Protokół z XIX sesji RM z dnia 15.05.2012


Protokół  nr  XIX/2012
z XIX sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 15  maja  2012 r.
 
                                              
Sesja odbyła się dnia 15 maja  2012 roku i trwała od godziny 16.00 do godz. 17.10
 
Na ogólna ilość 15 radnych obecnych na sesji było 14 radnych, co stanowi  93,3 %.
 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 
Porządek obrad omówiony w punkcie drugim, trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1. Otwarcie
 
2. Przyjęcie porządku obrad XIX sesji RM.
 
3. Sprawa nadania nowego brzmienia Statutu Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji w Chełmnie.
 
4. Sprawa zmiany Uchwały nr XI/83/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2011 r.       w sprawie cennika przyjmowania odpadów komunalnych do unieszkodliwienia na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Osnowie na 2012 rok
 
5.  Sprawa zmiany uchwały Rady Miasta Chełmna w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna 
 
6. Informacja z realizacji uchwał.
 
7. Interpelacje Radnych.
 
8. Wolne wnioski i informacje.
           
9. Zakończenie.
 
 
 
Punkt 1.     Otwarcie
        
Otwarcia  XIX sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Janusz Błażejewicz.  Następnie powitał wszystkich obecnych;  radnych, pracowników Urzędu Miasta, prasę i zaproszonych gości.
 
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Jacka Kordowskiego.
 
-        stwierdzenie quorum
 
Na stan 15 radnych,  na sali obrad znajduje się  14 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał. Dodał, że radny p. Waldemar Piotrowski  usprawiedliwił  swoją nieobecność.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - poinformował, że protokół   z   XVIII  sesji Rady Miasta znajdował  się do wglądu w Biurze Rady Miasta. Do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołu,
w związku z czym na podstawie  § 29 ust. 4 Statutu Miasta, protokół z XVIII sesji Rady Miasta, uważa się  za przyjęty.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz poinformował, że na sesję został zaproszony Pan Mieczysław Baumgart, który uczestniczył w programie TVP „Jaka to melodia” i w trakcie programu promował nasze miasto.
Na wstępie przedstawił fragment programu z udziałem mieszkańca naszego miasta.
 
Następnie w imieniu Rady Miasta, Burmistrza Miasta, wszystkich urzędników oraz mieszkańców Chełmna złożył gratulacje p. Mieczysławowi Baumgart  oraz podziękował za promocję miasta.
 
Pan Mieczysław Baumgart – poinformował, że po raz pierwszy w programie „Jaka to melodia” uczestniczył w 1999 roku, później w 2002, 2004, 2005, 2010, 2011 i 2012 roku. Dodał, że najczęściej był to udział w przynajmniej czterech odcinkach programu.  Wyjaśnił, że przed udziałem w programie musiał wziąć udział w eliminacjach.  Następnie uczestniczył w nagraniu programu.
 
Radny p. Dzikowski – przypomniał, że wcześniej była promocja naszego miasta poprzez udział mieszkańców miasta w teleturniejach np. w „Familiadzie”  oraz w programie „Jeden  z  dziesięciu”.  Nawiązując do artykułu prasowego na temat programu „Jaka to melodia” poprosił o wyjaśnienie, jakie są możliwości kolejnej reklamy w trakcie programu.
 
Pan Mieczysław Baumgart – wyjaśnił, że w ubiegłym roku były prowadzone negocjacje pomiędzy miastem Chełmno, a TVP i miasto miało wpłacić 10 tys. zł. i wówczas wzięłoby udział w odcinku specjalnym tzw. turnieju miast.
 
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji p. Ludwikowska – potwierdziła, że w styczniu br. była przygotowana umowa z producentem na udział   miasta w programie „Jaka to melodia”,  jednakże nie był jeszcze uchwalony budżet miasta i były wątpliwości, czy zostanie on zatwierdzony w takiej formie, jak przygotował referat  i dlatego podpisanie umowy było ryzykowne.  Dodała, że jeżeli taka będzie wola Rady Miasta, to w roku przyszłym można będzie podpisać taką umowę.
 
 
 
 
Punkt 2.     Przyjęcie porządku obrad  XIX  sesji Rady  Miasta.
                  
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz   poinformował, że porządek obrad  XIX sesji został  radnym przesłany i poprosił o zgłaszanie ewentualnych poprawek. W związku z brakiem propozycji zmian w porządku obrad przystąpił do jego realizacji.             
 
 

Punkt  3.    Sprawa  nadania   nowego   brzmienia    Statutu Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji w Chełmnie.
 
Burmistrz  Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 1 wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 2  do protokołu).
Następnie biorąc pod uwagę opinię Klubu Radnych zgłosił autopoprawki do przedstawionego projektu;
 
- w § 1 pkt. 7 dopisać słowa „ Uchwały Rady Miasta Chełmna Nr XVIII/146/95 z dnia 20 września 1995 r. w sprawie likwidacji w celu przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmnie”.  Tym samym kolejne punkty otrzymają o jeden numer wyżej.
 
- w rozdziale II. Przedmiot i zakres działania,  § 2 otrzymuje brzmienie:
1. Przedmiotem działalności zakładu jest stałe zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej przez świadczenie usług komunalnych i powszechnie dostępnych w zakresie zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania                                i oczyszczania ścieków komunalnych.
2. Zakład może prowadzić  działalność w zakresie  gospodarki nieruchomościami komunalnymi.
 
- § 3, pkt. 2  w p.pkt. 7 dopisać słowa „wraz z gruntami” , a następnie dopisać p.pkt. 8 „gospodarowanie gruntami”  i  p.pkt. 9 „administrowanie kotłowniami”.
 
Poprosił o przyjęcie brzmienia nowego Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.
 
Przewodniczący obrad odczytał opinię Komisji Budżetu w przedmiotowej sprawie (Załącznik nr 3 do protokołu) oraz opinię Klubu Radnych „Twoje Chełmno, Forum Samorządowego i Platformy Obywatelskiej” w sprawie nadania nowego brzmienia Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji                        w Chełmnie (Załącznik nr 4 do protokołu).
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt  uchwały zawarty w druku nr 1.
 
                   Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych                i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIX/125/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie nadania nowego brzmienia Statutu Zakładu wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie (Załącznik nr 5 do protokołu).
 
 
 
Punkt 4.     Sprawa zmiany Uchwały nr XI/83/2011 Rady Miasta Chełmna z  dnia  29 listopada 2011 w sprawie cennika przyjmowania odpadów komunalnych do unieszkodliwienia na  Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Osnowie na 2012 rok
 
Inspektor ds. Ochrony Środowiska p. Grzeszczak przedstawiła projekt uchwały wraz uzasadnieniem (Załącznik nr 6 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przedstawił opinię Komisji Budżetu w przedmiotowej sprawie  (Załącznik nr 7 do protokołu).
 
Radny p. Giżyński – przypomniał, że na sesji w dniu 29 listopada 2011 r. Burmistrz Miasta przedstawił porównanie planowych wydatków na Składowisku Odpadów Komunalnych w Osnowie w latach 2011 – 2012 oraz możliwe do wykonania cięcia budżetowe i oszczędności w 2012 roku. Z przedstawionych obliczeń wynikało, że na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych będzie występował deficyt w wysokości  126.445 zł. i wówczas Burmistrz Miasta zaproponował podwyższenie opłaty eksploatacyjnej ponad proponowane ceny konieczne do pokrycia deficytu, aby wydatki mogły być pokryte przez wpływy.  Dodał, że problem deficytu nadal występuje i plan związany ze zwiększeniem cen nie przyniósł zamierzonych efektów. Drugim minusem zaproponowanego przez Burmistrza Miasta planu było podniesienie opłat za odbiór odpadów komunalnych od indywidualnych odbiorców.  Przedstawiony projekt jest kolejną propozycją zmniejszenia deficytu lub jego zlikwidowania. Poprosił o wyjaśnienie, czy rozszerzenie wachlarza przyjmowanych odpadów  nie spowoduje w przyszłości wzrostu opłat od mieszkańców indywidualnych  oraz czy nie grozi nadal deficyt budżetowy na koniec roku.
 
Inspektor ds. Ochrony Środowiska p. Grzeszczak – odpowiadając przedmówcy wyjaśniła, że rozszerzenie wachlarza przyjmowanych odpadów nie spowoduje wzrostu cen, ponieważ koszty kończą się na przyjęciu odpadów niesegregowanych na linię sortowniczą. Zaproponowane odpady, jakie mają być przyjęte do cennika są to odpady z obróbki nie segregowanych odpadów mieszanych.
Odnosząc się do sprawy deficytu stwierdziła, że  nie może odpowiedzieć. Są zadeklarowane ilości odpadów, jakie mają być przywiezione, jednakże nie wynika to z żadnych umów i nie wiadomo, czy deklarowane ilości będą przestrzegane. Wszystko jest uzależnione od „polityki śmieciowej” oraz  od Planu Gospodarki Odpadami Komunami, jaki zostanie przyjęty przez Sejmik Województwa.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  - w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji  poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały  w przedmiotowej sprawie.
 
                   Za przyjęciem projektu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było,
                   przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XIX/126/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr XI/83/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie cennika przyjmowania odpadów komunalnych do unieszkodliwiania na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Osnowie na 2012 rok.  (Załącznik nr 8 do protokołu).
 

Punkt 5. Sprawa  zmiany uchwały Rady Miasta Chełmna w sprawie określenia zasad   gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna 
 
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego p. Augustyniak Babicz  - przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 9 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejwicz – odczytał opinię Komisji Budżetu  w przedmiotowej sprawie  (Załącznik nr 10 do protokołu).
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
                   Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych,
                   głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIX/127/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Chełmna w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna (Załącznik nr 11 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 6.     Informacja z realizacji uchwał.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił realizację uchwał Rady Miasta przyjętych podczas obrad XVIII sesji Rady Miasta w dniu 24 kwietnia 2012 roku, i tak:
 
-  Uchwała Nr XVIII/121/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia  24 kwietnia 2012 roku  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna – uchwała została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj. Pom.
 
-  Uchwała Nr XVIII/122/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia  24 kwietnia 2012 roku  w sprawie zmiany opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia w pasie  drogowym  urządzeń  infrastruktury  technicznej       niezwiązanych   z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,       umieszczenia w pasie drogowym  obiektów   budowlanych   niezwiązanych z potrzebami   zarządzania   drogami   lub potrzebami   ruchu  drogowego  oraz  reklam,  zajęcia  pasa  drogowego na prawach wyłączności – uchwała została opublikowana w Dzienniku  Urzędowym Woj. Kuj. Pom. – poz. 1041 z dnia 7 maja 2012 r.
 
-   Uchwała Nr XVIII/123/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia  24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu miasta na 2012 – jest realizowana,
 
-  Uchwała Nr XVI/124/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia  24 kwietnia 2012 r.  w sprawie  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2012-2018 – jest realizowana.
 
 
 
 
Punkt 7.     Interpelacje Radnych.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejwicz – poinformował, że do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie złożył interpelacji.
 
 
 
 
Punkt 8.     Wolne wnioski i informacje.
           
Przewodniczący obrad p. Błażejwicz  – poinformował, że do Rady Miasta wpłynęło pismo Państwa A. R. Hartman z Gutowa w sprawie meczu ligowego drużyny trampkarzy LZS Wisły Pędzewo z drużyną UKS Szkółka Piłkarska Chełmno (Załącznik nr  12 do protokołu).
 
Następnie odczytał pismo  Biura Poselskiego Janusza Dzięcioła skierowane do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie reorganizacji sądownictwa i likwidacji niektórych sądów (Załącznik nr 13 do protokołu).
 
Ponadto zapoznał obecnych z treścią pisma Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego  w ciągu drogi krajowej  nr 1 – Pismo znajduje się w dokumentacji Zespołu Radnych do monitorowania i kontrolowania wszelkich spraw związanych z zapewnieniem bezkolizyjnego włączenia się do ruchu pojazdów wjeżdżający i wyjeżdżających z Chełmna oraz bezpiecznego przejścia dla pieszych poprzez przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi na drodze krajowej E1 w obrębie granic administracyjnych miasta Chełmna.
 
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji p. Ludwikowska – poinformowała o uroczystościach zaplanowanych na dzień 19 maja br. i zachęciła obecnych do wzięcia udziału w „Nocy Muzeum”. Następnie poprosiła o wsparcie i głosowanie na miasto Chełmno w konkursie „DesingNOWE miasto 2012”. Dodała, że obecnie Chełmno zostało zakwalifikowane do drugiego etapu tego konkursu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, że najprawdopodobniej w m-cu maju br. nie będzie już sesji Rady Miasta.  Dodał, że w czerwcu sesja zostanie zwołana wówczas, gdy Komisja Rewizyjna będzie miała przygotowany wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
Następnie w imieniu mieszkańca Chełmna poprosił o informację, co dalej ze Sclavinią oraz co ze zamkami ustawionymi na terenie Ośrodka Wypoczynkowego nad Jeziorem Starogrodzkim.
 
Radny  p. Kordowski  - na prośbę p. Adama Sikorskiego poinformował obecnych o tym, co jest w Chełmnie do odkrycia.  Stwierdził, że Chełmno jest jedynym miastem, które trzykrotnie odwiedzili autorzy programu „Było, nie minęło”.  Dotychczasowe programy obejrzało ponad 1 milion osób.  Najbliższa emisja programu będzie dnia 27 maja br. o godz. 15.00 w TVP Info. W wersji multimedialnej przedstawił zdjęcia z prac prowadzonych w podziemiach   kościoła farnego. Wskazał na wejście do krypty, w której zgodnie z opisem Walentego Fiałka znajdują się szczątki  Andrzeja z Osnowa uważanego za świętego.  Dodał, że przy ołtarzu św. Barbary znajdują się trzy trumny, w których prawdopodobnie spoczywa rodzina Forbsów i Smitchów.
W imieniu p. Sikorskiego podziękował Burmistrzowi Miasta za pomoc oraz wsparcie.

Radny p. Giżyński – nawiązując do sprawy opinii RIO do budżetu miasta  na 2012 rok, o której mówił radny p. Stachewicz oraz informowała lokalna prasa, a która miała ukazać się po sesji, gdy został popełniony „czeski  błąd” w jednym z paragrafów, wyjaśnił, że z odpowiedzi Burmistrza Miasta wynika, iż Regionalna Izba Obrachunkowa nie wydała opinii, o której mowa.  W związku z powyższym poprosił przedstawicieli prasy lokalnej o sprostowanie tego tematu. Następnie przedstawił zdjęcie ukazujące przejście pod częścią biblioteki, od ulicy Hallera w kierunku Kościoła Garnizonowego i poprosił  o usunięcie znajdujących się w tym miejscu graffiti.
 
Radny p. Dzikowski -  nawiązując do swojego wcześniejszego wystąpienia na temat programów promujących miasta dodał, że należy również dodać program „Było, nie minęło” . Przypomniał,  że na XVII sesji mówił o pozimowym sprzątaniu ulic i zostało ono wykonane, natomiast wymieniona wówczas przez mówcę ulica Kościuszki nie została naprawiona, a jest tam bardzo duży ruch.  Poprosił o informację na jakim etapie jest sprawa przejścia  przy FAM Chełmno. 
 
 
Punkt 9.     Zakończenie
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zakończył  obrady XIX sesji Rady Miasta Chełmna, dziękując obecnym za udział i głos w dyskusji.
 
 
 
 
Protokołowała                                                                  Przewodniczył
 
(M. Westfalewska)                                                             (J. Błażejewicz)
 
 

Wytworzył: M. Westfalewska (25 czerwca 2012)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (25 czerwca 2012, 10:43:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1186

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij