach mamy  tzw. kurzawkę, której odwierty nie wykryły i w niektórych miejscach wkładana była siatka.  Dodał cyt. „Przyzna mi Pan również rację, jeżeli powiem, że te domy, które sto lat temu były tam posadowione, na wniosek zaniepokojonego mieszkańca, którym w tym wypadku akurat okazał się radny, mogą stanowić  jakieś niebezpieczeństwo, jeżeli zmienia się zlewnia. Bo przyzna mi pan rację znowu, że inaczej są odprowadzane wody opadowe na terenie nieutwardzonym, trawiastym, miękkim, piaszczystym, niż na potężnej zlewni, która pojawiła się w latach od  2003 do zeszłego roku i trochę metrów asfaltu tam przybyło, prawda?  Zrobiliśmy wspólnie potężną inwestycję. Jak przywiozłem tutaj Niemców kiedyś tam, rok, czy dwa temu-  mówię pokaże wam fajne osiedle i przewiozłem ich po Wilsona, Ustroni., Zakolu, to powiedzieli mi jedno, że jest to osiedle przypominające takie fajne osiedle niemieckie, oni mówili to chwaląc to osiedle. Niemcy byli pod wrażeniem” .Zwrócił uwagę, że radny Wrażeń wyciąga jakieś uszczerbki krawężników, a należy mieć nadzieje, aby wszystkie chełmińskie ulice po tylu latach eksploatacji tak wyglądały jak osiedle, przy którym Pan radny mieszka.
 
Radny p. Wrażeń-
zgodził się z przedmówcą,  iż w mozolnych trudach została wybudowana ta ulica, zlewnia wody na pewno ma jakiś charakter na stabilność  drogi itd. Dodał cyt.:   „ tylko ta woda spływa z góry – stary bruk, stara droga, zlewnia wody był trochę inna. Pamiętam i pamiętają mieszkańcy, że dziury były powyrywane po pas, wywrotkami trzeba było zasypywać to. Naprawdę.”. Kończąc stwierdził cyt.”  słusznie, czy niesłusznie,  ja uważam niesłusznie, bo nie będziemy nad tym dzisiaj dyskutowali, zostały wydane te pieniądze, ale zadbajmy, że za następne osiem lat nie będzie  jak droga na Dworzyska i to wszystko „
 
Radny p. Strzelecki
-  stwierdził cyt,. „ cieszę,  się, że Pan Burmistrz nie woził tych Niemców po Rybakach. Wymienię 3 ulice, które są gorsze od Stromej – Wiklinowa, Żeglarska, Powiśle”
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  w związku z brakiem chętnych do dalszej  dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było 2 radnych  wstrzymało się od głosu
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz-
stwierdził, że Uchwała Nr XXVII/181/2012 Rady miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2012 roku  w sprawie przyjęcia sprawozdania    z kontroli Wydziału Techniczno Inwestycyjnego Urzędu Miasta Chełmna przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna w dniach od 14 do 28  listopada 2012 r. została przyjęta  większością głosów.( stanowi załącznik nr 9  do protokołu )
 
 
 
Ad. 7. Sprawa   zmiany   uchwały   w    sprawie  uchwalenia budżetu Miasta
         Chełmna na rok 2012.

 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 5 ( stanowi załącznik  nr  10 do protokołu ) Następnie, informując, że już po wysłaniu materiałów na sesję wpłynęły zmiany,  zgłosiła autokorektę do projektu uchwały. Zmiany dotyczącą wyłącznie przesunięć między paragrafami:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki związane z wynagrodzeniem  asystenta rodziny –przesunięcie kwoty 2 zł  z  paragrafu 4270 -  umowy zlecenia  na paragraf 4210 -                wydatki  rzeczowe  .
Następna zmian również dotyczy MOPS-u – po otrzymaniu aneksu do umowy na dożywianie (dotacja w kwocie 214 tys. zł. z urzędu wojewódzkiego)   pozostały środki w kwocie 4.622 zł, które za zgodą wojewody proponuje się przesunąć z paragrafu 3110  -  zasiłki na paragraf 4210 doposażenie punktu wydawania posiłków w szkole podstawowej nr 1 .
Kolejna zmiana  związana jest z pismem ze szkoły podstawowej ze Świecia, gdzie na lekcje religii uczęszczają dzieci  z Chełmna, w związku z czym   trzeba zabezpieczyć kwotę 700 zł, ponadto w m-cu grudniu w przedszkola w Świeciu uczęszczało jedno dziecko więcej,  jest to kwota 500 zł. Łącznie daje to kwotę 1.200 zł Proponuje się przekazanie tej kwoty. Środki te należy przesunąć z dotacji do przedszkola  dla gminy Lisewo. Poprosiła o przyjęcie uchwały wraz ze zgłoszona autokorektą.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz- poinformował, że nie wpłynęły opinie na piśmie, niemniej Przewodniczący Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego, w związku z tym, że posiedzenie tej komisji odbyło się tuż przed sesją, przedstawi opinię ustnie.
 
Przewodniczący KBiBP p. Jurczak – informując, że tak późny termin spotkania komisji przed sesją spowodowany był okresem świątecznym, przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały zmieniającej budżet na 2012 rok
 
Radny p. Stachewicz– w imieniu osób zarządzających instytucjami oświatowymi   i kulturalnymi poprosił, aby sesje  dotycząca przesunięć budżetowych na koniec roku odbywały się zdecydowanie wcześniej np.: w połowie grudnia danego roku,  aby ewentualne środki budżetowe po przesunięciach mogły być logicznie i rozsądnie wydane.
 
Radny p. Wrażeń –
poprosił o następującą informację – wydatki dział 600 Rozdział 60016 –  drogi publiczne gminne przesunięcie środków na paragraf 6050 z paragrafu 4300- powyższa zmiana dotyczy wykonania ścieżki rowerowej przy wiadukcie, w którym miejscu ta ścieżka została wykonana.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski
– przypomniał, że znany jest odcinek ścieżki rowerowej wykonany w bieżącym roku. Wyjaśnił, że zapis rzeczywiście mówi o wiadukcie, niemniej zaczęto budowę ścieżki rowerowej łącząc się ze ścieżką od Stolna w stronę wiaduktu.
 
Radny p. Wrażeń – podziękował za wyjaśnienia upewniając się , że przy wiadukcie ścieżki nie ma w dalszym ciągu.

Kierownik Wydziału GMiOŚ p. Szuster
– wyjaśnił, że należy czytać do końca nazwę zadania – jest to budowa ścieżki rowerowej od granicy Stolna do wiaduktu. W roku bieżącym wykonano pierwsze etap od granicy Stolna do wjazdu do ZUM-u.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
– poinformował, że radni taką informację uzyskali-  przy wiadukcie. Zasugerował, aby w przyszłości nazewnictwo było bardziej szczegółowe.
 
Radny p. Giżyński
– w związku z tym, że budżet miasta na 2013 nie został jeszcze przyjęty zwrócił się z prośbą do Burmistrz Miasta o rozważenie innej alokacji środków przeznaczonych na materiały promocyjne, o czym była mowa już przy przyjmowaniu budżetu na 2012 rok. Przypomniał, że sugerowano wówczas, iż nie zawsze te materiały promocyjne trafiają do odbiorców dając pożądane efekty. W dochodach wyraźnie widać, iż są one mniejsze o 7000 zł.  niż zaplanowano Zdaniem mowcy  należałoby pomyśleć o uatrakcyjnieniu materiałów promocyjnych, wycofaniu tych, które się nie sprzedają, co być może doprowadzi do zwiększenia dochodów.
 
Radny p. Jurczak
-  informując, że żyje na świecie juz wiele lat wyraził zdziwienie zachowaniem niektórych osób. Stwierdził cyt.„  nie przystoi przedstawicielowi społeczeństwa naszego miasta, bo nas wybiera społeczeństwo, tak zachowywać się podczas obrad sesji. Należałoby zapytać każdego, kto stara się dokonywać ocen, wskazywać sposób wykonania, jakie ma do tego prawo nie mówiąc o przygotowaniu i predyspozycjach”.   Odnośnie wątpliwości, do których dwukrotnie wracał radny Wrażeń przypomniał, że w dniu dzisiejszym odbyła się już I uroczysta część sesji. Komisja, której przewodniczy odbyła również  w dniu dzisiejszym posiedzenie, podczas którego uzyskała niezbędne wyjaśnienia umożliwiające wydanie pozytywnej opinii, co oznacza, że wszystkie wątpliwości, łącznie z wiaduktem zostały wyjaśnione. Zwrócił uwagę na to, że co prawda  sesja jest miejscem do dyskusji, ale dyskusji konkretnej, takiej  która coś wnosi do spraw, a nie pokazywania się tylko po to, aby cokolwiek powiedzieć. Kończąc przypomniał, że statut miasta wyraźnie wskazuje kto w jakich sprawach i na jaki temat może się wypowiadać.
 
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, cyt. „ gdyby było napisane tak, żeby każdy mógł zrozumieć. Ja nie byłem na Komisji Oświaty i panie Przewodniczący Komisji Oświaty proszę nie ucinać, że żaden radny nie może się spytać jak nie brał udziału w pańskiej  komisji.”
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zwrócił uwagę, że Przewodniczący Komisji Oświaty  nie zabierał teraz głosu i niczego radnemu nie zarzucał.
 
Radny p. Wrażeń
– przeprosił za przejęzyczenie informując, że chodziło   o Przewodniczącego Komisji Budżetu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
–  w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz- stwierdził, że Uchwała Nr XXVII/182/2012 Rady miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2012 roku  w sprawie zmiany   uchwały   w    sprawie  uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2012 została przyjęta jednogłośnie ( stanowi załącznik nr  11  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –
ogłosił przerwę w obradach
Po przerwie
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - stwierdził, ze po przerwie na sali obrad obecnych jest 15 radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
 
Ad. 8. Sprawa zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Gminy Miasta  Chełmno na lata 2012 – 2018.

 
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska
– przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 6                   ( stanowi załącznik  nr  12 do protokołu ). Poprosiła o przyjęcie uchwały
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
- podobnie jak przy poprzedniej uchwale udzielił głosu przewodniczącemu Komisji budżetu celem przedstawienia opinii
 
Przewodniczący KBiBP p. Jurczak
– stwierdził, że Komisja Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –
  w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz- stwierdził, że Uchwała Nr XXVII/183/2012 Rady miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2012 roku  w sprawie zmiany   uchwały   w    sprawie  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta    Chełmno na lata 2012 – 2018 została przyjęta jednogłośnie ( stanowi załącznik nr 13  do protokołu )
 
 
 
 
Ad.9. Sprawa wydatków budżetu miasta, które w 2012 roku nie wygasają
          z upływem roku budżetowego

 
 
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 7   ( stanowi załącznik  nr 14  do protokołu ). Poprosiła o przyjęcie uchwały
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w imieniu Przewodniczącego Komisji Budżetu  i Bezpieczeństwa Publicznego stwierdził, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz- stwierdził, że Uchwała Nr XXVII/184/2012 Rady miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2012 roku  w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2012 roku nie wygasają z  upływem roku budżetowego została przyjęta jednogłośnie ( stanowi załącznik nr 15  do protokołu )
 
                       
 
 
Ad. 10.     Sprawa poparcia działań Rady Miejskiej Inowrocławia  podjętych    
              w oparciu o uchwałę nr XXIV/336/2012 z dnia 27 września 2012 r. 
              w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku
              o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją  Rzeczypospolitej Polskiej
              przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gm
inach.
 
 


Przewodniczący RM p. Błażejewicz  - przedstawił projekt stanowiska zawarty w druku nr 8
( stanowi załącznik nr 16   do protokołu )
 
Radny p. Stachewicz -
  podziękował Przewodniczącemu za przygotowanie stanowiska,   o które wnioskował podczas poprzedniej sesji.  Zwrócił jednak uwagę, że uchwała Rady Miasta Inowrocławia zawiera konkretne zapisy ustawy. Tymczasem Radnym miasta Chełmna zależy na podkreśleniu m.in. faktu, że ustawa narzuca jednolita stawkę opłat za wywóz nieczystości dla wszystkich mieszkańców gminy i to chciałaby podważyć, a takiego zapisu tam nie ma. Zasugerował dopisanie tego, o ile jest to możliwe. Ponadto zasugerował dołączenie zdjęcia, jakie mówca otrzymał od jednego z mieszkańców, które nawiązuje do skutków jakie ta ustawa, która  jeszcze nie weszła w życie a już spowodowała na osiedlach. Dodał cyt. „ Przewodniczący klubu, który nosi w nazwie imię partii, która przygotowała tę ustawę  - PO,   radny Michał Wrażeń również otrzyma ode mnie to zdjęcie,  aby swoim posłom przekazał jakie skutki działanie jego partii, jego ugrupowania spowodowało. Otóż chodzi o to, że  np.: były pełne śmieci pojemniki w czasie świąt. A dlaczego?  Dlatego, że już zadziałał monopol. Jeden wywożący śmieci to powoduje. Dlaczego to zgłaszam tutaj, dlatego, żeby odpowiednie instytucje, urzędnicy w mieście przygotowali się do tego, żeby ten problem zauważyć i przed jakimś długim okresem wolnym od pracy, żeby pojemniki zostały opróżnione. Kiedyś kiedy była konkurencja, firmy to robiły bezdyskusyjnie. Nawet w dzień wigilii przyjeżdżały samochody, opróżniały pojemniki i dzięki temu nie było takiego śmietniska jak w tym roku. Przed pojemnikami  było pełnio śmieci, nie mieściło się to, a jest to już efekt tego, że nie mamy tej konkurencji.  Zatem tu może radny Michał Wrażeń zechciałby apelować w interesie nie tylko ulicy jednej, ale także wszystkich mieszkańców”. Kończąc poprosił o informację, czy można ująć wniosek o tym że neguje się jednolitą stawkę.
 
Radca prawny p. Segienka
– wyjaśnił, że takie zapisy mogłyby się znaleźć ewentualnie   w uzasadnieniu. Natomiast sama zasada tego stanowiska to jest zasygnalizowanie, że więcej gmin zauważa problem i że nasza gmina popiera miasto Inowrocław w kwestionowaniu przez nich ustawy, a oni kwestionują konkretne zapisy.
 
Radny p. Stachewicz – po raz kolejny wyraził zadowolenie z tytułu wywołania tematu przez Pana Przewodniczącego niemniej w Inowrocławiu chodzi głównie o ich spółkę. Rada Miasta Chełmna może to poprzeć jednak należy dopisać, nawet w uzasadnieniu to, co dla naszego miasta jest najważniejsze. Poprosił o ogłoszenie przerwy celem skonstruowania, przy pomocy radcy prawnego odpowiedniego zapisu.
 

Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – ogłosił przerwę w obradach
Po przerwie
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych obrad
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz-
poinformował, że zmiana zaproponowana przez radnego Stachewicza, w konsultacji z radcą prawnym polega na dopisaniu w uzasadnieniu następującego zadania: „Niezależnie od powyższego Gmina Miasto Chełmno wskazuje, że  w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dostrzega naruszenie innych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej zapewniających obywatelom równość wobec prawa oraz zachowania praw nabytych, a w szczególności fakt ustalania równej opłaty za wywóz śmieci. Powoduje ona, że stosunku do znacznej liczny mieszkańców dojdzie do drastycznego wzrostu opłaty w sytuacji, gdzie nie ulegną zmianie warunki i  ilości odprowadzanych przez nich odpadów. Równocześnie sama ustawa wprowadza znaczny wzrost opłat za wywóz odpadów dla wszystkich mieszkańców, co nie było w żaden sposób uzasadnione zarówno na etapie tworzenia takiego prawa jak i etapie jego realizacji, która nastąpi od 1 lipca 2013 roku”
 
Radny p. Wrażeń  - odnośnie wypowiedzi radnego Stachewicza stwierdził cyt.: „ że Twój klub, jakiś tam klub  PO reprezentuje, należy do PO .  Panie Stachewicz krótka piłka – proszę podać mi mój numer legitymacji w PO, czy jestem członkiem. Skąd ma Pan takie informacje, że Pan tak wprost może obrażać ludzi. Bo wasze PO, jakie wasze PO. Ten klub, do którego należę są bardzo wartościowi ludzie nie tylko z PO i z innych organizacji pozarządowych  nie tylko PO. I Panie Stachewicz proszę powiedzieć który numer legitymacji ma Michał Wrażeń”
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –
poinformował, że  kończy tę dyskusje ponieważ cyt. „ nie wiem kiedy ja się doczekam, że dwa Michały nie będą sobie skakały  do gardła. Czy w każdych waszych wypowiedziach musi być wycieczka i złośliwości, bo to tak na tej sesji wygląda”.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie propozycję zmiany uzasadnienia do projektu stanowiska poprzez dopisanie odczytanych wcześniej zdań.
            Za przyjęciem  propozycji głosowało 15  radnych , głosów przeciwnych  i wstrzymujących nie było . Stwierdził, że propozycja została przyjęta jednogłośnie
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –
  w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt stanowiska w przedmiotowej sprawie wraz z przegłosowana zmianą.
 
            Za przyjęciem stanowiska  głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych  i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz- stwierdził, że  Stanowisko Rady miasta Chełmna  z dnia 28 grudnia 2012 roku  w sprawie poparcia działań Rady Miejskiej Inowrocławia  podjętych     w oparciu o uchwałę nr XXIV/336/2012 z dnia 27 września 2012 r.  w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku  o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją  Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostało przyjęta jednogłośnie ( stanowi załącznik nr  17 do protokołu )
 
 
Ad. 11.Informacja z realizacji uchwał .
 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił realizacje uchwały Rady Miasta przyjętych na XXVI sesji Rady Miasta, których wykonanie powierzono Burmistrzowi Miasta
 
 
Ad. 12.Interpelacje Radnych.
 
Przewodniczący obrad, p. Błażejewicz
– stwierdził, ze do dnia sesji nie wypłynęła żadna interpelacja.
 
Ad. 13.Wolne wnioski i informacje.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przypomniał, że w poprzednim miesiącu informował radnych, iż sesję budżetową zaplanowano na dzień 15 stycznia. Niemniej  w związku z tym, że będą to już ferie, a większość radnych jest nauczycielami poinformował, że sesja budżetowa odbędzie  się wcześniej, a mianowicie 10 stycznia ( czwartek ) o godzinie 16.00. Następnie w imieniu Burmistrza Miasta zaprosił radnych na spotkanie noworoczne, które odbędzie się 9 stycznia  o godzinie 14.00 w szkole Muzycznej. Spotkanie organizowane jest wspólnie ze starostwem
 
Radny p. Dzikowski -  wracając do sprawy stanowiska zasugerował, aby w piśmie przewodnim zapisać, iż to stanowisko  poprali wszyscy radni miasta. Zwrócił uwagę, że jest to pierwsze stanowisko, w którym niejako radni nie zgadzają się z ustawodawcami, niemniej spraw takich, jest wiele więcej – narzuca się samorządom zadania, a w ślad za tym nie daje się środków finansowych. W dalszej części wypowiedzi podziękował Burmistrzowi za wykonanie przejścia przez FAM informując, że wiele osób korzysta z tego przejścia. Jednocześnie poprosił o posypanie tego przejścia piaskiem, co sprawi że będzie ono jeszcze lepsze.
 
Radny p. Wrażeń -  po raz kolejny poprosił Przewodniczącego o przedstawienie zdjęć. Wskazując na zdjęcia poinformował, że jest to ulica Łunawska, gdzie widnieje niezałatana dziura. Zwrócił uwagę, że  jest  początek zimy, a nie zostało to zrobione przed jej nastaniem. Na ulicy Polnej wskazał na zapchane studzienki i kałuże oraz kolejne dziury. Zwrócił uwagę, że jeśli miasto nie będzie dbało stan dróg, będzie się on  jeszcze pogarszał. Następnie zapytał po co mamy monitoring , skoro dalej powstają graffiti mówiąc to wskazał na zdjęcie przejścia przy kasynie, Kontynuując poruszył sprawę budynku ABC, którego miasto nie może zbyć. Zdaniem mówcy nie znajdzie się klient, nawet jeśli obniżona zostanie cena skoro na dachu tego budynku rosną drzewka, a w rynnach chwasty. Zwracając się  do Burmistrza stwierdził cyt. „ Panie Burmistrzu jak nie będziemy dbali małymi krokami, małe środki na utrzymanie togo co my mamy – ABC nie możemy sprzedać przychodzi kupiec popatrzy drzewka rosną  na dachu, rynny dziurawe, dach się leje. Należy coś w tym kierunku robić musimy zadbać o to. Zimy jeszcze nie było, a mamy już drogi dziurawe”
 
Radny Kordowski – stwierdził, że rozumie zarówno troskę przedmówcy o rzeczy małe,  szczupłość środków budżetowych jak również  ogrom zadań do wykonania, niemniej poparł prośbę radnego Wrażenia, aby nie dopuścić do dalszej degradacji. W dalszej części wypowiedzi po raz kolejny poparł przedmówcę tym razem w sprawie graffiti  stwierdzając cyt. „ mamy  coraz więcej strażników, coraz  więcej kamer, a walka kibiców dwóch różnych klubów no właściwie niszczy to, co zostało zrobione na murach”. Poprosił Pana Burmistrza o uczulenie Straży Miejskiej i spowodował wyłapanie tych ludzi. Zwrócił uwagę, że zniszczenia są coraz większe  również kamienic zabytkowych zapytał cyt.”Gdzie jest Straż Miejska. Jest monitoring i co z tego. Ja chciałbym, aby Pan Komendant już po nowym roku zdał raport Radzie Miasta ile osób wychwycono dzięki temu, ile osób ukarano, ile skierowano wniosków nie wiem czy do kolegium czy do sądu, czy gdziekolwiek. No bo zatrważające jest to co się dzieje Panie Burmistrzu odnośnie graffiti i tego bezsensownego niszczenia. Ja kocham piłkę nożną ale nie rozumiem tego, że można się zwalczać ciągle na murach, które kosztowały miliony złotych” Następnie poprosił    o informacje, czy został już wykonany odbiór Rynku jako całości prac.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – udzielił następujących wyjaśnień:
- na pytanie radnego Kordowskiego – poinformował, że odbiór Rynku już nastąpił, oczywiście z usterkami, które muszą zostać usunięte, w momencie, gdy aura na to pozwoli.
- akty wandalizmu  - stwierdził, że obojętnie ilu nie byłoby strażników, jaki nie byłby monitoring, jakich działań nie podjąłby wydział gospodarki miejskiej i jakie środki nie byłyby na to przeznaczone i tak znajdzie się ktoś, kto zrobi zdjęcie mchu, porostu na murze czy graffiti. Ponadto jeśli chodzi o monitoring wyjaśnił, że mimo, iż  lokalizacja kamer  uzgodniona była  z policją,  nie zawsze obejmują one wszystkie tereny.  Poinformował, że graffiti zostanie usunięte. Zwracając się do radnego Wrażenia poprosił o przesłanie  zdjęć na skrzynkę mówcy. Wyjaśnił cyt: „ nie dlatego, że jestem miłośnikiem jego talentu fotograficznego, ale dlatego, żeby przesłać te zdjęcia do szefa Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji, bo większość z tych zdjęć  leży w jego gestii – były to studzienki, rynienki zamulone i nie odbierające wody” .Odnośnie Straży Miejskiej stwierdził, że zapewne Pan Komendant chętnie złoży takie sprawozdanie po wypowiedzi radnego Kordowskiego, który często używa słów: „gdzie jest straż miejska”. Poinformowała, że słuchając tego przypomina się mówcy następująca  sytuacja cyt. „ Około 3 miesięcy temu, w okresie letnim mojemu koledze, który zaparkował samochód przy działkach miejskich nad Wisłą ukradli kołpaki. On mi zadał to samo pytanie – gdzie była straż miejska. Ja mówiłem, że pilnowała kołpaków na Skłodowskiej i tamte zostały.” Zwrócił uwagę, że straż miejska nie może być wszędzie  poza tym, komendant Straży Miejskiej pewnie udowodni to, że gdyby nie jego działania i działania straży miejskiej, to tych zdarzeń byłoby znacznie więcej. Zwrócił uwagę, że strażników nie ma więcej, pojawił się wakat, który jednak z przyczyn oszczędnościowych nie zostanie uzupełniony w 2013 roku. Wracając do monitoringu stwierdził, że dzięki niemu wiele zdarzeń jest wychwyconych, a z nagrań bardzo często korzysta Policja. Jeśli całe miasto miałoby być objęte monitoringiem wiązałoby się to z ogromnymi kosztami, bowiem koszt jednej kamery z oprzyrządowaniem do ok. 16.tys zł. wyjaśnił, że dotyczy to tych miejsc gdzie jest już monitoring, ponieważ  w innym przypadku należy doliczyć jeszcze koszty przekaźników slupów itp.
 
Radny p. Kordowski – podziękował Burmistrzowi za wyjaśnienia informując, że na starówce wiele kamienic jest zniszczonych w miejscach, w miejscach, gdzie są kamery i to mówcę przeraża. Taką informacje chciałby uzyskać od komendanta z porównaniem ilości zdarzeń w czasie, gdy nie było kamer, w stosunku do chwili obecnej. Zwracając uwagę, że miasto posiada sprzęt do czyszczenia graffiti zapytał czy będzie on stosowany. Wracając do sprawy Rynku zwrócił uwagę, że zdaniem mówcy kontrowersyjna fontanna, opasana jest rusztowaniami, zapytał czy musi ten płot stać w tym miejscu. Poinformował również, że na ulicy Grudziądzkiej zapadają się studzienki, co stwarza zagrożenie dla pieszych. Wyrażając zadowolenie z faktu, że ulica ta wkrótce będzie robiona poprosił  o spowodowanie aby Zakład Wodociągów  i Kanalizacji częściej  oczyszczał  te studzienki. Kończąc po raz kolejny poruszył sprawę budynku przy Grudziądzkiej 36 prosząc, aby pomimo problemów budżetowych przynajmniej załatać największe dziury na tej najstarszej       w mieście kamienicy
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski
-  stwierdził, że fontanna ma swoich zwolenników i przeciwników. Ogrodzenie zdaniem mówcy powinno na razie zostać do czasu całkowitego zakończenia prac. Przypomniał swoją wcześniejszą wypowiedź, że  Rynek został odebrany z zastrzeżeniami i istnieje ryzyko, że coś może się wydarzyć i wówczas wykonawca nie weźmie odpowiedzialności. Jeśli chodzi o ul. Grudziądzka wyraził zadowolenie z faktu, że przedmówca popiera to zadanie.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, że chciałby pochwalić Burmistrza Miasta w imieniu mieszkańców, którzy poinformowali mówce, że w Chełmnie nie ma nic brzydkiego tylko jedno – fontanna.
 
Ad. 14 Zakończenie II części obrad.
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
– w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady II części XXVII sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie.
 
 
Protokołowała:                                                                                                                                        Przewodniczył :
 
 
( -) Danuta Derebecka                                                       ( -) Janusz Błażejewicz
 
 
 

Wytworzył: Danuta Derebecka (20 lutego 2013)
Opublikował: Danuta Derebecka (20 lutego 2013, 12:37:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1424

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij