Prot.z XXII sesji


 
Protokół Nr XX/2012
z  XX  sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia    19 czerwca 2012 r.
 
 
Sesja odbyła się w dniu    19 czerwca 2012 r. i trwała od godz. 16.00 do godz. 17.30
 
                                                           Na ogólną ilość   15     radnych obecnych na sesji
                                                           było   15    radnych, co stanowi  100%
 
                                                           Nieobecnych usprawiedliwionych     -  0
                                                           Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0
 
Listy obecności radnych  stanowią załącznik nr 1 do protokołu.
 
Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
  1.Otwarcie
-          stwierdzenie quorum
-          przyjęcie protokołu z XIX  sesji RM
 2. Przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady Miasta Chełmna
 
-          przegłosowanie poprawek
 
3.  Sprawa   współpracy partnerskiej Miasta Chełmna z Miastem Letovice w Republice
     Czeskiej    
                                  
 4.  Sprawa   przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełmna za 2011 rok , 
      sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia   komunalnego oraz  udzielenia
      absolutorium Burmistrzowi Miasta
 
                     -   przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok,
                     -   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania
                         z wykonania budżetu miasta za 2011 rok.
 
                     -  przedstawienie sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia
                         komunalnego
 
                      - przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania
                         z wykonania budżetu miasta za 2011 rok, sprawozdania finansowego
                         i informacji o stanie mienia  komunalnego
                     -  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
                         absolutorium  dla Burmistrza Miasta
                     -  odczytanie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej  
                         o udzielnie absolutorium                                           
5.  Interpelacje radnych
6.  Informacja z realizacji uchwał                                       
7.  Wolne wnioski i informacje                                     
 8. Zakończenie .                                                                  
 
 
Ad.1.Otwarcie
                                                                                               
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – otworzył obrady XX   sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości.
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego  Jacka Kordowskiego
 
-stwierdzenie quorum

 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
–  stwierdził, że na sali obrad obecnych jest  15  radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
- przyjęcie protokołu z XIX sesji  
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –
stwierdził, że w związku z faktem, iż do dnia sesji nikt z radnych nie zgłosił uwag co do treści  protokołu, protokół  z XIX sesji  uznaje za przyjęty.
 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad XX  sesji Rady Miasta Chełmna
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  w związku z brakiem propozycji zmian do zaproponowanego porządku obrad stwierdził, ze porządek obrad XX sesji uznaje za przyjęty.
 
 
 
Ad. 3.  Sprawa   współpracy partnerskiej Miasta Chełmna
          z Miastem Letovice w Republice  Czeskiej

                                 
 
Kierownik ROKSiP p. Ludwikowska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 1 wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  2  do protokołu ). Poprosiła o przyjecie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinie:
1) Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego ( stanowi załącznik nr  3 do protokołu )
2) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony
    Środowiska  ( stanowi załącznik nr 4  do protokołu )
 
Radny p. Wrażeń – odnośnie wypowiedzi autorki projektu uchwały i stwierdzenia, że rozmowy prowadzone były już od 2009 roku, zapytał dlaczego radni dowiedzieli się o tym fakcie dopiero w dniu dzisiejszym. Zwracając się do Pani Skarbnik poprosił o informację jakie skutki finansowe przyniesie podpisanie porozumienia oraz jakie środki do tej pory zostały wydane na ten cel.
 
Kierownik ROKSiP p. Ludwikowska-  odpowiadając na pierwsze pytanie przedmówcy poinformowała, że nawiązane wcześniej kontakty dotyczyły orkiestry dętej, nie prowadzono oficjalnych rozmów na temat podpisania układu partnerskiego. Chełmińska Orkiestra Dęta przebywała w Letovicach na zaproszenie Orkiestry  z Letovic, gdzie odbywał się festiwal. Następnie w ramach współpracy nasza orkiestra zaprosiła na  festiwal orkiestrę z Letovic.         W ten sposób nawiązała się współpraca między orkiestrami. Natomiast oficjalne rozmowy odbyły się  w połowie stycznia bieżącego roku. Wówczas do Chełmna przyjechała oficjalna delegacja z Letovic. Jeśli chodzi o dotychczas poniesione koszty poinformowała, że według jej wiedzy  miasto nie poniosło żadnych wydatków, ponieważ wszystkie wydatki Orkiestry Dętej zaplanowane są w budżecie Chełmińskiego Domu Kultury. Poprosiła Panią Skarbnik           o rozszerzenie tematu.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski –
stwierdził, że radni znają poniesione koszty, ponieważ to Rada Miasta  decydowała o przyznanej dotacji.  Dodał, że miasto poniosło niewielki koszt ok. 400 zł. na zakup paliwa, kiedy mówca udał się z oficjalną wizytą do Letovic.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dalszej  dyskusji  poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
          
 Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Rady Miasta Chełmna  Nr XX/128/2012  z dnia 19 czerwca 2012 roku  w sprawie współpracy partnerskiej Miasta Chełmna z Miastem Letovice w Republice Czeskiej została przyjęta jednogłośnie  ( stanowi załącznik nr  5  do protokołu )
 
 
 
 Ad. 4.  Sprawa   przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
           miasta Chełmna za 2011 rok, sprawozdania
           finansowego i informacji o stanie mienia   komunalnego
           oraz  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
 

         
                       -   przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za
                       2011 rok,
      

Burmistrz Miasta p. Kędzierski –
przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Chełmna za 2012 rok ( stanowi załącznik nr  6 do protokołu )              
 
                        -   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do
                        sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok.
 

 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  - przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania  z wykonania budżetu miasta za 2011 rok.( stanowi załącznik nr 7 do protokołu )              
 
 
                     -  przedstawienie sprawozdania finansowego oraz informacji
                    o stanie mienia komunalnego

 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła sprawozdanie finansowe oraz informację             o stanie mienia  komunalnego ( stanowi załącznik nr  8 do protokołu )              
 
                      - przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej
                    sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok,
                    sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia 
                    komunalnego

 
Przewodniczący KR p. Giżyński – przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok, sprawozdania finansowego                        i informacji o stanie mienia  komunalnego ( stanowi załącznik nr 9  do protokołu)
 
 
                     -  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
                        udzielenia absolutorium  dla Burmistrza Miasta

 
Przewodniczący KR p. Giżyński – przedstawił   wniosek  Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia  absolutorium  dla Burmistrza Miasta     ( stanowi załącznik nr 10 do protokołu)       
           
           
                         -  odczytanie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji
                            Rewizyjnej   o udzielnie absolutorium                                         
 

Przewodniczący KR p. Giżyński – przedstawił   opinię RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej   o udzielnie absolutorium     ( stanowi załącznik nr 11  do protokołu)              
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinie:
1) Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego ( stanowi załącznik nr 12  do protokołu )
2) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony
    Środowiska  ( stanowi załącznik nr 13  do protokołu )
 
Radny p. Giżyński – przypomniał jedną z wcześniejszych sesji, podczas której radni podejmowali uchwały dotyczące stawek podatków. Wówczas mówca  zwracał uwagę, że dochody będące wynikiem wpływu do budżetu opłat z tytułu podatków można zwiększyć poprzez systematycznie ich ściąganie. Pani Skarbnik stanowczo stwierdziła wówczas, że w wydziale finansowych wszystko jest w porządku, podatki są ściągane bez problemów. Tymczasem z wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wynika coś innego. Odczytał fragment protokołu, wcześniej proszą Panią Skarbnik o skomentowanie tych zapisów.  W punkcie 6 wystąpienia pokontrolnego zapisano m.in.„ dopuszczenie do przedawnienia należności miasta Chełmna z tytułu należności cywilno- prawnych w łącznej kwocie 45.487 zł. 31 groszy. Jest to dzierżawa i użytkowanie wieczyste. Podejmowano czynności windykacyjne polegające na wysyłaniu wezwań do zapłaty w latach 2006-2011 oraz wytoczenie powództwa przeciwko trzem dłużnikom zalegających z zapłatą opłaty za użytkowanie wieczyste o zapłatę kwoty 624,67 zł w dniu 24 lutego 2011 roku tj. w trakcie czynności kontrolnych.
Opisane powyżej działania nie skutkowały przerwaniem biegu terminów przedawnienia, ponieważ wezwanie do zapłaty nie zostało ujęte w katalogu czynności przerywających bieg przedawnienia. Skierowane do sądu wnioski o wydanie nakazu zapłaty nastąpiło po upływie trzech lat od dnia powstania zaległości. W świetle powyższego upłynął trzyletni termin przedawnienia”. Dodał, że w 2 części wystąpienia zapisano m.in „ niepodjęcie czynności windykacyjnych poprzez niewystawienie do dnia kontroli tytułu wobec podatnika na kwotę 9.693 zł. , brak podjęcia środków egzekucyjnych doprowadziło do przedawnienia z dniem              1 stycznia 2011 roku zaległości” Powtórzył prośbę    o wyjaśnienie.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – zwracając się do przedmówcy zwróciła uwagę, że przed omówieniem wystąpienia pokontrolnego należałoby zapoznać się z protokołem pokontrolnym RIO, który ma 180 stron. Dopiero wówczas dyskusja miałaby sens. Stwierdziła, że wystąpienie pokontrolne nie przybliża sprawy, ponadto  na wystąpienie pokontrolne Burmistrz musi odpowiedzieć. Zwróciła uwagę, że wskazano jednie drobne nieprawidłowości i nie skutkują one dyscypliną . Po raz kolejny stwierdziła , że za wcześnie dyskutować na temat kontroli RIO. Odnośnie wskazania przedawnienia należności, wyjaśniła,  że w przypadku  jednego z dzierżawców, zadłużonego na kwotę ok. 42.000 zł., sama komisja kontrolująca przyznała, że skierowanie sprawy do sądu było bezzasadne, ponieważ czynność była bezskuteczna – dłużnik ma więcej zobowiązać, a jest niewypłacalny. Zdaniem mówczyni nie zasadne było kierowanie sprawy do sądu , co wiąże się z kosztami, skoro sam komornik skarbowy nie może ściągnąć zaległości podatkowych. Zwracając się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zasugerowała spotkanie celem zapoznania się i omówienia protokołu pokontrolnego.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – w uzupełnieniu wypowiedzi Pani Skarbnik zwrócił uwagę, że po każdej  przeprowadzeniu kontroli  sporządzany jest  protokół oraz wypracowane zostają zalecenia pokontrolne, następnie podmiot czy osoba kontrolowana ma prawo ustosunkować się zarówno do protokołu jak  i zaleceń. W związku z powyższym nieuczciwe jest opieranie się tylko na wystąpieniu jednej strony. Poprosił, aby Komisja Rewizyjna wstrzymała się  z dyskusją na ten temat do czasu całkowitego zakończenia kontroli.
 
Radca prawny p. Stegienka – odnośnie zarzutu przedawnienia wyjaśnił, że wniesiono do sądu sześć spraw, wszystkie zostały wygrane i są prawomocne. Część z nich została już spłacona, a reszta przekazana do komornika
 
Radny p. Strzelecki
– przypomniał, że w roku ubiegłym klub radnych, którego jest członkiem w swojej opinii proponował zagospodarowanie działek nad Jeziorem Starogrodzkim, co pozwoliłoby  na budowę domków wypoczynkowych. Zdaniem mówcy sprzedaż tych działek znacznie zasiliłaby budżet. Zwrócił uwagę, że mimo, iż temat był niejednokrotnie podnoszony, nic w tym zakresie się nie zmieniło. Wyjaśnił, że nie oczekuje odpowiedzi, a jedynie pragnie zasygnalizować, że w kwestii Jeziora Starogrodzkiego znów straciliśmy rok.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski
– odnośnie wniosków z zgłoszonych w ubiegłym roku  w sprawie sprzedaży działek nad jeziorem stwierdził, że do dnia dzisiejszego nie zna jednoznacznego stanowiska Rady w tej kwestii, ponieważ część radnych była za sprzedażą, a część za wydzierżawieniem.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zwrócił uwagę, że Rada nie podjęła stanowiska, ponieważ nie padła żadna propozycja ze strony urzędu, nad którą można byłoby głosować. Zdaniem mówcy obie strony nie spisały się w tym zakresie.
 
Radny p. Giżyński
– zwrócił uwagę, że stosownie do art. 9 ust 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od wystąpienia pokontrolnego przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń, o których mówiła Pani Skarbnik do kolegium izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia. Podkreślił, że 14 dni już minęło, skoro pismo do biura Rady wpłynęło 28 maja . Postawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. W związku z powyższym wyraził nadzieję, że odpowiedź została już wysłana. W dalszej części wypowiedzi poruszył sprawę Ojaru – do umowy z Ojarem podpisywano aneksy – z 12 czerwca  2008 roku, ten rok nie jest przedmiotem obrad, 8 grudnia 2010 roku również, kolejny aneks podpisano 27 maja 2011 roku- ten aneks mówcę interesuje. Aneksy te dotyczą wzrostu wynagrodzenia dla administratora majątku gminy,  czyli  Spółki ZUA  Ojar.  Wcześnie Ojar otrzymywał wynagrodzenie za zarządzanie od  1 metra ² nieruchomości, następnie wynagrodzenie zaczęto naliczać od wysokości środków jakie wpływają do budżetu z dzierżawy. Zadłużenie mieszkańców z roku na rok wzrastało, a wpływy do Ojaru za zarząd malały. Środki  z dzierżawy miały być przeznaczane na administrowanie, ale również na remonty, ponieważ nasza baza jest dość stara. Zdaniem mówcy  niezasadne  jest wprowadzanie aneksami wzrostu wynagrodzenia, ponieważ do budżetu i tak wpływały bardzo małe kwoty.  Poprzez aneksy budżet został uszczuplony jeszcze bardziej powodując, że środki na remonty z roku na rok były coraz mniejsze. Poprosił Burmistrza o informację na jakiej podstawie zwiększał wynagrodzenie Ojarowi wiedząc, że przy zwiększonym wynagrodzeniu zarządca nie musi zabiegać o ściągalność, bo swoje i tak uzyska. Ponadto poprosił o wyjaśnienie powodu przekazania programu finansowego pn. system finansowo księgowy firmy w celu prowadzenia księgowości. Zapytał czy powyższe oznacza, że jeśli ktoś po przetargu wykonuje dla miasta jakieś zadania, urząd jest zobowiązany zapewnić mu odpowiednie narzędzia za pomocą których to zadanie wykona. Poprosił również o ustosunkowanie się do  zapisu – stosownie do obowiązku określonego w art. 4 ustawy o zamówieniach publicznych   z dnia 29 sierpnia 1997 roku Burmistrz Miasta Chełmna już od 2003 roku powinien dokonywać wyboru  zarządcy nieruchomości komunalnych w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 roku ze zmianami. Przyznał, że zostało już to zmienione, jednak zmiany zostały wprowadzone dopiero po 7 latach.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że najwyraźniej przedmówca jednak zamierza bazować na protokole z kontroli, chociaż zdaniem mówcy nie jest to do końca uczciwe. Odnośnie podniesienia wynagrodzenia firmie zarządzającej mieniem  komunalnym przypomniał, że podjął taką decyzję , ponieważ  w momencie gdy mówca został Burmistrzem wynagrodzenie firmy wynosiło 49 groszy od metra. Wówczas podjął decyzję, aby wynagrodzenie było uzależnione procentowo od uzyskanych dochodów. Zamiarem było zobligowanie firmy zarządzającej do większych starań w egzekwowaniu należności. Jako przykład podał działkę przy ulicy Łunawskiej, gdzie płacąc od metra dawało to kwotę 13.230 zł.  za administrowanie działką, którą należało jedynie dwa razy do roku skosić. Jak z powyższego wynika decyzja o zmianie była nader słuszna. Jeśli chodzi o rok 2011, mówca podjął decyzją, aby po 8 latach podnieść wynagrodzenie o 1 procent. Kończąc stwierdził, że nie chciałby rozmawiać na temat dokumentu do czasu ustosunkowania się organu do zaleceń.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
–  przed wystąpieniem następnego mówcy przypomniał, że zgodnie ze statutem pierwsze wystąpienie radnego w danej sprawie nie może być dłuższe niż pięć minut, a następne w tej samej sprawie 3 minuty.
 
Radny p. Giżyński
– przypomniał sugestię radnych, aby umożliwiać dłużnikom odpracowywanie zadłużenia tak,  jak ma to miejsce w innych gminach. Niestety mimo, że upłynęło już kilka miesięcy, nic w tej sprawie nie zrobiono.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski
– poinformowała, że wytypowano 10 osób z zadłużeniami , które zostaną wykorzystano w momencie, gdy takich pracowników miasto będzie potrzebowało np.: do posprzątania po organizacji imprez czy zimie. Obecnie miasto zatrudnia wystarczającą liczbę bezrobotnych, którym nie można odebrać pracy. Oznacza to, że nieprawdą jest stwierdzenie przedmówcy, że nic się w tej kwestii nie robi,  ponieważ Ojar przekazał już listę  osób chętnych do odpracowania zadłużenia.
 
Radny p. Giżyński – wyraził zadowolenie, że pojawiła się lista, mimo, że tak późno. Wracając do wystąpienia przedmówcy uznał je za demagogiczne , bowiem trudno znaleźć związek pomiędzy odpracowującymi zadłużenie, a pracownikami  zatrudnionymi z listy bezrobotnych.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski
– zwrócił uwagę, że przedmówca nie posiada informacji kiedy lista się pojawiła. Stwierdził, że umożliwi się odpracowanie zadłużenia osobom chętnym , ale dopiero wówczas, kiedy ich praca będzie potrzebna.
 
Radny p. Jurczak – przypomniał, że dzisiejsza sesja dotyczy absolutorium. Absolutorium dotyczy wykonania budżetu za 2011 rok. Zdaniem  mówcy nie czas na uwagi dotyczące odpracowywania, nieterminowej ściągalności itp. Zaproponował omówienie tych spraw na jednej z kolejnej sesji. Zasugerował sprecyzowanie wszystkich uwag,  tak,  aby można było    w trakcie realizacji budżetu egzekwować podejmowanie działań w tym zakresie. Podkreślił, że wszystkie uwagi zgłaszane wcześniej nie dotyczą istoty  dzisiejszej sesji. Przypomniał, że jest pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium, jest pozytywna opinia z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej, w związku z czym nie odbierając nikomu prawa do wypowiadania się, szkoda czasu na przedstawianie własnego zdania w sytuacji, gdy nie ma ono nic wspólnego z aktualnie rozpatrywanym punktem.
 
Radny p. Stachewicz
– zwracając się do radcy prawnego, w kontekście zarzutów Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dotyczących odwołania od zaleceń pokontrolnych do RIO, poprosił o wyjaśnienie  14 dniowego terminu odwołania.
Wyjaśniając pytanie poinformował, że skoro nie ma  przekroczeń prawnych w sprawie terminu, propozycja Pani Skarbnik jest logiczne i nie ma powodu, aby rozważać to na tej sesji. Zdaniem mówcy dobrym pomysłem byłoby spotkanie wszystkich komisji  z Burmistrzem i Skarbnikiem miasta, aby to pismo wspólnie rozważyć.
 
Radca prawny p. Stegienka – wyjaśnił, że terminy dotyczące spraw związanych z kontrolą  są trzy:
-  można wnieść zastrzeżenia do protokołu, które kierowane jest bezpośrednio do naczelnika,
   bądź głównego inspektora
-  wnieść zastrzeżenia do zaleceń pokontrolnych, składa się je do kolegium RIO – obowiązuje
   tu termin 14 dni od dnia otrzymania zaleceń,
-  lub udzielić odpowiedzi na zalecenia.
 
 
Radny p. Błażejewicz
– wyjaśnił, że problem, który zamierza poruszyć nie ma wpływu na absolutorium, niemniej podobnie jak radny Strzelecki wrócił do zeszłorocznego absolutorium i wniosków, które wówczas padły. W opinii, o której mówił radny Strzelecki było wiele punktów, część z nich, z czego należy się cieszyć zostało zrealizowanych, niemniej do dnia dzisiejszego  nie zmieniono sposobu wydawania pieniędzy na promocje miasta. Tu zwrócił uwagę, na artykuł w lokalnej prasie informujący, że w Chełmnie nic się nie dzieje, co zdaniem mówcy jasno sugeruje, że w tej kwestii należy coś zmienić. Ponadto nie zrealizowano sprawy ścieżek rowerowych. Wyjaśnił, że nie chodzi o zrobienie ścieżek  z polbruku, a jedynie o wyznaczenie tras rowerowych.
 
 
Radny p. Stachewicz
– przypomniał, że omawiany jest punkt dotyczący udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonanie budżetu za ubiegły rok i nie czas na hasła  cyt.” co się w mieście komu nie podoba”
Na marginesie, w kontekście zarzutów dotyczących działek nad jeziorem, zapytał co ta Rada zrobiła cyt. „ po bałaganie jaki tam jest i który odkryliśmy po tym jak Pan Przewodniczący Rady, zresztą będąc też w Radzie Nadzorczej Fundacji, która zawiaduje nad tym jeziorem nie umie wpłynąć na to, aby rozwiązano ten problem radykalnie i konkretnie.   O tym mówiliśmy już wiele razy. Nie podjęto żadnej decyzji. Dalej wisimy w próżni .Dalej jest problem nie rozwiązany. Ale to też zasługa Rady Nadzorczej Fundacji, która nie umie poradzić sobie z problemem, który między innymi jej dotyczy. I to także zasługa Pana Przewodniczącego, który tego problemu nie umie rozważać definitywnie. Zarzucanie tego  w kierunku Burmistrza to nie jest uczciwe, dlatego, że ten teren jak wiecie został jakby przydzielony w zarząd Fundacji i ona powinna już dawno przygotować te projekty I Rada Nadzorcza, która zawiaduje tą Fundacją szczególnie powinna  wiedzieć co chce dalej  z tym robić.  Jeżeli nie – ja już proponowałem – rozważać Fundację  i sprywatyzować do wszystko”       
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz – przypomniał, że  jako członek fundacji nie optował za jej likwidacją, również dzisiaj nie uważa, że należy ją rozwiązać. Jako członek Rady Fundacji przekonywał Radę Miasta,  aby dać czas  zarządowi na wyjście z trudnej sytuacji, do sezonu letniego, gdzie jest szansa na poprawę stanu finansowego Fundacji. Dopiero po tym okresie Rada Fundacji będzie mogła podjąć jakąś decyzję. Ponadto zwrócił uwagę, że w  posiedzeniach Rady Fundacji oprócz mówcy Pana Burmistrza i Pani Skarbnik jest również strona niemiecka, są to trudne rozmowy i trudne decyzje do podjęcia.  W związku z powyższym stwierdził cyt. „ proszę nie oczekiwać ode mnie, że ja będę na dzień dzisiejszy motorem napędowym do likwidacji Rady Fundacji,. Ja będę motorem napędowym do tego, ażeby tę Rade Fundacji utrzymać. Co innego przekształcić, zreorganizować, to możemy o tym rozmawiać. Natomiast nie na temat likwidacji”
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – potwierdzając wcześniejsze stwierdzenia kilku radnych, iż jest to sesja absolutoryjne poprosił aby, o ile ktoś z radnych jest przeciwny udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta wskazał wyraźnie to, czego mówca nie wykonał, co zostało zlecone przez Radę Miasta. Kontynuując stwierdził, że powoływanie się na lokalne media, że ktoś powiedział, iż nic się w Chełmnie nie dzieje, nie jest w porządku, nie jest uczciwe  w stosunku do tych osób, które dokładają wielkich starań, aby w Chełmnie coś się działo – CHDK, Biblioteka,  Muzeum i wszystkie stowarzyszenia, które się angażują poświęcając własny czas.
 Dodał cyt. „ Umówmy się tak, że będziecie Państwo chodzili na wszystkie wydarzenia, imprezy, uroczystości, na które ja chodzę, a zaznaczam, że ja nie chodzę na wszystkie, bo czasowo po prostu jest to nie do zrobienia. Ale bądźcie na tych, na których ja jestem , a wtedy powiedzcie, że w Chełmnie nic się nie dzieje. Jak wasze żony zapomną jak wyglądacie  i mężowie, to wtedy będziecie mogli mówić, że w Chełmnie nic się nie dzieje”. W dalszej części wypowiedzi podzielił się z zebranymi maksymą  cyt. „  Podobno ludzie dzielą się na trzy kategorie – pierwsi obserwują, co się dzieje, drudzy krytykują , co się dzieje, a tylko 3 grupa sprawia, żeby coś się działo i życzę Państwu, żebyśmy wszyscy do tej 3 grupy należeli.”
 
Radny p. Wraże
ń- stwierdził, że radni z kluby, któremu przewodniczy mieli rację, kiedy            w punkcie 4 napisali, że należy przeprowadzić audyt zewnętrzny w Urzędzie Miasta , informując, że  po przeczytaniu tego wystąpienia pokontrolnego, mówca ma nieco więcej wiedzy. Dodał cyt. „ chociaż z tego usunięto by 60 procent, a 40 byłoby do naprawy, byłoby to już bardzo źle. I radni mieli rację, o ten zewnętrzny audyt. I by się należało bardzo zastanowić  i to zrealizować„ Odnośnie jeziora  stwierdził cyt. „ jezioro jest jeziorem, a fundacja jest fundacją Panie Stachewicz. Jezioro Starogrodzkie nie ma zarządu. Nie ma.  Jest jeziorem Starogrodzkim, gdzie miasto dało w użyczenie do fundacji. Nie ma tam rady nadzorczej. Rada Nadzorcza jest to fundacji, a nie do jeziora. A o podział działek, sprzedaż działek, to Pan Burmistrz powinien przygotować jakieś dokumenty, nad którymi byśmy dyskutowali. Jeszcze jest jedna kwestia – odpracowywania długów – panie Burmistrzu życia mamy na 50 lat, pracy jest na 500”
 
Radny p. Stachewicz
– stwierdził, że protestuje przeciw temu, aby Panowie Wrażeń i Giżyński stosowali się do pisma, które stwierdzono, że  nie jest jeszcze oficjalnym i godnym tego aby rozważać je  na  100% i to jeszcze na sesji absolutoryjnej  z wykonania budżetu za rok 2011. Poprosił o nieodwoływanie się do tego pisma. Wracając do wypowiedzi przedmówcy stwierdził cyt. „ nie bardzo  rozumiem, co mówił do mnie , ponieważ ja  jako geograf wiem, co to jest jezioro i że jeziora zarządu nie mają i rady nadzorczej. To ja to rozumiem”
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski
– stwierdził, że  również odniesie się do wypowiedzi radnego Wrażnia, szefa klubu, bo cyt. „ osoba postronna może domniemać, że jest to zdanie całego klubu, a  mam nadzieję że  tak nie jest”,  a mianowicie, że w mieście jest źle. Stwierdził, że Pan Radny nie ma ani kompetencji, ani doświadczenia by analizować  i porównywać wystąpienie tego typu. Dodał cyt. „ Zapewniam Pana, że prawdą jest to, co mówiła Pani Skarbnik jak stała na moim miejscu, że dokument, którym dysponujemy,a którego autorem jest RIO jest naprawdę wręcz pochwalny dla Urzędu Miasta Chełmna  w porównaniu z tym jak to wygląda tu i ówdzie. Naprawdę  sami kontrolerzy mówili, że zapisanie tego jest wymagane od nich przez prawo, natomiast naprawdę jest dobrze. Tak, jak powiedziała Pani Skarbnik. To nawet nie ociera się o dyscyplinę finansów. Niech pan nie używa tego rodzaju retoryki”
 
Skarbnik Miast p. Brzezińska – stwierdzając, że była przekonana, iż wszyscy radni o tym wiedzą, poinformowała, że od 2007 roku w urzędzie jest audytor zewnętrzny, wybrany w drodze przetargu. Edytor corocznie sporządza sprawozdanie z pracy urzędu, z treścią  którego radni mogą się zapoznać. W sprawozdaniu nie wskazano, że praca któregokolwiek  z urzędników jest źle wykonywana. Jeśli były jakiekolwiek  zastrzeżenia natychmiast były poprawiane. Wyjaśniła, że jako duża jednostka, mająca dochody i wydatki powyżej 50 mln zł, z mocy ustawy miasto jest zobowiązane do zatrudnienia audytora.
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. ( stanowi załącznik nr 14 do protokołu )
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych,  głosów  przeciwnych nie było , 4 radnych wstrzymało się od głosu
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Rady Miasta Chełmna  Nr XX/129/2012  z dnia 19 czerwca 2012 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta została przyjęta większością głosów  ( stanowi załącznik nr 15  do protokołu )
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
– z okazji uzyskania absolutorium złożył gratulację Burmistrzowi Miasta, Pani Skarbnik , Pani Sekretarz , kierownikom wydziałów i wszystkim pracownikom
 
 
Ad. 5.  Interpelacje radnych

 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
– stwierdził, ze do dnia sesji nie wpłynęła żadna interpelacja
 
Ad. 6.  Informacja z realizacji uchwał                                      
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski –
przedstawił informację z realizacji uchwał przyjętych na XIX sesji Rady Miasta:
 
- Uchwała Nr XIX/125/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia  15 maja 2012 roku w sprawie 
  nadania nowego brzmienia Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie –
   uchwała została wprowadzona w Zycie.
 
- Uchwała Nr XIX/126/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia  15 maja 2012 roku w sprawie 
  zmiany Uchwały Nr XI/83/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2-11 roku w
  sprawie cennika przyjmowania odpadów komunalnych do unieszkodliwiania na
  Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Osnowie na 2012 rok – uchwała
  jest realizowana.
 
- Uchwała Nr XIX/127/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia  15 maja 2012 roku w sprawie 
  zmiany uchwały rady Miasta Chełmna z w sprawie określenia zasad gospodarowania
  nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność gminy miasta Chełmna – uchwała
   również jest realizowana
 
 
Ad. 7.  Wolne wnioski i informacje                                     
 
 
Radny p. Giżyński
– przypomniał, że w roku ubiegłym zwiększono wydatki na telefony  w Biurze Rady o 943,80 zł i wówczas padł zarzut, że jest to spowodowane tym, iż radni więcej rozmawiają. W związku z powyższym wcześniej zwrócił się do Sekretarza Miasta   o wyjaśnienie.  Otrzymał informację i zacytował jej fragment: „ Planując środki na powyższe nie uwzględniono faktu, że pracownicy biura Rady oprócz spraw związanych z obsługą radnych wykonują inne zadania na rzecz urzędu, a tym samym korzystają z tych samych telefonów ( w 2011 roku były to m.in. prace związane  z przeprowadzeniem spisu powszechnego, wyborów do izb rolnych czy obsługą  społecznej komisji mieszkaniowej”.  Stwierdził, że nie rozumie dlaczego poszła plotka, że to radni tyle wydzwaniają.
 
Radny p. Dzikowski -
 stwierdził cyt. „ w poprzednim punkcie myślałem, że chyba chwilę się zdrzemnąłem, bo słyszę temat - Wolne wnioski, bo o jeziorze słyszałem. Myślę, że Pan Przewodniczący powinien zwrócić uwagę, że schodzimy z tematyki głównej, ale Pan też tą drogą poszedł. To już reakcja łańcuchowa była. A myślę że teraz akurat był  moment, aby na ten temat porozmawiać. A odnośnie już zarzutu, że nie było tutaj przygotowane przez Pana Burmistrza żadnych propozycji, to już tylko jest po części zasadne. Bo my też jesteśmy po to, aby takie propozycje przedstawiać. Pan Burmistrz jest władzą wykonawczą, to nie znaczny, że nie ma przedstawiać też propozycji, ale myślę, ze powinniśmy obopólnie pomyśleć o tym, co z tym fantem zrobić. Bo jest to problem naprawdę duży nie tylko dla miasta. Pan Burmistrz widzę, po ostatniej wypowiedzi ma nadzieję, że tych niezdecydowanych za rok przekona. Tak co roku myśli, jest niepoprawnym optymistą, bo ja myślę, że niektórzy mogliby głosować za całą kadencję już i wiadomo, że nie będą za, choćby nie wiem co się stało „ W dalszej części wypowiedzi poinformował, że w ubiegłym tygodniu oprowadzał swoich gości spoza Chełmna po mieście i chciałby podzielić się swoimi wrażeniami -  Planty są   pięknie zrobione, goście  byli zachwyceni, niestety pod bramką znajdującą się tuż obok wygląda tragicznie Przypomniał, że niedługo odpust chełmiński  i należałoby  coś z tym zrobić, bo nie jest to najlepszą wizytówką miasta. Kontynuując przypomniał sprawę odkrycia w kościele farnym pod płytkami płaskorzeźby która zdaniem mówcy jest unikatem.  Zapytał, czy miasto nie mogłoby wspomóc proboszcza finansowo,  aby mógł  zakupić szybę pancerną. Zdaniem mówcy zasadne byłoby, aby mieszkańcy i turyści  mogli to oglądać, aby nie zostało to z  powrotem ukryte.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski - stwierdził, cyt. „ źle się zrozumieliśmy. Ja w tym, roku już nie proszę o to i będę mówił o tym, że będę starał się , bo wiem, że i tak skończy się jak zwykle” . Odnośnie płaskorzeźby odkrytej w kościele farnym poinformował, że dwa tygodnie temu w Chełmnie gościł Pan Marszałek  Piotr Całbecki. Podczas wizyty zwiedzał m.in. kościół farny. Wówczas padły pewne obietnice m.in. płyta nagrobna a proboszcz poczyni odpowiednie kroki, aby te obietnice marszałka wprowadzić w życie. W dalszej części wypowiedzi poinformował, że z rąk Burmistrza Tucholi odebrał flagę olimpijską, która została przekazana miastu Chełmnu, jako przyszłemu organizatorowi Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich, które odbędą się w 2016 roku. Przypomniał, że jest to konsekwencja decyzji Rady Miasta, która podjęła stanowisko wyrażające wolę zorganizowania takich igrzysk. Informując, że organizacja igrzysk wiąże się z ogromnym obciążeniem nie tylko finansowym, ale również logistycznym, stwierdził, że zwróci się do radnych z prośbą o udział w komitecie organizacyjnym tego przedsięwzięcia .
 
Radny Wrażeń – stwierdził cyt. „ idąc procesją Bożego Ciała mieszkańcy kazali Panu podziękować , ze została udrożniona, otwarta bramka. A drugie pytanie się nasuwa takie – czy , nie umiałem odpowiedzieć na to, czy na urzędzie , jak jest ołtarz przez urzędem może być flaga wywieszona państwowa czy nie może , bo i takie zapytania były”.
Na prośbę z sali obrad powtórzył swoje pytanie – cyt. „czy może być w czasie procesji, jak jest ołtarz przed urzędem wywieszona flaga nasza państwowa, czy jeszcze w dodatku papieska”. Poprosił o odpowiedź na piśmie.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski
- stwierdził, że nie będzie udzielał odpowiedzi na piśmie na tak proste pytanie, ponieważ jest w stanie odpowiedzieć na sesji. Dodał cyt. „ jak to Pan, Panie radny powiedział, że nie umiał Pan na to odpowiedzieć – odpowiedź jest prosta – Tak można ją zawiesić. Na przyszłość proszę takiej odpowiedzi udzielać w moim imieniu czy będzie flaga, czy nie. A już podejrzewając o to, co Pan chciał powiedzieć i chce, ta flaga nie musi być powieszona, ona może być. Bo rozumiem, że mieszkańcy pytali, czy może. Taka odpowiedź jest właściwa”.
 
Radny p. Wrażeń 
-  -zwracając się do Burmistrza zapytał  czy skoro  może wisieć, to następna procesja będzie z flagą. Dodał, że postara się o tym przypomnieć.
 
Radny p. Kordowski – z ogromną satysfakcją poinformował zebranych, że coraz częściej spotyka na swojej drodze  ludzi, którzy już po pierwszej wizycie w Chełmnie zakochali się  w naszym mieście. Przypomniał m.in. pobyt w Chełmnie delegacji z Wejherowa, a następnie pobyt Burmistrza Chełmna w tamtym mieście. Doprowadził to do tego, że film o Chełmnie puszczany w Wejherowie zdobył wielką popularność i zrobił ogromna reklamę naszemu miastu. W dalszej części wypowiedzi poinformował, że spotkał kibiców z Hiszpanii, a w wśród nich dziennikarza  hiszpańskiej gazety” Marca”. Efektem pobytu w naszym mieście było nakręcenie  krótkiego filmiku, który umieszczono  - podał adres w Internecie - marca.com Chełmno. Podziękował Burmistrzowi, że znalazł czas aby spotkać się z tymi kibicami. Zdaniem mówcy jest to wspaniała promocja miasta w Hiszpanii, ponieważ jak sugerował dziennikarz obejrzy go ok. 3 mln ludzi. Ponadto mówca uzyskał obietnicę, iż zostanie napisany artykuł o Chełmnie, które Hiszpanom bardzo się spodobało. Wracając do programu „Było nie minęło” poinformował, że podczas wakacji w telewizji transmitowane będą powtórki wszystkich programów  z tej serii nakręconych w  Chełmnie – w TYP- info i TVP Polonia. Odnośnie płaskorzeźby, o której mówił radny Dzikowski – stwierdził, że z informacji uzyskanych od proboszcza wynika, że sprawa nie jest prosta.  Na zakup szyby brakuje środków, ok. 10 tys. zł. Żeby je zdobyć potrzeba czasu, a niestety obowiązują określone terminy w harmonogramie remontu fary, które muszą być dotrzymane, aby nie płacić kar. Dodał, że członkowie ekipy „Było nie minęło” są tak zachwyceni płaskorzeźbą, iż obiecali znaleźć sponsora na zakup szyby pancernej. Kontynuując poddał pod rozwagę propozycje stworzenia Chełmińskiej Alei Serc, która uwieczniałaby wybitnych Chełminian, których w naszym mieście nie brakuje. Poprosił Burmistrza o wyznaczenie miejsca .
 
Radny Strzelecki – poinformował, że Pan Burmistrz już dwukrotnie zarzucił radnym brak uczestnictwa na różnego rodzaju imprezach Stwierdził, że jest bardzo zajętym człowiekiem, niemniej o ile tylko czas mu pozwoli uczestniczy we wszystkich imprezach    i uroczystościach. Zwracając się do Burmistrza  stwierdził, że nie  brał On udziału  w zawodach jeździeckich od 4 lat.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski –
nie zgodził się z wypowiedzią przedmówcy stwierdzając „ nikt nikomu nic nie wytykał, a czytanie między wierszami radnemu nie wyszło. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ktoś, kto zarzuca , że w Chełmnie się nic nie dzieje, to znaczy, że albo nie ma czasu, bo na brak zajęć nie narzeka, ale nie wolno tak mówić bo obraża się w ten sposób duża grupę ludzi, którzy chcą coś zrobić, coś robią„ Przyznał, że być może rzeczywiście nie był  od czterech lat na zawodach jeździeckich, ale na pewno spowodowane to było innymi obowiązkami.
 
Kierownik ROKSiP p. Ludwikowska – czując  że Pan Przewodniczący skrzywdził organizatorów imprez Chełmińskich poinformowała, że na stronie internetowej można zapoznać się z programem imprez jakie w mieście się odbywają. Imprez w Chełmnie jest bardzo dużo. Odnośnie stwierdzenia dotyczącego wydawania środków na promocję zwróciła uwagę, że chodziło  o środki na rok bieżący i rozliczenie ich nastąpi na koniec roku.
-
 
Ad. 8.  Zakończenie .   
                                               
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
– w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady XX sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie.
 
 
Protokołowała:                                                                             Przewodniczył:
 
          
(-) Danuta Derebecka                                                               (-) J. Błażejewicz                                                                                                    

Wytworzył: Danuta Derebecka (8 listopada 2012)
Opublikował: Danuta Derebecka (8 listopada 2012, 09:20:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 958

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij