Protokół z I sesji RM - 02.12.2010


Protokół nr  I/2010
z I sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 2 grudnia 2010 r.
 
                                                       
Sesja odbyła się  dnia 2 grudnia 2010 roku i trwała od godziny 16oo do godz. 1720
 
Na ogólna ilość 15 radnych obecnych na sesji było 15 radnych, co stanowi 100%.
 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
 
Porządek obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1.     Otwarcie
 
2.     Złożenie ślubowania przez Radnych Miasta Chełmna.
 
3.     Przyjęcie porządku obrad I sesji Rady Miasta
 
4.     Sprawa wyboru Przewodniczącego Rady Miasta
 
5.     Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miasta prowadzenia obrad od Radnego Seniora.
 
6.     Sprawa wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta
 
7.     Wolne wnioski i informacje.
 
8.     Zakończenie.
 
 
 
 
Punkt 1.     Otwarcie
 
Radny Senior p. Jurczak – zgodnie z art. 20 ust 2 c - ustawy o samorządzie gminnym, jako najstarszy wiekiem radny otworzył obrady I sesji VI kadencji Rady Miasta Chełmna, witając radnych wybranych w dniu 21 listopada 2010 r.   i zaproszonych gości.  Przypomniał, że proponowany porządek obrad I sesji Rady Miasta  radni otrzymali wraz   z materiałami na sesję.
Pozdrawiając, za pośrednictwem kamery internetowej, mieszkańców miasta w imieniu wszystkich radnych podziękował za udzielony kredyt zaufania i zadeklarował w imieniu wszystkich, iż radni poczynią starania, aby okazać się godnymi zaufania i wszystkie siły, wiedzę i umiejętności poświęcą pracując na rzecz rozwoju miasta i w trosce o godne życie mieszkańców.
Reasumując, zacytował słowa  N. Bonaparte  „Osiągnąć wielkie cele  i przezwyciężać wszystkie przeszkody można tylko przez ostrożność, mądrość i wiele zręczności, bez tego nic się nie zdziała”.
 
 
 
Punkt 2.     Złożenie ślubowania przez Radnych Miasta Chełmna.
 
Radny Senior  p. Jurczak – stwierdził, że radni złożą ślubowanie w następujący sposób: po odczytaniu przez mówcę treści ślubowania najmłodszy wiekiem radny p. Wojciech Woźny odczyta w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych, którzy kolejno wstaną  i wypowiedzą słowo „ślubuję”.  Poinformował, że radni mogą dodać słowa „tak mi dopomóż Bóg”.
Stwierdził, że najmłodszym radnym VI kadencji jest pan Wojciech Woźny, którego wyznaczył do odczytywania  nazwisk  do ślubowania
 
Następnie odczytał treść ślubowania:
 
         „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na uwadze dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

Radny p. Woźny – kolejno wyczytał nazwiska radnych, którzy złożyli ślubowanie, i tak:
Radny Błażejewicz Janusz Maksymilian         - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,      
Radna Boruszewska Genowefa                     - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,      
Radny Dzikowski Grzegorz                           - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,      
Radny Giżyński Lesław Wiesław                    - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,      
Radny Jurczak Jan                                      - ślubuję,
Radna Konowalik Danuta Elżbieta                 - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,      
Radny Kordowski Jacek Mirosław                   - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,      
Radny Maćkowski Adam                              - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,      
Radny Piotrowski Waldemar                         - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,      
Radny Stachewicz Michał Wojciech                 - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,      
Radny Strzelecki Wojciech Marek                  - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,      
Radny Szok Zdzisław Jan                             - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,      
Radna Wesołowska Tamara Ewa                    - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,      
Radny Woźny Wojciech Józef                        - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,      
Radny Wrażeń  Michał                                 - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.
 
Radny Senior p. Jurczak – podziękował radnym za złożone ślubowanie życząc pomyślności oraz sukcesów w pełnieniu zaszczytnych funkcji radnych Miasta Chełmna.
 
 
- stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący obrad p. Jurczak stwierdził, że na sali obrad znajduje się 15 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
 
- wyznaczenie sekretarza obrad
 
Przewodniczący obrad p. Jurczak  na sekretarza obrad wyznaczył najmłodszego radnego p. Wojciecha Woźnego.
 
 
 
Punkt 3.     Przyjęcie porządku obrad I sesji Rady Miasta
 
Radny Senior p. Jurczak –  przypomniał, że proponowany porządek obrad  I sesji Rady Miasta radni otrzymali wraz   z materiałami na sesję.
Następnie poinformował, iż w związku z nową interpretacją Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 listopada br.  cyt. „Państwowa Komisja Wyborcza wyraża jednocześnie opinię, iż zgodnie z brzmieniem art. 29a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, sesja na której wójt złożyć ma ślubowanie powinna zostać zwołana przez przewodniczącego rady nowej kadencji”  należy    z proponowanego porządku obrad wykreślić punkt  7 „Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta”.  Poinformował, że  sesja na której Burmistrz Miasta złoży ślubowanie zostanie zwołana na dzień 6 grudnia br.
 
W związku z brakiem innych propozycji zmian do przedstawionego projektu porządku obrad poddał pod głosowanie Rady Miasta propozycje wykreślenie punktu 7.
 
             Za wnioskiem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Jurczak stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła przedstawioną propozycję zmiany porządku obrad i przystąpił do jego realizacji.
 
 
 
Punkt 4.     Sprawa wyboru Przewodniczącego Rady Miasta
 
Przewodniczący obrad p. Jurczak poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miasta Chełmna.
 
Radna p. Konowalik – jako kandydata na Przewodniczącego Rady Miasta Chełmna zgłosiła radnego Janusza Błażejewicz (Załącznik nr 2 do protokołu). W uzasadnieniu stwierdziła, że p. Błażejewicz jest radnym od 12 lat, a w poprzedniej kadencji Rady Miasta pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta.
 
Radny p. Błażejewicz – wyraził zgodę na kandydowanie na stanowisko Przewodniczącego Rady Miasta.
 
Radny Senior p. Jurczak – w związku z brakiem innych kandydatur poprosił   o zgłaszanie kandydatów do pracy w  komisji  skrutacyjnej.
 
Radny p. Kordowski – zgłosił radnego p. Lesława Giżyński.
 
Radny p. Giżyński – wyraził zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.
 
Radna p. Konowalik – zgłosiła radnego p. Adama Maćkowskiego.
 
Radny p. Maćkowski – wyraził zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.
 
Radny p. Wrażeń – zgłosił radnego p. Zdzisława Szoka.
 
Radny p. Szok – wyraził zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.
 
Przewodniczący obrad p. Jurczak – poddał pod głosowanie Rady Miasta skład komisji skrutacyjnej powołanej do wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Chełmna.
 
    Za przyjęciem składu komisji skrutacyjnej głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych             i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Jurczak – stwierdził, że Rada Miasta jednogłośnie przyjęła skład komisji skrutacyjnej, a następnie ogłosił przerwę w obradach.
 
 
                                                                                              - Po przerwie –
 
Przewodniczący obrad p. Jurczak – stwierdził, że po przerwie na sali obrad znajduje się 15 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Giżyński po rozdaniu kart do głosowania omówił zasady głosowania.
 
Przewodniczący obrad p. Jurczak – ogłosił przerwę w obradach.
 
 
                                                                                              - Po przerwie –
 
Przewodniczący obrad p. Jurczak – stwierdził, że po przerwie na sali obrad znajduje się 15 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Giżyński – odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej, o treści:
 
„Protokół Komisji Skrutacyjnej
powołanej do wyboru  Przewodniczącego Rady Miasta Chełmna,
podczas obrad I sesji Rady Miasta Chełmna VI kadencji,
w dniu 2 grudnia 2010 r.
 
Komisja Skrutacyjna powołana przez Radę Miasta, w składzie:
1.     Giżyński Lesław             przewodniczący
2.     Maćkowski Adam          członek
3.     Szok Zdzisław                członek
         stwierdza, że jako kandydata na Przewodniczącego Rady Miasta Chełmna, zgłoszono  Radnego Janusza Błażejewicza.
         W wyniku tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdza, co następuje:
                   Na stan 15 radnych, obecnych na sesji jest 15 radnych.
                   W głosowaniu wzięło udział  15 radnych.
                   Głosów ważnych oddano 15,  głosów nieważnych oddano 0 .
 
Radny  Janusz  Błażejewicz  otrzymał   15 ważnie oddanych głosów.
 
Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Miasta VI kadencji wybrany został  Radny Janusz Błażejewicz
                            Podpisy Komisji: /-/, /-/, /-/ - podpisy nieczytelne”
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Przewodniczący obrad p. Jurczak poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1 (Załącznik nr 4 do protokołu).
        Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych  i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Jurczak stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr I/1/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Chełmna. (Załącznik nr  5 do protokołu).
 
 
 
Punkt 5.     Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miasta prowadzenia obrad od Radnego Seniora.
 
Radny senior p. Jurczak - złożył gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miasta   i przekazał dalsze prowadzenie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz – podziękował za zaufanie                     i zadeklarował współpracę zarówno z Burmistrzem Miasta, jak i z wszystkimi radnymi.
 
 
Punkt 6.     Sprawa wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  poprosił o zgłaszanie kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta Chełmna.
 
Radna p. Konowalik – zgłosiła kandydaturę radnego p. Jacka Kordowskiego, który od 16 lat pełnił funkcję radnego miasta Chełmna.  W okresie tym piastował funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  i Turystki. Ponadto, jako Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 wykazał się umiejętnościami w zakresie organizacji i zarządzania. Doświadczenie zdobyte podczas pracy w samorządzie, jak i w pracy zawodowej gwarantuje wywiązanie się z zadań wynikających z pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta.  (Zgłoszenie stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
 
Radny p. Stachewicz – składając gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miasta i wszystkim radnym wyraził zadowolenie z możliwości współpracy na rzecz rozwoju miasta.  Następnie na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta zgłosił kandydaturę radnego p. Waldemara Piotrowskiego.  Dodał, że p. Piotrowski wielokrotnie dowodził zdolności współprzewodniczenia i zarządzania. Jest radnym dwóch poprzednich kadencji, a ponadto pełnił funkcję członka Zarządu Miasta, a w poprzedniej kadencji Przewodniczącego Rady Miasta. Dodał, że radny pełni wiele funkcji społecznych w różnych organizacjach w związku z czym umiejętności zarządzania nie są mu obce. Zawodowo były dyrektor szkoły, który zarządzał dużą  grupą  nauczycieli. Wszystkie te umiejętności wykazują, że radny spełni się, jako Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Chełmna. Dodał, że w myśl wieloletniej tradycji Rady Miasta Chełmna  największy klub obejmował funkcję Przewodniczącego Rady Miasta, a kolejny funkcję Zastępcy.  Reasumując stwierdził, ze dla dobra współpracy radni zechcą przemyśleć decyzję o wyborze Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta. (Zgłoszenie stanowi załącznik nr  7 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna powołana do wyboru Przewodniczącego Rady Miasta pozostała bez zmian.
 
Radny p. Giżyński – wyraził zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.
 
Radny p. Maćkowski – wyraził zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.
 
Radny p. Szok – wyraził zgodę  na pracę w komisji skrutacyjnej.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poddał pod głosowanie Rady Miasta skład komisji skrutacyjnej powołanej do wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta Chełmna.
 
                   Za przyjęciem składu komisji skrutacyjnej głosowało 15 radnych,                                     głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Rada Miasta jednogłośnie przyjęła skład komisji skrutacyjnej, a następnie ogłosił przerwę w obradach.
 
                                                                                              - Po przerwie –
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - stwierdził, że po przerwie na sali obrad znajduje się 15 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Giżyński po rozdaniu kart do głosowania omówił zasady głosowania.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – ogłosił przerwę w obradach.
 
 
                                                                                              - Po przerwie –
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - stwierdził, że po przerwie na sali obrad znajduje się 15 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Giżyński – odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej, o treści:
 
„Protokół Komisji Skrutacyjnej
powołanej do wyboru
Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta Chełmna,
podczas obrad I sesji Rady Miasta Chełmna VI kadencji,
w dniu 2 grudnia 2010 r.
Komisja Skrutacyjna powołana przez Radę Miasta, w składzie:
1.     Giżyński Lesław             przewodniczący
2.     Maćkowski Adam          członek
3.     Szok Zdzisław                członek
         stwierdza, że jako kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta Chełmna, zgłoszono następujących radnych:
1.     Radny Kordowski Jacek
2.     Radny Piotrowski Waldemar
 
         W wyniku tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdza, co następuje:
                   Na stan 15 radnych, obecnych na sesji jest 15 radnych.
                   W głosowaniu wzięło udział  15  radnych.
                   Głosów ważnych oddano 15,  głosów nieważnych oddano 0 .
                  
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość ważnie oddanych głosów:
 
1.     Radny Kordowski  Jacek             -        9 głosów
2.     Radny Piotrowski Waldemar       -        5 głosów
                   (1 osoba wstrzymała się od głosu poprzez nie postawienie znaku              „x”  w żadnej kratce)
Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania Zastępcą Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji wybrany został Radny  Jacek Kordowski
Podpisy Komisji: /-/, /-/, /-/ podpisy nieczytelne”
 
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr  8 do protokołu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – pogratulował nowo wybranemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta wyrażając nadzieję na dobrą współpracę. Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 2 (Załącznik nr 9 do protokołu).
 
                   Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych                                             i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr I/2/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta Chełmna (Załącznik nr  10 do protokołu).
 
 
Punkt 7.     Wolne wnioski i informacje.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz – poinformował, że w dniu  6 grudnia br. odbędzie się kolejna sesja, na której Burmistrz Miasta złoży ślubowanie. Dodał, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radni muszą złożyć oświadczenia majątkowe i w najbliższych dniach otrzymają stosowne druki. Poprosił wszystkich radnych o dokładne przeanalizowanie Statutu Miasta, ponieważ należy przystąpić do jego zmiany.  Zaproponował, aby ewentualne propozycje zmian przekazać do Biura Rady Miasta w terminie do dnia 31 grudnia br.
 
Radny p. Kordowski – podziękował za wybór na Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta, zapewnił że zrobi wszystko, aby Rada Miasta pracowała sprawnie i merytorycznie. Zwracając się do Burmistrza Miasta podziękował w imieniu mieszkańców za szybką reakcję w zakresie wywozu śniegu, zaraz po opadach .
Nawiązując do sprawy wybuchu kuchenek gazowych w Zielonej Górze poprosił Burmistrza Miasta o rozważenie możliwości sprawdzenia reduktorów w ramach zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.
 
Radna p. Boruszewska – zwracając się do mieszkańców miasta w imieniu Komitetu Wyborczego Przyszłość oraz w imieniu Burmistrza Miasta podziękowała wszystkim wyborcom za okazane zaufanie, życzliwość oraz gest dobrej woli, który przyprowadził mieszkańców do urn wyborczych. 
Dodała, że Burmistrz Miasta uzyskał 66,8% głosów i również przyłącza się do podziękowań.
 
Radna p. Konowalik -  w imieniu mieszkańców poprosiła, aby pamiętać o odśnieżaniu ulic kwiatowych.  Następnie poinformowała, że dwie lampy przy ulicy Toruńskiej 31,  nadal nie świecą.
 
Radny p. Dzikowski – nawiązując do sprawy Statutu Miasta przypomniał, że jest kilka zapisów,  które należy doprecyzować. Następnie poprosił o informację, czy sesje będą odbywały się we wtorki, tak jak to było przyjęte poprzednio.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz – odpowiadając przedmówcy poinformował, że sesje będą odbywały się we wtorki, a obecnie zwołanie sesji wynika z ustaw związanych z ogłoszeniem wyników wyborów.
 
Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – pogratulował nowo wybranym władzą Rady Miasta.  Odpowiadając radnej p. Konowalik wyjaśnił, że podczas akcji zimowej nie wszystkie ulice mogą być odśnieżone jednocześnie, miasto musiało pomóc na drodze 550, aby była przejezdna.  Nawiązując do sprawy nieczynnych lamp poinformował, ze czterokrotnie były zgłaszane do Zakładu Energetycznego. Dodał, że do usuwania awarii została powołana Spółka w Grudziądzu.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśniając sprawę terminów zwołania sesji poinformował, że zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej ślubowanie Burmistrza Miasta  powinno  być złożone na sesji zwołanej przez nowo wybranego Przewodniczącego Rady Miasta.
Pogratulował nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miasta i Jego Zastępcy oraz zadeklarował, że współpraca będzie właściwa. Pogratulował  także wyboru wszystkim radnym, życząc miłej, owocnej i spokojnej kadencji.
 
 
 
 
Punkt  8.    Zakończenie.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zakończył obrady I sesji Rady Miasta Chełmna, dziękując obecnym za udział.
 
 
 
 
Protokołowała                                                             Przewodniczył
 
(M. Westfalewska)                                              (J. Jurczak), (J. Błażejewicz)
 

Wytworzył: M. Westfalewska (5 stycznia 2012)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (5 stycznia 2012, 11:57:24)

Ostatnia zmiana: Marzanna Westfalewska (13 marca 2012, 13:14:28)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1315

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij