Protokół z II sesji RM - 8.12.2010


 
Protokół Nr II/2010
z   II sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia  6 grudnia 2010 r.
 
 
Sesja odbyła się w dniu   6 grudnia 2010 r. i trwała od godz. 16.00 do godz. 16.30
 
                                                           Na ogólną ilość   15     radnych obecnych na sesji
                                                           było  15 radnych, co stanowi  100%
 
                                                           Nieobecnych usprawiedliwionych     -  0
                                                           Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0
 
Listy obecności radnych  stanowią załącznik nr 1 do protokołu.
 
Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
 
    1.Otwarcie
          - stwierdzenie quorum
 
    2. Przyjęcie porządku obrad II  sesji Rady Miasta Chełmna
         -  przegłosowanie poprawek
 
    3. Sprawa  złożenia ślubowania przez Burmistrza Miasta Chełmna
                               
    4. Sprawa powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna
                                                         
    5. Sprawa powołania Komisji  Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta
        Chełmna
                         
    6. Sprawa powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki
        Społecznej i Ochrony Środowiska  Rady Miasta Chełmna
                          
    7. Sprawa  wyboru Przewodniczącego Komisji   Rewizyjnej Rady Miasta  Chełmna
                          
    8. Sprawa  wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego 
         Rady Miasta Chełmna
                          
    9 . Sprawa  wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki ,
         Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Rady Miasta  Chełmna
                                              
   10.  Sprawa ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Chełmna
 
   11. Zakończenie
                                                          
 
 
 
Ad.1. Otwarcie
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – otworzył obrady II   sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości.
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego  Jacka Kordowskiego
 
-Stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  stwierdził, że na sali obrad obecnych jest  15  radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Miasta Chełmna
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta  ( wniosek stanowi załącznik nr  2  do protokołu ) , zgodnie z art. 20 ust. 3  ustawy  z dnia 8 marca  1990 roku  o samorządzie gminnym. Poinformował, że wszelkie propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad wymagają akceptacji Burmistrza Miasta.
Następnie zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt – sprawa ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Chełmna.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyraził zgodę
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem innych propozycji poddał pod głosowanie projekt porządku obrad wraz ze zgłoszoną poprawką.
           
            Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych,
            głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że porządek obrad II sesji Rady Miasta został przez radnych przyjęty jednogłośnie. Poinformował, że sprawa ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza zostanie omówiona w punkcie 10, obecny punkt 10 otrzyma numer 11.
 
 
Ad. 3. Sprawa  złożenia ślubowania przez Burmistrza Miasta Chełmna
 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – złożył ślubowanie o treści: „ Obejmując urząd Burmistrza Miasta Chełmna  uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,  a powierzony mi urząd sprawował będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – złożył gratulacje Burmistrzowi Miasta zarówno  z okazji wyboru jak i otrzymanego wyniku w wyborach oraz życzenia  podejmowania tylko trafnych decyzji podczas trwania VI kadencji.  

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził cyt. „  w tej chwili w większości gmin  w Polsce następuje coś na kształt expose   nowowybranego Burmistrza. U nas sytuacja taka nie będzie miała miejsca. Wiem, że mogę tak powiedzieć. Wiem, bo 12 lat pracuję  już  w samorządzie, że expose Burmistrza może się okazać zestawem zamierzeń jednego człowieka bez szans na ich realizację. Aby się tak nie stało niezbędne jest współdziałanie wszystkich obecnych na tej sali. Myślę, że stać nas  na to, aby dla dobra miasta zdjąć  pagony przynależności partyjnej, komitetowej, czy jakiejkolwiek. Kadencja, która nas czeka, to kadencja którą  niełatwo będzie zapomnieć. W trakcie jej trwania  miasto będzie się zmieniało nie tylko wizualnie, ale również  dokumentacyjnie. Na jednej z najbliższych sesji podejmiecie Państwo uchwałę o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego, która umożliwi nam nie tylko rozwój budownictwa mieszkaniowego, ale również przemysłowego. Chełmno   w kolejnych latach  kontynuować będzie Program Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, co na najbliższe 100 lat zmieni wizerunek miasta, w którym mieszkamy. Będziemy kontynuować prace związane z Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich, który łączy w swoim założeniu nie tylko  prace infrastrukturalne, ale również społeczne. Program kończy się  w roku 2015,           a więc zakres działań wykracza poza kadencję , którą właśnie zaczynamy. Jednym słowem Szanowni Państwo  czeka nas mnóstwo pracy i jeżeli mogę wyrazić swoje prywatne  zdanie, bardzo się cisze, że następne 4 lata będę mógł współpracować  właśnie z Państwem, bo wiem, że wszystko, co wspólnie zrobimy  będzie robione dla dobra miasta i jego mieszkańców. Dziękuję bardzo”           
 
 
Ad. 4. Sprawa powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 1             ( stanowi załącznik nr  3  do protokołu ).  Poinformował, że wolę pracy w Komisji Rewizyjnej zgłosili następujący radni:
- Lesław Giżyński,
- Michał Wrażeń,
- Michał Stachewicz,
- Tamara Wesołowska,
- Zdzisław Szok.
 
            Następnie w związku z brakiem innych propozycji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna w składzie : Lesław Giżyński, Michał Wrażeń, Michał Stachewicz, Tamara Wesołowska, Zdzisław Szok
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało  15  radnych,
            głosów przeciwnych i wstrzymujących nie  było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała nr II/3/2010 Rady Miasta Chełmna    z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania    Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr  4  do protokołu )                                                  
 
 
Ad.5. Sprawa powołania Komisji  Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta  Chełmna
     
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 2             (stanowi załącznik nr 5 do protokołu ).  Poinformował, ze wolę pracy w Komisji Budżetu            i Bezpieczeństwa Publicznego  zgłosili następujący radni:
- Danuta Konowalik,
- Adam Maćkowski,
- Wojciech Strzelecki,
- Jan Jurczak,
- Genowefa Boruszewska.
 
            Następnie w związku z brakiem innych propozycji poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie  powołania Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego  Rady Miasta Chełmna w składzie : Danuta Konowalik, Adam Maćkowski, Wojciech Strzelecki, Jan Jurczak, Genowefa Boruszewska
           
 
           Za przyjęciem uchwały głosowało  15  radnych,
           głosów przeciwnych i wstrzymujących nie  było
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała nr II/4/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania  Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego    Rady Miasta Chełmna została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr  6  do protokołu )                                           
                     
 
Ad. 6. Sprawa powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska  Rady Miasta Chełmna
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 2            ( stanowi załącznik nr   7  do protokołu ).  Poinformował, ze wolę pracy w Komisji  Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska  zgłosili następujący radni:
- Wojciech Woźny,
- Grzegorz Dzikowski,
- Jacek Kordowski ,
- Waldemar Piotrowski.
 
 
            Następnie w związku z brakiem innych propozycji poddał pod głosowanie projekt uchwały   w sprawie  powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna w składzie : Wojciech Woźny, Grzegorz Dzikowski, Jacek Kordowski , Waldemar Piotrowski
           
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało  15  radnych,
            głosów przeciwnych   i wstrzymujących nie  było
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała nr II/5/2010 Rady Miasta Chełmna  z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania    Komisji  Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska  Rady Miasta Chełmna została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 8   do protokołu )                                        
 
 
 
 
Ad.7. Sprawa  wyboru Przewodniczącego Komisji   Rewizyjnej Rady Miasta  Chełmna
 
 
 
Przewodniczący obrad p Błażejewicz   - przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 4             ( stanowi załącznik nr 9 do protokołu ). Następnie zgłosił kandydaturę radnego Lesława  Giżyńskiego.
 
Radny p. Giżyński - wyraził zgodę.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem innych propozycji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej                z kandydaturą radnego Giżyńskiego
                       
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało  14  radnych, głosów przeciwnych  nie było,
            1 radny wstrzymał się od głosu
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała nr II/6/2010 Rady Miasta Chełmna  z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna została przez Radę przyjęta większością głosów   ( uchwała stanowi załącznik nr  10   do protokołu )                                                   
 
  
 
Ad. 8. Sprawa  wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego  Rady Miasta Chełmna
 
 
Przewodniczący obrad  p. Błażejewicz - przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 5    ( stanowi załącznik nr 11  do protokołu ). Następnie   zgłosił kandydaturę Jana Jurczaka  na przewodniczącego Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego  Rady Miasta Chełmna
 
Radny p. Jurczak - wyraził zgodę.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem innych propozycji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu  i Bezpieczeństwa Publicznego z kandydaturą radnego Jana Jurczaka
                       
 
                        Za przyjęciem uchwały głosowało  15  radnych,
                        głosów przeciwnych i wstrzymujących nie  było
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała nr II/7/2010 Rady Miasta Chełmna    z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego  Rady Miasta Chełmna została przez Radę przyjęta jednogłośnie  ( uchwała stanowi załącznik nr  12   do protokołu )                                            
 
 
 
Ad. 9 . Sprawa  wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki , Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska  Rady Miasta  Chełmna
                                     
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 6            ( stanowi załącznik nr 13  do protokołu ). Następnie zgłosił kandydaturę radnego Piotrowskiego
 
Radny p. Piotrowski  - wyraził zgodę.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem innych propozycji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki , Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska  z kandydaturą radnego Waldemara Piotrowskiego
                      
             Za przyjęciem uchwały głosowało  14  radnych, głosów przeciwnych nie  było,
              1 radny wstrzymał się od głosu
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała nr II/8/2010 Rady Miasta Chełmna  z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna została przez Radę przyjęta większością głosów  ( uchwała stanowi załącznik nr  14   do protokołu )                                                
 
 
Ad.10.  Sprawa ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Chełmna
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 7  ( stanowi załącznik nr 15  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 16   do protokołu ).
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał projekt uchwały pod głosowanie Rady.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
            głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała nr II/9/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie  ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza  Miasta Chełmna została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 17    do protokołu )                                               
 
 
Ad. 11. Zakończenie
                                                          
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady II sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie.
 
 
 
Protokołowała:                                                                                     Przewodniczył :
 
 
( Danuta Derebecka )                                                                  ( Janusz Błażejewicz )
 
 
 

Wytworzył: Danuta Derebecka (5 stycznia 2012)
Opublikował: Danuta Derebecka (5 stycznia 2012, 13:49:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1431

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij