Protokół z XXI sesji


Protokół  nr  XXI/2012
z XXI sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 26 czerwca  2012 r.
 
                                              
                                                             Sesja odbyła się dnia 26 czerwca  2012 roku                                                              i trwała od godziny 16.00 do godz. 17.40
 
                                                             Na ogólna ilość 15 radnych obecnych na                                                              sesji było 15 radnych, co stanowi  100 %.
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Porządek obrad omówiony w punkcie drugim, trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1.      Otwarcie
 
2.      Przyjęcie porządku obrad XXI  sesji RM.
 
3.      Sprawa zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Muzeum Ziemi Chełmińskiej.
 
4.      Sprawa zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie
 
5.      Sprawa zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Chełmińskiego Domu Kultury
 
6.       Sprawa wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę nieruchomości w drodze przetargowej.

7.       Sprawa   zmiany    uchwały   w    sprawie  uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2012.

8.       Sprawa zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Miasta Chełmno na lata 2012 – 2018.

9.      Sprawa zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli
 
10.    Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli basenu przy Gimnazjum nr 2 w Chełmnie przeprowadzonej w dniach 6 marca do 11 kwietnia  2012 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna.

11.    Informacja z realizacji uchwał .
 
12.    Interpelacje Radnych.
 
13.    Wolne wnioski i informacje.
               
14.    Zakończenie.
 
 
Punkt 1.     Otwarcie
        
Otwarcia  XXI sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Janusz Błażejewicz.  Następnie powitał wszystkich obecnych;  radnych, pracowników Urzędu Miasta, prasę i zaproszonych gości.
 
Na sekretarza obrad wyznaczył Radną p. Danutę Konowalik.
 
-        stwierdzenie quorum
 
Na stan 15 radnych,  na sali obrad znajduje się  14 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
 
 
Punkt 2.     Przyjęcie porządku obrad  XXI  sesji Rady  Miasta.
                  
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz   poinformował, że porządek obrad XXI sesji został  radnym przesłany i poprosił o zgłaszanie ewentualnych poprawek. W związku z brakiem propozycji zmian w porządku obrad, przystąpił do jego realizacji.             
 
 
Punkt  3.    Sprawa  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Muzeum Ziemi Chełmińskiej.
 
Dyrektor  Muzeum Ziemi Chełmińskiej p. Gerka – przedstawiła projekt uchwały warz z uzasadnieniem (Załącznik nr 2 do protokołu).
 
                                                        Godz.1605 – na salę obrad przybył
                                                        Radny p. Jacek Kordowski
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zapoznał obecnych z opiniami Komisji Rady Miasta,
i tak:
- Komisji Rewizyjnej    – Załącznik nr 3 do protokołu,
- Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego  -Załącznik nr 4 do protokołu,
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska - Załącznik nr 5 do protokołu.
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1.
 
                   Za przyjęciem projektu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
                   i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXI/130/2012 Rady Miasta Chełmna  z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Muzeum Ziemi Chełmińskiej (Załącznik nr 6 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt  4.    Sprawa  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka  w Chełmnie
 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej p. Pieniążek – przedstawiła projekt uchwały warz z uzasadnieniem (Załącznik nr  7 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zapoznał obecnych z opiniami Komisji Rady Miasta,        i tak:
- Komisji Rewizyjnej     – Załącznik nr 8 do protokołu,
- Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego - Załącznik nr 9 do protokołu,
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska - Załącznik nr 10 do protokołu.
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 2.
 
 
                   Za przyjęciem projektu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych               
                   i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXI/131/2012 Rady Miasta Chełmna  z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Miejskiej Biblioteki publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie (Załącznik nr 11 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt  5.    Sprawa  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za  2011 rok Chełmińskiego Domu Kultury
 
Dyrektor ChDK p. Napora – przedstawił projekt uchwały wraz z  uzasadnieniem (Załącznik nr 12 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zapoznał obecnych z opiniami Komisji Rady Miasta,       i tak:
- Komisji Rewizyjnej           – Załącznik nr 13 do protokołu,
- Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego - Załącznik nr 14 do protokołu,
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska       - Załącznik nr 15 do protokołu.
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 3.
 
                        Za przyjęciem projektu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych                         i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXI/132/2012 Rady Miasta Chełmna  z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Chełmińskiego Domu Kultury (Załącznik nr 16 do protokołu).
 
 
 
 
 
Punkt 6.     Sprawa wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę nieruchomości w drodze przetargowej.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały wraz  z uzasadnieniem (Załącznik nr 17 do protokołu).
 
Radny p. Giżyński – poprosił o wyjaśnienie, dlaczego w projekcie uchwały uwzględniono budynek przy ulicy Biskupiej 14.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że budynek przy ulicy Biskupiej 14, w którym znajduje się sklep ABC był przewidziany do sprzedaży w całości, jednakże mimo przeprowadzenia dwukrotnego przetargu nie znalazł on nabywcy. Dodał, że budynek nadal jest przewidziany do sprzedaży, jednakże do czasu wyłonienia nabywcy ważne jest, aby korzystać z opłat pobieranych za ten lokal.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty  w druku nr 8.
 
                  Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych               
                  i wstrzymujących nie było
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXI/133/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargowej nieruchomości (Załącznik nr 18 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 7. Sprawa zmiany uchwały w  sprawie  uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2012.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz uzasadnieniem (Załącznik nr 19 do protokołu). Następnie zgłosiła autokorektę do przedstawionego projektu (Załącznik nr 20 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przedstawił opinię Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 21 do protokołu.
 
Radny p. Giżyński – nawiązując do propozycji w dziale 900, rozdział 90095 przeznaczenie kwoty 131.050 zł. na przeniesienie targowiska miejskiego poprosił radcę prawnego o wyjaśnienie, czy rozpoczęta inwestycja nie powinna być poprzedzona wywołaniem uchwały Rady Miasta o budowie nowego targowiska w nowym miejscu. Dodał, że w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie  programu „Mój rynek”  zostały określone warunki, jakie musi spełniać targowisko. Podkreślił, że targowisko stałe powinno być oświetlone,  utwardzone, podłączone do sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej, musi mieć zapewniony odpływ wody deszczowej oraz dostęp do urządzeń sanitarno – higienicznych i przeprowadzone uzgodnienia z Sanepidem.  Poprosił o wyjaśnienie, czy w związku z tym, że Rada Miasta nie podjęła stosownej uchwały, czy będzie możliwość pozyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń na pobudowanie tego targowiska.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy stwierdził, że nie jest to inwestycja, a ponadto wszystkie warunki o których mówi Rozporządzenie przytoczone przez przedmówcę, będą spełnione. Jest podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a to wszystko co jest tworzone pozwoli na uzgodnienia z Sanepidem. Poinformował, że pod potrzeby targowiska będzie dzierżawiona „portiernia FAM”, która spełnia wszystkie wymogi. 
 
Radny p. Giżyński  - poprosił o opinię radcy prawnego – cyt. „czy taka inwestycja może odbywać się bez zgody Rady, tym bardzie, że w tej chwili zostaną wprowadzone do budżetu miasta pieniądze na tą inwestycję, która cały czas trwa”.
 
Burmistrz Miasta p.  Kędzierski – wyjaśniając Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej stwierdził, że nie jest to inwestycja i dlatego nie była wymagana uchwała Rady Miasta  i  nie były wykorzystywane pieniądze, których niema. Do chwili obecnej były wykorzystywane środki posiadane przez Wydział Gospodarki Miejskiej, które  nie są wystarczające. Wyraził nadzieję, że może liczyć na poparcie Rady Miasta, ponieważ wszystkim zależy, aby targowisko zostało uporządkowane.  Podkreślił, że do dnia dzisiejszego nie wydano żądnych środków poza tymi, które Rada Miasta uchwalając budżet miasta na 2012 r. zatwierdziła dla Wydziału Gospodarki Miejskiej.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, że chciałby mieć do wglądu dokumentację oraz zezwolenie na przeniesienie targowiska i czy jest wydana zgoda Sanepidu  na to przeniesienie. Poprosił także o wyjaśnienie o jakich pieniądzach była mowa na przeniesienie targowiska, ponieważ               w budżecie nie było takiej pozycji. 
Ponadto poprosił o podanie numeru decyzji itd. na cyt. „tą niby nie inwestycję”.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski odpowiadając przedmówcy przypomniał, że Sanepid nie wydaje zezwoleń, a jedynie sprawdzi czy zostały spełnione wymogi. Wyraził żal, że pytania tego typu są zadawane podczas sesji, a nie na posiedzeniach Komisji, gdzie Kierownik Wydziału dostarczyłby dokumenty,  o których mówił radny.
 
Radny p. Jurczak – zwrócił uwagę, że radni wcześniej wiedzieli  o przeniesieniu targowiska z Rynku. Przypomniał, że była dyskusja czy targowisko ma być przeniesione na stałe, czy część ma wrócić. Stwierdził, że nie byłby usatysfakcjonowany podaniem przez Burmistrza Miasta numeru pisma, jeżeli jego treść byłaby nieznana. Zwrócił uwagę, że to co robi Burmistrz Miasta robi w interesie miasta i jego mieszkańców.  Dodał, że wielokrotnie mówiono o tym, że o ile radny czegoś nie wie, to udaje się do Burmistrza Miasta lub do pracowników Urzędu Miasta, aby się zorientować i cyt. „nie dawać przeświadczenia mieszkańcom miasta, że radni przychodzą na sesję i sami nie wiedzą po co”.
 
Radny p. Wrażeń – przypomniał, że Burmistrz Miasta miał cztery lata na przygotowanie i wówczas kwota na przeniesienie targowiska powinna być wprowadzona do budżetu miasta w ramach robót publicznych lub, jako inwestycja. Przypomniał, że prosił o wyjaśnienie, cyt. „czy są uzgodnienia z organami, które wydają zezwolenia na inwestycje, tak, czy nie, a jeżeli tak, to niech Pan Kierownik to przedstawi.”
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zwracając się do radnego p. Wrażenia poprosił o wyjaśnienie dlaczego cztery lata temu miały być wprowadzone do budżetu pieniądze na utwardzenie terenu, skoro potrzebne są one dopiero w roku bieżącym. Dodał, że na bieżąco są prowadzone rozmowy z osobami handlującymi na Rynku,  z przedstawicielami prasy i telewizji. Poprosił, aby radni wyrazili zgodę na wykonanie tego, co nie udało się poprzednikom.
Obecnie trwają prace, których koszty dotychczas nie przekroczyły kwoty, jaka jest w budżecie miasta.  Zdaniem mówcy nie ma powodów utrudniania codziennej pracy i cyt. „torpedowania czegoś, co i tak jest bardzo trudnym problemem, bo możecie mi Państwo wierzyć, że nie jest to łatwy problem – przeniesienie targowiska na teren wskazany, a to czy  ja mam pozwolenia, czy nie, wybaczcie Państwo, ja będę za to odpowiadał jednoosobowo, jeżeli nie dopełnię uzgodnień i pozwoleń, to ja dostanę mówiąc kolokwialnie – po głowie  i biorę całą odpowiedzialność na siebie”.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz – nawiązując do wypowiedzi Burmistrza Miasta potwierdził, że temat nie jest łatwy i wywołuje dużo emocji. Stwierdził, że warto byłoby, aby Kierownik Wydziału Gospodarki Miejskiej przedstawił między innymi ile do tej pory kosztowała ta inwestycja i co jest planowane do wykonania w ramach proponowanej kwoty 131 tys. zł. oraz jak docelowo będzie to targowisko wyglądało.
 
Kierownik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska p. Szuster – nawiązując do wypowiedzi radnego p. Wrażenia poinformował, że tego typu roboty nie potrzebują żadnych decyzji, ani pozwoleń na budowę. Są to roboty, które wymagają tylko zgłoszenia i zostało one złożone do Starostwa Powiatowego i dotyczy to tylko wykonania nawierzchni, natomiast stragany są ustawione na nawierzchni i  nie są  na trwale związane z gruntem. Koszty, które dotychczas poniosło miasto zostały pokryte z tytułu bieżącego utrzymania dróg. Przeprowadzono przetarg na wykonanie napraw cząstkowych i malowanie pasów i z zaplanowanych kosztów zaoszczędzono około 40 tys. zł. i wszystkie dotychczas wykonane prace sfinansowano z tych środków. Do chwili obecnej wykonano główny szlak, którym będzie można objechać całe targowisko.  Osoby handlujące, otrzymają piasek i płytki z robót rozbiórkowych z chodników  i w ramach swojego czasu i prywatnych środków ułożą płyty, aby było utwardzone pod ich miejscem handlującym. W ramach posiadanych środków, o ile radni przyjmą proponowaną zmianę w budżecie będzie systematycznie poszerzana powierzchnia drogi. W pierwszej kolejności mają być wykonane drogi dojazdowe i między straganami 2 metrowe przejścia, które umożliwią swobodne dojście i dowóz towarów przez handlujących. Dodał, że ponadto została załatwiona umowa dzierżawy na portiernię przy FAM, aby zabezpieczyć dostęp do sieci wodociągowo kanalizacyjnej.
 
Radny p. Dzikowski – przysłuchując się dyskusji, a szczególnie uwagom radnego p. Giżyńskiego i radnego p. Wrażenia poprosił o wyjaśnienie, cyt. „jaki jest cel tej dyskusji i czy jesteście przeciwni przeniesieniu targowiska z Rynku na tereny po PKP. Nie wiem czy pytanie nie jest zbyt trudne” i poprosił  o odpowiedź.
 
Radny p. Giżyński – odpowiadając przedmówcy stwierdził, cyt. „Zadawane przez Pana pytania nigdy nie były zbyt trudne, nie wysilał się pan przy tym. Natomiast jeżeli chodzi o samo przenoszenie i tu odpowiem również Panu Jurczakowi, to tak naprawdę o tym mówimy dopiero dzisiaj, ponieważ informacje w gazecie nie są informacjami na podstawie, których będę podejmował decyzję.” Dodał, że nigdy wcześniej nie mówiono o przeniesieniu targowiska, a wersje były zupełnie inne tzn. handlujący są najpierw na jednej stronie Rynku, a potem na drugiej. Poinformował, że później było jeszcze kilka innych wersji w prasie.
Nawiązując do Programu „Mój Rynek” przypomniał, że w jednym z artykułów prasowych Burmistrza Miasta stwierdził, że nie ma środków na przystąpienie do tego programu, a obecnie proponuje się wprowadzenie kwoty 131.050 zł. i należy to przyjąć, ponieważ należy pomóc handlującym. Dotychczas już wydano prawie 40 tys. zł., a jeszcze będzie trzeba przystosować portiernię, co łącznie da kwotę około 200 tys. zł., a jeżeli miasto wcześniej przystąpiłoby do programu „Mój rynek” to otrzymałoby kwotę około 800 tys. zł. i wówczas byłby rynek z prawdziwego zdarzenia. Dodał, że z prasy dowiaduje się, że ma to być rynek na stałe dla kupców i stwierdził, że powinna to być „wizytówka Chełmna”.
 
Przewodniczący obrad p. Błążejewicz – zaapelował zarówno do radnych, jak  i do Burmistrza Miasta, aby dyskusja była merytoryczna i nie dać ponosić się emocjom.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do programu „Mój rynek” przypomniał, że początkowe dofinansowanie wynosiło 50%. Dodał, że programem chciał zainteresować wójtów, ponieważ jest to rynek nie tylko miejski, ale powiatowy. Były również prowadzone rozmowy z kupcami, że miasto przygotuje działkę, a osoby handlujące postawią wiaty. Obecnie dofinansowanie się zmieniło, ale miasto musi już działać i  przystąpienie teraz do pisania programu nic nie da. Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Giżyńskiego stwierdził, że powiedział On bardzo ważne zdanie, a mianowicie, że nie podejmuje decyzji na podstawie informacji w prasie oraz, że te informacje nie są miarodajne i wiarygodne. Przypomniał, że Pan Radny bardzo często powoływał się na doniesienia prasowe zadając mówcy mnóstwo pytań.
 
Radny p. Wrażeń – zwracając się do Burmistrza Miasta stwierdził, że nie miał trzymać pieniędzy w budżecie na „przeniesienie rynku” przez 4 lata.  W projekcie budżetu na 2012 rok, kiedy było wiadomo, że należy przenieść rynek, też nie było zaplanowane. Cyt, „cztery  lata  było wiadomo, w ciągu tych czterech lat można było w inny sposób zorganizować, a teraz stawiać przed takim dylematem, nie damy pieniążków, nie będą mieli ludzie gdzie targować, Nie, musimy dać te pieniążki tam, należy to w jakiś sposób skończyć, gdzie Ci ludzie mają pracować. Panie Dzikowski, to nie jest tak, że jestem 100% przeciwny temu, tylko w jaki sposób to się odbywa.”
 
Radny p. Stachewicz – stwierdził, cyt. „Panowie Giżyński oraz Wrażeń działają na moją psychikę tak, że zmobilizowałem się dalej. Proszę Panów, My jesteśmy radnymi, a nie Burmistrzami, a widzę że Panowie macie przerost ambicji, to Burmistrz decyduje. Po drugie Panie Radny Giżyński standardy Rynku nie zmieniamy, bo Rynek zostaje w tym miejscu, w którym funkcjonuje. Pan Burmistrz nie przenosi Rynku tylko targowisko, ja nie znam miasta, którego  sztandarowym elementem jest targowisko miejskie, a Pan tak właśnie chciałby zaprezentować. Poza tym jeżeli Panowie byliście na tym targowisku, które zajmowało dzisiaj część Rynku, to proszę mi powiedzieć, czy tam był taki standard, o którym Pan mówił; woda bieżąca, kanalizacja, świetna nawierzchnia z niepopękanych płytek – to wszystko było wypełnione i oczywiście Pan Burmistrz przenosi to w gorsze warunki.” Zdaniem mówcy to, co jest robione na terenach po PKP jest robione porządnie i będzie to standard, jak na targowisko stosowny na XXI wiek. Wyraził zdziwienie dla postawy Panów Radnych  Wrażenia i Giżyńskiego, którzy w sytuacji, gdy są widoczne pozytywne zmiany jakiś prac, to próbują to obrócić tak, aby były klęską Burmistrza. Zwracając się do radnego p. Wrażenia stwierdził, że o ile jest On przeciwny nie w 100%,  to w ilu procentach. Dodał, że w żadnym mieście w Polsce na Rynku nie ma targowiska. Standardem europejskim jest wyprowadzenie targowisk poza centrum miasta. Wywoływanie tematu, który jest załatwiony i którego realizacja się toczy, jest niepotrzebne.
 
Radny p. Wrażeń – zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie przerwy w obradach.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek formalny zgłoszony przez radnego p. Wrażenia.
 
                   Za wnioskiem głosowało 8 radnych, przy 4 głosach przeciwnych 
                   i 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek formalny radnego p. Wrażenia i ogłosił przerwę w obradach.
 
 
                                                                           - Po przerwie –
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że po przerwie na sali obrad znajduje się 15 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
Radny p. Wrażeń – poinformował, że Klub Radnych „Twoje Chełmno 2001, Forum Samorządowe i Platforma Obywatelska” po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniuje korektę budżetu miasta. Zwracając się do Burmistrza Miasta poprosił, aby w przyszłości takie tematy, jak przeniesienie targowiska i podobne były szybciej przygotowywane. Dodał, cyt. „Radni nie dostali odpowiedzi od radcy prawnego i poprosimy RIO o opinie do tej uchwały budżetowej.”
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty  w druku nr 5 wraz ze zgłoszoną autopoprawką.
 
                   Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów 
                   przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta  jednogłośnie przyjęła Uchwałę XXI/134/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2012.  (Załącznik nr 22 do protokołu).
 
 
 
Punkt 8. Sprawa zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2012 – 2018.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz uzasadnieniem (Załącznik nr 23 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przedstawił opinię Komisji Budżetu           
i Bezpieczeństwa Publicznego w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 24 do protokołu.
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 6.
 
                   Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów   
                   przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta  jednogłośnie przyjęła Uchwałę XXI/135/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmna na lata 2012 -2018 (Załącznik nr 25 do protokołu).
 
 
 
Punkt  9.    Sprawa zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 26 do protokołu).
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 4.
 
                     Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, głosów 
                     przeciwnych nie było, przy 4 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta  większością głosów przyjęła Uchwałę XXI/136/2012 Rady Miasta Chełmna  z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli (Załącznik nr 27 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 10.   Sprawa   przyjęcia   sprawozdania    z kontroli basenu przy Gimnazjum nr 2 w Chełmnie przeprowadzonej w dniach  6 marca do 11 kwietnia 2012 r. przez Komisję Rewizyjną Rady  Miasta Chełmna.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – przedstawił projekt uchwały wraz ze sprawozdaniem z kontroli basenu przy Gimnazjum nr 2 w Chełmnie przeprowadzonej w dniach od 6 marca do 11 kwietnia 2012 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna (Załącznik nr 28 do protokołu).
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do wniosków z kontroli  poprosił Przewodniczącego Komisji o wyjaśnienie punktu 2 „Jednostka nadrzędna powinna ogłaszać i przeprowadzać przetargi  dla wszystkich podległych placówek na wykonywanie prac: dekarskich, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych,  p. poż. i remontowo- murarskich i in.”  Zwrócił uwagę, czy członkowie Komisji posiadają wiedzę na temat kosztów w poszczególnych jednostkach czy też decyzja została podjęta na bazie kontroli w Gimnazjum nr 2.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – poinformował, że cytowany wniosek został wypracowany na podstawie kontroli w Gimnazjum nr 2 i dodał, że trudne jest ustalenie takich kosztów, ponieważ często występują awarie. Przyjęcie tego wniosku zdaniem mówcy byłby ekonomicznie uzasadnione, ponieważ łatwiej jest wykonać przetarg na określone roboty, może to okazać się tańsze, aniżeli każdorazowe zapytanie o cenę i wynajmowanie firmy do konkretnej pracy. Dodał, że o ile przedstawiona propozycja nie jest ekonomicznie uzasadniona to Komisja Rewizyjna wycofa ten wniosek.
 
Burmistrz Miasta  p. Kędzierski – stwierdził, że sprawdzi, czy przyjęcie takiego rozwiązania będzie ekonomiczne. Dodał, ze widzi inne trudności związane  ze specyfiką pracy szkół, jako placówek oświatowych, gdzie wszystkie prace dekarskie, blacharskie, wod. kan.  powinny być wykonywane  w okresie ferii lub wakacji letnich, co będzie trudne z uwagi na czas i zakres. Dodał, że o ile jedna firma wygra przetarg na daną specyfikę przetargową, to będzie to firma, która nie zawsze będzie mogła dysponować taką ilością maszyn, sprzętu, a nawet pracowników, aby wszystkie prace wykonać w tak krótkim okresie. W obecnej sytuacji, gdy Dyrektorzy szkół decydują o wyborze firmy, to występują z zapytaniem o cenę i niekiedy nie tylko cena jest podstawą wyboru danej firmy, ale często są to moce przerobowe tej firmy.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – uznał, że cyt. „chodzi wyłącznie o wyniki finansowe, opłaca się lub nie.”  Zwracając się do radnego  p. Dzikowskiego, który ma zawsze uwagi do basenu, poinformował, że podczas kontroli poprosił Burmistrza Miasta o zestawienie, z którego wynika, że kosztorys budowy basenu opiewał na kwotę 7.490 tys. zł., a firma Mostostal przystąpiła do realizacji budowy za kwotę 4.757 tys. zł., następnie budowę przejęła firma PUM Grudziądz za jeszcze niższą cenę tj. 4.556 tys. zł. Zdaniem mówcy, o  ile prace miały być wykonane za połowę wartości kosztorysowej, należy spodziewać się różnego rodzaju remontów i napraw.
 
Radny p. Jurczak – wyjaśnił, że wynagrodzenie projektanta danego kosztorysu jest uzależniona od wartości kosztorysowej zadania, w związku z czym często liczone są droższe materiały, co nie oznacza, że wykonawca korzysta z materiałów, które nie gwarantują bezpieczeństwa, ponieważ są normy, których nie można przekroczyć.  Kwoty zaoszczędzone po przetargach są wydatkowane na inne zadania. Podkreślił, że niewłaściwe jest sugerowanie, że przeprowadzane remonty na basenie wynikają z faktu, że wybrano najniższą cenę. Dodał, że zgodnie z zasadami każda komisja przetargowa wybiera najniższą cenę, jako kryterium najważniejsze. Zaproponował, aby  członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy uważają, że komisje przetargowe źle wybierają wykonawców, w przyszłości sami pracowali  w takich komisjach przetargowych.
 
Burmistrza Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że niewolno mówić w taki sposób, że pierwotny kosztorys wynosił 7 mln. zł., firma zaproponowała budowę za 4 mln. zł. i wówczas budowa jest wykonana jakościowo źle. Poinformował, że warunki dokumentacyjne nie zostały zmienione,     a firma która wygrała przetarg była zobowiązana zastosować takie materiały, jakie podano w dokumentacji. 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do  dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty  w druku nr 7.
 
                   Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów 
                   przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta  jednogłośnie przyjęła Uchwałę XXI/137/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli basenu przy Gimnazjum nr 2 w Chełmnie przeprowadzonej w dniach od 6 marca do 11 kwietnia 2012 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna (Załącznik nr 29 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 11.   Informacja z realizacji uchwał .
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że na poprzedniej sesji Rada Miasta przyjęła dwie uchwały, i tak:
 
1.     Uchwała Nr XX/128/2012  w sprawie współpracy partnerskiej Miasta Chełmna z Miastem Letovice w Republice Czeskiej – poinformował, że układ partnerski zostanie podpisany w najbliższy weekend.
 
2.     Uchwała Nr XX/129/2012  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmna – stwierdził, cyt. „z nutką wątpliwości, co do wyniku głosowania, ale absolutorium zostało udzielone”.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – nawiązując do wypowiedzi Burmistrza Miasta  wyjaśnił, że cyt. „nutka ta wygląda w ten sposób, że sekretarz obrad stwierdził, że za udzieleniem absolutorium było 10 głosów,  a faktycznie było 11 głosów za”.
 
 
 
Punkt 12.   Interpelacje Radnych.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejwicz – poinformował, że do czasu rozpoczęcia obrad nikt           z radnych nie złożył interpelacji.
 


Punkt 13.   Wolne wnioski i informacje.
           
Radny p. Kordowski – nawiązując do głosowania nad projektem uchwały o absolutorium wyjaśnił, że nie policzył swojego głosu, za co przeprosił.
W imieniu mieszkańców Osiedla Rybaki przypomniał, że za sklepem ABC są schody prowadzące w kierunku Rybaków, które są bardzo nierówne, a ponadto jest dużo szkła i papierów i poprosił o ich wysprzątanie.
 
Radny p. Giżyński – przypomniał sprawę odpracowywania przez mieszkańców należności za niezapłacony czynsz. Dodał, że sprawdzał, iż w innych gminach podjęto uchwałę rady na podstawie której, takie odpracowywanie może mieć miejsce. Poprosił o wywołanie takie projektu uchwały, aby wszyscy, którzy chcą odpracowywać zaległości, mogli to robić. Jako przykład podał uchwałę Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie. 
Dodał, że przeprowadził rozmowę z Dyrektorem ds. Technicznych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, który przekazał mówcy, że przed przystąpieniem do odrabiania zaległości należy opracować następujące dokumenty: kalkulacje do aneksu odrabiania, stawki godzinowe, tryb zgłaszania się chętnych do spłaty zadłużenia, aneks do umowy najmu lokalu mieszkalnego, umowa dotycząca spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego. Poprosił Burmistrza Miasta, aby jak najszybciej takie dokumenty zostały przygotowane.
Nawiązując do organizacji Dnia Dziecka w roku bieżącym zaproponował, aby wprowadzić do budżetu na rok przyszły jakąś kwotę, która w sytuacji kiedy miasto jest organizatorem lub współorganizatorem Dnia Dziecka pozwoli, aby wszystkie obecne dzieci mogły korzystać w tym dniu bezpłatnie z dostępnych atrakcji np. karuzele, huśtawki, zjeżdżalnie itd. Zadeklarował, że będzie pamiętał o wprowadzeniu takiego wniosku podczas tworzenia budżetu miasta na kolejny rok.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  – w imieniu mieszkańca Chełmna poprosił Burmistrza Miasta o informację co dalej ze „Saharą”?
 
Radny p. Wrażeń – poinformował, że mieszkańcy Chełmna zaprosili mówcę na spacer po Chełmnie, w trakcie którego wykonano zdjęcia ulic. Wykonane zdjęcia przedstawił obecnym w wersji multimedialnej. Zwrócił uwagę na zbyt niskie usytuowanie niektórych studzienek. Następnie wskazał na źle wykonany podjazd dla wózków na dworcu.
Nawiązał do sprawy miniatur zamków ustawionych na trenie Ośrodka Wypoczynkowego nad Jeziorem Starogrodzkim.
Następnie przedstawił zejście na Rybaki od strony Straży Pożarnej.
 
Radny p. Dzikowski – nawiązując do zbliżającego się okresu „Odpustu Chełmińskiego” zwrócił uwagę na stan schodów na Starych Plantach w kierunku ulicy Kamionka.  Poruszył sprawę przystanku PKS dla wysiadających, których był na Placu Wolności, a obecnie jest na dworcu, co jest utrudnieniem szczególnie dla osób starszych.
Odnosząc się do sprawy organizacji ruchu zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo podczas wyjazdu z ulicy Dominikańskiej w ulicę Wodną.
Odpowiadając radnemu p. Giżyńskiego stwierdził, cyt. „na moje prościutkie pytania, jak wywołałem kontrolę Komisji Rewizyjnej basenu, to na wnioski, które Komisja przedstawiła, zadawałem kilka pytań merytorycznych, bardzo  prościutkich, nie był Pan w stanie na żadne z nich odpowiedzieć merytorycznie,  a były proste. Co więcej wnioski z tej kontroli przeczyły wnioskom z poprzedniej kontroli Komisji Rewizyjnej na basenie.”
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski -   nawiązując do sprawy schodów na Starych Plantach poinformował, że rozmawiał z Księdzem Proboszczem i ustalono, że pątnicy zejdą i zawrócą, a schody zostaną zaplanowane do remontu w roku przyszłym.
Nawiązując do zdjęć przedstawionych przez Radnego p. Wrażenia wyraził zrozumienie, że są różne sposoby zwracania uwagi na pewne sprawy. Stwierdził, że o ile sprawy chce się załatwić, to robi się to w inny sposób, a o ile cyt. „chce się wywołać spektakl na Sesji Rady Miasta, to załatwia się to w ten sposób, przepuszczam, że wiele z tych zdjęć byłoby już nieaktualnych, gdyby w momencie ich robienia przekazać te sprawy. Mam pytanie i prośbę o odpowiedź na piśmie, żeby Radny Michał Wrażeń pokazał mi wnioski, które składał do budżetu miasta, niekoniecznie 2012 na temat dzisiaj poruszany, tych problemów, które widzieliśmy na zdjęciach”. Dodał, że takie rzeczy, jak np. naprawa schodów nie może być wykonana bez kosztowo i musi być wcześniej zaplanowana. Podkreślił, że o ile zadanie nie zostanie ujęte w budżecie, to Burmistrza Miasta nie ma możliwości jego wykonania. Poprosił o poważne podejście do spraw i planowanie zadań do wykonania.
 
Radny p. Wrażeń – odpowiadając Burmistrzowi Miasta wyjaśnił, że przedstawione zdjęcia nie są sprzed miesiąca, a były wykonane 24 czerwca br. wspólnie z mieszkańcami zainteresowanymi tymi sprawami. Stwierdził, że niektóre sprawy można zrobić bez kosztowo i dodał, cyt. „dzisiaj był przykład, 130 tys. zł. w jakiś tam sposób, gdzieś Pan znalazł, żeśmy to zaakceptowali, a tu naprawa schodów Pan mówi, musi być dokumentacja. Nie troszeczkę chęci  i barierkę pospawać i to mi się wydaje, to nie są takie koszty o których byśmy musieli mówić i planować.”
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając na temat „zameczków na terenie ośrodka wypoczynkowego” poinformował, że Stowarzyszenie Sclavinia już nie istnieje.
 
Radca Prawny p. Stegienka – stwierdził, że stowarzyszenie „Sclawinia” nadal istnieje.
 
Burmistrze Miasta p. Kędzierski  – wyjaśnił, że posiada informacje, iż Uchwała Starostwa Powiatowego, która została podjęta  likwidowała stowarzyszenie.
 
Radca Prawny p. Stegienka – poinformował, że stowarzyszenia mogą być likwidowane dwiema metodami tj. wszystkie podmioty tworzące to stowarzyszenie wyrażą zgodę na likwidację i podejmą taką uchwałę i wówczas wskazują likwidatora, który prowadzi to dalej. Drugi sposób likwidacji wykonuje się bezpośrednio przez sąd. W związku z pojawieniem się dwóch uchwał o wystąpieniu został obecnie przygotowany wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego  o likwidację tego stowarzyszenia i zostanie to dokonane za pośrednictwem sądu.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że na koncie „Sclavinii” są jakieś środki, ponadto jest majątek w postaci zameczków – poprosił o wyjaśnienie – kto dysponuje kontem i majątkiem  na dzień dzisiejszy.
 
Radca Prawny p. Stegienka  – wyjaśnił, że zarówno kontem, jak i majątkiem stowarzyszenia na dzień dzisiejszy dysponuje zarząd stowarzyszenia.
 
Radny p. Kordowski – poinformował, że wystąpił do Burmistrza Miasta  o wskazanie miejsca, gdzie mogłaby powstać „Chełmińska Aleja Serc” dla ludzi zasłużonych dla naszego miasta. Dodał, że propozycją zainteresował p. Grzegorza Mielcarskiego, który zadeklarował dofinansowanie tego przedsięwzięcia.
 
 
 
 
Punkt  14. Zakończenie
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zakończył obrady XXI sesji Rady Miasta Chełmna, dziękując obecnym za udział i głos w dyskusji oraz życząc wszystkim  pogodnych wakacji.
 
 
Protokołowała                                                                  Przewodniczył
 
(M. Westfalewska)                                                             (J. Błażejewicz)
 
 
 

Wytworzył: M. Westfalewska (8 października 2012)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (8 października 2012, 09:29:30)

Ostatnia zmiana: Marzanna Westfalewska (8 października 2012, 10:07:36)
Zmieniono: zmiana godziny zakończenia obrad

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1215

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij