Protokół z XVII sesji RM z dnia 27 marca 2012 r.


Protokół  nr  XVII/2012
z XVII sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 27  marca  2012 r.

 
                                               Sesja odbyła się dnia 27 marca  2012 roku                                                                          i trwała od godziny 16.00 do godz. 19.30
 
                                               Na ogólna ilość 15 radnych obecnych na                                                                             sesji było 14 radnych, co stanowi  93,3 %.
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Porządek obrad omówiony w punkcie drugim, trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1.      Otwarcie
 
2.      Przyjęcie porządku obrad XVII  sesji RM.
 
3.      Informacja Prezesa Sądu dotycząca likwidacji Sądu Rejonowego w Chełmnie.
 
4.      Sprawa zmiany miejscowego planu zagospodarowania    przestrzennego miasta Chełmna
 
5.      Sprawa zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Chełmnie.
 
6.      Sprawa przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Chełmno w 2012 roku
 
7.      Sprawa nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chełmna
 
8.      Sprawa wystąpienia Gminy Miasto Chełmno ze Związku Gmin Ziemi  Chełmińskiej
 
9.   Sprawa zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie z obowiązku wpłaty nadwyżki  środków obrotowych do budżetu Miasta Chełmna.
 
10.     Sprawa ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji    społecznych w Gminie Miasto Chełmno.
 
11.    Sprawa wyrażenia zgody na organizację XV Igrzysk Olimpijskich  Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko Pomorskiego w 2016 roku.
 
12.    Sprawa udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Chełmna przed sądami administracyjnymi.
 
13.    Sprawa apelu Rady Miasta Chełmna do Generalnego Dyrektora Dróg  Krajowych i Autostrad
 
14.    Informacja z realizacji uchwał .
 
15.    Interpelacje Radnych.
 
16.    Wolne wnioski i informacje.
           
17.    Zakończenie.
 
 
 
Punkt 1.     Otwarcie
        
Otwarcia  XVII sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Janusz Błażejewicz.  Następnie powitał wszystkich obecnych;  radnych, pracowników Urzędu Miasta, prasę i zaproszonych gości.
 
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Jacka Kordowskiego.
 
-        stwierdzenie quorum
 
Na stan 15 radnych,  na sali obrad znajduje się  14 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał. Dodał, że radna p. Boruszewska Genowefa usprawiedliwiła swoją nieobecność.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - poinformował, że protokół z XVI  sesji Rady Miasta znajdował  się do wglądu w Biurze Rady Miasta. Do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołu, w związku z czym na podstawie  § 29 ust. 4 Statutu Miasta, protokół z XVI sesji Rady Miasta, uważa się  za przyjęty.
 
 
 
Punkt 2.     Przyjęcie porządku obrad  XVII sesji Rady  Miasta.
                  
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - zgłosił autopoprawkę do proponowanego porządku obrad polegającą na wprowadzeniu w punkcie 3 „Informacji Prezesa Sądu dotyczącej  likwidacji Sądu Rejonowego w Chełmnie”, natomiast w punkcie 12 proponowanego porządku obrad zaproponował wprowadzenie „Sprawy udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Chełmna przed sądami administracyjnymi” , a w punkcie 13 „Sprawy apelu Rady Miasta Chełmna do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad”.
Następnie w związku z brakiem innych propozycji zmian poddał pod głosowanie zaproponowane poprawki do porządku obrad.
 
Za przyjęciem zmian głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że zaproponowane zmiany zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie. Następnie poddał pod głosowanie porządek obrad uwzględniający przyjęte zmiany.
 
Za przyjęciem porządku głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad – w związku z brakiem innych propozycji zmian przystąpił do realizacji przyjętego porządku obrad.
 
 
 
Punkt 3.     Informacja   Prezesa   Sądu    dotycząca   likwidacji    Sądu Rejonowego                w Chełmnie.
 
Prezes Sądu Rejonowego w Chełmnie p. Jakub Wąwoźny – podziękował za zaproszenie na obrady i poinformował, że powodem spotkania jest fakt, iż Ministerstwo Sprawiedliwości ma na ukończeniu Rozporządzenie w sprawie likwidacji 116 Sądów Rejonowych w Polsce. Jednym z sądów przewidzianych do likwidacji jest Sąd Rejonowy w Chełmnie. Dodał, że w chwili obecnej nie wiadomo, czy są prowadzone prace zmierzające do powołania wydziałów zamiejscowych.   Poinformował, że  na sali obrad znajdują się pracownicy Sądu Rejonowego w Chełmnie p. Anna Studnicka i p. Anna Dzierzbicka. Dodał, że uczestniczył w spotkaniu z Ministrem Sprawiedliwości, który wyjaśnił, że Sąd w Chełmnie jest przeznaczony do likwidacji, ponieważ jest „taka wola polityczna” i zdaniem mówcy tylko wola Rady Miasta może przeciwstawić się woli politycznej Ministerstwa.  Likwidacja ma nastąpić w dniu 1 lipca br. Zdaniem mówcy sąd w mieście, w którym jest powiat, jest instytucją  bardzo istotną, a utrudnienia dla mieszkańców nie tylko będą związane z kwestiami sądowymi, ale również ze sprawami związanymi z księgami wieczystymi, wnioskami i skargami składanymi do Prezesa Sądu.  Rada Miasta nie będzie wybierała ławników do Sądu Rejonowego. Nie wiadomo co będzie z rewirem Komornika Sądowego. W Sądzie Rejonowym w  Chełmnie jest zatrudnionych około 50 pracowników i 17 ławników, około 60 kuratorów społecznych.  Poinformował, że w dniu 15 marca br. w Sochaczewie powstało stowarzyszenie przyjaciół sądu, które ma na celu oprócz walki o pozostawienie sądów także równomierny rozwój terytorialny kraju. Obecne na sali pracownice Sądu Rejonowego są członkami tego Stowarzyszenia.
Reasumując stwierdził, że Sąd Rejonowy w Chełmnie zatrudnia 8 sędziów i kolejny etat został zgłoszony w zapotrzebowaniu do Ministerstwa Sprawiedliwości. Zaproponowano połączenie Sądu w Chełmnie z Sądem w Wąbrzeźnie, jednakże propozycja ta nie została przyjęta przez Ministerstwo. 
 
P. Anna Studnicka - pracownik Sądu Rejonowego w Chełmnie – poinformowała, że w dniu 15 marca br. w Sochaczewie odbyło się spotkanie pracowników Sądów Rejonowych, które mają ulec likwidacji. W trakcie spotkania podjęto decyzje o utworzeniu Stowarzyszenia „Przyjaciele Sądu”. Dodała, że na spotkaniu przyjęto uchwałę  programową wskazującą zadania i cele  do realizacji.
 
P. Anna Dzierzbicka -  pracownik Sądu Rejonowego w Chełmnie – poinformowała, że głównym założeniem Stowarzyszenia „Przyjaciele Sądu” jest monitorowanie przestrzegania procesu konstytucyjnych wartości, takich jak prawo do sądu i pomocy prawnej.  Zadaniem Stowarzyszenia jest również propagowanie zmiany zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla obywateli przez wprowadzenie powiatowych instytucji pomocy prawnej. Ponadto uchwała programowa stowarzyszenia zakłada w okresie do końca m-ca czerwca br. podjęcie działań zmierzających do niedopuszczenia do podpisania  przez Ministra Sprawiedliwości Rozporządzenia  o likwidacji Sądów Rejonowych.  Ludzie wyrażają obawy,  że po likwidacji sądów nastąpi likwidacja prokuratur oraz innych urzędów.
Poinformowała, że zbierają podpisy od obywateli wspierające sprzeciw dotyczący likwidacji sądu, które to listy zostaną zawiezione w piątek (30.03.br.) do  Ministra Sprawiedliwości, aby przedstawić, że nie tylko sąd walczy w swój byt, ale są za tym instytucje i mieszkańcy. Podziękowała za otrzymane poparcie i wyraziła nadzieję na dalszą pomoc.
 
P. Anna Studnicka pracownik Sądu Rejonowego w Chełmnie – w imieniu Stowarzyszenia „Przyjaciele Sądu”  zaapelowała o poparcie w dniu 30 marca br. w sprzeciwie, który odbędzie się przed Ministerstwem Sprawiedliwości pod nazwą „Rekolekcje konstytucyjne” i zaproponowała, aby Rada Miasta przystąpiła do Stowarzyszenia, aby wspólnie z jego członkami walczyć o lepszą przyszłość naszego miasta. Podkreśliła, że obecnie głównym celem stowarzyszenia jest walka o pozostawienie sądu, ale na okres późniejszy jest przygotowany taki program, na którym skorzysta każdy obywatel.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że w dniu dzisiejszym nie można podjąć decyzji o przystąpieniu do Stowarzyszenia „Przyjaciele Sądu”, ponieważ wcześniej musi być przygotowany stosowny projekt uchwały.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – uznał, że nikogo nie trzeba przekonywać o negatywnych skutkach likwidacji sądu, prokuratury i innych instytucji. Zaproponował, aby do dnia 28.03.br. do godz. 10.00 radni zgłosili akces wyjazdu na „Rekolekcje konstytucyjne”, a mówca zabezpieczy transport, aby wesprzeć wspomnianą akcję. Ze swojej strony zadeklarował udział w proteście.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – dodał, że wpłynęło kolejne pismo od Posłanki SLD p. Anny Bańkowskiej, która złożyła interpelację na ręce Marszałka Sejmu, na która otrzymała odpowiedź (Załącznik nr 2 do protokołu).  Pisma znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta.
 
Radny p. Jurczak  –  stwierdził, że Chełmno, które uzyskało prawa miejskie    w 1233 roku i na bazie przywileju chełmińskiego lokowano wiele miast w tym Warszawę, to czy nie będzie próby cyt. „wolą polityczną pozbawić praw miejskich”.  Zdaniem mówcy nie powinno się tak ważnych decyzji podejmować w drodze Rozporządzenia. Stwierdził, że wszyscy radni są za tym, aby wspierać działania zarówno Prezesa Sądu, jak i pracowników, aby nie dopuścić do likwidacji, a tym samym do dalszej degradacji mniejszych środowisk.
 
Radny p. Piotrowski – złożył wniosek o rozpoczęcie procedury wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia „Przyjaciele Sądu”.
 
Radca Prawny p. Stegienka  – nawiązując do wniosku przedmówcy stwierdził, że w chwili obecnej wniosek jest nie przygotowany i decyzja będzie podjęta bez przemyśleń i bez informacji o stowarzyszeniu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, ż w ubiegłym tygodniu wspólnie z Burmistrzem Miasta uczestniczył w spotkaniu z Prezesem Sądu, na którym otrzymał Statut Stowarzyszenia i zostanie on przekazany Radcy Prawnemu do przeanalizowania i przygotowania projektu odpowiedniej Uchwały Rady Miasta.
 
Prezes Sądu p. Wąwoźny – wyjaśnił, że przystąpienie do Stowarzyszenia nie jest warunkiem udziału w proteście w dniu 30 marca.  Decyzja o przystąpieniu do Stowarzyszenia może być podjęta w terminie późniejszym, po przeanalizowaniu Statutu.  Dodał, że wszystkie możliwe instytucje łącznie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich odniosły się negatywnie do projektu likwidacji sądów.
 
Radny p. Piotrowski – wycofał wniosek w sprawie wdrożenia procedury wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia „Przyjaciele sądu”.
 
Przewodniczący obrad – zobowiązał się, że na najbliższą sesję Rady Miasta przedstawi projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Podziękował Prezesowi Sądu oraz pracownikom Sądu Rejonowego w Chełmnie za udział w obradach.
 
 
 
 
Punkt 4.  Sprawa zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna
 
Autor projektu zmiany p. Maciej Kornalewski – wyjaśnił, że zmiana planu zagospodarowania przestrzennego została opracowana na wniosek właściciela Fabryki Akcesoriów Meblowych w Chełmnie. Omówił projekt uchwały  - stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Podkreślił, że właściciel zakładu zaproponował, aby produkcję zakładu terytorialnie zacieśnić i poprosić Radę Miasta o zmianę przeznaczenia terenów zbędnych dla FAM na cele usługowo mieszkaniowe.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  - odczytał opinię Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 4 do protokołu.
 
Radny p. Dzikowski – poprosił o wyjaśnienie czy wskazana po lewej stronie droga dotyczy tylko drogi pieszej, czy również drogi samochodowej.
Przypomniał, że na Komisji były rozmowy na ten temat, że ma to być droga, która będzie skracała komunikowanie mieszkańców Osiedla Kopernika ze Starostwem Powiatowym, PKS-em, Kościołem i wieloma instytucjami. Dodał, że w przeciwną stronę byłaby droga skrócona do marketów, Gimnazjum Nr 2 i basenu. Przypomniał, że wcześniej proponowano, że będzie tam wyłącznie droga dla pieszych. 
 
Autor projektu zmiany p. Maciej Kornalewski – wyjaśnił, że wskazana droga jest drogą KDW, czyli nie jest to droga publiczna. Wyjaśnił, że jeżeli deweloper zakupi teren po lewej stronie drogi wówczas droga może stanowić własność lub współwłasność tego terenu. Droga ta może również stanowić własność gminy i jakie będzie przeznaczenie drogi, będzie zależało od sposobu zagospodarowania tego terenu. Może być tylko wprowadzony ruch samochodów osobowych, czyli dojazd do zabudowy mieszkaniowej.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że celem zmiany było ułatwienie skomunikowania od ulicy Polnej. Dodał, że drogi nie trzeba będzie utwardzać wystarczy tylko rozebrać jeden płot z siatki i drugi graniczący z terenem PKP i wykonać nasyp.
 
Radny p. Stachewicz – stwierdził, że nieistotne jest czy to będzie droga publiczna, czy niepubliczna,  ale ważne jest, aby mieszkańcy mieli możliwość przejścia tą drogą i chodzi o zapewnienie tego przejścia. Zaproponował, aby w taki sposób zawrzeć umowę sprzedaży, że kupujący musi udostępnić przejście dla przechodzących.  Istotne jest dokładne sprecyzowanie w tym momencie zapisu, że celem jest utworzenie drogi, z której będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy.
 
Autor projektu zmiany p. Maciej Kornalewski – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że w planie miejscowym jest określone przeznaczenie terenu. Sprawa własności lub ogólnej dostępności jest sprawą wtórną i jest uzależniona od aktu notarialnego w jakiej formie będzie to sprzedane i jak będzie ten ruch wykorzystany.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poprosił o wyjaśnienie, co w sytuacji kiedy właściciel postawi bramki i nie będzie przepuszczał mieszkańców.
 
Autor projektu zmiany p. Maciej Kornalewski – poinformował, że są to kwestie, które muszą być zawarte w odpowiedniej umowie, gwarantującej dostęp do drogi.
 
Radny p. Stachewicz – stwierdził, że w chwili obecnej jest czas na wyznaczenie funkcji. Na obecnym etapie nie można decydować o prawnym rozwiązaniu, ale może zabezpieczyć udostępnienie drogi. Należy wyznaczyć taka funkcję, aby ta droga służyła, jako komunikacyjna droga piesza dla wszystkich mieszkańców.
 
Radny Kordowski – stwierdził, że zmiana planu zagospodarowania przestrzennego jest wykonywana dla właścicieli FAM-u i zdaniem mówcy miasto powinno pozyskać drogę dla mieszkańców. Teren może wykupić deweloper i po jego ogrodzeniu stwierdzić, że droga jest wyłącznie dla mieszkańców tego terenu. Zasugerował, aby tak pertraktować z FAM-em, aby omawiana droga notarialnie była tak obwarowana, że mieszkańcy będą mieli możliwość pełnego korzystania bez żadnych ograniczeń.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zwrócił uwagę, że w dokumentach, jakie otrzymali radni droga funkcjonuje, jako droga wewnętrzna. Dodał, że w chwili obecnej,  jeżeli FAM sprzeda ten teren, nowy właściciel może ustawić szlabany. Zwrócił uwagę, że zmiana planu jest opracowana na wniosek FAM i żaden nowy nabywca terenu nie będzie chciał ograniczać dojazdu.  Jeżeli droga ma być drogą publiczną to musi być taka zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego i wówczas gmina będzie zobowiązana do jej wykupienia. W podanej sytuacji cała procedura planistyczna musi „ruszyć od początku”.
 
Radny p. Dzikowski – poprosił o wyjaśnienie, czy jest inna możliwość wprowadzenia zapisu,  który zabezpieczy mieszkańcom korzystanie z drogi.
 
Autor projektu zmiany p. Maciej Kornalewski – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że są tylko dwie formy w odniesieniu do dróg tzn. droga publiczna, którą  z chwilą wejścia w życie planu,  należy wykupić oraz droga wewnętrzna, która może mieć różną formę zorganizowania. Zwrócił uwagę, że należałoby zmienić parametry tej drogi, droga publiczna musi mieć szerokość 10 m.
 
Radny p. Giżyński – nawiązując do wypowiedzi  Burmistrza Miasta stwierdził, że w sytuacji prowadzenia funkcji usługowej dostępność drogi może być np.  do godziny 17.00, a później może być zamknięta. Droga może być również zamykana i dostępna tylko dla mieszkańców tego terenu. Stwierdził, że należy rozważyć wykonanie w tym miejscu drogi gminnej.
 
Radny p. Stachewicz – nawiązując do spotkania, na którym omawiano zmianę planu przypomniał, że autor planu poinformował wówczas, ze planowana jest taka droga, która będzie udostępniona,  jako piesza dla mieszkańców. W chwili obecnej zaczynają się „górki proceduralne – nie wiadomo co dalej, co zrobi inwestor”. Stwierdził, że należy definitywnie ustalić, co ma być zrobione  z tą drogą. Zasugerował, że autor zmiany planu również nie ma wizji, czyja ma być ta droga i dla kogo. Obecnie najważniejsze jest przejście dla mieszkańców  i potwierdzenie, że będzie to droga ogólnego dostępu.
 
Autor projektu zmiany p. Maciej Kornalewski – wyjaśnił, że utworzenie drogi publicznej powoduje, że z chwilą uchwalenia planu właściciel może żądać odszkodowania za ten grunt. Dodał, że w przypadku  drogi wewnętrznej  gmina ma możliwość kupienia tej działki, ale nie musi tego robić od razu. Przejęcie drogi może nastąpić w drodze umowy notarialnej lub na drodze administracyjnej.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że jest dużo dylematów. Przypomniał, że było spotkanie na ten temat i wówczas powinna mieć miejsce obecna dyskusja.  Poinformował, że w spotkaniu uczestniczyli: radny Michał Stachewicz, radna Genowefa Boruszewska, radny Jan Jurczak, radny Adam Maćkowski i radny Waldemar Piotrowski. Zasugerował, aby w przyszłości przy zmianach planu zagospodarowania radni wykazali więcej zainteresowania, po rozpoczęciu tworzenia tego planu.
 
Radny p. Kordowski – stwierdził, że po to jest sesja, aby rozwiązać problem. Jest to ważny moment, aby drogę zyskać. Przypomniał, że wcześniej miasto sprzedało Dom Kultury oraz wieżę ciśnień. Stwierdził, że właściciel FAM dzięki decyzji Rady Miasta o zmianie planu zagospodarowania zyska duże środki finansowe i dlatego miasta może żądać, aby w akcie notarialnym zawrzeć służebność drogi dla mieszkańców miasta.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – uznał, że Rada Miasta cyt.. „nie robi przysługi FAM-owi, a musi zrobić jak najlepszy plan zagospodarowania przestrzennego dla dobra miasta”.  Dodał, że można ponownie rozpocząć proces planistyczny, który zostanie przyjęty po jego przerobieniu, jednakże wprowadzenie drogi publicznej wiąże się  z koniecznością zabezpieczenia środków na jej wykup.
 
Radny p. Dzikowski – nawiązując do listy obecności na spotkaniu w sprawie zmiany planu przedstawionej przez Burmistrza Miasta wyjaśnił, że niektórzy pracują w godzinach popołudniowych i nie zawsze mogą uczestniczyć w takich spotkaniach. Poprosił o wyjaśnienie o jakich środkach mówimy w przypadku wykupienia drogi.  Dodał, że zamykanie bramy w określonych godzinach jest z pewnością trudne do zrealizowania, ale możliwe. Zasugerował, że można przyjąć zaproponowaną przez radnego p. Kordowskiego próbę negocjacji zabezpieczającą służebność drogi.
 
Radny p. Stachewicz – przypomniał, że uczestniczył w spotkaniu na temat zmiany planu i wówczas w trakcie dyskusji sugerowano, że w miejscu płotu wystarczy wykonać schody lub pochylnię, aby mieszkańcy mogli przechodzić.
Zdaniem mówcy był to etap zamknięty, a obecnie okazuje się, że wszystko zależy od pewnych dalszych czynników. Stwierdził, że oczekuje zawarowania prawnego, że droga będzie zagwarantowana. Dodał, że to nie musi być droga  z chodnikami i ulicą, a ważne jest aby było przejście. Mówca stwierdził, że na sto procent był przekonany,  że po przyjęciu planu będzie realizowane przejście.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz – nawiązując do wystąpienia autora zmian uznał, że droga jest oddzielną działką, którą miasto może wykupić i pozostaje kwestia, jakiego rzędu to są środki.
 
Radny p. Jurczak – stwierdził, że przedstawiony plan przewiduje działki i drogę. Nie ma to znaczenia, czy jest to droga wewnętrzna. Najważniejsze jest to, że plan zatwierdza drogę. Stwierdził, że radni muszą troszczyć się o interes miasta, a to nie jest tylko droga, ale również miejsca pracy. Zwrócił uwagę, że o ile w planie zagospodarowania przestrzennego jest zaznaczona droga, to innego przeznaczenia bez decyzji Rady Miasta o zmianie planu nie może być.  Zaproponował, aby przyjąć przedstawioną zmianę planu.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, że prowadzona dyskusja nie powinna mieć miejsca w chwili obecnej. Uznał, ze w omawianym miejscu nie ma szansy na drogę publiczną ogólnego dostosowania, może być tylko przejście dla pieszych.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zaproponował przyjęcie planu zagospodarowania w przedstawionym kształcie, a  w czasie jego uprawomocnienia okaże się na jakim etapie negocjacji jest Prezes FAM  z przyszłym nabywcą terenu i czy ewentualnie za ile sprzeda drogę miastu. Dodał, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności dokona się zmiany na drogę publiczną.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - nawiązując do wypowiedzi Burmistrza Miasta uznał, że zaproponowane rozwiązanie  jest bezpieczne  i może być przyjęte do realizacji.
 
Radny p. Stachewicz – poprosił, aby  przed podjęciem uchwały Burmistrz Miasta przedstawił w punktach, jak planuje rozwiązanie problemu służebności drogi.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do wypowiedzi przedmówcy wyjaśnił, że po przyjęciu zaproponowanych zmian planu zagospodarowania przestrzennego wykona wszystko, aby poznać warunki na jakich gmina może stać się właścicielem drogi. W pierwszej kolejności mówca skomunikuje się z Prezesem FAM w celu zapoznania na jakim etapie są negocjacje w sprawie sprzedaży terenu.
 
Radny p. Stachewicz – zgłosił wniosek formalny o przeniesienie punktu na kolejną sesję.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  - poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek formalny zgłoszony przez radnego p. Stachewicza.
 
Za wnioskiem głosowało 6 radnych, przy 4 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek formalny zgłoszony przez radnego p. Stachewicza dotyczący przeniesienia  sprawy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna na obrady kolejnej sesji.
Następnie ogłosił przerwę w obradach.
 
                                                                           - Po przerwie –
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że na sali obrad znajduje się 14 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.  Przystąpił do dalszej realizacji porządku obrad.
 
 
 
Punkt 5.     Sprawa   zmiany    Statutu   Miejskiego    Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie.
 
Kierownik MOPS p. Rokita – przedstawiła projekt uchwały wraz  z uzasadnieniem (Załącznik nr 5 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zapoznał obecnych z opiniami Komisji Rady Miasta, i tak:
- Komisji Rewizyjnej – Załącznik nr 6 do protokołu,
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska – Załącznik nr 7 do protokołu.
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVII/113/2012  z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie. (Załącznik nr 8 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 6.     Sprawa   przyjęcia   programu    opieki    nad   zwierzętami  bezdomnymi       oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Chełmno w 2012 roku
 
Inspektor ds. utrzymania i konserwacji zieleni p Szymańska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 9 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zapoznał obecnych z opinią Komisji Rewizyjnej – Załącznik nr 10  do protokołu.
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 2.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVII/114/2012  z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Chełmno w 2012 roku  (Załącznik nr 11 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt  7.    Sprawa nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chełmna
 
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego p. Augustyniak Babicz  - przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  (Załącznik nr 12 do protokołu).  Podkreśliła, że wnioskodawcy zaproponowali nadanie nazwy nowej ulicy „Pawia” lub „Bażancia”.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zapoznał obecnych z opinią Komisji Rewizyjnej – Załącznik nr 13 do protokołu.
Następnie wyjaśnił, że w związku ze złożeniem przez mieszkańców dwóch propozycji nazwy ulicy najpierw zostanie przegłosowana nazwa, a dopiero później projekt uchwały.
 
Radny p. Kordowski – stwierdził, że to mieszkańcy powinni zdecydować, jaka ma być nazwa ulicy, przy której mieszkają.
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie Rady Miasta propozycję nazwy ulicy „Pawia” lub „Bażancia”
 
Za   przyjęciem  nazwy ulica „Pawia” głosowało 4 radnych, za przyjęciem nazwy ulica „Bażancia” głosowało 5 radnych,  5 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania do projektu uchwały należy wpisać nazwę „Bażancia” i poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 3.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVII/115/2012 z dnia 27 marca 201 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chełmna (Załącznik nr 14 do protokołu).
 
 
 
 
 
Punkt 8.  Sprawa wystąpienia Gminy Miasto Chełmno ze Związku Gmin Ziemi  Chełmińskiej
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały wraz  z uzasadnieniem (Załącznik nr 15 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zapoznał obecnych z opinią Komisji Rewizyjnej – Załącznik nr 16 do protokołu.
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 4.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 3 głosach wstrzymujących.  
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XVII/116/2012  z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Chełmno ze Związku Gmin Ziemi Chełmińskiej  (Załącznik nr 17 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 9. Sprawa zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu        Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie z obowiązku  wpłaty  nadwyżki  środków obrotowych do budżetu Miasta Chełmna.
 
Dyrektor ZWiK p. Matuszewski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 18 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przypomniał, że Rada Miasta podejmowała stanowisko wyrażające wolę  pozostawienia nadwyżki środków obrotowych. Następnie zapoznał obecnych z opinią Komisji Rewizyjnej – Załącznik nr 19 do protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 5.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVII/117/2012  z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta Chełmna (Załącznik nr 20 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 10.   Sprawa ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  społecznych w Gminie Miasto Chełmno.
 
Sekretarz Miasta p. Syta – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 21 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zapoznał obecnych z opinią Komisji Rewizyjnej – Załącznik nr 22 do protokołu.
 
Radny p. Giżyński – stwierdził, że konsultacje społeczne są podstawą demokratycznego rządzenia. Zwrócił uwagę na zapis § 2 ust. 1 „Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzone z inicjatywy:” oraz zapis § 2 ust. 2 który wskazuje, co powinien określać wniosek o przeprowadzenie konsultacji. Poprosił o wyjaśnienie jaki wniosek składa Burmistrz Miasta i do kogo?  Następnie zwracając uwagę na zapis „Decyzję w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych podejmuje Burmistrz Miasta Chełmna w formie zarządzenia”  oraz „Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych zgłoszony z inicjatywy mieszkańców powinien zostać rozpoznany nie później niż w ciągu 1 miesiąca od  daty złożenia poprawnego pod względem formalnym wniosku. Odmowa musi być uzasadniona”.  Poprosił o wyjaśnienie jaki jest tryb odwoławczy od decyzji Burmistrza Miasta oraz jaki jest czas rozpatrywania wniosków z inicjatywy innej niż mieszkańców.  Ponadto  nawiązując do zapisu o wyznaczeniu przez Burmistrza Miasta osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji  - § 9. ust.1 pkt. 1 – poprosił o wyjaśnienie na jakiej zasadzie Burmistrz Miasta wyznacza Przewodniczącego Rady Miasta.
 
Sekretarz Miasta p. Syta – zwracając uwagę na ilość pytań wyraziła ubolewanie, że nie została zaproszona na posiedzenie Komisji, gdzie można było pewne sprawy przedyskutować i zmienić. Poinformowała, że w niektórych sytuacjach nie ma trybu odwoławczego – np. w komisjach konkursowych. Dodała, że nie uwzględnienie Burmistrza Miasta w § 2 ust. 1 nie pozwalałoby na inicjowanie przez Burmistrza konsultacji społecznych.
Dodała, że omawiane zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych są wskazówką dla Burmistrza Miasta, który w oparciu o nie wyda zarządzenie. 
Konsultacje mogą mieć różny charakter i dotyczyć różnych spraw. Zasugerowała, że może to być umieszczenie zapytania w Internecie, a Burmistrz musi mieć możliwość wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za dane konsultacje.  Konsultacje będą przeprowadzone na koszt Urzędu Miasta.
 
Radny p. Giżyński – poprosił o omówienie trybu odwołania od decyzji Burmistrza Miasta. Zasugerował, że może być ważna sprawa dla mieszkańców i zostanie zebranych 300 podpisów, a Burmistrz nie zaakceptuje potrzeby przeprowadzenia takiej konsultacji i nie ma możliwości odwołania się. Ponadto poprosił o termin rozpatrywania wniosku innego niż mieszkańców, np. złożonego przez grupę radnych.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że ideą wprowadzenia uchwały jest obowiązek prawodawczy, jednakże konsultacje społeczne powinny odbywać się w ważnych sprawach.  To Burmistrz Miasta decyduje, co jest ważną sprawą.
Jako przykład konsultacji społecznej podał zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem mówcy żaden Burmistrz Miasta nie będzie ignorował sprawy zgłoszonej przez 300 mieszkańców. Nawiązując do trybu odwoławczego wyjaśnił, że nie ma instytucji, do której można odwołać się od decyzji Burmistrza w tym zakresie. Wyjaśnił, że odmowa przeprowadzenia konsultacji musi być uzasadniona.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty  w druku nr 7.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XVII/118/2012  Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miasto Chełmno (Załącznik nr 23 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 11.   Sprawa   wyrażenia zgody  na organizację XV Igrzysk Olimpijskich  Sportowców  Wiejskich    Województwa  Kujawsko Pomorskiego w 2016 roku.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie (Załącznik nr 24 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przedstawił opinie Komisji Rady Miasta, i tak:
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska    – Załącznik nr 25 do protokołu,
- Komisji Rewizyjnej     – Załącznik nr 26 do protokołu.
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 8.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 2 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  - stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XVII/119/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na organizację XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko Pomorskiego w 2016 roku (Załącznik nr 27 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt  12.  Sprawa udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Chełmna przed sądami administracyjnymi.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz – przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie (Załącznik nr 28 do protokołu).
 
Radca Prawny p. Stegienka – poinformował, że w dniu 14 lutego wpłynęła do Urzędu Miasta skarga kierowana przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego na Uchwałę Rady Miasta Chełmna w sprawie opłat za przedszkola. Należało odpowiedzieć na tą skargę w terminie 1 miesiąca i odpowiedź taka została przygotowana jednakże do tej odpowiedzi należy dołączyć pełnomocnictwo dla radcy prawnego, aby mógł podpisać składane wyjaśnienia.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejwicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że  w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVII/120/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Chełmna przed sądami administracyjnymi (Załącznik nr 29 do protokołu).
 
 
 
 
 
Punkt 13.   Sprawa    apelu    Rady    Miasta  Chełmna do Generalnego Dyrektora Dróg          Krajowych i Autostrad
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz - przedstawił projekt stanowiska (Załącznik nr 30 do protokołu). Wyjaśnił, że w związku z sugestiami, aby Rada Miasta zajęła się problemem bezpieczeństwa przejścia przez  drogę krajową nr 1 opracowano projekt Apelu. Dodał, że zgodnie ze Statutem Miasta Chełmna proponuje powołanie zespołu, który będzie monitorował wszystkie sprawy związane z przejściem przez drogę nr 1.
Poprosił, aby osoby, które chcą pracować w takim zespole, zgłosiły swój akces w Biurze Rady Miasta.
 
Radny p. Stachewicz – stwierdził, że radni z pewnością są jednomyślni, że przedstawione stanowisko powinno być podjęte. Uznał, że treść apelu jest za mało precyzyjna. Zdaniem mówcy należy wyraźnie podkreślić, że cyt. „jako Rada Miasta jesteśmy zainteresowani bezpiecznym i bezproblemowym w miarę możliwości wyjazdem z Chełmna, a zatem lewoskręt na 1 w ogóle tego problemu nie rozwiązuje.”  Zaproponował, aby zapisać wyraźne żądanie utworzenia skrzyżowania typu „rondo”.  
 
Radny p. Dzikowski – stwierdził, że należy szczegółowo określić o co chodzi, ponieważ przedstawiony projekt apelu jest zbyt ogólny.
 
Radny p. Jurczak potwierdzając konieczność doprecyzowania projekt apelu uznał, że radni nie mogą występować jako fachowcy, a jedynie mogą pilotować i dążyć do rozwiązania problemu.
Zaproponował, aby w projekcie stanowiska dodać, po słowach „o podjęcie działań zmierzających do” słowa  „docelowej  i pełnej przebudowy skrzyżowań z drogami powiatowymi.”
 
Radny p. Stachewicz – nawiązując do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że „docelowo” to również jest lewoskręt. Zasugerował, że należy dokładnie określić. Dodał, że płacąc podatki mamy prawo żądać, aby wyjazd z miasta był bezpieczny.
 
Przewodniczący obrad – ogłosił przerwę  w obradach.
 
 
                                                                                     - Po przerwie –
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że na sali obrad znajduje się 14 radnych wobec czego ilość radnych jest wystarczająca pod podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji.
Następnie w ramach autopoprawki zaproponował  nową treść zapisu w § 1 Stanowiska „Rada Miasta Chełmna zwraca się z  apelem do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezkolizyjnego włączenia się do ruchu (ronda) pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z Chełmna oraz bezpiecznego przejścia dla pieszych poprzez przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi – 1621 C Chełmno – Grudziądz i 1622 C Chełmno – Sztynwag na drodze krajowej E 1 w obrębie granic administracyjnych miasta Chełmna, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”.
 
Przewodniczący obrad – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt stanowiska wraz ze zgłoszoną autopoprawką.
 
Za przyjęciem projektu stanowiska głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, ze w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Stanowisko Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie apelu Rady Miasta Chełmna do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (Załącznik nr 31 do protokołu).
 
 
 
Punkt 14.   Informacja z realizacji uchwał .
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że na poprzedniej sesji Rada Miasta podjęła trzy Uchwały, których wykonanie powierzono Burmistrzowi Miasta, i tak:
 
- Uchwała Nr XVI/107/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. o zatwierdzeniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.
 
- Uchwała Nr XVI/108/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2012.
 
- Uchwała Nr XVI/109/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmna na lata 2012 – 2018.
Wszystkie uchwały są realizowana.
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował,  że ponadto Rada Miasta podjęła trzy Uchwały przyjmujące sprawozdania z realizacji planów pracy Komisji Rady Miasta za 2012 r.
 
 
 
Punkt 15.   Interpelacje Radnych.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał interpelację złożoną przez radnego p. Wrażenia  skierowaną do Burmistrza Miasta w sprawie wywiązywania się ZUM-u z realizacji uchwały w sprawie górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych (Załącznik nr 32 do protokołu).
Punkt 16.   Wolne wnioski i informacje.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, że do Burmistrza Miasta wpłynęło pismo Posła na Sejm RP p. Zbigniewa Girzyńskiego skierowane do Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego w sprawie remontu ulicy Toruńskiej w Chełmnie (Kopia pisma stanowi załącznik nr 33  do protokołu). Następnie poinformował, że w  Biurze Rady Miasta znajduje się „Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie w 2011 roku wraz z bilansem potrzeb na rok 2012” -  (Załącznik nr 34 do protokołu).
Ponadto wpłynęło podziękowanie od Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za zaangażowanie się w tą cenną inicjatywę (Załącznik nr 35 do protokołu).
 
Radny p. Stachewicz – nawiązując do sprawy remontu ulicy Toruńskiej zaproponował, aby Burmistrz Miasta wyraził stanowczy protest, tym bardziej, że argumentacja Dyrektorów jest różna. tzn. jeden z dyrektorów twierdzi, że głównym kryterium przy remoncie dróg jest sprawa natężenia ruchu, stan nawierzchni, ważność dla gospodarki regionu. Zwrócił uwagę, że po analizie dokonanej przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich wybrano drogę w Bierzgłowie.  Stwierdził, że wybrana droga  jest o dużym natężeniu ruchu  i jest ważna w regionie, jednakże jest gradacja. Poprosił Burmistrza Miasta o wystosowanie pisma z pytaniem, jak patrząc na wymienione kryteria zostanie uzasadniony wybór drogi w Bierzgłowie, a nie ulicy Toruńskiej w Chełmnie. Dodał, że drugi  z Dyrektorów Zarządu Dróg Wojewódzkich stwierdził, że droga ta nie jest tak istotna, ponieważ nie ma kryteriów oceniania związanych z natężeniem ruchu, tj. odwrotność tego co przyjmował poprzednik.  Zdaniem mówcy kryteria przyjmowane przez Zarząd Dróg są mało czytelne, a zadania są wykonywane ze środków budżetowych.  Podano informację, że ulica Toruńska powinna być wyremontowana kompleksowo, zapominając o tym, że od kilku lat jest ona remontowana częściowo. Dodał, że konieczny jest protest przeciwko kryteriom, jakimi kieruje się  Zarząd Dróg Wojewódzkich przy doborze dróg do remontu. Zwrócił  uwagę, że szczególnie w sytuacji braku środków należy przyjąć bardzo czytelne kryteria, jakie się  stosuje  przy doborze dróg.  Zwracając się do Przewodniczącego Rady Miasta poprosił o odczytanie pisma  Posła p. Zbigniewa Girzyńskiego do Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego p. Piotra Całbeckiego.
 
Przewodniczący Rady  Miasta p. Błażejewicz – realizując prośbę przedmówcy odczytał pismo Posła Zbigniewa Giżyńskiego z dnia 16 marca br.
 
Radny p. Jurczak – nawiązując do problemu przedłużającego się remontu drogi 550 przypomniał, że w okresie kiedy mówca piastował stanowisko Burmistrza Miasta wówczas pozyskał obietnicę Zarządu Dróg Wojewódzkich o remoncie drogi 550. Zwrócił uwagę, jak długo jest realizowane to zadanie, ponieważ przebudowa drogi trwa już 8 lat i prawdopodobnie dojdzie do tego, że po zakończeniu tego remontu będzie trzeba rozpocząć naprawę tej drogi przy wjeździe z drogi nr 1. Dodał, że apel radnego p. Stachewicza do Burmistrza Miasta jest zasadny, jednakże zdaniem mówcy Rada Miasta powinna wystąpić do Marszałka Województwa z interwencją w sprawie przedłużającego się czasu przebudowy drogi 550.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski -  nawiązując do sprawy remontu drogi 550 potwierdził wypowiedź przedmówcy i dodał, że remont ten trwa już trzeci rok. Dodał, że w piśmie posła Girzyńskiego jest nieścisłość, a mianowicie Zarząd Dróg Wojewódzkich jest autorem i finansującym  dokumentację. Poinformował, że w dniu  23 bm. odbyło się spotkanie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich i sytuacja diametralnie się zmieniła. Urząd Marszałkowski chce ujednolicić wszystkie drogi na terenie miasta. Miasto Chełmno posiada trzy drogi wojewódzkie tj. ulica nad Groblą, droga dojazdowa na Powiśle oraz droga 550. Urząd Marszałkowski chce oddać gminą wszystkie drogi znajdujące się na ich terenie. Dodał, że drogi mogą być przejęte po ich wyremontowaniu, albo po podpisaniu stosownego porozumieniu w sprawie przejęcia drogi  z zapewnieniem finansowania remontu.
 
Radny p. Dzikowski – odnosząc się do sprawy drogi nr 1 zaproponował, aby w piśmie przekazującym Stanowisko Rady Miasta zaznaczyć, że zostało ono przyjęte jednogłośnie. Nawiązując do wystąpienia radnego p. Jurczaka potwierdził, że zasadnym jest propozycja wystąpienia przez Radę Miasta do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie remontu drogi 550.
Następnie poprosił, aby przy pozimowych naprawach dróg uwzględnić ulicę Kościuszki.
 
Radny p. Kordowski – w związku ze zbliżającym się sezonem turystycznym zwrócił uwagę na budynek przy ulicy Grudziądzka 36. Stwierdził, że należy zobowiązać Dyrektora ZUA „OJAR”, jako administratora tego budynku do zabezpieczenia dziury w murze.
Następnie poprosił o zwrócenie uwagi na tzw. „degustatorów tanich win”, którzy spożywają je w parku i „oblegają ławki”. Poprosił o zwiększenie interwencji ze strony Straży Miejskiej. 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do decyzji Rady Miasta dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego podziękował radnym za zajęcie takiego stanowiska, ponieważ będzie to argument w rozmowach z właścicielem terenu.
Podziękował Przewodniczącemu Rady Miasta za pomysł powołania zespołu negocjacyjnego odnośnie wpięcia w drogę nr 1.
Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Dzikowskiego stwierdził, że dziury w asfalcie są systematycznie usuwane. Odnosząc się do sprawy budynku przy ulicy Grudziądzka 36 zadeklarował, iż sprawę przekaże do Dyrektora ZUA „OJAR”.  Odnośnie „tanich trunków” i spożywania ich w miejscach niedozwolonych, jako ciekawostkę podał, iż miasto Chełmno na przełomie 2012 roku na hasło „trunki” wydało 15 mln. zł., informację tą podał na podstawie koncesji wydanych na alkohol.
Przypomniał, że były rozbieżności na temat inwestowania w lokalizację „Orlika”, czy ma n powstać na placu zabaw czy też na „Saharze” i ostatecznie przyjęto propozycję placu zabaw. Nie wszyscy pogodzili się z faktem, iż nie będzie boiska na „Saharze” i poinformował, że są dwie firmy, które wstępnie chciałyby wykonać to boisko, a miasto co roku spłacałoby raty kredytu. Dodał, że w najbliższym czasie będzie znał szczegóły łącznie z wysokością rat rocznych.
 
 
 
 
Punkt 17.   Zakończenie
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zakończył  obrady XVII sesji Rady Miasta Chełmna, dziękując obecnym  za udział i głos w dyskusji.
 
 
 
 
           Protokołowała                                                                  Przewodniczył
 
           (M. Westfalewska)                                                             (J. Błażejewicz)
 
 
 
 


Wytworzył: M. Westfalewska (8 maja 2012)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (8 maja 2012, 11:07:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1330

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij