Prot. z XLII sesji RM 24.`11.09


Protokół Nr XLII/2009
z   XLII  sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia  24 listopada 2009 roku
 
 
Sesja odbyła się w dniu   24 listopada 2009 r. i trwała od godz. 16.00 do godz. 19.00
 
                                                           Na ogólną ilość   21     radnych obecnych na sesji
                                                           było  21   radnych  , co stanowi  100%
 
                                                           Nieobecnych usprawiedliwionych     -  0
                                                           Nieobecnych nieusprawiedliwionych -  0
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1.Otwarcie
 
 -  stwierdzenie quorum
 -     przyjęcie protokołów z XL  i XLI  sesji
2. Przyjęcie porządku obrad XLII sesji Rady Miasta Chełmna
3. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki      
    i  Rozwiązywania Problemów Uzależnień za 2008 rok”
 
4. Sprawa  zmiany ” Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta
     Chełmna”
5. Sprawa  stawek podatku od nieruchomości
 
6. Sprawa  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
7. Sprawa  obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego .
 
8.Sprawa   ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów   
    samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów
    samochodowych na drogach publicznych  w strefie płatnego parkowania w mieście   
     Chełmnie.
 
9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych
                   
10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Chełmna za  I półrocze 2009 r.
11. Interpelacje Radnych                                                     
12. Wolne wnioski i informacje                                           
13. Zakończenie                                                                               
 
 
Ad. 1.Otwarcie
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – otworzył obrady XLII  sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego Janusza Błażejewicza
 
-stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski –  stwierdził, że na sali obrad obecnych jest                      20 radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Poinformował, że radny Pan Wygnański usprawiedliwił swoje spóźnienie na obrady.
 
 przyjęcie protokołów z XL i XLI sesji Rady Miasta
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku z faktem, iż do dnia sesji nikt z radnych nie zgłosił uwag co do treści  protokołów, protokoły    z XL i XLI sesji RM   uznaje za przyjęte.
 
 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad XLII sesji Rady Miasta Chełmna
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski –  zapytał czy są propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad.
Burmistrz Miasta p. Kędzierski  -   zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu             
5- Sprawa przyznania pożyczek na remonty budynków zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Chełmna , następne punkty otrzymają kolejną numerację. Poinformował, że projekt uchwały musi zostać dopracowany.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski –  poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza Miasta
o rozszerzenie porządku obrad.
Za przyjęciem wniosku głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Rada Miasta jednogłośnie przyjęła wniosek Burmistrza Miasta o wycofanie z porządku obrad punktu 6. Dodał, że w związku z brakiem innych propozycji,  porządek obrad XLII sesji uznaje za przyjęty  z przegłosowanym wnioskiem Pozostałe punkty otrzymają kolejną numerację.           
 
 
Ad.3.Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu
         Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Uzależnień za 2008 rok
 
 
Podinspektor ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień  p. Świtkowski  - przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr  1 ( stanowi załącznik nr 2 do protokołu )  wraz  z uzasadnieniem
 ( stanowi załącznik nr  3  do protokołu ). Poinformował, że o ile radni mają pytania, udzieli na nie odpowiedzi..
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie:
1) Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr  4  do protokołu )
2) Komisji Bezpieczeństwa , Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony
Środowiska ( stanowi załącznik nr 5  do protokołu )
 
Radny p. Jurczak – poinformował, że Komisja, której przewodniczy przeprowadziła wizytację trzech świetlic opiekuńczo wychowawczych  działających na terenie miasta Chełmna
Świetlica przy klasztorze – z ramienia sióstr miłosierdzia zarządzania jest przez siostrę Halinę, ponadto w tej świetlicy zatrudnione są trzy osoby na umowę – zlecenie , dwóch pedagogów
 i logopeda. Na zasadzie  wolontariatu pracuje tam 6  osób świeckich  i 7 postulantek. Do świetlicy zapisanych jest 56 dzieci w wieku od 6 do 15 lat, z czego w dniu wizytacji w zajęciach uczestniczyło 46 dzieci. Zajęcia odbywają od poniedziałku do piątku po          4 godziny dziennie, w sobotę zaś dzieci korzystają z basenu. Budżet  w 2009 roku tej świetlicy, to 170 tys. zł., z czego dotacja z miasta -  20 tys. zł.. Komisja była pod wrażeniem zajęć prowadzonych w tej świetlicy z uwagi na panującą atmosferę, różnorodność zajęć, widoku radosnych,  rozśpiewanych dzieci.  Warunki lokalowe są tam bardzo dobre, niemniej przydałoby się boisko sportowe i w tym zakresie siostra Halina potrzebowałaby wsparcia ze strony miasta. 
Jeśli chodzi o świetlicę na Kamionce,  tam również uczęszczają dzieci  z terenu całego miasta, a  zajęcia prowadzone są przez fachowców. Dzieci te nie korzystają z basenu, bowiem nie ma zainteresowania pływaniem, prawdopodobnie dlatego, że dzieci korzystają z basenu               w szkołach, w ramach zajęć wychowania fizycznego.
Do Świetlicy przy kościele Pallotynów uczęszcza 22 dzieci w wieku od 6 do 12 lat , w tej świetlicy głównie przebywają dzieci kierowane przez nauczycieli ze szkoły nr 4. Nabór odbywa się według warunków  materialnych i mieszkaniowych, zatrudniona jest jedna osoba pełniąca obowiązku kierownika, pedagoga i kucharki.
Jest tam 2 wolontariuszy w tym 1 pedagog oraz 2 wolontariuszy ze szkół ponadgimnazjamlnych. Podobnie jak w pozostałych dwóch świetlicach, dzieci otrzymują jeden posiłek. Ta świetlica ma najskromniejsze warunki lokalowe, stąd mniejsza liczba dzieci. W imieniu komisji stwierdził, że środki przeznaczone w budżecie na świetlice wykorzystane są  w sposób właściwy, a efektem tego jest radość dzieci.
 
Radny p. Giżyński -  poprosił  referenta projektu uchwały o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1)  dlaczego sprawozdanie za 2008 rok przyjmowane jest dopiero w listopadzie 2009 roku?
2) dlaczego w sprawozdaniu nie zawarto rozbicia finansowego  na poszczególne zadania?
3)  dlaczego nie podano informacji jakie są efekty pracy świetlic?
4) czy zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele?
 
 
 
Podinspektor ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień  p. Świtkowski  - udzielił następujących wyjaśnień:
1)   sprawozdanie zostało złożone do biura Rady Miasta  już w miesiącu czerwcu niemniej
       termin wprowadzenia sprawy przesuwany był kilkakrotnie, ponieważ  były pilniejsze
       sprawy.
2)   przypomniał, iż radni sugerowali wcześniej, że sprawozdanie ma być mniej obszerne,
      skoro sprawy finansowe opisane są w sprawozdaniu z wykonania budżetu, niemniej jeśli
      taka jest wola Rady, mówca może przygotowywać bardziej szczegółowe sprawozdania.
      Zwrócił uwagę, że na końcu sprawozdania wskazano jakie jest wykonanie zarówno
      dochodów jak  i wydatków
3)  stwierdził, że w soboty i niedziele świetlica na Kamionce nie jest czynna, ponieważ mając   
      na uwadze środki finansowe jakimi świetlica dysponuje,  nie ma takiej możliwości.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – potwierdził, że sprawozdanie wpłynęło do biura               w czerwcu, niemniej  na sesjach było tak wiele punktów merytorycznych, iż uznał, że temat można przenieść na sesję, na której będzie mniej obszerny program.
 
Radny p. Wrażeń – poprosił o informację ile przeprowadzono kontroli w punktach sprzedaży alkoholu pod kątem nieletnich. Przypomniał, że kontrolujący musi powiadomić właściciela         o     planowanej kontroli i to jest bezcelowe. Zwrócił uwagę, że można załatwić to  cyt. „jeszcze wyżej”. Zapytał czy były kierowane pisma do Wojewody, aby tę formę zmienić.
 
Podinspektor ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień  p. Świtkowski  - przyznał , że kontrole przeprowadzane przez Miejską Komisję są nieskuteczne niemniej związane to jest     z ustawą o działalności gospodarczej, w której sejm takie warunki ustanowił i których trzeba przestrzegać. Dodał, że każdy człowiek może  zgłosić fakt sprzedaży alkoholu nieletniemu, niemniej musi podać swoje dane personalne, wówczas policja może wszcząć dochodzenie.
 
Radny p. Wrażeń  - stwierdził, że skoro komisja nie może kontrolować, to powinna działać w inny sposób np.:  zorganizować akcję z zebraniem podpisów mieszkańców, aby poprzez wojewodę doszło to do sejmu i ta ustawa została zmieniona. Zapytał czy w tym kierunku było coś robione.
  
Podinspektor ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień  p. Świtkowski-   zaproponował, aby sugestię przedmówcy zgłosić jako wniosek, wówczas mówca na następnym posiedzeniu Miejskiej Komisji zaproponuje jej członkom zwrócenie się do Przewodniczącego Rady Miasta, aby Rada Miasta  podjęła inicjatywę przekazania tego głosu wojewodzie z prośbą
o rozpatrzenie.  
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski - poinformował, że wojewoda nie jest organem, który zajmuje się tego typu sprawami. Zaproponował przekazanie tego na spotkaniach z posłami, w których radni biorą udział
 
Radna p. Rostek –  zwróciła uwagę, że w sprawozdaniu nie podano jakie konkretnie kwoty poszły na poszczególne świetlice, na poszczególne zadania. Ponadto brakuje szczególnego rozliczenia finansowego za 2008 roku, brakuje wyników przeprowadzonych ankiet, brak kwoty wpływów z tytułu sprzedaży pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
   
Podinspektor ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień  p. Świtkowski  -  wyjaśnił, że realizacja  miejskiego programu, jest to realizacja zadań merytorycznych, natomiast pod tę merytorykę ustalony był harmonogram wydatków przyjęty łącznie z miejskim programem przez Radę Miasta. Natomiast wszelkie dane finansowe zawarte są w budżecie miasta oraz               w sprawozdaniu z jego wykonania, są to dane szczegółowe. Dodał,  aby  zwrócił się Przewodniczącego Rady Miasta z prośbą aby projekt budżetu oraz miejski program przyjmowane było na jednej sesji, co da radnym pełen obraz  merytoryczny i finansowy. Zwrócił uwagę, że w budżecie miasta  brany pod uwagę jest rok kalendarzowy, natomiast    w szkołach rok szkolny nie zamykający się w granicach od stycznia do grudnia. Poinformował, że Miejski Program opracowywany jest na podstawie  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zgodnie z tą ustawą ma on zawierać harmonogram wydatków, jednak nie  w rozbiciu na poszczególne zadania, ponieważ to jest  zawarte w budżecie miasta. Odnośnie ankiet poinformował, że są one wykonywane w szkołach co cztery lata w ramach tzw. badania europejskiego i na tych badaniach komisja się opiera.  Ostatnie badanie odbyło się    w roku ubiegłym.
 
Radny p. Ziemecki-  zapytał czy w roku przyszłym  nie można byłoby przyjmować sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu  Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Uzależnień za 2008 rok łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 2009
Podobnie  jak przyjmowanie Miejskiego Programu łącznie z projektem budżetu. Zdaniem mówcy prowadzona obecnie dyskusja niczego nie wnosi.
 
Przewodniczący Obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie było,                    2 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  - stwierdził, że Uchwała Nr XLII/231/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień za 2008 rok została przez Radę przyjęta większością głosów. ( uchwała stanowi załącznik nr 6    do protokołu )
 
 
 
        
Ad.4.Sprawa  zmiany ” Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
          Gminy Miasta Chełmna”
 
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku  nr 2                  
 ( stanowi załącznik nr 7 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 8   do protokołu ) Poprosił o przyjęcie uchwały.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że opinie wpłynęły do pierwszego projektu regulaminu, obecna wersja została rozszerzona wyłącznie o propozycje komisji.     
 
Radny p. Giżyński – o ile byłaby taka możliwość poprosił o zmianę zapisu paragrafu 38, który obecnie brzmi- Właściciele nieruchomości zobowiązani są do składania Burmistrzowi Miasta Chełmna corocznie do dnia 31 stycznia informacji o miejscu,  rodzaju i ilości występowania materiałów zawierających azbest oraz informacji o  zaprzestaniu jego wykorzystywania natychmiast po jego usunięciu i przekazaniu do utylizacji. Zdaniem mówcy nie trzeba corocznie składać informacji , iż posiada się dach azbestowy, a jedynie składać informację, że został on zdemontowany. Zasugerował zmianę tego zapisu , wiedząc, ze nowych dachów z azbestu już nie będzie, bo nie wolno ich zakładać
 
Radny p. Błażejewicz – poinformował, że przyjęcie dobrego regulaminu utrzymania czystości, to połowa sukcesu, bowiem pełen sukces nastąpi wówczas, gdy regulamin ten będzie respektowany. Poinformował, że ma następujące wątpliwości dotyczące właśnie przestrzegania tego regulaminu:
„§ 19 - Zarządy działek pracowniczych mają obowiązek wystawienia na terenie ogrodów działkowych w okolicy każdej bramy wejściowej, w okresach od miesiąca kwietnia do października pojemników na odpady. Ilość i wielkość pojemników lub kontenerów powinna zapewniać gromadzenie odpadów przez okres pomiędzy kolejnymi wywozami. Objętość
i częstotliwość wywozu nie powinna powodować przepełnienia pojemników”- zapytał czy jest to respektowane, poprosił o informację na piśmie
„§ 21   pkt 1 Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywania pojemników do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania.
pkt 2. Obowiązek, o którym mowa w pkt. 1 dotyczy także podmiotów wykonujących usługi
w zakresie usuwania odpadów komunalnych, jeżeli te wydzierżawiają pojemniki do gromadzenia odpadów właścicielom nieruchomości” – poinformował, że ZUM  sporządził umowy z mieszkańcami, gdzie obowiązek dezynfekowania zrzucił na mieszkańców,  mimo, że regulamin wyraźnie mówi, iż wydzierżawiający pojemniki ma taki obowiązek. Poinformował, ze z umową takiej treści zwrócił się do Burmistrza, na co otrzymał pismo do ZUM-u nakazujące zmianę tego zapisu. Niemniej , pomimo, iż dla mówcy informacja Burmistrza była satysfakcjonująca, ZUM nie wymienił umów i nadal odpowiedzialni zgodnie z umową są mieszkańcy, a zgodnie z regulaminem ZUM.
 
Radny p. Ziemecki – w związku z tym , żę jest to akt prawa miejscowego, poprosił, aby po uprawomocnieniu się regulaminu , został on przesłany przynajmniej do największych administratorów  ( Sp-nia Mieszkaniowa , Ojar  z prośbą  o  przekazanie przynajmniej jednego  egzemplarza na jeden budynek
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński -  udzielił następujących wyjaśnień:
1) sprawa azbestu – stwierdził, że miasto w dalszym ciągu musi corocznie składać sprawozdania  do marszałka, co wynika nie tylko z ustawy o utrzymaniu czystości ale również z prawa budowlanego. Wyjaśnił, że w roku ubiegłym roku prawie w 80%  budynki zawierające azbest zostały zinwentaryzowane.
2)  odnośnie paragrafu 19  poinformował, że uchwała obowiązuje i musi być respektowana. Niestety przy ogrodach działkowych nad Wisłą jest najgorszy nieporządek. Poinformował, ze niedawno przeprowadzona byłą akcja sprzątanie świata, gdzie usunięto ogromne ilości śmieci, z których prawdopodobnie 90% pochodziło z ogródków działkowych
30 paragraf 21 – poinformował, że wystosował  pismo do prezesa Zumu iż w umowach stosuje zapisy sprzeczne z obowiązującym regulaminem
 
 
 
Godzina 16.50 na sale obrad przybył radny p. Wygnański
 
3)udostępnianie regulaminu – stwierdził, że można dostarczyć  do Spółdzielni Mieszkaniowej czy Ojaru , niemniej wszystkie uchwały są  umieszczone na stronie internetowej, wobec czego dostęp jest szeroki.
 
Radna p. Rostek  poprosiła informację  dotyczącą zapisu paragrafu „23 -  Ustala się następujące rozmieszczenie co najmniej 45-cio litrowych pojemników do zbiórki odpadów w miejscach publicznych:
a)ulice Rynek, Grudziądzka, Dworcowa - w odległości nie przekraczającej 50 metrów;
b)w obrębie zabudowy wielorodzinnej - w odległości nie przekraczającej 100 metrów;
c)na osiedlach mieszkaniowych- 2 pojemniki na blok;
d)na następujących terenach zieleni miejskiej: Nowe i Stare Planty, Plac Wolności, Park e)Rydygiera, Aleje 3 Maja-w odległości nie przekraczającej 60 metrów;
 
f)na obiektach sportowo-rekreacyjnych- w odległości nie przekraczającej 30 metrów na ciągach komunikacyjnych”  , informując, ze dotyczy do  konkretnie punktu c)  zapytała ,  czy muszą być stawiane małe 45 litrowe pojemniki, skoro mieszkańcy bloków korzystają z dużych pojemników. Ponadto  wracając doi zapisu paragrafu 38  wyraziła zdziwienie brakiem zapisu, czy mieszkańcy mają zgłaszać rury cementowo – azbestowe.
 
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – udzielił następujących wyjaśnień :
10 paragraf 23 pkt c, nie dotyczy ZUM-u, chodzi o kosze uliczne wystawione przez miasto na odpadki dla przechodniów,
2) w parafie 38 wyraźnie zapisano , ze zgłoszeń mają dokonywać właściciele, a właścicielem jest miasto Chełmno, a są w administracji ZWiK i taką inwentaryzację dyrektor ZWiK złożył.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski- stwierdził cyt.”  idąc na skróty właścicielem rur azbestowo-  cementowych jest burmistrz i burmistrz burmistrzowi nie musi składać takich sprawozdań”
 
Radny p. Wrażeń – poprosił o informację  dotyczącą zapisu paragrafu „3 pkt 2  - Posiadacz lub wytwórca odpadów komunalnych ma obowiązek ich selektywnego zbierania,
w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów opakowaniowych, odpadów wielkogabarytowych, surowców wtórnych, odpadów z remontów oraz odpadów ulegających biodegradacji.” Stwierdził, że może robić we własnym domy selektywną zbiórkę . Następnie wskazał na zapis paragrafu 5 „Podmioty uprawnione do odbioru odpadów komunalnych organizują system selektywnego zbierania odpadów komunalnych i realizują w ramach porozumień selektywna zbiórkę odpadów na terenach ogólnodostępnych w uzgodnieniu z samorządem miasta Chełmna.” Poprosił o poszerzenie selektywnej zbiórki u wytwórcy śmieci.
Kontynuując wskazał na zapis paragrafu 36 „Organizatorzy imprez masowych lub zgromadzeń o charakterze publicznym, zarządzający targowiskiem lub giełdą, zapewniają wystarczającą ilość pojemników bądź kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych, a także szaletów ruchomych oraz uprzątnięcie danego terenu jak i terenów bezpośrednio przyległych po zakończeniu imprezy.” Przypominając,  że na terenie miasta są dwa targowiska, poprosił o informację w jaki sposób  są zabezpieczone mając na uwadze zapis tego paragrafu.

Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – poinformował, że każdy mieszkanie miasta ma  zawartą umowę z przedsiębiorstwem wywozowym, ponadto ustalono maksymalne stawki  i na tej podstawie może wystąpić do firmy o worek, czy pojemnik służący do selektywnej zbiórki
Jeśli chodzi o targowisko, to znajduje się wielki kontener, a w czasie imprez organizator rozstawia dodatkowe pojemniki
 
Radny p. Wrażeń – powtórzył , że w Chełmnie mamy dwa targowiska przyjęte uchwała Rady Miasta . Zapytał gdzie znajdują się sanitariaty na targowisku przy ul. Skłodowskiej oraz gdzie są pojemniki.
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – poinformował, że na targowisku przy ul. Skłodowskiej nie ma sanitariatów i o ile padnie taki wniosek targowisko w tym miejscu będzie zlikwidowane.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie
 
     Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych , głosów przeciwnych w wstrzymujących nie było
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  - stwierdził, że Uchwała Nr XLII/232/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie zmiany ” Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Miasta Chełmna” została przez Radę przyjęta jednogłośnie
( uchwała stanowi załącznik nr 9    do protokołu )
Następnie ogłosił przerwę w obradach.
 
Po przerwie.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 21 radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
             
Ad.5. Sprawa  stawek podatku od nieruchomości
 
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 4                  ( stanowi załącznik nr  10  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 11  do protokołu ) . Poprosiła o przyjęcie uchwały wraz z zaproponowanymi stawkami podatku od nieruchomości.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie:
1) Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr 12   do protokołu )
2) Komisji Budżetu  ( stanowi załącznik nr 13  do protokołu )
 
Radny p. Giżyński -  zgłosił wniosek o pozostawienie stawek podatku od nieruchomości na ubiegłorocznym poziomie. Zdaniem mówcy nie celowe jest dzielenie mieszkańców na tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą i tych, którzy jej nie prowadzą. Jeżeli jednej grupie mamy iść na rękę , dlaczego drugiej nie. Ponadto wyraził opinię ,iż w roku ubiegłym były dość znaczne podwyżki. Kontynuując wyraził zrozumienie dla obciążenia budżetowego z tytułu prowadzonych inwestycji, niemniej przypomniał , iż niejednokrotnie zwracał się do Burmistrza o stworzenie długoterminowego planu oszczędnościowego, który do dziś nie powstał. W związku z powyższym należy odnieść wrażenia, iż gmina powsiada wystarczające środki i to co zaplanuje bez problemu może realizować.
 
Radny p. Ziemecki – zwracając się do pani Skarbnik poprosił o potwierdzenie, czy  podatki,
o których mowa zawarte są w budżecie miasta w dziale 756 rozdziale 75615 § 0340 oraz             § 0310. Kontynuując poinformował w jaki sposób kształtuję się chełmińskie podatki                     w stosunku do okolicznych miast
Inowrocław – podatek od gruntu 0,21 zł.  w Chełmnie  0,25zł.
Włocławek – 0,22 zł.,
Toruń – 0,20 zł.
Od budynków
Inowrocław – 0,56 zł. , w Chełmnie 0,256 zł.
Włocławek – 0,53 zł.
Toruń 0,450 zł.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – potwierdziłam, że   wpływy z podatków zawarte są                 w Dziale 851 Rozdziale 985615. Poprosiła o nieprzyrównywanie kwot zawartych w projekcie budżetu do tych stawek i kwot, które radni otrzymali. Zwróciła uwagę, że budżet był konstruowany na podstawie danych z końca sierpnia br., natomiast stawki ustalone przez ministra są z października tego roku. Podobnie w deklaracjach, które należy składać do końca lutego. Dochody w tych pozycjach są  szacunkowe do poprzedniego budżetu
 
Radny p. Ziemecki – przyjmując wyjaśnienia Pani Skarbnik przypomniał, że Rada Miasta również na ten rok przyjmowała stawki, które obowiązują. W ubiegłym roku przychód z tego tytułu łącznie  miał wynieść 6.247.490 zł. W budżecie na 2009 rok pojawiała się kwota 5.300.000 zł. Za I półrocze, jest wykonanie prawie 3 mln. zł.  Tymczasem na rok 2010 planuje się dochód w kwocie 5.140.000 zł.. Przyjmując  wartość pierwszego półrocza powinna to być kwota 6 mln.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska -   przypomniała, że jak już mówiła wcześniej nie było to liczone dokładnie wskaźnikami przyjętymi przez Państwo. Ponadto zwróciła uwagę, że do pierwszego półrocza dobrze funkcjonował  jeden z największych zakładów na terenie miasta Chełmna,        w sierpniu ogłoszono upadłość tego zakładu. Ponadto  Minister zmniejszył gminie udziały         w podatku  dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych  o ok. 1 mln. zł.
 
Radny p. Wrażeń -  stwierdził cyt.” Rok do tyłu, przyjmowaliśmy podatki, wprowadzaliśmy tyle zadań do budżetu. No i Pan Burmistrz mówi, że żeby to zrealizować, skądś trzeba wziąć pieniądze. Rada się przychyliła do tak znacznych podwyżek. Mieszkańcy się pytają, co z tego mają,  no po prostu nic. Nowy budżet, nowy budżet , zadania realizowane , wyrzucone              z budżetu. Ja sam byłem pierwszy, który podniosłem rękę nad większymi podatkami, a dzisiaj mam dylemat co zrobić, bo z tego wychodzi, gdyby Pan Burmistrz konkretnie postąpił, tak samo jak w tamtym roku, czyli na ten rok z podatkami, bym rozumiał dalej , że nie ma pieniędzy w budżecie. Ale posunięcie takie, że  w tym roku idziemy w dwa procent. Chcę podkreślić kryzys w mieszkańcach, w firmach, to był w tamtym roku też. W tym roku to się może troszeczkę pogłębił, a może się spłycił, nie wiemy. Ale chodzi o Konsekwencję postępowania. Jak mówimy do społeczeństwa, że nie mamy pieniążków, podnosimy podatki, to następny krok musi być taki sam. I mieszkańcy oczekują coś w zamian, a nie prosić się trzy lata, dwa lata o załatanie dziury. Panowie, Panie to jest niemożliwością. To jest kpina”
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie wniosek radnego Giżyńskiego o pozostawienie wszystkich stawek podatku na ubiegłorocznym poziomie.
 
            Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, przeciw głosowało 10 radnych, głosów wstrzymujących nie było
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że wniosek został przez radnych przyjęty. Następnie ogłosił przerwę w obradach.
 
Radny p. Giżyński – stwierdził, że nie trzeba ogłaszać przerwy. Został zgłoszony konkretny wniosek , który Rada przyjęła
 
Przewodniczący obrad  - ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 21 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie poprosił         o naniesienie zmian w projekcie uchwały uzgodnionych podczas przerwy Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:
1)od gruntów:
a)  stawkę 0,71 zł należy zamienić na - 0,69 zł od 1 m2 powierzchni,
b)  stawka  4,04 zł od 1 ha pozostaje nie zmieniona
c)  stawkę  0,26 zł. - 0,25 zł od 1 m2 powierzchni;
 
2)od budynków lub ich części:
a)  zamiast 0,58 zł. należy wpisać - 0,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b)  zamiast 18,35 zł. – należy wpisać 17,99 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c)  zamiast 18,03 zł.  należy pisać  17,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) stawka 9,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostaje nie zmieniona
e) stawka - 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej nie ulega zmianie
f/  zamiast  6,58 zł. należy wpisać - 6,39 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
pozostałe zapisy nie ulegają zmianie
 
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z przegłosowanym wnioskiem
 i wprowadzonymi zmianami
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych , przeciw głosowało 8 radnych ,                    2 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  - stwierdził, że Uchwała Nr XLII/233/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie  stawek podatku od nieruchomości została przez Radę przyjęta  większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr  14   do protokołu )
 
 
 
Ad.6.Sprawa  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 5                   ( stanowi załącznik nr  15  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 16  do protokołu ) . Poprosiła o przyjęcie uchwały wraz z zaproponowanymi stawkami podatku od nieruchomości. Zwróciła uwagę, że w czterech przypadkach określono kwoty minimalne, których Rada nie może obniżyć.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie;
-   Komisji Budżetu  ( stanowi załącznik nr 17  do protokołu )
-   Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr 18   do protokołu )
 
Radny p. Giżyński – wyjaśnił powód dla którego komisja wydała przedmiotową opinię ,     
a mianowicie wielu mieszkańców naszego miasta swoje firmy rejestruje  poza Chełmnem , ponieważ są tam niższe podatki. Zdaniem komisji poprzez nie podnoszenie stawek                 w przyszłości  zaowocuje to większymi wpływami do budżetu,
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski –  stwierdził, że Komisja Rewizyjna w opinii nie zgłosiła wniosku, a jedynie propozycję, wobec czego poddał pod głosowanie projekt uchwały.
 
Radny p. Giżyński – stwierdził, że propozycję zgłasza jako wniosek
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski –   w związku z faktem, iż rozpoczęła się procedura głosowania , zwrócił się do radcy prawnego o opinię, czy wniosek radnego może być głosowany.
 
Radca prawny p. Stegienka – stwierdził, że jest to jedynie opinia, a nie wniosek . Ponieważ wniosek radnego został zgłoszony już po rozpoczęciu głosowania uchwały, nie może być głosowany . Zwrócił uwagę, że o ile radni nie przegłosują uchwały, powinny zostać stawki ubiegłoroczne, niemniej  ustalono stawki minimalne. Poprosił o przerwę celem sprawdzenia czy w przypadku nie podjęcia uchwały obligatoryjnie wejdą stawki ogłoszone przez ministra jako minimalne.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  - ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, ze po przerwie na sali obrad obecnych jest 21 radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
Radca prawny p. Stegienka  - poinformował, w związku z tym, ze  wniosek został złożony już po zarządzeniu głosowania nad projektem uchwały, wobec czego głosowanie musi zostać przeprowadzone. Kwestia nie  uchwalenia stawek podatków i opłat lokalnych uregulowana została  w ustawie o podatkach i opłatach w rt. 20 a , w którym jest wskazane, że  w przypadku nie uchwalenia stawek podatków, lub opłat lokalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1  - podatku od nieruchomości,  art10 ust. 1 – podatku od środków transportowych, art. 19pkt 1 lit. A-d opłat stosuje się stawki  obowiązujące w roku poprzednim z zastrzeżeniem ust.. 2. Ustęp 2 wskazuje, ze w przypadku nie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych , 
o których mowa w art. 10 ust. 1pkt 2,4 luib  6 jeżeli stawki minimalne dla poszczególnych rodzajów pojazdów są  wyższe  od stawek ustalonych na rok poprzedzający rok podatkowy stosuje się odpowiednio stawki wynikające  z załączników nr 1-3  do ustawy, a więc stawki ministerialne.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 5.
           
                      Za przyjęciem uchwały głosowało 8   radnych,  przeciw głosowało 13 radnych,
głosów wstrzymujących nie było.
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził że Uchwała sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych nie została przez Radę przyjęta .
   
 
 
Ad.7.Sprawa  obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego .
 
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 4                  ( stanowi załącznik nr  19  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  20  do protokołu ) . Poprosiła o przyjęcie uchwały wraz z zaproponowanymi stawkami podatku od nieruchomości.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie:
1) Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr  21   do protokołu )
2) Komisji Budżetu  ( stanowi załącznik nr 22   do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z  brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 6.
             
                         Za przyjęciem uchwały głosowało 21   radnych,   głosów przeciwnych          
i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził że Uchwała Nr XLII/234/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego  została przez Radę przyjęta  jednogłośnie.
( uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu )
 
 
 
Ad.8. Sprawa   ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie
          pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie
          opłat  za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych    
          w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie.
 
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku  nr 7                  ( stanowi załącznik nr 24  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  25  do protokołu ) Poprosił o przyjęcie uchwały.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr 26  do protokołu )
 
Radny p. Giżyński – przypomniał, ze podczas spotkania jakie miało miejsce w sprawie abonamentów na rynku, miały miejsce inne ustalenia  dotyczące czasu. W dni powszednie, soboty i niedziele.
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – wyjaśnił, że czas parkowania  w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Chełmna uchwalony  Uchwała Nr XXVI/159/2008 Rady Miasta Chełmna nie  jest zmieniany, parkowanie jest do 17.30, a obecnie nie proponuje się zmiany. Odnośnie o opinię Komisji Rewizyjnej  stwierdził, że nie rozumie propozycji. W ustawie                  o drogach  pkt 5   stawki opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1  mogą być zróżnicowane w zależności od miejsca parkowania przy ustaleniu stawek uwzględnia się  progresywne narastanie opłaty przez pierwsze trzy godziny parkowania przy czym progresja nie może przekroczyć powiększenia stawki opłaty o 20% za kolejne godziny w stosunku do stawki za poprzednią godzinę parkowania.
 
Radny p. Giżyński -  wyjaśnił, ze o ile   uzyska zapewnienie, że parkomaty będą działały na telefon, lub wydawały resztę, to nie będzie problemu wycofa wniosek. Komisji chodziło            o to, ze  kierowcy będą musieli biegać i rozmieniać pieniądze na drobne
 
 Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – wyjaśnił, że parkomaty na tzw. komórkę są już w standardzie , jeśli chodzi o wydawanie reszty , stwierdził, ze parko maty z wyłączeniem tych na lotniskach nie wydają reszty, ale parkometr nie wyłudza pieniędzy, po jeżeli za 2 godzinę jest 2,40, a kierowca wrzuci 2,50 , parkomat mu reszty nie wyda, ale w godzinach parkowania przedłuży o 2, czy 3 minuty
 
Radny p. Błażejewicz –stwierdził, że wprowadzenie powrotem abonamentu jest dobrym gestem w stosunku do handlujących. Wyraził nadzieję,  że być może osoby te zrozumiały teraz, iż miasto , które 10 mln. inwestuje w zabytki nie pozwoli, aby  obok pięknego ratusza , 24 godziny na dobę stał  rozwalający się Żuk. Wyraził nadzieję, ze Ci  ludzie sami będą pilnować, aby do takich sytuacji nie dochodziło
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie .
 
                                        Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych ,  głosów przeciwnych  i wstrzymujących nie było
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  - stwierdził, że Uchwała Nr XLII/235/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych   w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie została przez Radę przyjęta jednogłośnie  głosów. ( uchwała stanowi załącznik nr 27   do protokołu )
 
Ad. 9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że wszyscy radni i pracownicy urzędu obowiązani do składania oświadczeń  złożyli je w terminie.  ( komplet dokumentów strawno załącznik nr  28  do protokołu )             
 
 
Ad. 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Chełmna
            za  I półrocze 2009 r.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2009 roku ( stanowi załącznik nr  29  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Budżetu ( stanowi załącznik nr  30 do protokołu ) oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku .
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji uznał informację za przyjętą.
 
        
Ad.11  Interpelacje Radnych          
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał interpelacje:
 
1) Radnego Michała Wrażnia w sprawie wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonych
    przez Komisję Rewizyjną ( stanowi załącznik nr 31 do protokołu )
2) Radnego Lesława Giżyńskiego na temat finansowania mieszkalnictwa komunalnego              ( stanowi załącznik nr 32   do protokołu )
3) radnego Adama Ziemeckiego  na temat składowania odpadów biodegradalnych ( stanowi
     załącznik nr  33  do protokłuo )
4) radnego Adama Ziemeckiego   na temat monitoringu miasta ( stanowi załącznik nr 34   do
     protokołu )                       
 
Ad.12. Wolne wnioski i informacje.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował o korespondencji jaka wpłynęła do Rady Miasta i tak:
- prośba Pani Jagody Szulc chorej na nowotwór o wsparcie finansowe ( pismo stanowi załącznik nr 35 do protokołu ) Poinformował, że przygotowana została lista dobrowolnych wpłat,. Którą przekazał radnym,.  Poinformował, że radna Pani Lenartowska być może udzieli bardziej szczegółowych informacji.
 
Radna p. Lenartowska – poinformowała, że Pani Jagoda Szulc zwróciła  się do mówczyni           z prośbą o pomoc i przekazanie radnym  miasta, powiatu i gminu prośby o wsparcie finansowe kosztownego leczenia, co też niniejszym uczyniła.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski - poinformował, że wpłynęły również  następujące pisma :
1) List otwarty mieszkańców osiedla nad Browiną, który znajduje się do wglądu w biurze Rady  (    stanowi załącznik nr  36  do protokołu )
2) Sprawozdanie  z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasta Chełmna z organizacjami pozarządowymi.  . Pismo również znajduje się doi wglądu w biurze Rady ( stanowi załącznik nr  37  do protokołu )
3) informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, podobnie jak pozostałe jest dla radnych do wglądu ( stanowi załącznik nr  38   do protokołu )
Radny p. Ziemecki -  w związku ze złożeniem informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku, mając na uwadze fakt, że inwestycje zostały wykonane z wiadomych przyczyn zaledwie w 12% poprosił o informację jak kształtuje się wykonanie inwestycji na koniec listopada. Kontynuując  przypomniał , iż na jednej z wcześniejszych sesji występowali przedstawiciele Polo Marketu  przedstawiając radnym wizję odbudowy  byłego Domu Kultury. Poprosił  o informację, czy w tym temacie sprawy posunęły się dalej.
 
Radna p. Konowalik- poprosiła o następujące informacje: dlaczego nie została dokończona ulica Konwaliowa oraz kiedy zostanie umieszczona tablica z nazwą ulicy Kwiatowej jadąc od strony Brzozowa. Poinformowała, że  worki z liśćmi zatopione w Browinie, co zgłaszała już wcześniej, nadal leżą w tym miejscu. Kontynuując w imieniu mieszkanki naszego miasta zwróciła uwagę na nieporządek na ulicy Toruńskiej. Wyjaśniając , że ma świadomość, iż ulica ta nie należy do miasta, poprosiła o uporządkowanie stwierdzając, że leżące liście stwarzają zagrożenie.
Radny p. Kordowski – poruszył następujące sprawy:
- parkomaty – w związku z  podjęta wcześniej uchwałą  i decyzją instalowania parkomatów           w naszym mieście, poprosił  o zwrócenie uwagi, aby urządzenia te były dobrej jakości,  mało awaryjne, aby nie dochodziło do takich sytuacji jakie miały miejsce np.: w Toruniu, gdzie  parkometry ciągle się psuły.
- sprawa parkowania  „ zdezelowanych” aut na Rynku , zdaniem mówcy sytuacja w tej kwestii może się powtórzyć,  poprosił Pana Burmistrza o czujność w tej kwestii     i podejmowanie szybkich interwencji przez straż miejską.
- sprawa  dawnego Domu Kultury – zwracając się do Burmistrza stwierdził, że czas najwyższy, aby sprawę tę rozwiązać definitywnie. 
-zwracając się do Przewodniczącego Rady Miasta zasugerował zorganizowanie  spotkanie          z parlamentarzystami, których m.in. wybierali mieszkańcy naszego miasta, oraz Przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej w celu podjęcia radykalnych i wiążących kroków odnośnie terenu po jednostce wojskowej. Zwrócił  uwagę, że mijają kolejne miesiące,  a sprawa jest nadal nie rozwiązana. Poprosił o informację ile przez te lata kosztowało podatników utrzymanie  tego obiektu. Zwrócił uwagę, że ponad sto rodzin w naszym mieście nie ma gdzie mieszkać, a budynki po jednostce stoją puste.
-   w imieniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystki poinformował, że wystosowała pismo do Prezesa Stowarzyszenia „Sclavinia”  z prośbą o rozważenie możliwości przeniesienia miniatur zamków krzyżackich z nad Jeziora Starogrodzkiego  na starówkę.
Zwrócił uwagę, że takie rozwiązanie spowoduje większą ich dostępność zarówno dla turystów jak i mieszkańców miasta. Poinformował, że komisja uważa, iż dobrym miejscem byłby plac między placem zabaw a skarpą , na której znajduje się pomnik  uwieczniający byłych mieszkańców Chełmna.
- zwracając się do Burmistrza Jagodzińskiego poinformował, iż od kilku miesięcy obserwuje dziwny proceder jaki ma miejsce, a mianowicie, że właściciele sklepów wyrzucają śmieci do miejskich pojemników. Zdaniem mówcy niektórzy nawet nie zadają sobie trudu aby wcisnąć te śmieci do kosza, tylko stawiają na kosz
 
Radny p. Knap – poinformował, że na ul. 22 stycznia wnęka przy warsztacie pana Brzozowskiego został rozpoczęta trzy lata temu, mieszkańcy skarżą się, że po zrobieniu częściowym jest jeszcze gorzej niż było. W dalszej części wypowiedzi poruszył sprawę znaków drogowych na ulicy Toruńskiej. Poinformował, że Zarząd Dróg Wojewódzkich powstawiał rury na środku chodnika. Z kamienic,  których właściciele wyrazili zgodę na umieszczenie znaków zamierzają je pozdejmować . Dodał, że rozmawiał z robotnikami, którzy to montowali i uzyskał informację, iż to urzędnicy wydali takie polecenie. Kontynuując przypomniał, że w przyszłym roku planuje się wykonanie ulicy Toruńskiej, będzie robiona nowa nawierzchnia i chodniki, tymczasem ulica ta jest nieoświetlona. Wyraził obawę, że w roku przyszłym zostanie zrobiona droga, a następnie zostanie rozkopana, bo będzie robione oświetlenie. Wracając do sprawy budynku Adriany poprosił o informację jakie plany w stosunku do tego obiektu ma Pan Burmistrz. Zdaniem mówcy skoro nie ma planów ani środków finansowych należy właścicielowi poinformować, że miasto nie zamierza    w najbliższym czasie nieruchomości kupić.

Radny p. Dzikowski – podziękował osobom, które zajęły się dalszą częścią pomocy Pani Izie Kordowskiej jaką rozpoczęli radni. Dodał cyt. „ chwała mojemu poprzednikowi, który przed chwilą opuścił to miejsce, że  obecną też charytatywną pomoc dla Pani Szulc nie zaatakował oraz nie zaatakował  tych, którzy to przedstawiali tak jak nas wtedy. Ja nie rozumiem do tej pory Pana radnego, ale jakiś powód chyba miał”. Dodał, że zamierzał kontynuować sprawę pomocy Pani Izie dalej. Podziękował Pani redaktor Czasu Chełmna, która bardzo profesjonalnie zajęła się  sprawą pomocy chorej mieszkance naszego miasta jak również  organizatorom koncertu na rzecz tej Pani. W dalszej części wypowiedzi  wrócił do sprawy budynków po jednostce wojskowej przy ulicy Biskupiej informując, że wielu radnych było na spotkaniu z senatorem PO w muzeum. Pytanie na temat tych budynków padło z sali, jednak nikt z parlamentów na nie nie odpowiedział, a jedynie Pan Starosta mówiąc, że sprawa będzie załatwiona i należy czas jej rozwiązania liczyć w miesiącach, tymczasem minęły już dwa lata. Zasugerował zwrócenie się z zapytaniem do Pana Starosty oraz Pani Beacie Krzemińskiej która również bardzo dużo mówiła na ten temat informując, że starczy tylko chcieć i można to załatwić.

Radny p. Błażejewicz – w związku z faktem, że na dzisiejszej sesji doszło do sytuacji               w której Przewodniczący Rady zakwestionował sformułowanie zawarte w opinii komisji,          
 w przededniu podejmowania uchwały budżetowej zaapelował do komisji o wyraźne precyzowanie , czy komisja, kluby radnych lub radny wnioskuje, czy tylko sugeruje, poddaje pod rozwagę. Zdaniem mówcy znacznie to usprawni przebieg sesji budżetowej.

Radny p. Wrażeń – poruszył następujące sprawy:
- droga 550  - przejście dla pieszych z tej drogi na ul. Kolonia Wilsona stwierdził,  że  wszędzie dziury zostały połatane, niemniej na samym środku dziura pozostała., mimo obietnic, ze zostanie to zrobione.. Dodał cyt. „ należy powiedzieć mieszkańcom miasta , ze dla włodarzy, dla administracji tego urzędu to jest temat nie do przeskoczenia i mieszkańcy dadzą sobie spokój będą czekali do nowych wyborów” Zdaniem mówcy jest to prosta sprawa do zrealizowania w ciągu dziesięciu dni.
   
- oświetlenie przejścia z ul. Ustronie na ul. Wvbudowanie – stwierdził, że wiadomo, iż jest to Droga nr 1 i miasto nic nie może zrobić, niemniej przynajmniej jedną lampę można postawić przy drodze nr 1, przy końcu ulicy Ustronie. Zdaniem mówcy nie są to wielkie środki.
- zadania do wykonania w robotach publicznych były do wykonania za sumę ok. 561 tys. zł. , na posiedzeniu komisji św. Pamięci Pan Wojtek stwierdził  - 100 tys. zł. zostawcie, środki zostały w budżecie. Po uchwaleniu budżetu wyszła suma pomniejszona o te 100 tys. zł. Poprosił o informację jak zostały zagospodarowane te 100 tys. zł., a najlepiej jak zostały wydana cała ta suma na roboty publiczne
Radny p. Giżyński -  przypomniał, że na jednej z poprzednich sesji Rada Miasta przyjmowała Plan Rewitalizacji Obszarów Miejskich . Wówczas radni zadawali mnóstwo pytań , na które nie uzyskali odpowiedzi . Na tej sesji Pan Burmistrz stwierdził, że na ten temat  będą jeszcze rozmowy. Poprosił o informację kiedy będą te rozmowy wiedząc, że     w budżecie na  2010 rok  zostały wprowadzone pewne zadania z tego programu. W dalszej części wypowiedzi poprosił informację na temat amfiteatru.

Radna p. Gostkowska – Lenartowska poruszyła sprawę ulicy Jastrzębskiego i ostrego  90° zakrętu i jaki się na niej znajduje. Zdaniem mówczyni jest to droga źle oznaczona Zwróciła uwagę, że w ostatnim okresie było tam kilka wypadków, na szczęście obyło się bez ofiar, niemniej droga jest bardzo niebezpieczna i może dojść tam do tragedii. . Poprosiła                         o ustawienie przynajmniej znaku ostrzegającego o ostrym zakręcie.
Burmistrz Miasta p. Kędzierski udzielił następujących wyjaśnień:
- wszystkie inwestycje na terenie miasta Chełmna wykonywane są zgodnie z planem, bez opóźnień. Do końca 2009 roku musi zostać złożony wniosek na II etap Ochrony Dziedzictwa. Nie ma żadnych zagrożeń , wszystkie inwestycje przebiegają zgodnie  z założeniami. Dotyczy to nie tylko murów obronnych, ale również Fary, kopuły i chodników.
-Poinformował, że w m-cu styczniu gmina otrzyma zwrot od marszałka za inwestycje na ul. Podgórnej.
- Projekt o termomodernizację Chełmińskiego Domu Kultury, o czym wspominał wcześniej, iż przeszedł ocenę formalną, obecnie przeszedł również ocenę merytoryczną., co oznacza, ze na 99%  miasto otrzyma środki na to zadanie. Został już wyłoniony wykonawca na wykonanie  opracowania dokumentacji i koncepcji rozbudowy kina Rondo.
- Dzięki zmianie przelicznika euro gmina  będzie miała trochę więcej środków , co oznacza, że będzie mógł zostać zwiększony zakres robót. Zwrócił uwagę, że środki te mogą zostać wydane li tylko i wyłącznie na Ochronę Dóbr, na nic innego.
   
- spalony dom kultury, mówca wraz z radcą prawnym  rozważa możliwość wywłaszczenia obecnego właściciela gruntu, niemniej jest to jeszcze długi proces, ponadto należy sprawdzić szanse jakie ma gmina w tym zakresie.
-budynek po Adrianie, poinformował, że na bieżąco kontaktuje się z właścicielem, który dokładnie zna zdanie mówcy w tej sprawie, niemniej  zwrócił się do Rady , aby radni mogli wyrazić swoje zdanie.
- budynki po jednostce wojskowej,  z ostatniej rozmowy z dowódcą wynika, iż zgłosił on zbędność tych obiektów, i podobnie jak gmina czeka na decyzję z Ministerstwa Obrony Narodowe.
-  Sprawa amfiteatru – niemalże co drugi dzień  gmina  kontaktuje się droga mailową             z inwestorem, celem dopracowania projektu umowy, który po jego sporządzeniu trafi do radnych celem zaakceptowania.
            Kończąc poinformował,  że radni otrzymają od pracowników biura rady kartki ze swoimi adresami mailowymi. W Biuletynie Informacji Publicznej   znajduje się skład Rady Miasta Chełmna oraz Młodzieżowej Rady Miasta każdy radny ma swoją skrzynkę,    z osobistym hasłem i loginem.  Przy nazwiskach umieszczone są fotografie radnych i o ile ktoś z radnych jest niezadowolony ze swego wizerunku,  fotografię można wymienić.
 
Ad.13  Zakończenie.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął obrady XLII  sesji Rady Miasta Chełmna dziękując zebranym za przybycie.
 
Protokołowała:                                                                                  Przewodniczył:
 
(- ) Danuta Derebecka                                                                  (-) Waldemar Piotrowski 
 

Wytworzył: Danuta Derebecka (15 stycznia 2010)
Opublikował: Danuta Derebecka (15 stycznia 2010, 13:58:18)

Ostatnia zmiana: Danuta Derebecka (15 stycznia 2010, 14:17:56)
Zmieniono: numer sesji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1710

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij