Prot. z XLIV sesji RM


Protokół Nr XLIV/2009
z   XLIV  sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia  22 grudnia  2009 roku
 
Sesja odbyła się w dniu   22 grudnia  2009 r. i trwała od godz. 13.00 do godz.
 
                                                           Na ogólną ilość  21 radnych obecnych na sesji
                                                           było   radnych  21 , co stanowi  100%
 
                                                           Nieobecnych usprawiedliwionych     -  0
                                                           Nieobecnych nieusprawiedliwionych -  0
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
                                                                      
1. Otwarcie
                                    - stwierdzenie quorum
 
2.  Przyjęcie porządku obrad XLIV sesji Rady Miasta Chełmna
                                      - przegłosowanie poprawek
 
 3.  Sprawa uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miasta Chełmna
      na lata 2009-2013
 
 4.  Sprawa  wydatków budżetu miasta, które w 2009 r. nie wygasają z upływem roku
      budżetowego.
 
 5. Sprawa uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok
 
-          odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
-          zreferowanie przez Burmistrza Miasta planu dochodów i wydatków oraz przedstawienie  
            części opisowej budżetu wykonanej dla planowanych zadań rzeczowych,
-          odczytanie opinii komisji Rady Miasta , w tym Komisji Budżetu, klubów radnych oraz
            radnych                                                     
-          odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół w Toruniu,
-          dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
-          przyjęcie uchwały
 
6. Interpelacje Radnych                                                  
 
7.  Wolne wnioski i informacje                                        
 
8 . Zakończenie                                                                
 
 
 
Ad. 1.Otwarcie
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – otworzył obrady XLIV  sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego Janusza Błażejewicza
 
-stwierdzenie quorum
 

Przewodniczący obrad p. Piotrowsk
i –  stwierdził, że na sali obrad obecnych  jest                   21  radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad XLIV sesji Rady Miasta Chełmna
 
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem propozycji zmian do zaproponowanego porządku obrad, stwierdził, że porządek XLIV sesji Rady Miasta
uznaje za przyjęty.
 
 
Ad. 3.  Sprawa uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miasta
            Chełmna na lata 2009-2013
 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 1                    ( stanowi załącznik nr 2 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 3 do protokołu ) Następnie zgłosił autokorektę do projektu uchwał    ( załączniki nr 4 i 5 do protokołu )  Poprosił o przyjęcie uchwały.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski- odczytał opinię Klubu Radnych „Twoje Chełmno 2001”     ( stanowi załącznik nr   6 do protokołu )
 
Radny p. Ziemecki – zwrócił uwagę, że  krótko przed sesją Radni otrzymali dodatkowe załączniki do projektu uchwały zawarte w dwóch tabelach, gdzie budownictwo mieszkaniowe zawarte jest w drugiej tabeli , co oznacza , że zadanie to ponownie zostaje przesunięte           w czasie do realizacji, aż po roku 2013. Następnie podzielił się z zebranymi swoimi obawami odnośnie budownictwa socjalnego, a mianowicie w projekcie budżetu zawarta jest potężna kwota na dodatki mieszkaniowe, z czego większość jest przekazywana na rzecz mieszkańców zamieszkujących w budynkach prywatnych. Zdaniem mówcy gospodarka zasobami mieszkaniowymi winna się opierać  na zabezpieczeniu 100% lokali socjalnych i takiej ilości mieszkań komunalnych, aby uniknąć dużych dopłat do mieszkań  znajdujących się                  w budynkach prywatnych. Zwrócił uwagę, że obecnie aby utrzymać substancję mieszkaniową gmina  ma środki z tytułu czynszów z lokali użytkowych administrowanych  przez Ojar. Stwierdził, że istnieje obawa , iż dojdzie do sprzedaży lokali użytkowych celem wykorzystania środków z tego tytułu na inwestycje. Skutkiem tego będzie  konieczność podniesienia wysokości  czynszów , a co za tym idzie wzrosną również dodatki mieszkaniowe. Podkreślił, że w projekcie budżetu zapisano, iż MOPS najprawdopodobniej zwrócił się o zwiększenie środków na dodatki mieszkaniowe. Oznacza to, że nie budowanie mieszkań socjalnych przyczyni się do wydawania większych środków  na dodatki mieszkaniowe. Mając na uwadze powyższe zasugerował ujęcie budownictwa mieszkaniowego do tabeli pierwszej. W dalszej części wypowiedzi zwrócił uwagę, że w tabeli pierwszej wpisano zadanie pn. wykonanie nakładek nawierzchni dróg  i budowa nowych   nawierzchni asfaltowych na terenie miasta, gdzie wpisano wyłącznie ul. Ustronie, brakuje ulic: Wybudowanie, Dworzyska, Wiklinowa. Następnie, mimo, iż Burmistrz Miasta zapewnia, że na zadania zawarte w pierwszej tabelki będą środki, w związku
z brakiem podpisu skarbnika miasta zarówno na projekcie uchwały jak i na załącznikach, poprosił   o zapewnienie Pani skarbnik , że środki będą. Wracając do sprawy budownictwa mieszkaniowego zaproponował, aby w jak najbliższym czasie rozpocząć to zadanie.
 
Radny p. Wrażeń -  stwierdził,  cyt, „ Panie Przewodniczący Wysoka Rado . Ja tak się bardzo zastanawiam co to jest to WPI. Bo mieszkańcy oczekują,  tak jak tu przedmówca powiedział z Wybudowania, Dworzyska i  inne ulice gruntowe, bez żadnych nakładek, bez niczego. 26 maja  w tym roku  przyjęliśmy  takie sprawozdanie, nie sprawozdanie, co komisja wypracowała, protokóły takie. I tam się znalazło takie zadanie dodatkow- przebudowa drogi pod cele dworca. Cały czas jak pracowałem w tych komisjach przy wieloletnim planie -  był dworzec, nie było przebudowy drogi. Została wpisana w jakiś dziwny sposób, a niektóre zadania zostały wręcz przesunięte. By należało wrócić trochę do historii WPI i  w ogóle całego funkcjonowania tego urzędu. W 2002 roku odchodzący Burmistrz z zastępcą i z  Radą  wprowadził do Wieloletniego Planu takie zadanie jak budowa dróg Kolonia Wilsona, Prosta, Zakole, Ustronie. I Rada konsekwentnie to robiła do roku 2009, gdzie zostało tylko małe zadanie i zostało ono wyrzucone. W miejsce tego zadania dopisaliśmy zadanie przebudowa drogi 550 , gdzie kosztowała  600 tys.zł. Brak  stanowczości i konsekwencji w realizacji zadań zaczętych. Pochwalam tamten zarząd, tamtego Burmistrza , że takie coś  zrobił i dążyliśmy wspólnie do realizacji tego. Dlaczego teraz Ustronie wyrzucone na dalszy jakiś tam plan, a wprowadzamy dodatkowe zadanie, przykładowo budowa MOPS-u. W tym jeszcze się pokazuje jednostka wojskowa. Przepraszam –  byłem, chodziłem na te spotkania i przy pracy tych zespołów uczestniczyłem i mówiłem o jednostce wojskowej, w razie wykupu , żeby jakieś pieniążki zagwarantować, ale o budownictwie dla potrzeb MOPS-u nic nie słyszałem. Są protokóły, były głosowania pod poszczególne zdania, czternastu jednogłośnie, tam iluś się wstrzymało . Nie rozumiem tego dlaczego nie możemy tak,  jak żeśmy  śmiało otwarcie tamten zarząd i tamten burmistrz powiedział wprowadzamy te zadania i realizujemy i mieszkańcy cierpliwie od stu lat czekali i się doczekali, ale w pewnym  momencie zostali wymanewrowani z ulicą  Ustronie, a należy to skończyć i podjąć w tym wieloletnim polanie następne działania. Jakie mamy duże osiedla, nieutwardzone ulice, stanowczo powiedzieć, że w tym i tym roku robimy ten odcinek i ten odcinek. My nic nie robimy w tym kierunku, Dziękuję „
 
Radny p. Błażejewicz -  nawiązując do wypowiedzi przedmówcy zwrócił uwagę, że  w tabelach , jakie radni otrzymali, Ustronie jest zadaniem priorytetowym, natomiast MOPS  w drugiej kolejności, w momencie, gdy znajdą się środki. Przypomniał, że zadanie to  zostało wprowadzone podczas przyjmowania WPI na wniosek radnej Neumann. W dalszej części  wypowiedzi zwrócił uwagę na pewną nieścisłość, a mianowicie w projekcie uchwały jest zapis, iż przyjmuje się Wieloletni Plan Inwestycyjny na  lata 2009-2013, tymczasem  w załączniku, który radni otrzymali zapisano, że zadania do realizacji w latach 2010-2015, natomiast źródła finansowania zadań w latach 2008-2013.Zasugerował nie wpisywanie dat przy źródłach finansowania. Poprosił o wyjaśnienie tych rozbieżności.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski -  wyjaśnił, że WPI uchwala się na kilka lat, w związku               z czym zaproponował pozostawienie  dat 2009-2013, natomiast zadania już rozpoczęte – ochrona dziedzictwa i rewitalizacja obszarów miejskich kończą się w 2015 roku.
 
Radny p. Wrażeń -  stwierdził cyt. „ ja wiem , że jest Ustronie, tylko jak wytłumaczyć, że             w ciągu realizacji zadania od razu przesuwamy i wprowadzamy inne zadanie za  600 tysięcy . Ja wiem, że to zadanie jest potrzebne, przebudowa tej drogi do dworca, tylko proszę mi wytłumaczyć dlaczego inwestycja, która była zapoczątkowana przez tamten zarządu i tamtego burmistrza nie jest realizowana do końca, chociaż po małych kawałkach, ale powinna być realizowana. Ja wiem, że ona jest tu w tym, tylko nie jest określona, tylko w 2013, tylko tu chodzi o to, że powinno być w jakiś sposób realizowane, sukcesywnie, a nie dwa lata robimy przerwy i  jakieś nowe zadanie wprowadzamy. Bardzo dobrze, że wprowadzamy. Mamy na to środki.  Jak żeśmy mieli środki na przebudowę drogi pod potrzeby dworca, bardzo dobrze, ale powinniśmy też zadania rozpoczęte realizować".
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wracając do wypowiedzi przedmówcy, iż radni w maju podejmowali Uchwałę zatwierdzającą WPI stwierdził, że jest to ten sam Wieloletni Plan Inwestycyjny, zostały jedynie poprawione niektóre kwoty i zostało to podzielone na dwie tabelki. Dodał, ze realizuje wyłącznie zadania zawarte w WPI, chociaż jak wcześniej stwierdził Radny Błażejewicz zrobił się z tego planu swoisty koncert życzeń.
 
Radny p. Giżyński – przypomniał, że w dalszym ciągu oczekuje na dwie odpowiedzi – pierwszą od Pani Skarbnik, czy będą środki na realizację,  drugą od Pana Burmistrza na temat budownictwa socjalnego.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska -  stwierdziła, że podobnie jak poprzednio również  teraz nie podpisała Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, ponieważ  mówczynię obowiązuje trzyletni okres, to znaczy to, co jest załącznikiem do projektu budżetu, który niebawem radni będą uchwalać i to musi być spójne, chyba ,że radni zmienia załącznik w budżecie na 2010-2012, 
a jeśli nie, to takie same zapisy winny być w Planie Wieloletnim, Dodała, że od radnych zależy w jaki sposób zostaną ustalone priorytety, co będzie realizowane.
 
Radny p. Jurczak -  stwierdził, że tak naprawdę radny Wrażeń sam sobie odpowiedział na pytanie,  skoro rozumie, że w musi być pobudowany dworzec, wykonane stanowiska podjazdowe poza ulicą. Wracając do wypowiedzi radnego Ziemeckiego zwrócił uwagę, że zapis paragrafu 5 w projekcie uchwały daje furtkę i w przypadku pojawienia się możliwości finansowych,  można przesunąć zadania z listy rezerwowej na listę priorytetową.
Stwierdził, że należy zaufać Burmistrzowi, iż w przypadku pozyskania środków  zadanie budownictwa socjalnego będzie realizowane, a radni mogą zaproponować wprowadzenie takiej zmiany w WPI, poprosił Burmistrza o ustosunkowanie się do powyższego.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski -  stwierdził, że można odnieść wrażenie iż wszyscy są zdziwieni nie rozpoczęciem budownictwa komunalnego. Poinformował, że przedstawi radnym propozycję dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę, które to miasto może uzyskać dopiero wówczas, gdy starostwo wyda gminie odstępstwo od ministra infrastruktury odnośnie odsunięcia się od sąsiadującej działki. Do tego czasu, zdaniem mówcy rozważanie  kiedy budownictwo się rozpocznie nie ma sensu. Powtórzył, że miasto nie posiada pozwolenia na budowę budynku,  na który posiada dokumentację , aby takie pozwolenie uzyskać, w pierwszej kolejności trzeba uzyskać odstępstwo , od ministra infrastruktury. Uprzedzając kolejne pytania poinformował,  że wiedział, iż  zgodnie z prawem budowlanym nie wolno przesuwać się do działki na  odległość półtora metra, niemniej chodziło o to, aby 12 mieszkań, które można tam wybudować dodatkowo w przypadku nie odsuwania się na te odległość byłoby z pożytkiem dla miasta znajdującego się w trudnej sytuacji mieszkaniowej
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski - w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów  poddał pod głosowanie projekt uchwały  w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 19   radnych,  głosów  przeciwnych nie było radnych,  2   radnych wstrzymało się od głosu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr XLIV/248/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miasta Chełmna na lata 2009-2013 została  przez Radę przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 7  do protokołu )
 
 
 
 
 Ad. 4.  Sprawa  wydatków budżetu miasta, które w 2009 r. nie wygasają
               z upływem roku budżetowego.
 
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały  zawarty w druku nr 2                 wraz z załącznikiem ( stanowi załącznik nr 8 i 9   do protokołu ) . Poprosiła o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski- w związku z brakiem chętnych do dyskusji  poddał pod głosowanie projekt uchwały   w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych,  głosów przeciwnych                              i wstrzymujących nie było
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr XLIV/249/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2009 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego została  przez Radę przyjęta  jednogłośnie           ( uchwała stanowi załącznik nr 10   do protokołu )
 
 
 
 
Ad.5. Sprawa uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok
 
 
                                    -         odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz
                                               z uzasadnieniem,
 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały ( stanowi załącznik nr 11  do protokołu )
Następnie zgłosił autopoprawkę  do projektu budżetu ( stanowi załącznik nr 12 do protokołu )
 
 
                          -         zreferowanie przez Burmistrza Miasta planu dochodów    i wydatków
                                            oraz przedstawienie części opisowej budżetu wykonanej dla   
                                            planowanych zadań rzeczowych,
 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski  zreferował plan dochodów i wydatków oraz przedstawił opisową część budżetu  związaną z wykonaniem planowanych zadań rzeczowych.
 
                       -         odczytanie opinii komisji Rady Miasta , w tym Komisji Budżetu, klubów  
                                         radnych oraz radnych,

 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poprosił o odczytanie opinii  Przewodniczącego Komisji Budżetu.
 
Przewodniczący KB p. Wygnański – przedstawił opinie  Komisji Budżetu Rady Miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr 13   do protokołu )
  
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – z upoważnienia  Przewodniczącego przedstawił opinie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr 14  do protokołu )
 
Przewodniczący KP,PP,Z,OSiOŚ p. Jurczak – przedstawił opinie  Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr  15  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – z upoważnienia  Przewodniczącego przedstawił opinie Komisji  Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr 16  do protokołu )
Następnie przedstawił wnioski dotyczące zmian w projekcie budżetu Miasta na 2010 rok złożony przez grupę radnych  ( stanowi załącznik nr 17   do protokołu )
 
                                                          
                            -         odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
                                                 w Bydgoszczy, Zespół w Toruniu,
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej   w Bydgoszczy do projektu budżetu miasta na 2010 rok ( stanowi załącznik nr 18 do protokołu)
Następnie zapoznał zebranych z pismem Rady Rodziców jakie wpłynęło do biura Rady             w sprawie  budowy sakli gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 2 w Chełmnie ( pismo stanowi załącznik nr 19  do protokołu )
 
                            -        dyskusja nad wniesionymi poprawkami
                                               i ich przegłosowanie,
 
Radny p. Ziemecki – odczytał, co następuje:
„ Mamy przyjąć budżet na rok 2010, który jest ostatnim budżetem tej kadencji stąd należałoby wstępnie podsumować ten trzyletni okres jak również przybliżyć skutki wynikające z przyjęcia  przedłożonego radzie projektu budżetu dla przyszłej kadencji . Wprawdzie istnieje możliwość dokonywania  korekt już podjętych uchwał , niemniej jednak w szczególnych  przypadkach jest to niemożliwe. Do takich należy zaliczyć zadania inwestycyjne , z których wykonania rozliczana jest Rada Miasta, gdyż te mieszkańców w szczególności dotyczą i stanowią podstawę  oceny składanych przedwyborczych obietnic. Są to zadania rozpoczęte w 2009 roku , a ich zakończenie nastąpi w latach następnych , analogicznie odnosi się to do roku 2010 , takich przypadków jest niewiele. Na rok budżetowy 2007 pierwotnie przyjęła rada  do realizacji zadania  o wartości 11.655.920 zł , po czym        w trakcie roku dokonano korekty do kwoty 2.513.235 zł. z wykonaniem na kwotę 2.468.275 zł. , co stanowiło 98% wykonania, ale nie o kwoty  pierwotnie przyjętej , lecz po korekcie  , inaczej wykonanie byłoby na poziomie 21,17%. WQ roku budżetowym 2008 początkowo założono realizacje zadań inwestycyjnych  na kwotę 10.271.795 zł., a po korekcie  w ciągu roku zmieniono  do kwoty 9.173.662 zł.  z wykonaniem za kwotę 8.713.822 zł. tj. 94,98% Założenia przyjęte na początku roku były bardziej przewidywalne  aniżeli w roku 2007.    W roku budżetowym 2009 początkowo założono  realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 14.000.345 zł. , a po korekcie  to niespełna 13.000.000 zł. i zapewne zostanie to wykonane., Na rok budżetowy 2010 mamy w planie przeznaczyć na inwestycje 11.170.438 zł. jaka będzie realizacja to czas pokaże . Sumując  w roku 2007 na inwestycje wydano             2.4687.275 zł.
                                                   w roku 2008                                                 8.719.822 zł
                                                  w roku 2009                        13.000.000 zł.                                                                            w roku 2010                        11.170.438 zł.
                                              
Ogółem od 2007 roku i w latach następnych to kwota                       35.352.535 zł.
Najważniejszymi inwestycjami już oddanymi do użytku to :
- budowa ulicy Podgórnej,
-Sieć wodociągowo – kanalizacyjna w różnych częściach miasta,
-Szereg przyszkolnych boisk,
-Przebudowa ulicy Dworcowej z przystosowaniem pod potrzeby dworca autobusowego,
Z rozpoczętych z ich kontynuacją to
- obwodnica południowa Chełmna,
- ochrona zabytków II etap,
A przed nami takie zadania jak
- ochrona zabytków III etap,
Sieć wodociągowo – kanalizacyjna
- rewitalizacja obszarów  miejskich budowa dworca autobusowego.
Znaczna część wydatków na ten cel pochodzi ze środków zewnętrznych,  jak z unii europejskiej i innych źródeł , a własne to ze sprzedaży majątku i niestety w  przeważającej części z zaciąganych kredytów i pożyczek, które zapewne staną się nie lada balastem  dla przyszłej kadencji. Zachodzi pytanie a co z budownictwem mieszkaniowym prócz planowanych ośmiu lokali po adaptacji budynku przy ul. Kamionka  2 w ramach rewitalizacji obszarów miejskich , pod warunkiem iż zadanie zostanie wykonane ,co z budowa dróg np. Dworzyska, Wiklinowa, Wybudowania , nie mówiąc o   innych koniecznych uzbrojeniach terenów stosownie do przyjętego tak niedawno planu zagospodarowania  przestrzennego dla celów mieszkalnictwa i usadowienia podmiotów gospodarczych.. Niewielkim jak na występującą skalę potrzeb remontów bieżących już istniejących dróg publicznych i chodników, modernizacja obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem jeziora Starogrodzkiego ,Wykup i zagospodarowanie terenów po jednostkowych, wymianą rur azbestowych w sieci wodociągowej W wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2009-2013 jesz szereg innych zadań do realizacji na łączną kwotę  86.560.855 zł. poza ytymwkład własny określono kwotą 38.907.730 zł. Pytanie jest następujące czy i w jakiej wielkości miasta stać będzie by  zakładane cele realizować. Doświadczenie pokazuje iż tylko w tej kadencji pojawiły się obietnice np.: budowa lokali mieszkalnych , modernizacja obiektów sportowych   i jak na razie nic z tego nie wyszło. Należy postawić pytanie co jest przeszkodą w rozpoczęciu i zakończeniu inwestycji , odpowiedź jest jedna – brak wystarczających środków na sfinansowanie przedsięwzięć. Obecnie właśnie ze składanych obietnic wyborcom iż wstrzymaliśmy się od kosztochłonnych zadań gdyż gromadzimy środki na wkład własny będziemy dziś rozliczani. A po ilości zrealizowanych zadań  do składanych obietnic wyborca dokona własnej obecny. Przyjmując budżet na rok 2010 i w nim ujęte zadania inwestycyjne na wiele lat zaciągamy kredyt , który niestety będzie wielkim obciążeniem przyszłych budżetów. Stąd należy bardzo uważnie zrewidować  wydatki bieżące, opracować i wdrożyć      w życie program oszczędnościowy  celem wygospodarowania środków w kwocie zabezpieczającej spłatę rat kredytowych i ich obsługę , gdyż dalsze tolerowanie równoważąc dochody    wydatkami bieżącymi może stać się dla miasta  niebezpieczne. Pozyskiwanie środków z majątku  np.: ze sprzedaży  lokali użytkowych jest obecnie niemożliwe  bez zmiany uchwały o zasobach mieszkaniowych , a która           zgodnie z ustawą musi funkcjonować inaczej grozi zapaścią tej dziedziny tak ważnej dla zabezpieczenia minimum najuboższym i nie tylko.                
W wielki skrócie dokonano opisu sytuacji związanej z wprowadzonymi inwestycjami, na które obecnie  stać będzie miasto, jednakże pod pewnymi warunkami, które między innymi wskazała komisja budżetu  opiniując projekt budżetu na 2010rok inaczej mogą stać  się tylko inwestycjami wirtualnymi. Można na koniec  pokusić się os stwierdzenie, iż na wiele lat  blokujemy wprowadzanie innych zadań jeśli nie pozyskamy środków prócz tych obecnie posiadanych  i planowanych a wykazanych w załączniku nr 4 do projektu budżetu  przedstawiającym   prognozę kwoty długu i jego spłaty. Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest drastyczne zmniejszanie się ilości  mieszkańców naszego grodu i nic nam po tym, ze zmniejszy się ilość radnych i powstaną oszczędności. Tłumaczenie, iż znaczna  cześć osiedliła się  w ościennych miastach  ale nadal pracuje w naszym mieście , to jednak beneficjentami  naliczanych subwencji gminie z tytułu podatków  od osób fizycznych są właśnie sąsiednie gminy ze strata dla miasta Chełmna. Zmniejszająca się populacja mieszkańców  to również czynnik odstraszający  potencjalnych inwestorów nie wspominając zapewne  o likwidacji urzędu skarbowego. Gdyż tak niedawno temat ten był poruszony, punktu ZUS itd. Powyższe zjawisko winno ulec przynajmniej zahamowaniu odpływu  ludności z podjęciem stosownych działań  sprzyjających osiedlaniu się w naszym mieście , gdyż dalsza tendencja wypływu ludności stanie się czynnikiem pomniejszającym  dochody miasta nie mówiąc o niebezpiecznym zjawisku jak starzejące się społeczeństwo . Spowoduje to powolna  degradację tak pięknego miasta  a skutki mogą być w przyszłości nie do odrobienia. Postawienie wyłącznie na turystykę jest bardzo ryzykowne  stąd należy poszukiwać  innych rozwiązań sprzyjających inwestorom. Wniosek nasuwa się jeden przed nami jak również kolejnymi radami mozolna praca chcąc realizować planowane inwestycje”.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poprosił mówców o merytoryczne odnoszenie się do tematu projektu budżetu.
 
Radny p. Dzikowski -  stwierdził cyt. „ przedstawiciele koalicji, jakby się zastanawiać, co to jest koalicja , to tych jedenastu partyzantów, którzy podpisali pismo, które Pan Przewodniczący odczytał niedawno. Dla mnie to jest coś w rodzaju piątej kolumny, na tyłach działających jakby. Zaraz wytłumaczę , spróbuję obronić swoją tezę, a mianowicie w czwartek się spotykamy, aby uzgodnić kwestie budżetowe  każdy mógł przedstawiać swoje pomysły, a ta jedenastka spotyka się gdzieś tam,  na innym spotkaniu i ma nowe pomysły. Ja nie mówię, większość z nich może są i dobrymi pomysłami nawet, ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz -  właśnie z tej jedenastki bardzo często słyszeliśmy głosy, że przed samą sesją otrzymujemy jakieś pisma od Pana Burmistrza, czy od Pana Przewodniczącego   i nie są w stanie się z nimi zapoznać. A dzisiaj najważniejsza sesja, która będzie miała reperkusje przez cały następny rok i my mamy czas na zastanowienie się,  jaki? I proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz - mamy na jakie zadania są te przedstawione pomysły, ale z czego zdjąć, mamy tylko cyferki. Ja chciałbym żebyśmy mieli głośno to przedstawione, żeby każdy mógł usłyszeć, co zdejmujemy. Ja tego nie usłyszałem z pisma Pana Przewodniczącego. Dziękuję”
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski -  pouczył przedmówce o używaniu właściwych sformułowań podczas wystąpień. Odnośnie stwierdzenia, że podane są tylko cyfry przypomniał, że wszyscy radni posiadają budżet w którym zawarto co kryje się pod poszczególnymi paragrafami.
 
Radny p. Wrażeń – poprosił o wyjaśnienie „ do wykonania w ramach zadań publicznych – zadanie numer siedem i tam pisze od strony Chełmna, strona prawa” zapytał jak należy to rozumieć czy jadąc do Chełmna strona prawa, czy wyjeżdżając z Chełmna strona prawa
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski -  wyjaśnił, że jadąc z Chełmna od wiaduktu po prawej stronie jest taka jakby odnoga równoległa do Szosy Grudziądzkiej i o tą drogę chodzi.
 
Radna p. Neumann – stwierdził że podpisuje się pod wypowiedzią radnego Dzikowskiego.
W  związku z tym, że wszyscy zostali zaskoczeni wnioskami zaproponowała, przesunięcie tematu pod obrady kolejnej sesji Rady Miasta, aby wcześniej wszyscy radni otrzymali przedmiotowe propozycje na piśmie, których skutki finansowe będą mogły zostać skonsultowane ze Skarbnikiem Miasta.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski -  stwierdził cytuję „ już tyle niepokojących rzeczy pojawiło się w tym wniosku jedenastu radnych, jednak ten pomysł mimo, że padł z ust Pani , która nie  jest w tej jedenastce jest najbardziej groźny.”  Wyjaśnił, że sesję zwołano na dzień 22 grudnia, ponieważ 28 grudnia jest ostatnim dniem , kiedy można złożyć wniosek na 3 etap ochrony dziedzictwa. Ażeby to zrobić musi być uchwała Rady Miasta  z zabezpieczonymi na to środkami. W przypadku przekroczenia terminu miasto odpadnie ze względów formalnych Kontynuując zaproponował ogłoszenie kilkuminutowej przerwy celem zapoznania się     wnioskami. Dodał, że generalnie są to cięcia z urzędu miasta – komputery, strażnicy miejscy itp.
 
Radna p. Neumann stwierdziła cyt. „ wynika z tego , że dziesiątka radnych została postawiona pod ścianą zarówno z jednej jak i z drugiej strony. Dziękuję”
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zwracając się do radnej Neumann zapytał czy był to wniosek, po uzyskaniu odpowiedzi z sali obrad odpowiedzi, że jest to wniosek stwierdził, że musi on zostać przegłosowany.
W związku z powyższym poddał pod głosowanie wniosek radnej Neumann o przeniesienie tematu pod obrady kolejnej sesji.
            Za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, przeciw głosowało 15 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że wniosek nie uzyskał wymaganej większości . Zaprosił zebranych do dalszej dyskusji.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski -  odnośnie stwierdzenia, że dwie strony postawiły radnych pod ścianą przypomniał, że już wcześniej informował, iż  sesja jest przyspieszona, aby mógł zostać złożony wniosek . Kontynuując poinformował, że osobiście również zapoznał się  z wnioskiem dopiero wczoraj, czyli na dzień przed sesją.
 
Radny p. Błażejewicz  - odnośnie zaskoczenia wywołanego wnioskami poinformował, że zostały one złożone w biurze poprzedniego dnia rano, co oznacza, że wszyscy radni mogli się z nimi zapoznać, zwrócił uwagę, ze podobnie jest z wnioskami zawartymi w opiniach Komisji Rady których radni nie otrzymali. Zwracając się do  Radnego Dzikowskiego poinformował,  że zostało zapisane z jakich paragrafów , działów i rozdziałów proponuje się zdjęcia środków.
W związku z informacją Przewodniczącego Rady,  iż za chwilę ogłosi przerwę poinformował, że poprosi Panie z biura Rady o skserowanie tego dokumentu dla wszystkich radnych.
Kontynuując przypomniał, że na czwartkowym spotkaniu  rozmawiano na temat ulicy Śliwowej, Brzoskwiniowej, 22 Stycznia, Łąkowej, remoncie stołówki, zadania te były zawarte w opiniach komisji , jednak nie zostało to przez Burmistrza wprowadzone autopoprawką, ponieważ nie było  na to środków. W związku z tym grupa radnych, aby wprowadzić te zadania znalazła        w budżecie środki na te zadania. Dodał, że szukając dodatkowych środków  grupa radnych  wróciła do tegorocznego budżetu miasta i porównała go z projektem na rok przyszły  i tak:
Dział 750 § 4270 – 80.000 zł.  – urząd miasta zakup usług remontowych , zdjęcie  kwoty 50.000 zł.. W roku ubiegłym na tym  paragrafie znajdowała się kwota ok. 30.000 zł.  , obecnie kwota wzrosła o 50.000 zł. bez wskazania  na co te środki. W związku z powyższym  grupa radnych zaproponowała pozostawienie  środków w tym paragrafie na ubiegłorocznym poziomie.
Dział 754 § 4010 – kwota  wynagrodzenia w straży miejskiej  w tym paragrafie zwiększono kwotę  w stosunku do roku ubiegłego o 70.000 zł. , zdejmując 35.000 zł. zostanie 35.000 zł.. Zdaniem grupy radnych zwiększenie spowodowane jest planowanym monitrorigiem                  i zwiększeniem z tego tytułu etatów, tymczasem zasadniejsze byłoby zrobić to w momencie , gdy rozpocznie działać monitoring z prawdziwego zdarzenia, zwiększy się efektywność straży miejskiej i można zwiększyć dochody i rozważyć możliwość dodatkowego zatrudnienia.
W dalszej części wypowiedzi przypomniał, że od dłuższego czasu radny p. Ziemecki apeluje       o zatrudnienie osób niepełnosprawnych celem, co spowoduje mniejsze kwoty płacone na tzw. PFRON. Zwrócił uwagę, ze monitoring mogłyby obsługiwać osoby niepełnosprawne
Dział 750 § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych –  kwotę 50500 zł. grupa radnych proponuje zmniejszyć do kwoty 30.500 zł uznając, że jest to wystarczająca kwota na te zakupy.
Dział 900 § 4210- zieleń miejska , zakup materiałów i wyposażenia  zwrócił uwagę , ze na tym paragrafie w roku ubiegłym było 106.000 zł., obecnie  proponuje się 156,000, grupa radnych proponuje pozostawienie środków na ubiegłorocznym poziomie
Dział 750 § 4030 – promocja zakup usług pozostałych – w roku ubiegłym na tym paragrafie była kwota 256.000 , w roku bieżącym zwiększono tę kwotę o 50.000 zł. , grupa radnych również w tym paragrafie proponuje pozostawienie środków na poprzednim poziomie
Dział 750 § 6060 – zakup 2 laptopów do biura Rady Miasta  za kwotę 7.500 zł., ostatnio na sesji ustalono, ze ma to być jeden laptop , wobec czego grupa radnych proponuje pozostawienie środków na zakup 1 laptopa w wysokości 3.500 zł.
Dział 750 § 6060 – urząd miasta  zakup komputerów zdjęcie kwoty 10.000
 
Radny p. Jurczak – stwierdził, że  prawidłowe funkcjonowanie miasta  bez koalicji jest niemożliwe, niemniej w ostatnim roku kadencji za późno jest mówić o tym. Zdaniem mówcy gdyby porozumienie koalicyjne zawiązało się na początku kadencji, obecnie nie padałyby zarzuty, że radni są stawiani pod ścianą. Wracając do wypowiedzi przedmówcy nie zgodził się z propozycją zdjęcia środków z wynagrodzeń w straży miejskiej przypominając, że komisja , której przewodniczy niejednokrotnie zwracała się o monitoring. Podkreślił, ze bezpieczeństwa człowieka nie można oceniać środkami finansowymi. Podkreślił, że bezpieczeństwo mieszkańców miasta jest bezcenne. Poparł zatrudnienie do obsługi monitoringu osoby niepełnosprawnej fizycznie. Zaapelował o niezdejmowanie 35.000 zł   z funduszu płacy w straży miejskiej.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – informując, że nie przywykł do komentowania  wypowiedzi radnych, wyraził swoja opinię dotycząca koalicji. Zdaniem mówcy koalicje powinny się zawiązywać i funkcjonować w sejmie czy innych gremiach znacznie wyższych od samorządów. W samorządzie najważniejszy jest zdrowy rozsądek . Dodał cyt. „ nie ważne czy chodnik zbuduje prawica czy lewica, ważne, aby ten chodnik był sensownie zbudowany             i w tym miejscu, gdzie jest potrzebny”
Następnie ogłosił przerwę w obradach

Po przerwie.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 21 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
Radny p. Dzikowski -  w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Jurczaka odnośnie koalicji stwierdził,  że  był zwolennikiem tego, aby wszyscy radni tworzyli jeden klub chełmiński, podobnego zdania był Pan Burmistrz. Odpowiedzią na to posunięcie było zawiązanie przez trzy pozostałe ugrupowania  klubów radnych . Wyraził zadowolenie, że w przyszłej kadencji ma być w mieście tylko 15 radnych stwierdzając, że być może uzdrowi to sytuację.
Wracając do propozycji przedstawionych przez koalicję poparł wniosek o środki na remont stołówki w SP-4, niemniej poprosił o znalezienie innego źródła. Wyjaśnił, że  proponuje się zdjęcie tych środków z promocji, i pozostawienie ich na poprzednim poziomie, tymczasem są to środki na nowe zadanie, które można nazwać w skrócie Pamięć i Tolerancja. Poinformował, że  finansowanie tego zadania miało wyglądać następująco – 50.000 zł. z miasta Chełmna. 50.000 zł. ze Świecia oraz kilkadziesiąt tysięcy z innych źródeł. Planuje się dużą imprezę, zorganizowaną z wielkim rozmachem, co będzie ogromną promocją miasta. Poddał powyższe pod  rozwagę i nie patrzenie na sprawę przez pryzmat mówcy, a na zwracając uwagę na wagę sprawy.
 
Radna p. Neumann – poprosiła o informację jaki jest zakres prac w kuchni w sp-4 Przypomniała, że po to była likwidowana stołówka w tej szkole, aby oszczędzić środki, tymczasem obecnie proponuje się wzrost środków. Kontynuując stwierdziła  cyt. „ punkt 6 mnie zaciekawił, zaniepokoił – retransmisja obrad sesji Rady Miasta. Śmiem przypuszczać, że po prostu te 11  osób chce sobie teraz w ostatnim roku wiadomo robić tutaj reklamę, pokazywać się na forum , sobie robić  za pieniądze miejskie reklamę „
 
Radny p. Giżyński – zwracając się do radnego Jurczaka stwierdził cyt. „ my nie chcemy  zmniejszać środków na bezpieczeństwo, a wprost przeciwnie jeszcze je zwiększyć. Jeżeli wnioski jeszcze z poprzedniej kadencji komisji rewizyjnej, a teraz jeszcze radnego Ziemeckiego dotyczące wykorzystania Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych wreszcie znajdą uznanie w oczach Pana Burmistrza , to na  tę poprawę bezpieczeństwa mielibyśmy dodatkowo 110.456 zł. I tu jest warto o co się bić „
 
Radny p. Błażejewicz – w paragrafie dotyczącym promocji miasta  grupa radnych nie wskazała z jakiego zadania zdjąć środki. Zdaniem mówcy można po raz kolejny przeanalizować w wydziale te wydatki, czy np.: na jednodniową imprezę  taką jak Walentynki należy przeznaczyć aż 70.000 zł., czy wystarczy np.: 50.000 zł.
W dalszej części wypowiedzi  stwierdził, że jeżeli w ubiegłym roku w niektórych paragrafach zwiększało się środki, bo była taka konieczność, to samo można zrobić w roku 2010.
Odnośnie propozycji wznowienia retransmisji obrad sesji stwierdził, że nie chodzi  o robienie sobie kampanii, ponieważ zdaniem mówcy  radni swoją kampanię rozpoczęli już pierwszego dnia tej kadencji i skończą ja razem z końcem kadencji, bez względu na to czy są transmisje czy nie. Poinformował, że mieszkańcy zgłaszali się do radnych z prośba o wznowienie transmisji. Zwrócił uwagę, że osoby starsze nie będą oglądały transmisji w Internecie nawet jeżeli mają do niego dostęp. Ci ludzie chcieliby oglądać sesje na telewizji. Dodał, że to , czy retransmisje będą zależy od tego czy wystarczy zaproponowana przez grupę radnych kwota. Zdaniem mówcy akurat ten wniosek nie jest sprawą priorytetową dla miasta, a jedynie spełnienie prośby mieszkańców.
 
Sekretarz Miasta p. Syta – stwierdziła, że postara się przybliżyć radnych sprawę PFRON-u. Zwróciła uwagę, że nie jest to takie proste , że np.; przy zatrudnieniu dwóch niepełnosprawnych miasto załatwi sprawę składek odprowadzonych do PFRON-u. Liczy się do tego wszystkich zatrudnionych w urzędzie pracowników, których obecnie jest ponad 100, plus pracowników zatrudnionych w robotach publicznych i od  tego należy wyliczyć procentową ilość zatrudnienia niepełnosprawnych. Jeśli ta ilość nie będzie odpowiednia składki i tak muszą być odprowadzane. Ponadto zwróciła uwagę na bardzo delikatną sprawę, a mianowicie niepełnosprawność, to bardzo szerokie pojęcie-  szacuje się , że 50% jest to niepełnosprawność ruchowa drugie  50 %  stanowią osoby niepełnosprawne intelektualnie. Nie wolno dyskryminować zarówno osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych, nie można ogłosić konkursu na stanowisko tylko i wyłącznie dla  osoby niepełnosprawnej i do tego fizycznie niepełnosprawnej Poza tym osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pracują siedem godzin dziennie, mają dwa tygodnie dodatkowego urlopu rehabilitacyjnego, więc nie wiadomo, czy dwie osoby starczyłyby na obsługę monitoringu. Dodała, że ponadto będą musiały zostać dostosowane stanowiska, na co PFRON tylko     w niektórych przypadkach daje środki. Kontynuując jako przykład podała osobę niedowidzącą, informując , że  komputery są tak przystosowane i  można powiększyć ekran tym samym dostosowując stanowisko pracy bezkosztowo, natomiast, jeżeli to będzie niepełnosprawność wymagająca specjalnego stanowiska pracy, odpowiedniego krzesła, potrzebująca przerw, ponieważ nie może znajdować się zbyt długo w wymuszonej pozycji, to wcale nie jest proste.
 
Radny p. Wygnański -  wracając to sprawy retransmisji stwierdził, że jest to nietrafiony pomysł, ponieważ skoro pieniądze w budżecie miasta pochodzą od wszystkich podatników   z podatków, to dlaczego mieszkańcy ulicy np.: Podgórnej mają fundować transmisję sesji mieszkańcom  np.: osiedla Kopernika, którzy mają dostęp do tej telewizji. Zdaniem mówcy to jest wbrew konstytucji. Zapytał czy  to są mieszkańcy rodzin patologicznych, że należy ich wspomóc. Poinformował, że nie rozumie tego. Z cała stanowczością stwierdził, że są to pieniądze podatników i należy kierować się zasadami sprawiedliwości,  nie mogą tylko wybrańcy korzystać z transmisji. W dalszej części wypowiedzi  stwierdził cyt. „  chciałem się odnieść do wniosków tzw. koalicji już w skrócie mówiąc. Otóż  długo dyskutowaliśmy na temat budżetu w komisjach wszyscy. Nie padały takowe wnioski. Nie było czasu ich przeanalizować. Oczywiście ja jestem za tym, uważam, że te wszystkie wnioski są trafione i należy je zrealizować, ale nie było okazji porozmawiać nad tematami takimi jak na przykład co się stanie  z zadaniami wykreślonymi z  tego powodu. Czy był czas na analizę tego?  Nie było, bo wczoraj  wpłynęły te wnioski, ja je dzisiaj usłyszałem.
Chciałbym mieć czas na analizę, porozmawianie z ludźmi, którzy są odpowiedzialni za realizowanie zadań, które są wykreślone, czego oni nie zorganizują, bo podejrzewam, że to będzie  dezorganizacja prac, bądź wręcz uniemożliwienie prac równie ważnych. Czy ważniejszych,? nie wiem, bo nie znam opinii i już nie poznam,  bo dzisiejsza sesja nie jest miejscem na to, żeby rozważać i analizować wszystkie starty jakie przyniesie zdjęcie środków z tych paragrafów, które są wymienione we wniosku, który usłyszeliśmy. Poza tym , jako przewodniczący komisji budżetu zaprosiłem wszystkich radnych na zebranie  czwartkowe   w zeszłym tygodniu gdzie było miejsce i czas na porozmawianie, było miejsce i czas na  analizę wszelkich uwag, wszelkich wniosków, a ja tych wniosków nie słyszałem. Czyżby to dlatego, żeby nie było czasu na analizę, żeby te wnioski się stały jakąś kampania wyborczą. Nie wiem, nie znam przyczyn. Cały czas powtarzam, że nie neguję tych wniosków, bo są wszystkie potrzebne. To jest tak jak w przypowieści o sznurze z węzłem    i każdy ciągnie  za jego koniec i myśli ze się rozwiąże. Musi ktoś ustąpić, musi ktoś puścić ten węzeł. Ja proponuję, żeby zarząd miasta tu Burmistrz w miarę oszczędności, w miarę napływu środków finansowych, może w jakiś zwiększeniach dochodów realizował te wnioski    w pierwszej kolejności, ale teraz proponuję odpuścić dlatego, że nie wiemy jaką szkodę czynimy tym wszystkim zadaniom skreślonym tym bardziej, że niejednokrotnie  Pan Burmistrz też  odpuszczał radnym, że się ucieknę do roku wstecz. Nie chcę, nie chciałem o tym wspominać, ale jednak obietnice przedwyborcze, czy ugrupowania „Przyszłość”, czy któregoś   z państwa ugrupowań – pierwsza budownictwo komunalne dlaczego legło, dlatego, że weszło inne zadanie- obwodnica. Burmistrz ustąpił Proponuję, żebyście też ustąpili”
 
Radny p. Wrażeń -  odnośnie wypowiedzi Pani Sekretarz stwierdził, że  wymieniła wyłącznie negatywne sprawy dodał cyt. „ taki FAM nie patrzy, że siedem dni urlopu. Na badania wysyła i zatrudnia ludzi. Inne firmy też zatrudniają. Może byśmy, może ktoś by powiedział o zaletach, jak tu radny Ziemecki mówi są zalety. Spróbujmy. Mówimy o święcie tolerancji. Nie tak  dawno żeśmy hucznie obchodzili, a czy ta tabliczka  już wisi,. Była zmiana parku, budżety, korekty robione, cuda, a nie mamy na tabliczkę”
W dalszej części wypowiedzi poprosił o wyjaśnienie  wystąpienia jednego z przedmówców. Stwierdził, że sformułowanie piąta kolumna jest obraźliwe, szczególnie dla mieszkańców Chełmna.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że już pouczył radnego, iż nie należy używać takich sformułowań , który przyjął ją do wiadomości. Dodał, że nie czas w tej chwili na polemikę.
 
Radny p. Janowski – w odniesieniu do dyskusji  dotyczącej faktu, że niektórzy radni nie mieli możliwości zapoznania się z wnioskami grupy radnych stwierdził cyt.” Należy się chyba podziękowanie Pani redaktor. Bo Pani redaktor przygotowana była bardzo dobrze. Pani redaktor zdążyła się przygotować, ta jednak miała informację. Radni nie mieli. Ubolewam nad tymi radnymi, którzy nie  mieli. Chciałem się również odnieść do punktu – retransmisja obrad , ja byłem zdecydowanym przeciwnikiem jeszcze rok temu faktycznie. Pani redaktor mi to przypomniała, pokazała nawet wydruk, co ja wtedy powiedziałem, to znaczy, że była przygotowana. Dziwię się , że inni radni nie byli przygotowani. Dlaczego ja dziś jestem za retransmisją, a powiem Wam, powiem chociażby dlatego – ostatni przykład parkometru. Bo dziś mamy tylko informację z gazet, które się ukazują.
Jedna pisze ciągle , że jakiś tam radny  dostał w prezencie komórkę , inny radny komórki nie ma, a druga znowu nie pisze obiektywnie , moim zdaniem.
Przypomniał propozycję Komisji Budżetu dotyczący parkomatów, kiedy  cyt. „blady strach padł na burmistrzów, którzy wszystko zrobili aby to nie weszło, żeby po prostu to było przegłosowane negatywnie. Sprowadzili tutaj Panie parkingowe i grupa koalicji Pana Burmistrza głosowała przeciw i do tego jeszcze kilku radnych”
            Na upomnienie Przewodniczącego obrad , aby wrócił do sprawy budżetu, stwierdził, że  właśnie o tym mówi. Kontynuując dodał cyt. „ a faktycznie jak burmistrzowie  zmienili zdanie, to sprawa przyszła. Ja wiem o tym, że radni decydują, ale Burmistrz i jego zastępca mają niestety duży wpływ na radnych. Chciałem powiedzieć, że będę głosował przeciwko temu budżetowi, dlatego, że było spotkanie faktycznie, ale co z tego , że było spotkanie jak na tym spotkaniu i tak prym wiódł burmistrz i jego ugrupowanie, gdzie nie słuchali żadnych innych  racji, gdzie uważali, że ich racje są najlepsze. Budżet jest źle skonstruowany od samego początku, 63% wydajemy na dwa zadania. I jest to dla mnie nie do przyjęcia dlatego, ze na przykład boiska za półtora miliona, sztucznej nawierzchni na boisku bocznym nie możemy zbudować. Na to nas nie stać . I w czwartek burmistrz nam powiedział, ze dopiero po 2015 będzie budowane i to jest dla mnie całkowicie nie do przyjęcia. A sprawa budynku komunalnego również nie mogę zrozumieć dlaczego nie budujemy tego budynku i dlaczego Pan Burmistrz się uparł, żeby w taki  miejscu go budować, gdzie są kłopoty z budowaniem, gdzie wpierw trzeba było okna zamurować, teraz sie okazuje , że za blisko drugiego budynku, przecież mamy tyle innych miejsc,  gdzie grunt jest przygotowany i tylko należałoby załatwić pozwolenie na budowę. Również tego nie robimy. Wydatki urzędu miasta -wzrost o pół miliona, a na likwidację azbestu tylko 45 tysięcy. Ja wiem czas jest daleki. Może władza myśli, że nie będzie dalej rządziła, że to będzie problem innych. Myślę, że trzeba, podejść poważnie do azbestu i nie 45 a przynajmniej 100 tysięcy powinno być. Jeszcze jedna sprawa, już nie do budżetu, ale muszę o tym powiedzieć , bo inni powiedzieli, to i ja powiem. Uwaga do Pana Przewodniczącego -  Pan przewodniczący wybiórczo czyta nam pisma. Dlatego ja proszę żeby  albo czytamy wszystkie pisma, albo czytamy tylko niektóre pisma. Bo niektóre dostajemy wiadomość, że leży w biurze  Rady, proszę się z nim zapoznać, a dzisiaj pismo ze szkoły podstawowej nr 2 zostało odczytane w całości. Dlaczego nie zostało odczytane pismo odnośnie bocznego boiska, odnośnie rur azbestowych. Jeżeli dostajemy wiadomość, ze leży w biurze rady, to proszę, żebyśmy wszystkie pisma w ten sposób. A jak czytamy, to czytajmy wszystkie.”
 
Przewodniczący  obrad p. Piotrowski  - odpowiadając radnemu poinformował, że było zbyt mało czasu aby rani mogli się zapoznać z pismem mogącym mieć wpływ na kształt budżetu. Dodał, ze radni są zawsze informowani o wpływającej korespondencji, niektórych pism, szczególnie bardzo obszernych nie odczytuje na sesji, aby nie przedłużać czasu trwania obrad. Dodał, że o ile padnie taki wniosek będzie odczytywał wszystkie pisma, również te bardzo obszerne.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zwracając się do Przewodniczącego zaproponował nie odczytywanie wszystkich pism a jedynie informowanie, że ich treść znajduje się do wglądu 
w biurze rady, tak jak było to praktykowane dotychczas, co znacznie usprawni przebieg sesji  i skróci czas ich trwania.
Odnośnie wypowiedzi radnego Janowskiego stwierdził, że dowiedział się z niej nie tylko, że ma wpływ na radnych , ale również na prasę. Zaproponował dopieranie odpowiednich słów podczas wypowiedzi sugerując, że takie insynuacje mogą znaleźć swój epilog w sądzie.
Jeśli chodzi o zarzut, ze  63% dochodów wydawana jest na kontynuację zadań, zwrócił uwagę, że  wszyscy radni decydowali o inwestycjach wiedząc jakie to będą koszty. Jeśli chodzi
o budownictwo komunalne, przypomniał, że wcześniej mówca wspólnie z Radnymi podjął decyzję o zleceniu wykonania projektu  budynku na ul. Kościelnej. Podkreślił, że jako gospodarz tego miasta  nie może pozwolić, aby już wykonana dokumentacja poszła do kosza, a powinna zostać spożytkowana. Odnośnie azbestu stwierdził, że kwota zarezerwowana           w budżecie na to zadanie jest wystarczająca, jeśli okaże się za mała, wówczas mówca zwróci się do Rady o jej zwiększenie, niemniej bukowanie  100.000 zł wiedząc, że środki nie zostaną spożytkowane jest bezzasadne.
 
Radna p. Neumann – wyraziła zdziwienie, że nikt z grupy jedenastu radnych nie potrafi wyjaśnić jaki jest zakres prac w  stołówce  przy SP-4
 
Radna p. Lenartowska – Gostkowska – w związku ze złożonymi wnioskami jakie wpłynęły od grupy radnych, poprosiła,  aby kierownicy poszczególnych wydziałów, których  będą dotyczyły cięcia wyjaśnili , w jaki sposób będą one funkcjonowały.
 
Inspektor d.s. utrzymania  i  konserwacji zieleni UM p. Szymańska -  stwierdziła, że zmniejszenie o 1/3 wydatków na utrzymanie zieleni jest zbyt duże. Poinformowała, że zaplanowano szereg  zadań podnoszących atrakcyjność chełmińskich parków, zieleńców  i skwerów,  aby zachować dotychczasowy poziom utrzymania zieleni. Stwierdziła, że  w przypadku zmniejszenia środków stanie przed trudnym wyborem, co zrobić, z  czego zrezygnować – nie sadzić dywanów kwiatowych, nie kosić trawy, czy rzadziej ją kosić. Zwróciła uwagę, że cokolwiek zrobi odbije się to negatywnie na wizerunku miasta.
Po ograniczeniu środków zmniejszy się częstotliwość sprzątania , co spowoduje powstawania większej ilość tzw. dzikich wysypisk. Nie skoszenie trawy, przy osiągnięciu 15 do 20 cm wysokości spowoduje to jej wykłoszenie, zdaniem mówczyni nie będzie to atrakcyjny widok na Plantach, czy  kwietnikach.  W dalszej części wypowiedzi przypomniała, że mimo, iż na początku 2008 roku zaplanowano dla zieleni miejskiej środki w wysokości 100.000 zł., pod koniec roku  jednak dokonano przesunięć i rok zamknął się wydatkami kwocie 143.000 zł.
W roku 2009 rok zakończył się z wydatkami 169.000 zł. Zwróciła uwagę jak drastycznie rosną koszty jako przykład podała, że w 2008 roku tona węgla kosztowała 341 zł., w 2009  już 559 zł..
 
Sekretarz Miasta p. Syta – wracając do sprawy zatrudniania osób niepełnosprawnych                w urzędzie stwierdziła , że nie jest temu przeciwna, wprost przeciwnie. W poprzedniej swojej wypowiedzi zamierzała jedynie wyjaśnić mechanizm, który nawet poprzez zatrudnienie pięciu osób niepełnosprawnych na co pozwala kwota 100.000 zł.  nie załatwi sprawy, ponieważ do procentu dolicza się również pracowników interwencyjnych. Po raz kolejny stwierdziła, że jest za umożliwieniem zatrudnienia osobom niepełnosprawnym, aby mogli się realizować skoro już zostali pokrzywdzeni przez los.
 Jeśli chodzi o środki , które proponuje się zdjąć wyjaśniła, co następuje:
- ściągnięcie środków  z zakupu usług remontowych w kwocie 50.000 zł. - w tym paragrafie  ok. 40.000 zł., jest przeznaczone na  wykonywanie bieżących remontów,  napraw, awarii. Zwróciła uwagę, że budynek , w którym mieści się urząd miasta jest bardzo stary, często zdarzają się awarie centralnego ogrzewania: pękają kaloryfery, rury doprowadzające wodę do grzejników są bardzo stare, miejscami przerdzewiałe. W ubiegłym roku wymieniono częściowo dach, ponieważ dachówki również są bardzo stare i podczas opadów dach przeciekał. Ponadto potrzebne są środki np.: na gaśnice. . Dodała, że również w tym paragrafie zaplanowano wykonanie remontów, np.: postawienie ścianki w straży miejskiej , miała być do połowy oszklona, przy użyciu bezpiecznego, przezroczystego  szkła wykonana profesjonalnie, gdzie powstanie studio monitoringu, koszt wykonania takiej ścianki to ok. 10.000 zł.. Zaplanowano również wykonanie takiej ścianki w Wydziale Spraw Obywatelskich, wyjaśniła, że dokumenty związane z dowodami osobistymi są bardzo stare         i obecnie  stwarzają już zagrożenie  dla  pracownikach. Rozwijają się tam różnego rodzaju roztocza, pleśnie, w  taki pomieszczeniu nie powinno się dłużej przebywać, a obecnie jest tam normalne stanowisko pracy. Ponadto zaplanowano wykonanie podłogi w Referacie Oświaty, poinformowała, że są tam bardzo wygięte legary, co powoduje  że pracownik siedząc przy biurku zjeżdża razem z fotelem. Oznacza to, że nie można wykonać prostej  naprawy podłogi, a należy ją wypoziomować i doprowadzić do takiego stanu, aby była bezpieczna. Wyjaśniła, że w przypadku zdjęcia środków tych zadań z zakresu  usług remontowych nie uda się zrealizować.
Kontynuując stwierdziła, że znacznie gorzej przedstawia się  propozycja zdjęcia środków             z zakupu usług i akcesoriów komputerowych, w tym programów. Przypomniała , że w roku bieżącym w tym paragrafie była taka sama kwota na to zadanie. Dodała, że 17.000 zł. potrzeba  na zakup  rzeczy niezbędnych do usprawnienia sieci, ok. 9.000 zł będą kosztowały nowe UPS bądź baterie do starych, ponieważ większość z nich została  zakupiona w latach dziewięćdziesiątych i w tej chwili jest już zużyta ok. 1500 zł. potrzeba na zakup nowego dysku sieciowego,
-zakup nowych programów jest niezbędny, aby usprawnić prace urzędnikom  oraz unowocześnić urząd szczególnie pod kątem interesantów. Wyjaśniła, że szczególnie chodzi  o wydział finansowy przypominając, że jeden etap jest już zrobiony, a mianowicie kasa została połączona z podatkami
- ponadto do bieżącej pracy potrzebna  jest wymiana monitorów, myszek, klawiatur. Wyjaśniła, że kupuje się monitory  jak najmniej szkodliwe dla pracownika, ponieważ do obowiązków pracodawcy należy również finansowanie szkieł i oprawek w przypadku pogorszenia się wzroku.
 
Kierownik Referatu O,K,S i P p. Ludwikowska – przypominając, że jak zakładano turystyka ma być motorem rozwoju naszego miasta zwróciła uwagę, że wymaga to  nakładów.
Poprosiła o wskazanie co powinna zmniejszyć :
-  materiały promocyjne, których i tak jest za mało,
- zaniechać organizacji plenerów malarskich na  które od pięciu lat przyjeżdżają studenci
  zaprzyjaźnionych politechnik,  
- zrezygnować z obchodów 90-lecia  powrotu Chełmna do macierzy,  na które zaplanowano
  30.000 zł.
-  cofnąć zaproszenie grupy młodzieży ze szkockiego miasta Falkir.  Zaplanowano
   5.000 zł. na 5 dniowy pobyt 20 osobowej grupy, zmniejszyć tych środków już nie można,
- Walentynki  z kwota 70.000 zł zwróciła uwagę, że jest to temat dość kontrowersyjny,
   niemniej poprosiła o przemyślenie następującej sprawy, - Chełmno ma piękne zabytki,
   niemniej  nie starczy o tych zabytkach tylko mówić, należy je promować. Potrzebny jest
   produkt turystyczny, hasło które będzie przyciągało i tym właśnie produktem jest Chełmno-
   miasto Zakochanych nad którą miasto pracuje już od 8 lat. Jest to marka , która utrwaliła się
   a miasto uzyskało certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej.
   Zaapelowała o niedopuszczenie do zaprzepaszczenia tych lat  i nieograniczanie środków, bo
   za mniejszą  kwotę niewiele można zrobić.
Kończąc poprosiła radnych o wejście na stronę internetową, aby zobaczyć  jak często ta strona odwiedzana jest przez młodych ludzi szczególnie w lutym.
 
Komendant Straży Miejskiej p. Świdlikiewicz – przypomniał, że radni podjęli decyzję o powstaniu monitoringu wizyjnego na terenie miasta . Mówca planuje, o czym informował już wcześniej, aby w pełni zabezpieczyć miasto,  zorganizować dwudziestoczterogodzinne patrole, niemniej na to potrzeba więcej ludzi. Przyznał , że nie można tego zrobić od razu, będzie to powstawało etapami, jednak na początek potrzebnych jest przynajmniej    2 strażników więcej. Odnośnie zatrudnienia osób niepełnosprawnych  stwierdził, że jest to możliwe, jednak  mogą być one zatrudnione jedynie do pomocy strażnikowi obsługującemu monitoring, ponieważ w przypadku, gdy trzeba podjąć interwencję  osoba niepełnosprawna nie może ani ukarać mandatem, ani podjąć żadnej innej decyzji prawnej. W dalszej części wypowiedzi poinformował, że prawdopodobnie do końca maja monitoring zacznie działać    i zostanie zainstalowanych 16 kamer na terenie starego miasta. Wskazane byłoby , aby od tego momentu przynajmniej w  piątki i soboty wystawiać służbę nocna, stwierdził, te dwie dodatkowe osoby pozwoliłoby tego dokonać.
 
Radny p. Błażejewicz – w nawiązaniu do wypowiedzi  radnego Wygnańskiego sugerującej, iż w związku z przystąpieniem do budowy obwodnicy mieszkania nie będą budowane , zwrócił uwagę, że oprócz obwodnicy została zrobiona ulica Podgórna, Ochrona  Dóbr , Rewitalizacja i wiele innych zadań, wobec czego nie należy myśleć takimi kategoriami . Zwrócił uwagę na pewną sprzeczność a mianowicie p. Radny stwierdza., że nie będzie budowany budynek socjalny, bo nie ma środków, tymczasem nieco wcześniej Burmistrz informuje, że budynek będzie budowany.
            W dalszej części wypowiedzi przypomniał, że na poprzedniej sesji Rada uchwalała podatki , gdzie padło stwierdzenie, iż w związku z nie podwyższeniem  przez radnych tych podatków nie zostaną zrobione pewne inwestycje, jednak nie mówiono, że koszt utrzymania urzędu wzrósł o  500.000 zł., Straż Miejskiej o 100.000, Zieleni Miejskiej o 100 tysięcy , promocja o  60 tysięcy,  łącznie o  760.000 zł.. Dodał, że w przeciwieństwie do tego co stwierdził Pan Janowski , mówca jest zadowolony z wypowiedzi jaką umieściła Pani Redaktor, która wyraźnie napisała  , że oszczędności należy szukać w urzędzie  miasta
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że program oszczędnościowy nie pojawi się wówczas, gdy mówca musi realizować uchwały  dotyczące zakupu laptopów, czajników, wymiany grzejników.  Następnie stwierdził cyt. „ planowanie i artykułowanie swoich racji        w ten sposób jest chyba jakimś nieporozumieniem. Nie wolno mówić, że wzięliśmy zeszłoroczny budżet i  jest wzrost.” Dodał cyt. „ nikt z was nie zauważył , że energia wzrosła?”
Kończąc  wrócił do wypowiedzi radnego Błażejewicza zwracającą uwagę na sprzeczność pomiędzy wypowiedzią Burmistrza , a stwierdzeniem radnego Wygnańskiego,  Zwrócił uwagę, że w tej wypowiedzi radny Błażejewicz wyraźnie optował, aby radni uwierzyli Burmistrzowi, że będą środki na budownictwo komunalne. Zaapelował do radnych, aby tak samo uwierzyli kierownikom wydziałów, że będą mieli wielkie trudności ze zrealizowaniem budżetu po wprowadzeniu zmniejszeń dochodów.
 
Radny p. Dzikowski –  w odniesieniu do wypowiedzi radnego Janowskiego  stwierdzającej, że na czwartkowym spotkaniu Burmistrz rozmawiał z członkami swojego ugrupowania   poinformował cyt. „  my byliśmy chyba na dwóch różnych spotkaniach., może myślał o jakimś nie wiem tym późniejszym. Mówił Pan, że nie miało  sensu to spotkanie, owszem nie miało sensu, jeżeli Wy poszliście później i załatwiliście nowe punkty, które tak naprawdę mając  większość , wprowadzicie w życie. To faktycznie, to się zgadzam,  nie miało ono sensu. Widać jeszcze jedną rzecz, teraz trzech urzędników miejskich  wystąpiło i mówi jakie będą reperkusje tych waszych wniosków wprowadzania tych punktów” Zasugerował ogłoszenie przerwy z wykorzystaniem jej czasu  na zastanowienie się nad niektórymi punktami.
Kończąc wrócił do sprawy retransmisji sesji i stwierdzenia radnego Janowskiego, że zmienił zdanie odnośnie transmitowania obrad , przypomniał , że cyt. „ ojcami” pomysłu, aby nie było nagrywane byli radni Janowski i Kordowski. Obecnie proponuje się przekazanie 14 tys. zł. na to zadanie, zapytał ile sesji za to się nagra? , czy będą one całe nagrane?  Zwracając się do radnego Wrażnia zaproponował obejrzenie w Internecie przebiegu dzisiejszej sesji informując, iż wówczas usłyszy wyjaśnienie,   co to znaczy piąta kolumna
 
Radny p. Knap -  informując , że jest jednym   cyt. „ z tej jedenastki „ wyjaśnił radnej Neumann, że w szkole nr 4 będzie remontowane pomieszczenie do wydawania posiłków. Zwrócił uwagę, ze w przypadku nie wykonania remontu tego pomieszczenia zostanie ono zamknięte przez Sanepid. Zwracając się do radnego Wygnańskiego poinformował  cyt. „Telewizja Multimedia jest coraz bardziej w mieście i tam na Waszą ulicę też dotrze. To, że nie ma jej dzisiaj, a może być za miesiąc czy dwa. Powiem jedno mieszkańcy miasta Chełmna chcą oglądać to, chcą słyszeć co tu się mówi, chcą wiedzieć w całości co tu się mówi, bo gazeta nie zawsze napisze lub jedno słowo jest z przodu,  z tyłu,  wiemy jak to wygląda. Zbyt długo w tym siedzimy po prostu  znamy. Chcą dokładnie  wiedzieć co się mówi, co się dzieje   i może jacy po prostu niejedni są  aktywni. O to mieszkańcom też chodzi, żeby wiedzieli, a to że się mówi, że jest kampania, to jest śmiechu warte. To nie jest żadna kampania , ludzie wszystkich znają t jest dwudziestotysięczne miasto. Wracając do zatrudniania osób niepełnosprawnych poinformował, że takie osoby są zatrudnione w starostwie, zdaniem mówcy w straży miejskiej również można zatrudnić niepełnosprawnych skoro w innych miastach w Polsce niepełnosprawni pracują również w policji.”
Kończąc wrócił do sprawy Walentynek informując, że jest za tą imprezą, niemniej 70.000 zł na jedne dzień, to zdaniem mówcy stanowczo za dużo. Odnośnie informacji Pani Kierownik , że za występ  należy zapłacić ok. 30.000 zł. zasugerował prowadzenie negocjacji w celu obniżenia tej kwoty. Odnośnie oszczędności z tytułu ograniczenia ilości radnych , stwierdził, że nie o to chodzi przypominając, że cyt. „ Mieliśmy kiedyś Burmistrza, Panią Wiceburmistrz, która wzięła 400.000 zł. za cztery lata i wtedy nikt nie mówił o oszczędności”.
 
Radny p. Wrażeń  - stwierdził, że radni mieli możliwość usłyszenia jakie konsekwencje spowoduje ściągniecie  środków z urzędu zaproponowane przez grupę radnych. Dodał odnośnie promocji miasta cyt.: „ na targi się jeździ, wystawia się , promuje się miasto, te sprawy. Od ilu lat powtarzam najbliższe miasta Ciechocinek , Inowrocław, sanatoryjne miasta. Proszę mi pokazać gdzie, kiedy tam były jakie oferty wysłane, żeby w wolne dni od zabiegów przyjechał ten turysta. Jadą do Ciechocinka, jadą do Gniezna, jadą do Torunia, ale mówi Pani Chełmno to takie miasto, ja się urodziłem tam, ale nikt  nie dodarł do nas aby tam zaoferować, żeby ktoś przyjechał. Na wielkie targi wysyłamy materiały promujące miasto a za granicami tego Chełmna nie  potrafimy wypromować. „
Następnie poruszył sprawę zieleni miejskiej przypominając, że w tym wydziale Komisja Rewizyjna przeprowadzała kontrolę, i bardzo był forsowany zakup maszyny do cięcia  wielofunkcyjnej maszyny do cięcia drewna. Podczas kontroli okazało się że nowa maszyna stała na palecie i ani razu nie była użyta, a kosztowała 15.000 zł.. Jeśli chodzi   o wynagrodzenia bezosobowe, zwrócił uwagę, ze niedaleko jest szkoła rolnicza, gdzie uczą projektowania krajobrazu proponując rozpoczęcie współpracy z tą szkoła.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że  po przerwie na sali obrad obecnych jest 21  radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
Z-ca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – stwierdził, że wszystkie wnioski składane do budżetu są zasadne, jednak we wnioskach złożonych przez grupę radnych  nie zostały uwzględnione faktyczne nakłady na poszczególnych rozdziałach i paragrafach poniesione   i zmienione  w trakcie 2009 roku, a przyjmowane są do planu pierwotnego. Kontynuując wyjaśnił, że  90 tys. zł.  wpisane jako roboty różne, są to środki m.in. przeznaczone na dekorowanie miasta, czy  też materiał dla mieszkańców oferujących położenie kostki przed budynkiem we własnym zakresie a zwracających się do urzędu  o materiał , jak również jako zabezpieczenie przy ewentualnych klęskach żywiołowych. Wracając do wniosków grupy radnych  - 30.000 zł. na dokończenie ulicy Śliwowej, zwrócił uwagę, że musi tu zostać opracowana dokumentacja na ulicę , oświetlenie i odwodnienie, co oznacza, ze prawdopodobnie na same prace nie zostanie nawet 10.000 zł. Rozpoczęcie budowy  chodnika na ul. Brzoskwiniowej od ulicy Parowej – 30.000 zł. – sytuacja  podobna jak wyżej. Dokończenie ulicy 22 Stycznia – 30.000 zł.  wymaga tylko zgłoszenia , to zadanie kwalifikuje się pod zgłoszenie.
Ulica Harcerska, budowa chodnika przy ulicy Poprzecznej przejście do Al. 3 Maja – wyjaśnił, że  miejski grunt kończy się na wysokości stacji transformatorowej byłej Spółdzielni Inwalidów. Pozostałe działki są prywatne, mimo, że obecnie jest udostępniona, jednak aby przystąpić do budowy chodnika przedtem należy przeprowadzić wywłaszczenia, wykonać wyceny itd. Rozpoczęcie ulicy Łąkowej  - przypomniał, że ulica łąkowa  od ulicy Kilińskiego do ul. Panieńskiej ma 1100 metrów i od ulicy Ogrodowej do Łąkowej 300 metrów Przed przystąpieniem do robót trzeba opracować dokumentację. Zdaniem mówcy koszt całości- odwodnienie, oświetlenie i utwardzenie  wyniesie ok. 5 mln zł..
Ponadto  przypomniał, że ulica Ogrodowa  w planie zagospodarowania przewidziana jest na północną obwodnicę Chełmna, co oznacza, że musi mieć  przynajmniej kategorię II, jak również , że w pobliżu znajduje się ujęcie wody.
Parking przy ul. Raszei – stwierdził, że dokumentacja jest gotowa, zadanie będzie zrobione. Jeśli chodzi o oświetlenie i utwardzenie ulicy Kruczej – 20 tys zł. Wyraził wątpliwość, czy kwota ta wystarczy na zrobienie dokumentacji.
Jeśli chodzi o zieleń miejską zwrócił uwagę, ze obniżenie środków będzie miało poważne konsekwencje tym bardziej , że na przykład ubiegłej nocy pękł kocioł centralnego ogrzewania w ogrodnictwie i na to muszą być środki w wysokości co najmniej 12.000 zł. W dalszej części wypowiedzi wyjaśnił, że 20.000 na wynagrodzenia osobowe są to środki na dofinansowanie  zatrudnienia pracowników  z urzędu pracy.
 
Radny p. Giżyński -  wyraził nadzieję, że w trakcie roku budżetowego znajdą się dodatkowe środki np. z  parkomatów. Odnośnie wypowiedzi burmistrza na temat budownictwa komunalnego odczytał fragment  wypowiedzi burmistrza do prasy – „ proponuję sporządzić dokumentację  na wybudowanie bloku w stylu pruskim dla ok. 50 rodzin, kawałek za Spichlerzem przy ul. Podmurnej – informuje Mariusz Kędzierski . Teren należy do miasta od razu możemy również wziąć kredyt i spłacić go z pieniędzy zaplanowanych na budownictwo w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym” W odniesieniu do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Budżetu zwrócił uwagę, że być może wydaje się , że mówimy o dużych środkach, niemniej np.: rewitalizacja terenów po PKP miała być za środki z Urzędu Marszałkowskiego tymczasem  miasto   musi wydać z budżetu 1.600.000 zł. bez gwarancji na jakikolwiek zwrot, a o tym się nie mówi, zdaniem mówcy taki zwrot jest mało realny, mogło to się udać jedynie  przy wykonywaniu dróg
Następnie zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji i przystąpienie do głosowania.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że do dyskusji jest jeszcze  zapisana radna p. Boruszewska, której udzieli głosu po przegłosowaniu wniosku o zamknięcie dyskusji, następnie poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Giżyńskiego.
 
            Za przyjęciem wniosku głosowało 16 radnych,  przeciw głosował 1 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski –stwierdził, że wniosek został przez radnych przyjęty . Następnie udzielił głosu radnej p. Boruszewskiej
 
Radna p. Boruszewska  - w odniesieniu do propozycji przeznaczenia kwoty  50.000 zł na remont stołówki w szkole podstawowej nr 4 stwierdziła, że ma wątpliwości  dotyczące zakresu prac jakie mają być wykonane. Wyjaśniając poinformowała, że pracuje w zakładzie gastronomicznym, w którym  niedawno prowadzony był remont kilku pomieszczeń i koszty były znacznie niższe . Zwróciła uwagę, że metr kafli kosztuje w granicach 20- 30  zł. za metr ,  drugie tyle za położenie plus zaprawa i inne materiały  da ok. 50 zł., mnożąc to przez  200 metrów, da to 10 tys  zł. plus farba . Wiedząc, że dzieci  powinny spożywać posiłki  w godziwych warunkach niemniej kwota , zdaniem mówczyni jest stanowczo za duża
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – przed przystąpieniem do głosowania złożonych wniosków poprosił  przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Sportu i Turystyki    o zabranie głosu.
 
Przewodniczący KOKSiT p. Kordowski –stwierdził, że  wniosek komisji dotyczący remontu stołówki  pokrywa się z wnioskiem  grupy radnych . Jeśli chodzi o maszynę do czyszczenia boisk wycofał wniosek licząc, że w przypadku, gdy pojawia się dodatkowe środków  budżecie maszyna zostanie zakupiona. Natomiast  zwiększenie środków na sport – wniosek został ujęty w budżecie za co w imieniu członków  komisji podziękował
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski poddał pod głosowanie wnioski do budżetu  i tak:
 
1)  Dział 600 Rozdział 60016 Roboty publiczne – zmiana w załączniku .
     W miejsce  roboty  różne na kwotę 90.000 zł. wpisanie zadań;
            1)dokończenie ul. Śliwowej 30.000 zł.,
            2) rozpoczęcie budowy chodnika na ul. Brzoskwiniowej od ulicy Parowej  30.000 zł.
            3) dokończenie ul. 22 Stycznia  - 30.000 zł.
 
            Za wnioskiem głosowało 11 radnych, przeciw głosowało 2 radnych, 8 radnych wstrzymało się od głosu
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że wniosek został przyjęty większością głosów.
 
2) Dział 600 Rozdział 60016 Roboty publiczne – zmiana w załączniku
   W miejsce zadania nr 4 wpisanie zadania : Budowa chodnika na ul. Poprzecznej
   ( przejście do ul. 3 Maja
 
            Za wnioskiem głosowało 11 radnych, przeciw głosowało 2 radnych, 8 radnych wstrzymało się od głosu
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że wniosek został przyjęty większością głosów
   
3) Dział 600 Rozdział 60016 Roboty publiczne – zmiana w załączniku
    W ramach robót publicznych zwiększenie kwoty o 105.000 zł. na wprowadzenie zadań:
            1) rozpoczęcie utwardzenia ul. Łąkowej ( od ul. Ogrodowej ) 40.000 zł.
            2) zwiększenie zadania nr 6 ( parking os. Raszei ) z dopisaniem  „ i utwardzenie „
                o 45.000 zł.
            3) oświetlenie i utwardzenie ul. Kruczej  20.000 zł.
Pokrycie zadań poprzez zmniejszenie wydatków z następujących działów:
            1) Dział 750 Rozdział 750023 § 4270 kwota 50.000 zł.
            2) Dział 754                             § 4010 kwota 35.000 zł.
            3) Dział 750 Rozdział 750023 § 4275 kwota 20.000 zł.
           
 
            Za wnioskiem głosowało 11 radnych, przeciw głosowało 2 radnych, 8 radnych wstrzymało się od głosu
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski twierdził, że wniosek został przyjęty większością głosów.
 
4) |Zwiększenie w Dziale 600, Rozdziale 60016 § 6050 kwoty o 70.000 w celu rozpoczęcia zadania: Utwardzenie ul, Ustronie .
Pokrycie zadania poprzez zmniejszenie w Dziale 900 Rozdziale 90004 § 4210 kwota 50.000 zł. i § 4170 kwota 20.000 zł.
 
 
            Za wnioskiem głosowało 11 radnych, przeciw głosowało 2 radnych, 8 radnych wstrzymało się od głosu
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że wniosek został przyjęty większością głosów.
 
5) Wprowadzenie zadań w Dziale 8010 Rozdziele 80101 § 4270 Remont pomieszczenia do   wydawania posiłków w SP-4 w kwocie 50.000 zł.
Zdjęcie z Działu 750 Rozdziału 75075  § 4300 kwoty 50.000 zł.
           
            Za wnioskiem głosowało 11 radnych, przeciw głosowało 3 radnych, 7 radnych wstrzymało się od głosu
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że wniosek został przyjęty większością głosów.
  
6) Wprowadzenie w Dziale 750 Rozdziale 75075 zadania  Retransmisja obrad sesji Rady Miasta na kwotę 14.000 zł.
Zdjęcie z Działu 750 Rozdziału 75022 § 6060 kwoty 4.000 zł. i z Rozdziału 75023 § 6060 kwoty 10.000 zł.
 
 
            Za wnioskiem głosowało 10 radnych, przeciw głosowało 6 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu
 

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że wniosek został przyjęty większością głosów.
( wniosek  grupy radnych w osobach: Adam Ziemecki, Michał Wrażeń , Maria Rostek, Janusz Błażejewicz, Lesław Giżyński, Jacek Kordowski, Tadeusz Gzella, Danuta Konowalik,
Władysław Knap, Piotr Janowski, Marian Mikrut stanowi załącznik nr 19   do protokołu )
 
 
                                       -     przyjęcie uchwały
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski poddał pod głosowanie projekt
uchwały   w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało  16  radnych, przeciw głosowało  2   radnych,                2 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr XLIV/250/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie  przyjęcia budżetu miasta na 2010 rok została  przez Radę przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 20   do protokołu )
 


Ad.6. Interpelacje Radnych                                      
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, ze do dnia sesji nie wpłynęły interpelacje.
 
 
Ad. 7.  Wolne wnioski i informacje
                             
 
Radny p. Kordowski – poinformował, że komisja , której przewodniczy 2 razy do roku dokonuje wizytacji placówek oświatowych podległych miastu, efektem tych wizyt są wypracowane wnioski . Jeśli chodzi o punkt wydawania posiłków w SP-4 , to jego stan jest cyt. „ agonalny” – zapadająca się posadzka, stare odpadające kafelki, malowanie, niezbędny jest również zakup sprzętu do podgrzewania posiłków, oraz szafek do kuchni. Dodał, że jest to kwota szacunkowa i o ile zostaną środki wrócą one do budżetu.
Odnośnie  ulicy Poprzecznej przypomniał, że   znajduje się tam otwór, którym można sobie skracać drogę na Aleje 3 Maja, jednak jest on niebezpieczny i stwarza zagrożenie dla przechodniów. Przyznał, że jest to teren prywatny, niemniej warto  zapytać, co właściciele zamierzają i jeśli nie wyrażą zgody, otwór ten po prostu zamknąć
 
Radna p. Neumann- poruszyła następujące kwestie:
– brak oświetlenie na ul. Chociszewskiego obok nieczynnej kotłowni - poinformowała, że ma  zgłoszenia od mieszkańców, iż  boją się tamtędy chodzić, ponieważ jest tam bardzo ciemno , a tym samym niebezpiecznie.
- poinformowała, że ma zgłoszenia od kierowców informujące, iż osoby przeprowadzające dzieci przez jezdnię tzw. „Agatki” , wychodzą na ulice w ostatniej chwili ograniczając kierowcom możliwość bezpiecznego zatrzymania pojazdu. Poprosiła o przeszkolenie tych pracowników, aby nie doszło do tragedii.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – udzielił następujących wyjaśnień :
- W miejscu wskazanym przez przedmówczynię  przyznał, że nie ma oświetlenia,
 
- Tzw. Agatki są przeszkolone, niemniej najwyraźniej trzeba im  przypomnieć im   zakres
   przeszkolenia.
 
W dalszej części wypowiedzi ustosunkował się do  następujących spraw:
 
- retransmisja sesji- podzielił zdanie radnego Wygnańskiego, iż  Internet daje szersze możliwości. Poinformował, że zwróci się z zapytaniem przedstawicieli mediów za jaka kwotę będą skłonni nagrywać sesje wyrażając wątpliwość czy kwota 14.000 zł na to wystarczy.
 
- odnośnie wypowiedzi radnego Giżyńskiego, że zwrot środków w przypadku dróg był gwarantowany stwierdził, że zna wiele gmin, które do tej pory czekają na zwrot kosztów za wykonywanie dróg. Kontynuując poinformował,  że  po wizycie mówcy na zarządzie województwa,  posiada zapewnienie,  iż gmina będzie  mogła realizować z ochrony dziedzictwa zadanie -   remont kina. Dodał, że jest to informacja niemalże oficjalna, ponieważ właśnie przygotowywany jest aneks  do umowy. Kończąc  podziękował radnym za przyjęcie budżetu , wyrażając wątpliwość czy wszystkie zadania uda się zrealizować. Jako przykład podał wniosek o  utwardzenie i oświetlenie ulicy Kruczej za kwotę zaledwie 20 tys zł. , jaka została wprowadzona do budżetu na to zadanie. Dodał, że również  w  tym roku,  tradycyjnie jeden radny zagłosował przeciw budżetowi, mimo, że wszystkie składane przez niego wnioski zostały do budżetu wprowadzone. Dodał, ze ten sam radny nie dotrzymał słowa danego mówcy na czwartkowym spotkaniu, ponieważ nie wskazał źródła finansowania 1.500.000 zł. na boisko boczne.
Informując, że  z uwagi na ważne sprawy zwolnił się u Pana Przewodniczącego z dalszej części obrad, złożył zebranym życzenia świąteczne oraz noworoczne.
 
Radny p. Wrażeń – odnośnie sprawy amfiteatru przypomniał, że Rada miała podjąć stanowisko, niemniej mówca nie usłyszał od Pana Burmistrza  jakie ma dalsze pomysły w tej sprawie. Zasugerował wrócenie do tematu i podjęcie stanowiska. W dalszej części wypowiedzi przypomniał, że wcześniej poruszany był temat skrzynek gazowych   z wyjaśnieniem Pana Burmistrza iż straż miejska została zobowiązana do kontrolowania tychże i wydawania zaleceń właścicielom budynków. Poprosił o informację ile na terenie miasta   kontroli wykonano, ile skrzynek powieszono ile zaworów zabezpieczono.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odpowiadając na pierwsze pytanie stwierdził ze jest to bardzo ważna sprawa, niemniej temat nie mógł być rozpatrywana na dzisiejszej sesji, której głównym tematem był przyjęcie budżetu. Poinformował, że temat stanie pod obrady na jednej z najbliższych sesji
 
Komendant Straży Miejskiej  p. Świdlikiewicz – poinformował, że kontrole prowadzone są na bieżąco, niemniej szczegółowych informacji  udzieli radnemu  na piśmie.
 
Radna p. Lenartowska- Gostkowska  -   wracając do czwartkowego spotkania stwierdziła cyt. „  Ja mimo wszystko czuję  się  rozczarowana i w jakiś sposób oszukana.  Czy większość radnych to interesuje, czy też nie takie jest  moje odczucie.  Mimo, że wnioski złożone przez tych jedenastu radnych są naprawdę zasadne, ponieważ za  np.: kuchnią w szkole podstawowej nr 4 również byłam , jako członek Komisji Oświaty, mimo to nie z pokrycia tego źródła akurat  w tym momencie. Czuję się oszukana w jakimś stopniu rozczarowana, ponieważ po raz pierwszy, takie jest moje odczucie na tej sali, mimo, że mamy państwo prawa, czuję się jakbym została właśnie prawa pozbawiona. Czy zagłosowałaby tak, siak , czy owak po prostu czuję , ze zostałam pozbawiona swojego prawa.”
 
 
Ad.8 . Zakończenie                                                     
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął obrady XLIV  sesji Rady Miasta Chełmna dziękując zebranym za przybycie. Następnie złożył zebranym życzenia świąteczno – noworoczne.
 
Protokołowała:                                                                                 Przewodniczył:
 
(- ) Danuta Derebecka                                                                 (-) Waldemar Piotrowski 

Wytworzył: Danuta Derebecka (1 marca 2010)
Opublikował: Danuta Derebecka (1 marca 2010, 10:07:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1729

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij