Protokół z XXIII sesji Rady Miasta


Protokół  nr  XXIII/2012
z XXIII sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 18  września 2012 r.
 
                                              
Sesja odbyła się dnia 18 września 2012 roku i trwała od godziny 16.00 do godz. 18.40 
 
Na ogólna ilość 15 radnych obecnych na sesji było 14 radnych, co stanowi 93,34 %.
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 

Porządek obrad omówiony w punkcie drugim, trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1. Otwarcie
 
2. Przyjęcie porządku obrad XXIII  sesji RM.
 
3. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień za 2011 r.
 
4. Informacja nt. działalności Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży w Chełmnie
 
5. Sprawa wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości położonych nad Jeziorem Starogrodzkim w użyczenie lub do używania.
 
6. Sprawa zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2012.

7. Sprawa zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2012 – 2018.
 
8. Sprawa przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna
 
9. Sprawa ustalenia opłaty za świadczenia udzielone przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Chełmno
 
10. Sprawa zmiany uchwały Rady Miasta Chełmna w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna.
 
11. Sprawa określenia przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie Gminy Miasta Chełmna oraz warunków i zasad korzystania  z nich przez przewoźników.
 
12. Sprawa okręgów wyborczych.
 
13. Sprawa wyrażenia zgody na przejęcie odcinka drogi wojewódzkiej nr 550 znajdującego się w granicach administracyjnych miasta na  własność Gminy Miasta Chełmna.
 
14. Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli Wydziału Gospodarki  Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna  przeprowadzonej w dniu 10 lipca 2012 r. przez Komisję Rewizyjna Rady Miasta Chełmna.
 
15. Informacja z realizacji uchwał .
 
16. Interpelacje Radnych.
 
17. Wolne wnioski i informacje.
           
18. Zakończenie.
 
 
 
Punkt 1.     Otwarcie
        
Otwarcia  XXIII sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Janusz Błażejewicz.  Następnie powitał wszystkich obecnych;  radnych, pracowników Urzędu Miasta, prasę i zaproszonych gości.
 
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Jacka Kordowskiego.
 
-        stwierdzenie quorum
 
Na stan 15 radnych,  na sali obrad znajduje się  14 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformował, że Radny Waldemar Piotrowski poprosił o usprawiedliwienie nieobecności  z powodów osobistych.
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - poinformował, że protokoły  z   XXI i XXII  sesji Rady Miasta znajdowały  się do wglądu w Biurze Rady Miasta. Do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołów,  w związku z czym na podstawie  § 29 ust. 4 Statutu Miasta, protokoły z XXI i XXII sesji Rady Miasta, uważa się  za przyjęte.
 
 
 
 
Punkt 2.     Przyjęcie porządku obrad  XXIII  sesji Rady  Miasta.
                  
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz   poinformował, że porządek obrad XXIII sesji został  radnym przesłany i poprosił o zgłaszanie ewentualnych poprawek.  W związku z brakiem propozycji zmian w porządku obrad przystąpił do jego realizacji.             
 
 
 
 
Punkt  3.   Sprawa   przyjęcia   sprawozdania   z  realizacji Miejskiego Programu    Profilaktyki   i Rozwiązywania  Problemów Uzależnień za 2011 r.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały zawierający „Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień za 2011 r.” – Załącznik nr 2 do protokołu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przedstawił opinie Komisji Rady Miasta w przedmiotowej sprawie:
 
         - Komisji Rewizyjnej – Załącznik nr 3 do protokołu,  
         - Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego -  Załącznik nr 4 do   protokołu,
         - Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystki, Zdrowia, Opieki Społecznej     i Ochrony Środowiska – Załącznik nr 5 do protokołu.  
 
Następnie w związku  z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1.
 
                   Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 
i wstrzymujących nie było.
 
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/139/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 września 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień za 2011 r.  – Załącznik nr 6 do protokołu.
 
 
 
Punkt 4. Informacja nt. działalności Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży w Chełmnie.
 
Członek Zarządu Fundacji ECWM p. Lenartowska – przedstawiając sytuację ECWM oraz ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem Starogrodzkim poprosiła o wyrażenie zgody na przesunięcie środków w wysokości 17.893,41 zł.  z dotacji na inwestycje na ośrodku wypoczynkowym na 2012 rok na bieżące utrzymanie ośrodka, ponieważ nie wystarczyło zaplanowanych środków na pokrycie kosztów związanych z  utrzymaniem ośrodka. W roku bieżącym na ośrodek wypoczynkowy została przyznana dotacja w wysokości 35 tys. zł., z czego 5 tys. zł. przeznaczono na bieżące utrzymanie ośrodka, a 30 tys. zł. na inwestycje. W ramach tych inwestycji przeprowadzono remont toalet publicznych, rekultywację kąpieliska, a pozostałe inwestycje czyli remont pomostów i dachu na hangarze były zaplanowane  na m-c wrzesień br.,  a obecnie jest potrzeba, aby pozostałe środki przesunąć na bieżące utrzymanie ośrodka. 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji zaproponował, aby radni w formie głosowania wypowiedzieli się, czy wyrażają zgodę na przesunięcia wnioskowane przez p. Lenartowską.
 
                   Za przesunięciem środków z inwestycji na bieżące utrzymanie ośrodka głosowało
                   14 radnych, głosów przeciwnych  i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że radni jednogłośnie zatwierdzili propozycje przesunięcia kwoty 17.893,41 zł. z inwestycji na bieżące utrzymanie ośrodka.
 
 
 
 
 
 
 
Punkt 5.     Sprawa wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości położonych nad Jeziorem Starogrodzkim w użyczenie lub do używania.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt stanowiska  w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 7 do protokołu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinie Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego – Załącznik nr 8 do protokołu.
 
Radny p. Wrażeń – wyraził wątpliwości do zaproponowanego określenia „użyczenie lub do używania”. Stwierdził, że zna tylko określenia użyczenie lub dzierżawa. Poprosił o wyjaśnienie, czy po ogłoszeniu przetargu dotacja, która była przekazywana do ECWM będzie nadal obowiązywała, czy nie. Poprosił  o konkretne określenie, czy o ile będzie dzierżawa, to za jakie środki.
 
Radca prawny p. Stegienka – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że kwestia  pojęć „użyczenie” lub „do używania” wynika z tego, że nie ustalono jeszcze jak może być przekazany ośrodek. Dodał, że użyczenie jest to umowa nazwana, określona w Kodeksie Cywilnym, która wskazuje, że jest to oddanie rzeczy w bezpłatne użytkowanie na czas określony lub nieokreślony. Natomiast „do używania” jest to rodzaj umowy nie nazwanej , co daje możliwość uregulowania stanu prawnego dowolnie, według własnych potrzeb.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że omawiany dokument to projekt stanowiska, a dopiero później będzie uchwała, w której zostanie określony sposób przetargu i będzie zaproponowana cena oraz sprawa dotacji.
Dodał, że w chwili obecnej Rada Miasta ma tylko wyrazić  wolę przekazanie ośrodka lub nie.
 
Radny p. Wrażeń – przypomniał, że wcześniej była rozważana możliwość podziału działek i ich wydzierżawienia lub sprzedaży, czy sprawa ta nie zostanie zablokowana.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku  z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt stanowiska w przedmiotowej sprawie.
 
                   Za przyjęciem stanowiska głosowało 13 radnych głosów
                   przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przejęła Stanowisko w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości położonych nad Jeziorem Starogrodzkim w użyczenie lub do  używania  - Załącznik nr 9 do protokołu.
 
 
 
 
Punkt 6.     Sprawa   zmiany    uchwały   w    sprawie  uchwalenia budżetu  Miasta Chełmna na rok 2012.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian w budżecie miasta na 2012 r. – Załącznik nr 10 do protokołu. Następnie przedstawiła dodatkowe zmiany - Załącznik nr 11 do protokołu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przedstawił opinie Komisji Rady Miasta w przedmiotowej sprawie:
 
         - Komisji Rewizyjnej – Załącznik nr 12 do protokołu,  
         - Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego -  Załącznik nr 13 do protokołu,
         - Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystki, Zdrowia, Opieki Społecznej     i Ochrony 
         Środowiska – Załącznik nr 14 do protokołu.  
 
Radny p. Giżyński – nawiązując do sprawy monitoringu poprosił Burmistrza Miasta o rozważenie możliwości zainstalowania kamery pod przejściem przy bibliotece, ponieważ  ściany zostały ponownie pomalowane.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego p. Jurczak – nawiązując do opinii Komisji wyjaśnił, że jest ona pozytywna z wyjątkiem zmian zaproponowanych w Gimnazjum nr 2 i w Szkole Podstawowej nr 1. Dodał, że jest tam taka sytuacja, że zaoszczędzono kwotę 33 tys. zł.  z wynagrodzeń i propozycje były takie, aby z tego 10 tys. zł. przekazać na energię, co Komisja akceptuje, natomiast kwotę 23 tys. przeznaczyć na funkcjonowanie systemu  e –dziennik i zakup dodatkowych  środków czystości. W jednej ze szkół na e-dziennik wystarczało 4 tys. zł.  w związku z czym Komisja uznała, że kwota 19 tys. zł. pozostałaby na zakup dodatkowych środków czystości, co zdaniem członków Komisji jest niezasadne. Poprosił, aby radni głosując nad zmianami w budżecie miasta przyjęli propozycje Komisji i 10 tys. zł. przeznaczyć na wnioskowane niezbędne wydatki, a kwotę 23 tys. zł. pozostawić w budżecie szkoły.  Zdaniem członków Komisji zatrudnienie „Agatki” z zaoszczędzonych środków na wynagrodzeniach jest w pełni uzasadnione. Ponadto 3.800 zł. miało kosztować czyszczenie rynien, co zdaniem mówcy powinno być wcześniej zaplanowane.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poprosił Skarbnik Miasta  o szczegółowe sformułowanie wniosku Komisji.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska wyjaśniła, że wniosek Komisji Budżetu dotyczy Gimnazjum Nr 2-  Rozdział 80110,  § 4010  - nie zostanie zmniejszony o 33 tys. zł., a o 10 tys. zł. i tym samym na § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – nie będzie zwiększenia o 23 tys. zł. Szkoła Podstawowa Nr 1 – Rozdział 80101§ 4010 – wynagrodzenia osobowe – jest kwota zmniejszenia 9,5 tys. zł. a ma być zmniejszenie o kwotę 5,8 tys. zł.  
 
Przewodniczący obrad w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego
 
                   Za wnioskiem głosowało 10 radnych, prze 2 głosach przeciwnych               
                   i 2 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, ze w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok. Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały wraz z zaproponowanymi zmianami.
 
                   Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych
                   nie było, przy 4 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr  XXIII/140/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 września 2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2012 – Załącznik nr 15 do protokołu.
 
 
 
 
Punkt 7.     Sprawa zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2012 – 2019.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały – Załącznik nr 16 do protokołu.
   
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przedstawił opinie Komisji Rady Miasta w przedmiotowej sprawie:
 
         - Komisji Rewizyjnej – Załącznik nr 17 do protokołu,  
         - Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego -  Załącznik nr 18 do protokołu.
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 6.
 
                   Za przyjęciem projektu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych   
                    i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/141/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 września 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2012 -2019 – Załącznik nr 19 do protokołu.
 
 
 
Punkt 8.     Sprawa przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna
 
Inspektor ds. planowania przestrzennego p. Grzyb – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem - Załącznik nr 20 do protokołu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przedstawił opinie Komisji Rady Miasta w przedmiotowej sprawie:
 
         - Komisji Rewizyjnej – Załącznik nr 21 do protokołu,  
         - Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego -  Załącznik nr 22 do protokołu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zwrócił uwagę, że zawsze zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego budziły kontrowersje i spory i każdorazowo były one zbyt późno.  Zaapelował zarówno do radnych, jak i do mieszkańców miasta, aby w chwili wyłożenia planu zgłaszać swoje uwagi i wnioski. Zaproponował, aby w okresie prowadzenia konsultacji społecznych rozwiesić informacje w każdym z terenów objętych zmianami.
 
Radny p. Stachewicz – poprosił o wyjaśnienie, czy wywołanie jedną uchwałą zmian w trzech odrębnych obszarach nie będzie problemem, jaki wystąpił  w roku ubiegłym. Dodał, że pewne wątpliwości musiały być przygaszone  z uwagi na kompleksowe przygotowanie zmian. Czy jedna uchwała pozwoli na późniejsze rozpatrywanie poszczególnych spraw oddzielnie?
Zasugerował, aby w przyszłości wszystkie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miasta były wprowadzane  odrębnymi uchwałami.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że wszystkie trzy zmiany ujęte w projekcie uchwały zostały wywołane na wniosek Rady Miasta i dlatego mówca uznał, że należy ująć te zmiany w jednym projekcie.  
 
Radny p. Stachewicz – nawiązując do poprzedniej wypowiedzi poprosił, aby od następnej zmiany planu nie było sytuacji łączenia kilku zmian w jednym projekcie uchwały. Zdaniem mówcy każda zmiana powinna mieć oddzielny proces legislacyjny, aby uniknąć problemów, które mogą wyniknąć w trakcie konsultacji z mieszkańcami.
 
Radny p. Dzikowski – przypomniał, że sprawa zmian w planie zagospodarowania była omawiana na roboczym spotkaniu Rady Miasta i większość radnych popierała wszystkie trzy wnioski, ale nie wszyscy. Zasugerował, aby dać radnym szansę decydowania oddzielnie o każdej zmianie.
 
Przewodniczący obrad – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 2.
 
                   Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych               
                   nie było, przy 2 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXIII/142/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 września 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna – Załącznik nr 23 do protokołu.
 
 
  
 
 
 
 
Punkt 9.    Sprawa ustalenia opłaty za świadczenia udzielone przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Chełmno
 
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji p. Ludwikowska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – Załącznik nr 24 do protokołu.
Odnosząc się do opinii Komisji Budżetu, która sugerowała, aby opłata weszła w życie z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2013 roku wyjaśniła, iż po konsultacji z radcą prawnym, wprowadzenie takiej zmiany nie jest możliwe.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przedstawił opinie Komisji Rady Miasta w przedmiotowej sprawie:
         - Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego -  Załącznik nr 25 do protokołu,
         - Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony
           Środowiska – Załącznik nr 26 do protokołu.
 
Radca prawny p. Stegienka – poinformował, że ma dwa postępowania w przedmiocie uchwały  przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i jest to Nadzór Wojewody, który zakwestionował część zapisów i druga sprawa z wniosku Prokuratury Rejonowej, która uznała, że cała uchwała jest niezgodna z prawem. Przyjmując, że uchwała może zostać uchylona powstanie taka sytuacja, że do dnia 1 stycznia 2013 r. nie będzie można pobierać żadnej opłaty za przedszkole, co spowoduje zwiększenie problemów budżetowych związanych z utrzymaniem przedszkoli. Zdaniem mówcy zaproponowany  w projekcie uchwały termin „14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego” jest najlepszym rozwiązaniem.
 
Radny p. Giżyński – stwierdził, że w niektórych przypadkach podwyżka opłat jest dosyć drastyczna i poprosił o wyjaśnienie, czy jest możliwość wprowadzenia dla rodzin wielodzietnych, które nie posiadają zbyt wysokich dochodów, częściowego zwolnienia ich z ponoszonych kosztów. Ponadto poprosił o wyjaśnienie, czy wzrost kosztów spowoduje zwiększenie dopłat do przedszkoli prywatnych.
 
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji p. Ludwikowska – odpowiadając przedmówcy poinformowała,  że o ile wysokość opłat będzie taka, że zrównoważy dochody przedszkola i Urząd Miasta nie będzie musiał dopłacać do przedszkola, a tym samym nie zostanie zwiększona dotacja do przedszkola, to nie będzie trzeba zwiększać dotacji do przedszkoli niepublicznych.
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – w uzupełnieniu wypowiedzi Kierownika Referatu wyjaśniła, że rodzice, którzy odprowadzają dzieci na czas krótszy,  aniżeli 5 godzin, nie ponoszą żadnych opłat. Stawka jest wyższa tylko w przypadku większej ilości godzin.
 
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji p. Ludwikowska – poinformowała, że w Przedszkolu Miejskim 5 godzin stanowi podstawę programową, którą musi zapewnić Urząd Miasta za darmo. Zasugerowała, że rodzice będą korzystać z pomocy innych osób, aby uniknąć opłaty. Dodała, że Rodzice, którzy będą zmuszeni zostawić dziecko na 8, czy 9 godzin dziennie, będą płacili więcej. Zlikwidowanie opłat poniżej 5 godzin dziennie spowoduje zmniejszenie wpływów do Przedszkola Miejskiego.
 
Radca prawny p. Stegienka – odpowiadając radnemu p. Giżyńskiemu wyjaśnił, że projekt uchwały nie przewiduje, czy rodzice mają niskie, czy wysokie dochody. Nawiązując do sprawy zwolnienia z opłat stwierdził, że opłata za przedszkole jest należnością cywilno prawną za usługę, jaką świadczy przedszkole. Stwierdził, że nie można wprowadzić częściowego zwolnienia z opłat.
 
Radny p. Giżyński – przypomniał, że miał na uwadze częściowe zwolnienie z opłat. Dodał, że w przypadku rodzin, gdzie jest troje dzieci w wieku przedszkolnym,  będą ponosiły opłaty w wysokości około 900 zł. miesięcznie. 
 
Radca prawny – stwierdził, że nie można zastosować proponowanego przez radnego p. Giżyńskiego zmniejszenia. Należałoby w uchwale przewidzieć jakiś próg dochodowy, od którego byłoby ustalane zmniejszenie opłaty.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poprosił o ogłoszenie przerwy w obradach.
 
Przewodniczący obrad p. Błażęjewicz – ogłosił przerwę w obradach.
 
 
                                                                                     - PO PRZERWIE -
 
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że po przerwie na sali obrad znajduje się 14 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
 
Radny p. Giżyński – stwierdził, że o ile nie można w chwili obecnej wprowadzać zmian, ponieważ muszą być one usankcjonowane prawnie zaproponował, aby przyjąć uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem, a w terminie późniejszym, jeżeli będzie to możliwe przygotować zmianę korzystną dla rodzin wielodzietnych o niskich dochodach.
Poprosił Skarbnika Miasta o wyjaśnienie, jaki wpływ będą miały proponowane podwyżki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – wyjaśniła, że o ile zwiększą się wydatki w przedszkolu publicznym, to automatycznie wzrośnie dotacja dla przedszkoli niepublicznych na jednego ucznia.
 
Dyrektor Przedszkola Publicznego p. Plenna – poinformowała, że ma dużo zapytań od rodziców odnośnie stawki godzinowej oraz innych ważnych informacji.  Co będzie ze stawką godzinową, jeżeli dziecko jest nieobecne przez dłuższy okres czasu np. choroba. Dodała, że obecnie odliczana jest tylko stawka żywieniowa, a czesne jest płacone w całości. Poprosiła o wyjaśnienie co  w sytuacji, gdy w przedszkolu jest dwoje lub troje dzieci. Jako przykład podała, że są trojaczki, które przebywają przez 8 godzin i opłata będzie wynosiła około tysiąca zł. Czy rodzice będą mogli deklarować różnie każdy dzień tygodnia? Wyraziła obawy, że o ile stawki będą wysokie, to po godzinie trzynastej nie będzie dzieci w przedszkolu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poprosił o wyjaśnienie, czy uchwała musi być przyjęta przez Radę Miasta w dniu dzisiejszym.
 
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji p. Ludwikowska – odnosząc się do pytań Dyrektora Przedszkola wyjaśniła, że poprzednia uchwała w sprawie ustalenia opłat została uchylona między innymi dlatego, że wprowadzono do niej zapisy dotyczące zasad odpłatności. Zgodnie z ustawa o systemie oświaty Rada Miasta ma obowiązek uchwalić odpłatność, natomiast Rada Miasta nie ma kompetencji do ustalania zasad tej odpłatności. Dodała, że zasady odpłatności powinny być ujęte w umowie cywilno prawnej zawartej pomiędzy Dyrektorem Przedszkola, a rodzicem. Potwierdziła, że potrzeba więcej czasu, aby rozstrzygnąć sprawę zwolnienia dla dzieci, które są rodzeństwem.
 
Radca prawny – odpowiadając przewodniczącemu obrad przypomniał, że sprawy o uchylenie uchwały toczą się w sądzie i może dojść do sytuacji, że uchwała zostanie w całości uchylona i wówczas nie będzie podstaw do pobierania opłat za przedszkole.
 
Radny p. Giżyński – zaproponował, aby przyjąć uchwałę i zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta do przypilnowania wprowadzenia zmian, o których była mowa.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że może zobowiązać się do wprowadzenia na kolejną sesję projektu uchwały, w którym zostaną uwzględnione omawiane zmiany.
 
Radny p. Stachewicz – poprosił o informację, czy przedszkola niepubliczne za pobyt dziecka przez 5 godzin pobierają opłaty.
 
Głos z sali – tak, pobierają.
 
Radny p. Stachewicz – stwierdził, że o ile przedszkola prywatne pobierają opłaty za 5–cio godzinny pobyt dziecka, to już jest ulga dla rodziców, których dzieci uczęszczają do Przedszkola Publicznego. 
 
Przewodniczący obrad – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 4 wyrażając jednocześnie nadzieję, że  prace nad ustaleniami tej uchwały będą kontynuowane.
 
                   Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych             
                   nie było, przy 3 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXIII/143/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Chełmno – Załącznik nr 27 do protokołu.
 
 
 
 
Punkt 10.  Sprawa zmiany uchwały Rady Miasta Chełmna w sprawie określenia   zasad   gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność  Gminy Miasta Chełmna.
 
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego p. Augustyniak - Babicz – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – Załącznik nr 28 do protokołu. Następnie w imieniu Burmistrza Miasta zgłosiła autopoprawkę polegającą na dopisaniu w §7 c, pkt. 1, ppkt. 2  słów: „lub innych roszczeń Gminy”.
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 29 do protokołu.
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowania projekt uchwały zawarty w druku nr 7 wraz z autopoprawką.
 
                            Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych,   
                            głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/144/2012 z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Chełmna  w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna – Załącznik nr 30 do protokołu.
 
 
 
Punkt 11.   Sprawa określenia przystanków komunikacyjnych i dworców  na  terenie  Gminy  Miasta  Chełmna oraz warunków i zasad korzystania  z nich przez przewoźników.
 
Kierownik Wydziału  GMiOŚ p. Szuster – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – Załącznik nr 31 do protokołu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przedstawił opinie Komisji Rady Miasta w przedmiotowej sprawie:
         - Komisji Rewizyjnej – Załącznik nr 32 do protokołu,  
         - Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego -  Załącznik nr 33 do protokołu.
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 8.
 
                   Za przyjęciem projektu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych              
                   i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/145/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie Gminy Miasta Chełmna oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników – Załącznik nr 34 do protokołu.
Punkt  12.  Sprawa okręgów wyborczych.
 
Sekretarz Miasta p. Syta – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – Załącznik nr 35 do protokołu. Następnie zgłosiła autopoprawkę polegającą na wykreśleniu § 5 z projektu uchwały, które zgodnie z sugestią Krajowego Biura Wyborczego stanowi powtórzenie zapisów ustawy.  Ponadto poprosiła o zmianę w załącznik do projektu uchwały polegającą na przepisaniu ulicy Kruczej z okręgu wyborczego nr 6 do okręgu wyborczego nr 14. 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 36 do protokołu.
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowania projekt uchwały zawarty w druku nr 11.
 
                            Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych,   
                            głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/146/2012 z dnia 18 września 2012 roku w sprawie okręgów wyborczych - Załącznik nr 37 do protokołu.
 
 
 
Punkt 13.   Sprawa   wyrażenia   zgody   na    przejęcie   odcinka drogi wojewódzkiej   nr  550   znajdującego się w granicach administracyjnych miasta na własność Gminy Miasta Chełmna.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt stanowiska  w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 38 do protokołu.
 
Przewodniczący obrad – zapoznał obecnych z opinią Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 39 do protokołu.
 
Radny p. Wrażeń – poinformował, że jest za przejęciem drogi i zgłosił uwagę, aby podczas rozmów o przejęciu drogi 550 sprawdzić, cyt. „czy na terenie miasta nie ma jakiegoś odcinka drogi 550 dych martwego, a mam na uwadze droga od ulicy Kamionki do starego mostu, to jest pozostałość po drodze 550     i ani miasto tam nie może nic zrobić, ani województwo nic nie chce zrobić przy tej drodze i przy okazji można uregulować i ten odcinek drogi”.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że były prowadzone rozmowy w Urzędzie Marszałkowskim na temat drogi, o której mówił przedmówca, ale jest to droga o wyższej kategorii i posiada oznaczenie militarne, w związku z czym jest nie do załatwienia jej przejęcie.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, że skoro w Urzędzie Marszałkowskim poinformowano, że wspomniana droga ma znaczenie strategiczne to powinni  o nią zadbać.
 
Przewodniczący obrad – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt stanowiska w przedmiotowej sprawie.
 
                            Za przyjęciem stanowiska głosowało 12 radnych, głosów     
                            przeciwnych nie było, przy 2 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Stanowisko z dnia 18 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcia odcinka drogi wojewódzkiej nr 550 znajdującego się w granicach administracyjnych miasta na własność Gminy Miasta Chełmna – Załącznik nr 40 do protokołu.
 
 
 
Punkt 14.       Sprawa    przyjęcia    sprawozdania z kontroli  Wydziału Gospodarki  Miejskiej 
i  Ochrony  Środowiska Urzędu Miasta Chełmna  przeprowadzonej w dniu 10 lipca 2012 r. przez  Komisję  Rewizyjną  Rady  Miasta  Chełmna.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – Załącznik nr 41 do protokołu.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zwrócił uwagę, że wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i poprosił radcę prawnego o wyjaśnienie zapisu zawartego w sprawozdaniu z kontroli – „Wprowadzić zmianę w Uchwale Nr VIII/60/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno” poprzez zmianę zapisu § 13 pkt. 2 w sposób umożliwiający mieszkańcom miasta korzystanie z worków na śmieci.” Poprosił o wyjaśnienie, czy Burmistrz Miasta może zobowiązać firmę do stosowania worków na śmieci.
 
Radca Prawny p. Stegienka – wyjaśnił, że firma która zdecyduje się do wywozu odpadów w mieście będzie zobowiązana do stosowania ustaleń Uchwały Rady Miasta, a tym samym wprowadzenie zmiany w uchwale powinno spowodować, że firma zacznie stosować worki na odpady. Reasumując stwierdził, że Burmistrz Miasta może przygotować zmianę „Regulaminu utrzymania czystości…”, jednakże nie może zapewnić jego wykonawstwa.
 
Radny o. Giżyński – wyjaśnił, że Komisja po przeprowadzeniu kontroli tj. sprawdzeniu cen za odbiór odpadów komunalnych w workach stwierdziła, że ZUM brał 13,5 zł. + 8% VAT, a stawka maksymalna, jaka mogła być wynosi 9,24 zł. + 8% VAT. Sprawa została by zakończona, gdyby nie fakt, że Komisja pozyskała informację, że ZUM nie zamierza podpisywać umów na worki wówczas, gdy mamy więcej odpadów, aniżeli zadeklarowano.
Komisja otrzymała dwie opinie prawne, jedna zgodna z dzisiejszym wystąpieniem radcy prawnego, która jest zgodna również z wydaną koncesją, jaka ZUM podpisał, że będzie przestrzegał regulaminu przyjętego przez Radę Miasta.  Dodał, że z drugiej opinii radcy prawnego wynika, że firma zobowiązana jest do odbioru odpadów w kontenerach, albo w pojemnikach. Firma jest zobowiązana do odbioru dodatkowych pojemników, zgodnie z podpisaną umową. Zdaniem mówcy  odbiór odpadów w dodatkowych pojemnikach jest droższy, aniżeli w workach. Zwracając się do Burmistrza Miasta poprosił o wyjaśnienie, czy mimo podpisania przez firmę zgody na przestrzeganie regulaminu, nie przestrzeganie tego punktu  jest zgodne z prawem i co ma zrobić  mieszkaniec, który okresowo ma więcej odpadów komunalnych. Następnie nawiązując do drugiej opinii radcy prawnego, cyt. „Odnosząc się do pytania czy ZUM ma obowiązek mycia i dezynfekcji pojemników na odpady i czy może ewentualnie obowiązek ten w drodze umowy przerzucić na mieszkańca wyjaśniam, że powyższe zagadnienie nie zostało uregulowane ani     w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ani w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno.” Następnie nawiązując do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stwierdził, że w art. 4 pkt. 1    uwzględniono, iż Rada Gminy  uchwala regulamin, który jest aktem prawa miejscowego, które musi być przestrzegane. Dodał, że regulamin powinien określać utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojemników. Poprosił Burmistrza Miasta  o wyjaśnienie, dlaczego ten punkt nie został ujęty w regulaminie.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – u celu usystematyzowania dyskusji stwierdził, że o ile jest zapotrzebowanie na zakup w ZUM-ie dodatkowych worków np. z powodu remontu, dotychczas można było jechać do ZUM-u, zakupić worek i wystawić go z pojemnikiem.
Dodał, że w czasie kontroli pojawiły się wątpliwości, ponieważ po zestawieniu sumy opłat za worki wychodziło, że cena przekracza koszt pojemnika. Zdaniem mówcy zakup worków dotyczy odrębnej umowy cywilno prawnej i jest to indywidualna decyzja  każdego z mieszkańców. Poinformował, że w chwili obecnej ZUM nie chce sprzedawać worków.
Nawiązując do zapisów regulaminu utrzymania czystości poinformował, że jest zapis dotyczący możliwości odbioru odpadów w workach, a nie obowiązku produkcji worków.
 
Radny p. Giżyński – potwierdzając wypowiedź przedmówcy uznał, że przy takim podejściu prosi o wyjaśnienie, cyt. „co przysłowiowy Kowalski ma zrobić z nadmiarem śmieci?” Ponadto nawiązując do zapisów ustawy o utrzymaniu czystości poprosił o wyjaśnienie, co z czyszczeniem pojemników. Dodał, że brak jest zapisów na ten temat w regulaminie. Zasugerował, aby przy opracowaniu nowego regulaminu po zmianie przepisów uwzględnić sprawy związane z czyszczeniem pojemników.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do pytania przedmówcy cyt. „co przysłowiowy Kowalski ma zrobić z nadmiarem śmieci?” spytał cyt: „co ma zrobić Burmistrz, żeby zmusić podmiot do produkcji tych worków?" Dodał, że analizując zapisy regulaminu można przy przetargu można zawrzeć zapisy, że konieczne jest stosowanie worków oraz mycie pojemników. Obecnie, kiedy ZUM zajmuje się odbiorem odpadów na terenie gminy to przy obowiązujących zapisach regulaminu nie jest zobowiązany sprzedaży worków.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zwrócił uwagę, że Komisja Rewizyjna miała na uwadze konieczność wprowadzenia takich zapisów w regulaminie, które umożliwią mieszkańcom korzystanie z worków na odpady. Stwierdził, że nagle dla ZUM stało się problemem wywóz „nadwyżki odpadów.” 
 
Radca prawny p. Stegienka – wyjaśnił, że w chwili obecnej, przy obowiązującym regulaminie Burmistrz Miasta nie ma możliwości wywierania wpływu na ZUM. Zwrócił uwagę, że regulamin  w zakresie korzystania  z worków określał jedną sytuację, kiedy ZUM odbierał odpady w workach.
Dodał, że zgodnie z obowiązującym regulaminem mieszkaniec może zmienić umowę i zamówić większy pojemnik, których rodzaje są określone.
 
Radny p. Wrażeń – zasugerował, że jeżeli pracownicy Wydziału GM przestrzegaliby uchwał podejmowanych przez Radę Miasta i sprawdzali ich realizację przez ZUM, nie byłoby tego problemu. Dodał, że mieszkańcy zwrócili uwagę, że ZUM nie przestrzega ustalonych przez Radę Miasta górnych stawek, ponieważ przy sprzedaży worków były one zawyżane. Zwrócił uwagę, ze ZUM nie produkuje worków, a jedynie kupuje je i sprzedaje mieszkańcom.  Problem wziął się stąd, że nadmiernie podwyższono cenę worka 110 l., a problem ten wychwycili mieszkańcy, a nie pracownicy Urzędu. Poprosił o wyjaśnienie dlaczego w okresie produkowania większej ilości odpadów ma zamawiać większy pojemnik. Zwrócił uwagę, że będzie to związane z większymi kosztami.
 
Burmistrz  Miasta p. Kędzierski – zwrócił się z pytaniem do przedmówcy – cyt: „co się stało takiego, że ZUM w Chełmnie nie chce sprzedawać worków?”  Zasugerował, że w przypadku większej ilości odpadów, część z nich pozostawia w pomieszczeniu gospodarczym i przy kolejnym odbiorze odpadów uzupełnia pojemnik.  Dodał, cyt. „co się takiego stało, że mieszkaniec powiatu jedzie do ZUM-u i kupuje worek, mieszkaniec Chełmna nie może, co się takiego stało, czyżby ktoś się nadmiernie tym interesował?”
 
Radny p. Wrażeń – uznał, że nie potrafi przekonać Burmistrza Miasta tylko przypomniał,  że  podczas ustalania górnych stawek nie uczestniczyli wójtowie gmin, a stawki te ustaliła Rada Miasta.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego, czy zaproponowane przez Komisję wnioski można będzie uwzględnić w kolejnym regulaminie, aby rozwiązać omawiane problemy.
 
Radca prawny p Stegienka - odpowiadając przedmówcy stwierdził, że będzie można wprowadzić drugi punkt, który wynika wprost z przepisów ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach. Natomiast odnośnie pierwszego punktu należy dokładnie przeanalizować możliwości.   
 
Przewodniczący obrad – zasugerował, aby porozmawiać z Prezesem ZUM i spróbować rozwiązać problem worków.
Następnie w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 10.
 
                   Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych               
                   i wstrzymujących nie było.  
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, ze w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/147/2012 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna przeprowadzonej w dniu 10 lipca 2012 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna (Załącznik nr 42 do protokołu).
 
 
 
Punkt  15.  Informacja z realizacji uchwał .
 
Burmistrz  Miasta p. Kędzierski – przedstawił realizację uchwał przyjętych na XXI sesji Rady Miasta, i tak:
 
-        Uchwała Nr XXI/130/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Muzeum Ziemi Chełmińskiej.
 
-        Uchwała Nr XXI/131/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie.
 
-        Uchwała Nr XXI/132/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Chełmińskiego Domu Kultury
 
-        Uchwała Nr XXI/133/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargowej nieruchomości
 
-        Uchwała Nr XXI/134/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2012.
 
-        Uchwała Nr XXI/135/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2012 -2018
 
-        Uchwała Nr XXI/136/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli.
 
-        Uchwała Nr XXI/137/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli basenu przy Gimnazjum nr 2 w Chełmnie przeprowadzonej w dniach od 6 marca do 11 kwietnia 2012 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna.
 
Następnie poinformował, że podczas obrad XXII sesji Rada Miasta podjęła jedną uchwałę – Uchwała Nr XXII/138/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 r.  w sprawie powołania przedstawiciela Rady Miasta Chełmna do reprezentowania Gminy Miasto Chełmno w Związku Gmin Ziemi Chełmińskiej – został powołany Pan Waldemar Piotrowski. Dodał, że odbyło się spotkanie, na którym została podjęta uchwała o likwidacji Związku Gmin Ziemi Chełmińskiej.
 


Punkt 16.  Interpelacje Radnych.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał interpelację złożoną przez Klub Radnych „Twoje Chełmno 2001, Forum Samorządowego i Platformy Obywatelskiej” w sprawie kolorystyki Rynku i ulicy Grudziądzkiej – Załącznik nr 43 do protokołu.
Następnie odczytał  przygotowaną przez siebie interpelację w sprawie wymiany rur azbestowych – Załącznik nr 44 do protokołu.  
 
 
 
Punkt  17.  Wolne wnioski i informacje.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał pismo producentów i handlowców pracujących na targowisku w Chełmnie w sprawie przywrócenia dawnej lokalizacji miejsca handlu płodami rolnymi – Kopia stanowi załącznik nr 45 do protokołu.
Następnie odczytał wniosek Klubu Radnych „Twoje Chełmno 2001, Forum Samorządowego i Platformy Obywatelskiej” w sprawie zmniejszenia opłat za parkowanie na  Rynku – Załącznik nr 46 do protokołu.
Poinformował, że w Burze Rady Miasta znajduje się do wglądu Radnych „Sprawozdanie z wykonania zarządzeń Burmistrza Miasta Chełmna w przedmiocie sprzedaży lokali w I i II kwartale 2012 r.  – Załącznik nr 47 do protokołu.
 
Radna p. Konowalik – poprosiła Burmistrza Miasta o przekazanie informacji na temat, co będzie po wykonanym remoncie na płycie Rynku.
 
Radny p. Kordowski – poprosił Burmistrza Miasta o informacje czy została przemyślana sprawa zatrudnienia kancelarii prawnej, która pomogłaby odzyskać teren po spalonym Domu Kultury.  Dodał, że będąc w Monachium widział rzecz, która mogłaby być zastosowana w miejscu spalonego Domu Kultury, a mianowicie – wierna replika budynku na siatce ochronnej.
Wyraził zaniepokojenie odnośnie prowadzonych prac remontowych na Rynku, a dotyczących składowania kostki brukowej, która jest rzucana bezpośrednio na nową nawierzchnię ulicy Rynek bez żadnego zabezpieczenia. Ponadto stwierdził, że kolorystyka przejść dla pieszych jest bardzo nieczytelna.
Przypomniał o sprawie Jednostki Wojskowej – poinformował, że pozyskał informację, iż będzie tworzony nowy plan lata 2013 – 2018, gdzie być może zostanie ujęte Chełmno. Zasugerował, aby przygotować pismo przypominające, iż miasto oczekuje na podjęcie decyzji odnośnie Jednostki Wojskowej.
Wyraził podejrzenie, iż trwa „wojna fanów różnych drużyn piłkarskich”, co ma swoje odzwierciedlenie w malowanych znakach na budynkach. Przypomniał, że monitoring miasta został rozbudowany i poprosił o informację, czy są jego efekty. Dodał, że są również niszczone mury i przypomniał, że była zakupiona maszyna do usuwania grafitii i poprosił o informację, czy jest ona wykorzystywana.
Ponadto poprosił o informację, czy działa fotoradar? Poinformował, że w dniu dzisiejszym pracował z młodzieżą w okolicach Jeziora Starogrodzkiego i na ulicy Jastrzębskiego odbywały się „wyścigi samochodowe”.
Poinformował, że bezrobocie w mieście sięga 25% i kryzys dotyka mieszkańców.  Dodał, że obecnie, kiedy Burmistrz Miasta nie ma Zastępcy, ani Zarządu,  celowym byłoby powołanie rady gospodarczej, która społecznie pomogłaby Burmistrzowi Miasta, aby cos zrobić dla mieszkańców.
Zwrócił uwagę, że na ulicy Grudziądzkiej od dłuższego czasu są pozapadane kratki, które stwarzają niebezpieczeństwo dla osób starszych.
Nawiązując do sprawy budowy Orlika stwierdził, że widać postęp prac i wyraził zadowolenia, że jest propozycja monitoringu, co zabezpieczy przed zniszczeniami i poprosił o rozebranie resztek po torze do jeżdżenia na rolkach.
 
Radny p. Wrażeń – za pośrednictwem Burmistrza Miasta skierował pytanie do Wydziału Mienia  Komunalnego – przypomniał, że odbyło się spotkanie Radych w którym uczestniczył Pan Kamil Grzyb. Na spotkaniu była omawiana zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta i sprawa ilości i lokalizacji działek, jakie miasto posiada pod budownictwo jednorodzinne. Poprosił o informację, ile po zmianie planu zagospodarowania można wydzielić działek budowlanych oraz ile jest na dzień dzisiejszy. Dodał, że  mieszkańcy szukają dużo droższych działek na Klamrach, w Podwiesku, Nowej Wsi. Podkreślił, że chodzi o to, aby mieszkańcy kupowali działki na terenie miasta i mieli możliwość wyboru.
 
Przewodniczący obrad – poprosił o sprecyzowanie, czy chodzi tylko o działki miejskie, czy również należące do prywatnych właścicieli.
 
Radny p. Wrażeń – wyjaśnił, że chodzi o działki budowlane, których właścicielem jest Gmina Miasta Chełmno.
Ponadto poinformował, że Kierownik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska wprowadził Komisje Rewizyjną w błąd. Wyjaśnił, że na zadane pytanie, dlaczego „duży ciągnik 60 rozjeżdża chodniki?” poinformował, że woda grawitacyjnie opada i niemożna zastosować długiego węża.  Dodał, że ten sprzęt może pracować napędzany przez przekaźnik, pompa wytwarza podciśnienie i można podlewać.
 
Burmistrz Miasta  p. Kędzierski – nawiązując do wypowiedzi Radnego p. Kordowskiego w sprawie remontu płyty Rynku wyjaśnił, że w przypadku wystąpienia uszczerbków firma zostanie zobowiązana do wymiany takich płyt.  Nawiązując do sprawy grafitii i wyłapywania tych przestępców poinformował, że dzięki monitoringowi udało się zatrzymać czterech „graficiarzy”. Dodał, że fotoradar funkcjonuje.    Nawiązując do sprawy powołania rady wspomagającej sprawy bezrobocia przypomniał, że funkcjonuje Powiatowa Rada Zatrudnienia i w jej skład zostali powołani wójtowie, burmistrz oraz przedstawiciele zakładów pracy. Sprawa spożywania alkoholu na ulicy Grudziądzkiej – przy użyciu monitoringu większość osób jest „wyłapywana”. Potwierdził, że  z „Orlika” zostanie zlikwidowana rampa dla osób jeżdżących na rolkach.
Odnosząc się do wniosku radnego p. Wrażenia potwierdził, że zostanie poinformowany o ilości działek.
Odpowiadając radnej p. Konowalik na temat remontu Rynku poinformował, że nawierzchnia płyty Rynku jest z kamienia naturalnego w układzie regularnej kraty z pasów o szerokości 50 cm. Linie są z kostki granitowej łupanej. Wokół Ratusza wykonana będzie opaska z kostki granitowej surowej. Szerokość opaski będzie od 1 do 2 metrów. Na obrzeżach płyty Rynku projektowane jest wydzielenie powierzchni nieutwardzonej (drzewa i trawniki). Ponadto w miejscu nieistniejącej wieży ciśnień zostanie usytuowana fontanna. Stragany  w formie wiat będą usytuowane w części północno – wschodniej. 
 
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego p. Babicz – odpowiadając radnemu p. Wrażeniowi poinformowała, że otrzymała notatkę ze spotkania radnych, które odbyło się 27 października 2011 r. i zostały udzielone odpowiedzi.  Poinformowała, że z sześciu terenów proponowanych pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne okazało się, że tylko jedną z działek można sprzedać i nie pod budownictwo jednorodzinne tylko pod budownictwo usługowe. Przyczyną jest brak energii lub wodociągów. Nie można dzielić działek, których nie będzie można sprzedać, ponieważ brak jest mediów. Przypomniała, że dwukrotnie prowadziła rozmowę z radnym p. Wrażeniem i zapraszała do referatu, aby wskazać, co da wykaz poszczególnych działek. Poinformowała, że są ogłoszone przetargi, które odbędą się w roku bieżącym i wyraziła nadzieje, że będą nabywcy i działki te zostaną sprzedane. Stwierdziła, że nie ma sensu wymienianie działek i ich powierzchni, a wszystkich zainteresowanych wraz z radnym p. Michałem Wrażeniem zaprosiła do Referatu Mienia Komunalnego, gdzie udzieli szczegółowych informacji.
 
Radny p. Kordowski – nawiązując do informacji na temat Powiatowej Rady Zatrudnienia stwierdził, że nie było takiej sytuacji, aby ta Rada zmusiła kiedyś do podjęcia jakiejkolwiek uchwały gospodarczej, która doprowadziłaby do tego, że będzie lepiej w naszym mieście.
Zasugerował, aby powstała rada gospodarcza, która będzie pomocą dla Burmistrza Miasta, aby zniwelować bezrobocie lub przynajmniej zastopować jego wzrost.
 
Radny p. Wrażeń – podtrzymał pytanie skierowana do Referatu Mienia Komunalnego. Stwierdził, że Kierownik Referatu cyt. „powinna mieć produkt – nazwa produktu - działka do sprzedaży”. Stwierdził, że o ile będzie informacja, ze można wydzielić np. 100 działek, wówczas Rada Miasta podejmie decyzję czy doprowadzić tak wodę, ale musi być znana skala problemu.
 
Radny p. Kordowski – przypomniał, że w III kadencji Rady Miasta była tzw. „składanka – oferta inwestycyjna  miasta Chełmna”. Zaproponował, aby wrócić do tego pomysłu.
 
Radny p. Giżyński – nawiązując do wypowiedzi przedmówców zaproponował, aby informacje na temat działek do sprzedaży wprowadzić na stronę internetową naszego miasta.
 
 
 
 
Punkt  18. Zakończenie
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zakończył  obrady XXIII sesji Rady Miasta Chełmna, dziękując obecnym za udział i głos w dyskusji.
 
 
 
 
Protokołowała                                                                    Przewodniczył
 
(-) M. Westfalewska                                                             (-) J. Błażejewicz
 
 
 
 
  
 
 
 

Wytworzył: M. Westfalewska (8 listopada 2012)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (8 listopada 2012, 11:11:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1207

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij