Prot.z XVI sesji RM 28.02.2012


 
Protokół Nr XVI /2012
z  XVI  sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia   28 lutego  2012 r.
 
 
Sesja odbyła się w dniu    28 lutego 2012 r. i trwała od godz. 16.00 do godz. 17.45
 
                                                           Na ogólną ilość   15     radnych obecnych na sesji
                                                           było   15    radnych, co stanowi  100%
 
                                                           Nieobecnych usprawiedliwionych     -  0
                                                           Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0
 
Listy obecności radnych  stanowią załącznik nr 1 do protokołu.
 
Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
  1.Otwarcie
 
  1.Otwarcie
       -   stwierdzenie quorum
       -   przyjęcie protokołów z XIV i XV    sesji RM
 
 2. Przyjęcie porządku obrad XVI  sesji Rady Miasta Chełmna
   
 3.  Sprawa  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
       ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.
                       
 4. Sprawa  zmiany  uchwały   w sprawie uchwalenia  budżetu Miasta Chełmna 
     na  rok 2012.
 
 5. Sprawa   zmiany  uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
     Gminy Miasta Chełmno na lata 2012-2018
 
6. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
    Chełmna za 2011 rok.
                                  
7. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Budżetu  i Bezpieczeństwa
    Publicznego Rady Miasta Chełmna za 2011 rok.
                                  
8.  Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji  Oświaty, Kultury, Sportu,
     Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna za  
     2011 rok.
                                                             
9.  Interpelacje radnych
10. Informacja z realizacji uchwał                                      
11. Wolne wnioski i informacje                                      
12. Zakończenie .                                                                 
 
 
 
Ad.1.Otwarcie
                                                                                               
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – otworzył obrady XVI   sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości.
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego  Jacka Kordowskiego
 
-stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  stwierdził, że na sali obrad obecnych jest  15  radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
- przyjęcie protokołów z XIV i XV sesji  
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że w związku z faktem, iż do dnia sesji nikt z radnych nie zgłosił uwag co do treści  protokołów, protokoły z XIV i XV sesji  uznaje za przyjęte.
 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad XVI  sesji Rady Miasta Chełmna
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  w związku z brakiem propozycji zmian do zaproponowanego porządku obrad stwierdził, że porządek obrad XVI sesji uznaje za przyjęty.
 
                                                
Ad. 3.     Sprawa  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
             i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów
             i Kanalizacji w Chełmnie.

 
 
Dyrektor ZWiK p. Matuszewski przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 1 Przypomniał, że radni otrzymali wraz z wnioskiem i projektami uchwał komplet dokumentów w przedmiotowej sprawie  ( załącznik nr 2  do protokołu ) . Poprosił o zatwierdzenie  taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz odczytał opinię Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego ( stanowi załącznik nr   do protokołu ) .
Poinformował, że radni otrzymali 2 projekty uchwały zawarty w druku nr 1 -  o zatwierdzeniu taryf i w druku nr 1 a - o odmowie zatwierdzenia. Wyjaśnił, rada może podjąć jedna lub druga uchwałę, ale nie może dokonywać w nich żadnych zmian. Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów   i Kanalizacji w Chełmnie.
                        Za przyjęciem uchwały głosowało 14   radnych, przeciw głosował 1 radny, głosów  wstrzymujących nie było.         
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  stwierdził, że Uchwała Nr XVI/107/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów    i Kanalizacji w Chełmnie została przez Radę przyjęta większością głosów ( załącznik nr 4  do protokołu )
 
                       
 
Ad. 4. Sprawa  zmiany  uchwały   w sprawie uchwalenia  budżetu Miasta
         Chełmna  na  rok 2012.

 
 
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 2 wraz
z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  5 do protokołu ) . Poprosiła o przyjecie uchwały
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz odczytał opinię Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego ( stanowi załącznik nr 6  do protokołu ).
 
Radny p. Giżyński -  przypominając sesję budżetową, gdzie zmiana jednej cyfry spowodowała, że budżet został odrzucony, poprosił o  poprawienie  zapisu przez panią Skarbnik  Dział 900 Rozdział 900004- zieleń miejska – gdzie jest zapis : „poza tym  następują  drobne przesunięcia na paragrafach wynagrodzeń tzw. trzynastkach między działami 90002          i 90003 o 1000 zł.”, ponieważ takich działów nie ma i mogłoby ponownie  dojść do odrzucenia uchwały.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – stwierdziła, że Regionalna Izba zapewne nie odrzuciłaby uchwały, ponieważ błąd pojawił się w części opisowej. Winno być rozdział, a nie dział. Przeprosiła za  niedopatrzenie.
 
Radny p. Wrażeń – przypomniał, że wcześniej rada przyjmowała budżet, gdzie wystąpiły pewne kłopoty. Dodał cyt: ” Pani Skarbnik tu wyjaśniła, ze dochody pokrywają wydatki. No   i ta opieka społeczna, tam miało być zabrane 17 tysięcy z działów takich jakby tu powiedzieć materiałowych. Teraz zabieramy z opieki społecznej 30 tysięcy i moje pytanie jest takie, czy opieka będzie normalnie funkcjonowała, czy bank żywności będzie miał na transport. Jak to będzie się miało, bo to jest jednak 30 tysięcy  z tego brane I teraz oświata, dzieciom na nagrody bierze się, może ja tego nie rozumiem, no ale dzieci z firmy japońskiej, zgodnie  z podpisaną umową  dostają na jakieś nagrody No i te pieniążki idą teraz nie wiem gdzie.”
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – poinformowała, że nie ściąga wydatków ani z oświaty, ani z opieki społecznej. Te działy, które przedstawiła są w dochodach, są to dodatkowe dochody. Plany wydatków na te działy pozostały bez zmian
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski -  odnośnie  pieniędzy na stypendia z firmy prywatnej poinformował, że zostało podpisane porozumienie w sprawie fundowania  stypendium dla 4 najlepszych uczniów, po 2 z każdego gimnazjum.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz -w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany  uchwały   w sprawie uchwalenia  budżetu Miasta  Chełmna  na  rok 2012.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych   i wstrzymujących nie było nie było .
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  stwierdził, że Uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zmiany  uchwały   w sprawie uchwalenia  budżetu Miasta  Chełmna  na  rok 2012 została przyjęta jednogłośnie     ( stanowi załącznik nr  7 do protokołu )
 
 
 
 
Ad. 5. Sprawa   zmiany  uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
         Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2012-2018
 

 
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 3 wraz           z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  8 do protokołu ) . Poprosiła o przyjecie uchwały
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz odczytał opinię Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego ( stanowi załącznik nr  9 protokołu ).
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2012-2018
 
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych     i wstrzymujących nie było .
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  stwierdził, że Uchwała Nr XVI/109/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zmiany  uchwały   w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2012-2018 została przyjęta jednogłośnie ( stanowi załącznik nr 10  do protokołu )
 
 
 
Ad.6. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji
        Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna za 2011 rok.

 
Przewodniczący Komisji  p. Giżyński – przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie      ( stanowi załącznik nr 11  do protokołu ) Poprosił o przyjęcie uchwały                    
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 4
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 13   radnych, przeciw głosował 1 radny głosów  wstrzymujących nie było .
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  stwierdził, że Uchwała Nr XVI/110/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie  przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna za 2011 rok została przyjęta większością głosów       ( stanowi załącznik nr  12 do protokołu )
 
 
Ad. 7. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Budżetu   
         i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Chełmna za 2011 rok.
 

 
Przewodniczący Komisji  p. Jurczak – przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie       ( stanowi załącznik nr 13  do protokołu ). Poprosił o przyjęcie uchwały                   

Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty          w druku nr 5
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych  i wstrzymujących  nie było.         
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz- stwierdził, że Uchwała Nr XVI/111/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie  przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego  Rady Miasta Chełmna za 2011 rok została przyjęta jednogłośnie ( stanowi załącznik nr  14 do protokołu )
                                  
 
 
 
Ad. 8.    Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji 
            Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej
            i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna za   2011 rok.
 

 
 
Przewodniczący Komisji  p. Piotrowski  – przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie ( stanowi załącznik nr 15  do protokołu ). Poprosił o przyjęcie uchwały                         
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 6
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 14   radnych, przeciw głosował 1 radny, głosów wstrzymujących nie było             
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  stwierdził, że Uchwała Nr XVI/112/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie  przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska  Rady Miasta Chełmna za 2011 rok została przyjęta większością głosów ( stanowi załącznik nr 16  do protokołu )
                                                             
 
 
Ad. 9.  Interpelacje radnych

 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  - poinformował, że do dnia sesji nie wpłynęły żadne interpelacje
 
Ad. 10. Informacja z realizacji uchwał                                      
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił informację z realizacji uchwały podjętych na poprzedniej sesji Rady Miasta:
 
Uchwała Nr XV/99/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2012 r. – program został przyjęty do realizacji
 
Uchwała Nr XV/100/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/97/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 17 stycznia 2012 r. – uchwała została uchylona

Uchwała Nr XV/101/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały                    Nr XIV/98/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 17 stycznia 2012 r. uchwała została uchylona
 
Uchwała Nr XV/102/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2012 – przekazano do ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Kuj. Pom.  Budżet jest realizowany
 
Uchwała Nr XV/103/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmna na lata 2012 – 2018.
 
Uchwała Nr XV/104/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego    w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna – przekazano do ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Kuj. Pom.
 
Uchwała Nr XV/105/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania  z kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzonej w dniach od 17 listopada do 6 grudnia 2011 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna.
 
Uchwała Nr XV/106/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania  z rekontroli dotyczącej realizacji wniosków z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w czasie trwania V kadencji Rady Miasta w dniach 9 lutego do 31 października 2011 r.
 
Ad.11. Wolne wnioski i informacje     
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  - przedstawił zebranym korespondencję jak wpłynęła do biura Rady i znajduje się do wglądu i tak:
1)  interpelacja  posła na sejm Jerzego Wenderlicha   w sprawie likwidacji sądów powszechnych ( stanowi załącznik  nr 17 do protokołu )
2) pismo Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące sprawy likwidacji sądów ( stanowi załącznik nr 18 do  protokołu )                         
3) informacja Przewodniczącej Sejmiku Wojewódzkiego dotycząca stanowiska sejmiku odnośnie likwidacji sądów ( stanowi załącznik nr 19 do protokołu )                         
4) pismo Związku Miast Polskich  z prośbą o przystąpienie miasta Chełmna do związku
( stanowi załącznik nr 20 do protokołu )
5) pismo V-ce Marszałka  Senatu Jana Wyrowińskiego z inicjatywą dotycząca programu Polska Cyfrowa Równych Szans ( stanowi załącznik nr 21 do protokołu)
 
            Kończąc przypomniał o obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez radnych do dnia 30 kwietnia Poinformował, ze radni otrzymają druki droga mailową, a Ci radni którzy życzą sobie druki w formie papierowej mogą je odebrać w biurze Rady.
 
Radny p. Stachewicz –  stwierdził cyt. „ ja mam taką propozycję, abyśmy do tematu, który dzisiaj zresztą  głosowaliśmy podeszli troszeczkę inaczej, bo on wydaje mi się  na opak skonstruowany. Ustalanie przez Radę Miasta stawki opłat za korzystanie z wody, za metr sześcienny wody i ścieków po przyjęciu budżetu to jest trochę odwrotna sytuacja niż  powinna być według logiki. Ponieważ zakład wodociągów jest zakładem miejskim, podlega urzędowi miasta, podlega także  radzie miasta, więc rada miasta powinna mieć istotny wpływ na kształtowanie się wydatków, kosztów tego zakładu – jednym z nich jest właśnie stawka pobierana za sprzedaż wody. Zatem mam propozycję, aby Pan Przewodniczący, Pan Burmistrz, Komisje i prawnik urzędu zastanowili się nad tym, aby w grudniu tego roku Pan Dyrektor Zakładu Wodociągów przedstawił uchwałę proponującą stawkę za korzystanie, czy sprzedaż wody i dopiero wówczas, na jej podstawie kalkulował całe dochody swojego zakładu, bo to byłoby logiczne. Tak jak  w budżecie państwa, przed przyjęciem tego budżetu, pewne wydatki, które należą do kompetencji sejmu przyjmowane są ustawami okołobudżetowymi wcześniej niż budżet. U nas jest to sytuacja odwrotna i dzisiaj czy byśmy tak zagłosowali, czy inaczej ta stawka i tak już funkcjonuje w budżecie miasta, bo ten budżet przyjęliśmy. A zatem proponuję, żeby rozważyć możliwość wprowadzenia jakby logicznego działania tutaj gdzie Rada Miasta ma wtedy wpływ też na wielkość tej stawki, ustalenie tej stawki i poza kalkulacją, która przedstawiana jest przez Dyrektora, będzie też brana  uwaga społeczna i te wszystkie uwagi, które mieszkańcy akurat do działalności zakładu wodociągów mają i to dość znaczne”
 
Dyrektor ZWiK p. Matuszewski – przyznając rację przedmówcy przypomniał, że już od wielu lat przedstawiając plan finansowy na kolejny rok, w uzasadnieniu wskazuje jaki prognozowany skutek będzie miało jego  przyjęcie na taryfy. Oznacza to, że już w momencie podejmowania decyzji o zatwierdzeniu planu finansowego Radni posiadają informację  jaki on będzie miał wpływ na taryfy, które będą przyjmowane. Dodał, że przez ten czas raz tylko taryfy różniły się od tych prognozowanych zaledwie o jeden grosz. Ponadto, zgodnie z ustawą taryfy obowiązują na rok, oznacza to, że podejmujemy uchwałę o stawkach obowiązujących od 1 kwietnia danego roku  i  obowiązują  one do 1 kwietnia roku następnego, nie można ustalić stawek na przykład na 9 miesięcy
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zwracając się do radcy prawnego urzędu poprosił         o przygotowanie pisemnej wykładni odnośnie zachowywania konkretnych terminów dotyczących zatwierdzania stawek opłat za wodę i ścieki.
 
Radny p. Stachewicz – powtórzył swój wniosek o rozważnie przedstawionej propozycji. Odnośnie wypowiedzi dyrektora dotyczącej ścisłych rygorów czasowych zwrócił uwagę, że nie  przeszkadzają one w podjęciu uchwały w grudniu, która obowiązywałaby od 1 kwietnia . Zdaniem mówcy w takim przypadku rygor prawny zostanie zastosowany .
Dodał cyt. „ ja nie mówię, że Pan Dyrektor tu przedstawia stawki, które nie wynikają   z kalkulacji, ale ten tryb, który ja proponuję dałby szansę też czynnikowi społecznemu wprowadzenie wielu propozycji, rozwiązań i byłyby one, obowiązywały bardziej ściśle dyrektora zakładu wodociągów. Uważam, że taka logiczność jest tego działania, że wpierw powinna być uchwała Rady Miasta wskazująca jaką stawkę za metr sześcienny wody  i ścieków przyjmujemy, a dopiero później dyrektor ma, na podstawie tej uchwały, wyliczać swój budżet, a nie odwrotna sytuację, że On zakłada, że jeżeli będzie taka stawka, to tyle będzie, jeżeli taka, to takie skutki. To jest właśnie niepotrzebna dywagacja. Uważam, że moje rozwiązanie jest słuszniejsze tym bardziej , że tak powinno to logicznie wyglądać”
 
Radny p. Jurczak  - odnośnie propozycji v-ce marszałka senatu Pana Wyrowińskiego stwierdził, że słuszne są wszelkie inicjatywy wskazujące  na troskę o osoby powyżej 50 roku życia. Niemniej zwrócił uwagę, że oprócz  szukania osoby skłonnej prowadzić szkolenia  nasuwa się pytanie, kto ma zapewnić sprzęt, pomieszczenie itd. Kontynuując zwrócił uwagę, że propozycja jest nieco spóźniona, ponieważ  eurposeł Janusz Zemke otworzył w Chełmnie pracownię komputerową i ogłoszony został nabór chętnych osób do uczestnictwa w zdobywaniu umiejętności posługiwania się komputerem. Zaprosił osoby chętne do punktu informacyjnego europosła Janusza Zemke, gdzie znajdą się komputery, stanowiska i osoby chętne do nieodpłatnego  prowadzenia zajęć, a  który mieści siepmy ulicy Hallera11. Dodał, że informacja o tym ukazała się już w prasie.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził cyt” mam, ale do kogo to skierować, chyba do pana kierownika Szustera to pytanie, przez Pana Burmistrza, dziękuję za podpowiedź, a dotyczy do ZUMU – była stawka 74,40 , a po zmianie została do 77 zł . No i teraz nasuwa się pytanie jak ZUM wywiązuje się  z tej uchwały czy przekracza, te górne stawki, czy mieści się  w granicach górnych stawek. Następna sprawa, to jest cena worka, bo worek, który ja kupuję też jest określony jako ileś metra sześciennego i taką informację bym chciał uzyskać, ale to jest takie pytanie nie na dziś i nie na teraz, czyli można to pisemnie. Na piśmie bym otrzymał tę odpowiedź. Jeszcze jedna sprawa- koniec roku, wybory, jedynka ogólne zamieszanie. Spotkanie Rady, Dyrekcja nie przyjechała i moje pytanie jest takie-  Powiat podjął stanowisko odnośnie krajowej jedynki, czy miasto nie  może też podjąć takiego stanowiska .No i początek roku jakieś miały informacje wpłynąć do urzędu odnośnie jedynki, może by ktoś udzielił jakiś informacji.”
 
Radna p. Boruszewska – odnośnie zaplanowanego w roku bieżącym remontu płyty rynku poprosiła o informację gdzie zostanie przeniesione targowisko, oraz punkty handlowe np.: kwiaciarnia, bar itp. Czy zaproponowano handlującym i właścicielem kiosków jakieś inne miejsca.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski  - poprosił  radnego, który był obecny na spotkaniu    w sprawie jedynki o udzielenie wyjaśnień radnemu Wrażniowi. Odnośnie pytania Radnej Boruszewskiej wyjaśnił, że wszyscy handlujący na płycie rynku, również  właściciele kiosków, innymi słowy cały handel zostanie przeniesiony za budynek po PKP. Płyta rynku musi być przekazana wykonawcy wyczyszczona.
 
Radny p. Jurczak – na prośbę  Burmistrza udzielił wyjaśnień radnemu Wrażniowi w sprawie jedynki. Stwierdził, że słuszne było wystąpienie Starostwa z pismem w sprawie rozwiązania problemu bezpieczeństwa na jedynce. Niemniej przypomniał, że korespondencja miasta   z Generalną Dyrekcją w tej sprawie trwa już wiele lat, jednak nie chodzi o otrzymanie dobrej odpowiedzi na piśmie, a o poprawę sytuacji na jedynce. Poinformował, że grupa radnych uczestniczyła wcześniej z burmistrzem w spotkaniu z dyrektorem Kowalczykiem    w Bydgoszczy, gdzie ustalono, iż na początku 2012 roku Pan Dyrektor odwiedzi nasze miasto. Podkreślił, że pełna satysfakcja będzie wówczas, gdy zadania, o które miasto występuje zostaną zrealizowane. Zdaniem mówcy nie ma podstaw, aby nie wierzyć   w zapewnienia Dyrektora Generalnej Dyrekcji, z których wynika, że jeszcze w bieżącym roku zostanie rozwiązana  sprawa skrzyżowania jedynki z ulicą Łunawską. Zwrócił uwagę, że jest to bardzo newralgiczny punkt, który powinien zostać rozwiązany w pierwszej kolejności. Dodał, że Pan dyrektor nie określił jeszcze  czy zaproponowane rozwiązanie będzie docelowe, czy będzie to tylko rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo na chwilę obecną,   a przy kompleksowej naprawie jedynki zostaną zrobione wszystkie skrzyżowania.  Stwierdził, że proponuje się lewoskręty i przejście dla pieszych tzw. kładkę, co ma zostać wykonane jeszcze w roku bieżącym.
 
Radny p. Dzikowski -  stwierdził cyt. „ nie wiem, czy te lewoskręty tak do końca wszystkich zadowolą. Myślę, że to jest krok w dobrym kierunku, ale nie wiem czy mieszkańcy akurat tylko o tym myśleli. Wracając do spraw, z którymi się zgłosiłem, dostaliśmy wszyscy pisemka z Centrum Wymiany  Młodzieży. Pisemko, tak po prawdzie, to jest o kolejne pieniążki, w tym przypadku o 30 tys. zł. Był już na sesji pan Kowalski, który wyszedł  z propozycją, Komisja Oświaty zaprosiła go na swoje posiedzenie, aby trochę więcej się dowiedzieć odnośnie jego propozycji załatwienia niemal całościowego kwestii jeziora. Prosiłem, aby pozostałe komisje, bo na pewno wiele pytań się nasuwa także poprosiły pana Kowalskiego. Pomimo, że jest zima, a sezon jest letni, to czas bardzo szybko płynie i poza tym trzeba się do niego przygotować dużo wcześniej,  a nie dopiero w lato. Myślę, że czas byłby najwyższy, aby sprawą się zająć, bo jest poważna i nie można tego tak zostawiać, żeby co chwila ładować w to miejsce kolejne pieniądze „
Kończąc przypomniał, że kilka miesięcy wcześniej na sesji Rady Miasta przyjmowane były plany pracy komisji. Podczas głosowania  nad planem pracy Komisji Rewizyjnej mówca wstrzymał się do głosu, wówczas jeden z członków Komisji Rewizyjnej zrobił to samo głosując nad przyjęciem planu pracy Komisji Oświaty. W dniu dzisiejszym, podczas przyjmowania sprawozdań z pracy komisji, mówca głosował przeciw przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, odzew był bardzo podobny. Zapytał czy taka kolejność przyjmowania planów pracy i sprawozdań musi być zachowana, czy można to zmienić.
Dodał, że jest w stanie wytłumaczył powód swojego głosowania, wyrażając wątpliwość czy członek Komisji Rewizyjnej również umiałby to wyjaśnić.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformowała, że za kilka dni odbędzie się bardzo ważne posiedzenie Fundacji z udziałem  strony niemieckiej, na którym, zdaniem mówcy zostaną podjęte ważne decyzje, o których radni zostaną poinformowani.
 
Radny p. Strzelecki- poprosił o informację na czyj koszt będą przenoszone kioski z rynku. Ponadto poprosił o wyjaśnienie jak wygląda sprawa placu po spalonym domu kultury, czy coś się ruszyło w tej sprawie.
 
Radny p. Stachewicz – wracając do sprawy jedynki poinformował, że brał udział  w pierwszym spotkaniu z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, niemniej podobnie jak radny Dzikowski uważa, że już przed podjęciem decyzji odnośnie tego skrzyżowania należy wrócić do tego co wcześniej sugerowano, a mianowicie same lewoskręty pomogą pojazdom będącym na jedynce zjechać w kierunku Chełmna, czy Klamer, a największe trudności są z wyjazdem z Chełmna na jedynkę, w czym lewoskręty nic nie pomogą. Dodał. cyt. „jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest rondo, które rozwiązuje problem zarówno w intensywnym ruchu drogowym„ Zdaniem mówcy nieporozumieniem byłoby wydatkowanie środków na czasowe rozwiązania, powinno się dążyć do konkretnego rozwiązania w ramach rozbudowy jedynki i zbudowaniem ronda, co jest najlepszym  i najbardziej sprawnym rozwiązaniem.
 
Radny p. Jurczak – odpowiadając na uwagi przedmówcy stwierdził, że nie reprezentuje Dyrektora Generalnej Dyrekcji w Bydgoszczy, a jedynie przekazał informacje, które posiadał. Odnośnie szczegółowych rozwiązań poinformował, że należy poczekać na dokumentację           i wówczas radni zostaną zapoznani z propozycją. Przyznając, że każdy ma swój punkt widzenia na daną sprawę,  niemniej są sytuacje, że nie można mieć wpływu na pewne rozwiązania. Dodał, że nie należy zakładać, że dwukrotnie zostanie przeprowadzona inwestycja, prawdopodobnie docelowo zostaną wprowadzone jedynie  dodatkowe udogodnienia, usprawnienia. Zdaniem mówcy obowiązkiem radnych jest pilotowanie, monitorowanie tej sprawy, aby jak najszybciej jak najkorzystniejsze rozwiązania zostały wprowadzone na tym skrzyżowaniu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zwrócił uwagę, że w momencie , gdy będzie już opracowania dokumentacja  będzie za późno na podejmowanie pewnych decyzji.
 
Radny p. Stachewicz – poparł obawy przedmówcy dodał cyt. „ jeżeli będzie dokumentacja, to już nie będzie o czym rozmawiać. Musimy teraz monitować dlatego, że wtedy rozmawialiśmy i widzieliśmy, że jest jakaś, no nie chciałbym powiedzieć, że zgoda Dyrektora na takie rozwiązanie, ale była to nadzieja, że On na takie rozwiązania też się zgodzi. Więc uważam, że teraz zarówno Pan Burmistrz jak i Komisja Bezpieczeństwa mogłyby się włączyć i zaproponować, że jedynym tutaj rozwiązaniem jest rondo, a przyszłościowo skrzyżowanie ulicy nad Groblą z jedynką, to bezwzględnie rondo, bo ono rozwiąże też wjazd na jedynkę od strony Podwieska, a zatem tu ten problem będzie rozwiązany globalnie. Zatem to będzie    w interesie zarówno powiatu jak i naszym, żeby te dwa wjazdy były rondem. Rondo nie jest wcale takim wysokim kosztem budowy w stosunku np.: do sygnalizacji , która w ogóle nie spełnia, w pewnych momentach swojego zadania. Więc uważam, że należałoby teraz póki tych rozwiązań konkretnych, technicznych jeszcze nie ma,  twardo stawać przy rozwiązaniu takowym o jakim mówię, a nie czekać na  projekty techniczne, bo obawia się, że wtedy będzie już za późno”
 
Radny p. Wrażeń – zwracając się do Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa poprosił           o powtórzenie którego lutego Dyrektor Generalnej Dyrekcji był w mieście. Podzielił stanowisko przedmówcy, że jest teraz czas i pora. Dodał cyt. „ Panie przewodniczący pismami nas już tak długo karmiono, że przebudowa, projektowanie, projekt do poprawy, przyjeżdżali, oglądali, to już trwa  osiem lat. Stanowczo za długo. I tu na tym etapie jak zostanie zrobiony projekt, to już będą pieniądze wydane, będą pieniądze wrzucone w błoto.  I tu teraz należy usiąść i rozmawiać. My nie jesteśmy fachowcami, ale możemy podkreślić co my widzimy. Jeździmy po kraju, nie tylko po naszym kraju i widzimy jakie są rozwiązania.  I proszę powiedzieć, którego lutego ten Pan tu był w Urzędzie Miasta”
 
Radny p. Jurczak – stwierdził, że sprawdził w notatniku  datę , o którą prosił przedmówca informując,  że to czy był to 20,18 czy 12  nie ma to znaczenia w kwestii wykonania zadani   i zakresu tego zadania.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, że spotkanie miało miejsce dnia 2 lutego o godzinie 13.00.
 
Radny p. Dzikowski – stwierdził, że Generalna Dyrekcja ogranicza się wyłącznie do lewoskrętów, ponieważ jest to najniższy koszt, gdyby zamierzała budować rondo, musiałaby ponieść większe nakłady. Zdaniem mówcy stanowisko całej Rady wysłane do Generalnej Dyrekcji mogłoby przynieść jakiś skutek.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że w spotkaniu, które odbyło się 2 lutego oprócz mówcy uczestniczył Dyrektor Generalnej Dyrekcji i radny Jurczak. Podczas spotkania Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Bydgoszczy  p. Kowalczyk użył sformułowania, że jak powstanie projekt BRD – Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, zostanie on przesłany do nas celem zapoznania się i wniesienia uwag. Zdaniem mówcy będzie to dobry moment, aby po otrzymaniu tego projektu, zapoznać się z nim i przedyskutować problem. Dodał, że należy domniemać, że oczekiwanie Radnych będą rozbieżne z tym, co zamierza zaproponować Generalna Dyrekcja. Kontynuując poparł wypowiedź radnego Jurczak, że tak naprawdę nie od nas zależy w jaki sposób problem skrzyżowania zostanie rozwiązany. O ile ma to być tymczasowe rozwiązanie, do momentu opracowania dokumentacji na odcinku od Przechowa do Torunia, wówczas lewoskręty i przejścia dla pieszych, bo taki był warunek, aby również pojawiły się przejścia dla pieszych, to i tak sytuacja znacznie się poprawi. Przyznał rację radnemu Wrażniowi, że w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu przy przejściach pism zostało wysłanych za dużo zarówno z jednej jak  i z drugiej strony. Dodał cyt. „nie wiem czy Pan Radny  rozumie, co chcę tu wyartykułować”. W związku z powyższym zaproponował poczekanie na rozwój sytuacji i zapoznanie się    z projektem BRD i wówczas Rada podejmie decyzję, co dalej robić. W dalszej części wypowiedzi poparł sugestię radnego Dzikowskiego, że należy zając się sprawa ośrodka and Jeziorem Starogrodzkim. Poprosił radnych o zgłaszanie swoich propozycji czy sugestii w tej sprawie. Odnośnie zapytania radnego Strzeleckiego poinformował, że stragany będą przenoszone na koszt miasta, natomiast pawilony będące własnością prywatną na dzierżawionym od miasta gruncie, powinny być przeniesione na koszt właścicieli budynków.
Jeśli chodzi po spalony budynek po Domu Kultury poinformował, że w sprawie nic się nie zmieniło. Stan faktyczny funkcjonujący od wielu lat nie uległ zmianie.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poprosił, aby wszyscy radni zostali poinformowani o terminie konsultacji w sprawie jedynki.
 
Radny Strzelecki – zwrócił uwagę, że właściciele domków na rynku mają dziesięcioletnie umowy, w których nie zostało zapisane o ewentualnym przenoszeniu tych domków na plac za PKP. W związku z tym właściciele  budynków zwrócili się do mówcy z zapytaniem dlaczego mają płacić za przenoszenie.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przypomniał, że niektóre umowy z dzierżawcami lada chwila stracą ważność, a niektóre już przekroczyły termin. Zapytał czy  zdaniem radnych miasto powinno przenieść pawilony na swój koszt, czy może należy zaniechać remontu płyty rynku. Stwierdził, że logika nakazuje, aby stragany, które są  własnością miasta, które miasto wydzierżawia i  dostaje za to pieniądze, miasto jako właściciel na własny koszt przeniosło. Natomiast trudno byłoby wytłumaczyć służbom kontrolnym typu RIO czy  NIK, że ponosimy koszty przenoszenia  własności prywatnych, aby właścicielom umożliwić dalszy handel. Zwrócił uwagę, że sytuacja jest niecodzienna, ponieważ uprzednio remont rynku odbywał się ok. 1980 roku. Kończąc poinformował, że postara się zrobić wszystko, aby ta uciążliwość dla handlujących i poruszających się po rynku była jak najmniejsza,  niemniej na pewno nie obędzie się to bezstresowo. Dodał, że w 2013 planowany jest remont ulicy Grudziądzkiej co zapewne wzbudzi  niezadowolenie właścicieli sklepów tam usytuowanych.
 
Radny p. Kordowski – wracając do wypowiedzi radnego Strzeleckiego w sprawie  spalonego budynku Domu Kultury zaproponował aby Pan Burmistrz znalazł kancelarię prawną w Toruniu, Bydgoszczy czy Warszawie celem  odzyskania tego terenu . Stwierdził, że mówienie o ciągłej niemocy, gdy w mieście straszy dziura po budynku jest niedorzecznością.
W dalszej części wypowiedzi poprosił o nagłośnienie informacji, że  na przełomie marca    i kwietnia wraca do Chełmna ekipa, programu „Było nie minęło „, a obiektem jej zainteresowania będzie przejście z Ratusza do jednej z kamienic przy rynku, a także podziemia chełmińskiej fary. Zdaniem mówcy należałoby poprosić za pośrednictwem miejscowej prasy czy internetu mieszkańców o informacje jakie posiadają na temat podziemi w mieście, a także ukrytych poza jego terenem militariów.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił multimedialną prezentacje Chełmińskich Walentynek jakie odbyły się 14 lutego 2012 roku. Obchody  rozpoczęły się już 11 lutego koncertem, którego główną gwiazdą była  Izabela Zając  pt. „ Miłosne piosenki na Jazzowo”
12 lutego obyły się warsztaty kulinarne „Alhemia i amory w kuchni” oraz  kiermasz Walentynkowy „ Przez żołądek do serca”
14 lutego br. VII ogólnopolski Konkurs Plastyczny – Różne oblicza miłości  - wystawa               w kościele Farnym
- promocja książki  „ Senne erotyki”
- VII Ogólnopolskie Warsztaty plenerowe studentów architektury
- sprzedaż gadżetów walentynkowych m.in. poczta polska wystawiła swoje produkty
- Koncert finalistów piosenki miłosnej
- Występ zespołu Green Grass Blue Band
- Występ gwiazdy wieczoru Rico Sanchez
- Pokaz sztucznych ogni.
Następnie przedstawił jak promowało się Chełmno i tak:
1) PAP, Informacyjna Agencja Radiowa, Kanały telewizyjne- TVN, TVN 24,Dzień Dobry TVN, RMFFM, Radio Z, serwisy internetowe, Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej , Tele-tydzień .Odzewem było m.in. porównanie Chełmna z Weroną i  Paryżem
W lutym m.in. informacja o Chełmnie ukazała się w tygodniku „W podróży „-  nakład 30 tys. egzemplarzy
Ponadto ukazały się informacje w TVP info, TVP Bydgoszcz,  na stronach niemieckich
Z okazji walentynek centrum handlowe Kaszuby w jednym z konkursów ufundowało    nagrodę główną  - Weekend dla dwojga w Chełmnie, mieście zakochanych, była to bezpłatna promocja Chełmna  na terenie województwa pomorskiego.
Emisja spotu reklamowego Chełmna w kolejce podmiejskiej Wejherowo Tczew , który  średnio dziennie oglądało  ok. 25 tys.  pasażerów, reklama w radiu Kaszuby słuchane  przez ok. 33% mieszkańców województwa pomorskiego, w centrum handlowym w Wejherowie poprzez monitory w ciągach komunikacyjnych pokazywano nasze miasto. Zdaniem mówcy, Chełmno promowane było na szeroką skalę.
 
Ad. 12. Zakończenie .                                                 
 

 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady XVI sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie.
 
 
  Protokołowała:                         Przewodniczył:                                                                                        
 
 
( _ ) Danuta Derebecka )                                                              (-) Janusz Błażejewicz
 
 
 

Wytworzył: Danuta Derebecka (8 maja 2012)
Opublikował: Danuta Derebecka (8 maja 2012, 10:06:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1029

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij