Prot. z XXXVI sesji RM 26.05.2009 r.


 
      Protokół Nr XXXVI/2009
z   XXX sesji Rady Miasta Chełmna
          z dnia  26 maja  2009 roku
 
 
Sesja odbyła się w dniu   26 maja 2009 r. i trwała od godz. 16.00 do godz. 19.10
 
                                                  Na ogólną ilość   21     radnych obecnych na sesji
                                                   było 21    radnych , co stanowi  100%
                                                   Nieobecnych usprawiedliwionych     -  0
                                                   Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1.Otwarcie
-          stwierdzenie quorum
-      przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta
 
2. Przyjęcie porządku obrad XXXVI  sesji Rady Miasta Chełmna
 
-          przegłosowanie poprawek
 
3.Sprawa przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu
   zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna.
 
4.Sprawa przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu
   zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna.
 
5.Sprawa przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu
   zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna.
 
6.Sprawa przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu
   zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna.
 
7.Sprawa uchwalenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania      
    przestrzennego miasta Chełmna.
 
8.Sprawa szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom
    wpisanym do ewidencji placówek niepublicznych, prowadzonej przez Gminę Miasto
    Chełmno
           
9. Sprawa uchwalenia cennika przyjęcia odpadów komunalnych na Międzygminnym
    Składowisku Odpadów Komunalnych w Osnowie.
 
10.Sprawa wyrażenia woli nabycia na rzecz Gminy Miasta Chełmna lokalu użytkowego
      nr 13 o pow. 328 m², położonego przy ul. Dworcowej 41.
 
1 .Sprawa sprzedaży nieruchomości zabudowanej – działki nr 185/1 o pow. 0,4180 ha
      położonej w Chełmnie przy ul. Biskupiej 14, stanowiącej własność Gminy Miasta
       Chełmna.
 
12 Sprawa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej –
     działki nr 209/20 o pow. 0,0504 ha  i działki nr 289/4 o pow.0,4638 ha oraz  
      sprzedaży własności  obiektów budowlanych  położonych w Chełmnie przy ul.
       Dworcowej
                               
 13Sprawa uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miasta Chełmna  na
       lata 2009-2013
 
14. Interpelacje Radnych                                                     
 
15. Wolne wnioski i informacje                                           
 
 16. Zakończenie                                                                  
 
 
Ad. 1 Otwarcie
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – otworzył obrady XXXVI  sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego Janusza Błażejewicza
                       
                        - stwierdzenie quorum
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski –  stwierdził, że na sali obrad obecnych jest   21   radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
                        - przyjęcie protokołu  z XXXIV sesji
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku z faktem, iż do dnia sesji nikt z radnych nie zgłosił uwag co do treści protokołu, protokół z XXXIV uznaje za przyjęty.
 
 
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad XXXVI  sesji RM.
            - przegłosowanie poprawek
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski –  zgłosił autopoprawkę do zaproponowanego porządku obrad:
- w punkcie 7 zapis - .Sprawa przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna” należy zamienić na : 
„Sprawa uchwalenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania     przestrzennego miasta Chełmna.”
- ponadto wprowadził punkt  - Sprawa  delegowania przedstawicieli do reprezentowania gminy miasta Chełmna w Stowarzyszeniu na Rzecz Ochrony                i    Promocji Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Chełmińskiej „ Sclavinia „ Punkt ten zostanie omówiony jako  punkt 14, następne punkty otrzymają  kolejną numerację.
 
Radny p. Dzikowski -  w związku z tym, ze  zaproponowany porządek obrad jest bardzo obszerny, w związku z faktem, że poprzednia sesja miała zaledwie jeden punkt merytoryczny, a trwała bardzo długo zapytał, czy  istnieje jakiś ramowy czas, który może ograniczyć długość  obrad, czy też radni będą musieli kontynuować sesję do wyczerpania porządku obrad, albo przenieść część spraw na drugą część na,  przykład na dzień jutrzejszy.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że nie ma żadnych ram czasowych dotyczących długości trwania sesji, niemniej w przypadku, gdy obrady będą trwały zbyt długo, sesja zostanie przerwana i przeniesiona na inny dzień.
Następnie w związku z brakiem innych propozycji zmian do zaproponowanego porządku obrad , stwierdził, że porządek obrad XXXVI   sesji Rady Miasta uważa za przyjęty.
 
 
 
 
Ad. 3 .Sprawa przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego
          planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna.
 
 
Inspektor ds. planowania przestrzennego p. Grzyb – w formie multimedialnej przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 1 ( stanowi załącznik nr 2  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 3  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr 4  do protokołu )
 
Radny p. Janowski – poprosił o wyjaśnienie zapisu „ częściowo usługowe, częściowo mieszkaniowe”, który pojawia się we wszystkich projektach uchwał.
 
Inspektor ds. planowania przestrzennego p. Grzyb – wyjaśnił, że  oznacza to, że teren nie ma mieć jednorodnej funkcji, i tylko pod usługi, czy tylko pod mieszkania.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z barkiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały   w przedmiotowej sprawie .
                                Za przyjęciem uchwały głosowało 21   radnych, głos przeciwnych
i   wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że  Uchwała Nr XXXVI/200/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 5  do protokołu )
 
 
 
Ad. 4.Sprawa przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego
         planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna.
 
 
 
Inspektor ds. planowania przestrzennego p. Grzyb – w formie multimedialnej przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 2 ( stanowi załącznik nr 6  do protokołu ) wraz   z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  7 do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr 8 do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały   w przedmiotowej sprawie .
 
                  Za przyjęciem uchwały głosowało 21   radnych, głosów przeciwnych           i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że  Uchwała Nr XXXVI/201/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna została przez Radę przyjęta jednogłośnie  ( uchwała stanowi załącznik nr  9 do protokołu )
 
 
 
Ad. 5.Sprawa przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego
         planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna.
 
 
 
Inspektor ds. planowania przestrzennego p. Grzyb – w formie multimedialnej przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 3 ( stanowi załącznik nr 10  do protokołu ) wraz  z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 11  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr  12 do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały   w przedmiotowej sprawie .
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 21   radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że  Uchwała Nr XXXVI/202/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu )
 
 

Ad. 6.Sprawa przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego
         planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna.
 
 
 
Inspektor ds. planowania przestrzennego p. Grzyb – w formie multimedialnej  przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 4 ( stanowi załącznik nr 14  do protokołu ) wraz   z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 15  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr  16 do protokołu )
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały   w przedmiotowej sprawie .
 
 
                         Za przyjęciem uchwały głosowało 21   radnych, głosów przeciwnych 
i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że   Uchwała Nr XXXVI/203/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 17  do protokołu )
 
 
 
Ad.7. Sprawa uchwalenia zmiany fragmentów miejscowego planu
        zagospodarowania  przestrzennego miasta Chełmna.
 
 
Inspektor ds. planowania przestrzennego p. Grzyb – w formie multimedialnej przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 5 ( stanowi załącznik nr 18  do protokołu ) wraz   z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  19  do protokołu )
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały   w przedmiotowej sprawie .
 
          Za przyjęciem uchwały głosowało 21   radnych, głosów przeciwnych        
i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że  Uchwała Nr XXXVI/204/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania     przestrzennego miasta Chełmna została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 20  do protokołu )
 
 
 
Ad. 8.Sprawa szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom
         i placówkom wpisanym do ewidencji placówek niepublicznych,
         prowadzonej  przez Gminę Miasto Chełmno
 
 
Kierownik ROKSiP p. Ludwikowska – przedstawiła  projekt uchwały zawarty
w druku nr 7   ( stanowi załącznik nr  21 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem
( stanowi załącznik nr 22  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr  23  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały   w przedmiotowej sprawie .
 
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 21   radnych, głosów przeciwnych         
i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że  Uchwała Nr XXXVI/205/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom wpisanym do ewidencji placówek niepublicznych, prowadzonej przez Gminę Miasto Chełmna została przez Radę przyjęta jednogłośnie  (uchwała stanowi załącznik nr 24  do protokołu )

 
 
Ad.9. Sprawa uchwalenia cennika przyjęcia odpadów komunalnych na
          Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Osnowie.
 
 
 
Kierownik Referatu OŚiGW  p. Szuster przedstawił  projekt uchwały zawarty
 w druku nr 6  ( stanowi załącznik nr 25  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem
( stanowi załącznik nr 26  do protokołu )
 
Radny p. Janowski- zwracając uwagę, że zgodnie z zapisem w projekcie uchwały ceny za odpady segregowane są zdecydowanie wyższe  niż  ceny za odpady mieszane, zapytał czy należy rozumieć , że nie opłaca się segregowanie odpadów.
 
Radny p. Ziemecki – wyjaśnił, że  w dniu dzisiejszym Rada ma przyjąć dodatkowe pozycje, które doszły do cennika już uchwalonego, natomiast radny p. Janowski poruszył cenyz  cennika już uchwalonego  30 grudnia 2008 roku i nie jest to przedmiotem obrad.
 
Radny p. Janowski – przyznał, ze radny Ziemecki dobrze zauważył, niemniej zdaniem mówcy radni przyjmując uchwałę z 30 grudnia popełnili błąd i należy go naprawić.
 
Kierownik Referatu OŚiGW  p. Szuster – przyznał, że te pozycje są wyższe niemniej chodzi tu o opłatę marszałkowską
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – zgodził się z radnym Ziemeckim, że sprawa poruszona przez radnego Janowskiego nie powinna być tematem obrad  dzisiejszej sesji, niemniej skoro padło pytanie  wyjaśnił, że w pozycjach 1-7 są to opakowania
 i chodzi o to, aby wytwórcy opakowań zagospodarowywali je, a nie oddawali na składowisko.  
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski –  w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie .
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało  20  radnych, przeciw głosował 1  radny,      głosów wstrzymujących nie było .
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że  Uchwała Nr XXXVI/206/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie uchwalenia cennika przyjęcia odpadów komunalnych na Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Osnowie została przez Radę przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 27  do protokołu )
 
 
 
 
Ad. 10 .Sprawa wyrażenia woli nabycia na rzecz Gminy Miasta Chełmna lokalu
            użytkowego  nr 13 o pow. 328 m², położonego przy ul. Dworcowej 41.
 
 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił  projekt uchwały zawarty w druku nr 8   ( stanowi załącznik nr  28 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 29  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr  30  do protokołu )
 
Radny p. Giżyński  - zapytał czy wniosek zawarty w opinii Komisji Rewizyjnej zostanie pozytywnie rozpatrzony, tzn. do czasu przeprowadzenia remontu środki
z dzierżawy będą wpływały do urzędu miasta.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że do czasu podpisania aktu notarialnego właścicielem  obiektu jest nadal PKP. Dodał, że nie może w tej kwestii podjąć decyzji, tym bardziej, że najprawdopodobniej powstanie tam wspólnota,
a miasto nie administruje wspólnot, robi do ZUA „Ojar”
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – udział tego lokalu tj. 27,18%, z chwilą sprzedaży pierwszego  udziału automatycznie powstała wspólnota , co oznacza, że  decydować będą współwłaściciele wszystkich lokali, kto będzie ich administratorem. Do czasu, dopóki ten lokal jest w dzierżawie środki  z tego tytułu będą wpływały na konto miasta , natomiast administrator wystąpi do miasta o środki na fundusz eksploatacyjny
i fundusz remontowy , zgodnie z obecnie podjętymi uchwałami przez wspólnotę mieszkaniową. Kontynuując poinformowała, że w miejskim mieniu komunalnym , gdzie są miejskie mieszkania komunalne, a powstały wspólnoty mieszkaniowe – budynek, przy ul. Słowackiego 2, Plac Wolności 1 i Wodna 21, wspólnoty wypowiedziały Ojarowi,  dotychczasowemu administratorowi i lokatorzy sami administrują  a czynsze z  miejskich lokali wpływają na konto Ojaru, ale wspólnota obciąża za media i fundusz remontowy.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie .
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 20  radnych, głosów przeciwnych nie było radnych,  1 radny wstrzymał się od głosu
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że  Uchwała Nr XXXVI/207/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia woli nabycia na rzecz Gminy Miasta Chełmna lokalu użytkowego nr 13 o pow. 328 m², położonego przy ul. Dworcowej 41 została przez Radę przyjęta większością głosów  (uchwała stanowi załącznik nr 31   do protokołu )
 
 
 
Ad.11 .Sprawa sprzedaży nieruchomości zabudowanej – działki nr 185/1 o pow.
            0,4180 ha położonej w Chełmnie przy ul. Biskupiej 14, stanowiącej
            własność Gminy Miasta  Chełmna.
 
 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił  projekt uchwały zawarty w druku nr 9    ( stanowi załącznik nr 32  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 33  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr 34   do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały   w przedmiotowej sprawie .
 
              Za przyjęciem uchwały głosowało 20   radnych, głosów przeciwnych nie było   1 radny wstrzymał się od głosu
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że  Uchwała Nr XXXVI/208/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej – działki nr 185/1 o pow. 0,4180 ha położonej w Chełmnie przy ul. Biskupiej 14, stanowiącej własność Gminy Miasta  Chełmna została przez Radę przyjęta większością głosów  (uchwała stanowi załącznik nr 35  do protokołu )
 
 
 
 
Ad. 12 .Sprawa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
             zabudowanej – działki nr 209/20 o pow. 0,0504 ha  i działki nr 289/4
             o pow.0,4638 ha oraz sprzedaży własności  obiektów budowlanych 
             położonych w Chełmnie przy ul. Dworcowej
              
 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił  projekt uchwały zawarty w druku nr 10  ( stanowi załącznik nr 36  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  37  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr  38  do protokołu )
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały   w przedmiotowej sprawie .
 
 
              Za przyjęciem uchwały głosowało 20   radnych, głosów przeciwnych nie było   1 radny wstrzymał się od głosu
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że  Uchwała Nr XXXVI/209/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej – działki nr 209/20 o pow. 0,0504 ha  i działki nr 289/4 o pow.0,4638 ha oraz sprzedaży własności  obiektów budowlanych  położonych w Chełmnie przy ul. Dworcowej została przez Radę przyjęta większością głosów  (uchwała stanowi załącznik nr  39  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie.              
 
 Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, ze po przerwie na sali obrad obecnych jest 21 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych  uchwał.
 
 
Ad.13. Sprawa uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miasta
            Chełmna  na  lata 2009-2013
              
 
Z-ca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – przedstawił  projekt uchwały zawarty
w druku nr 11 ( stanowi załącznik nr 40  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem              (  stanowi załącznik nr  41 do protokołu ). Podziękował siedemnastoosobowemu zespołowi za wkład pracy w opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
 
Radny p. Ziemecki – odczytał przygotowaną przez siebie informację cyt.                  ” Omawianą uchwałą Rada ma przyjąć Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009 – 2013. Można rzec następuje nowelizacja WPI uchwalonego przez Radę w grudniu 2004 roku na lata 2005-2010, z którego zrealizowano 12 zadań  rzeczowych,, na 34 ujęte w planie i to odnoszące się do części A, gdyż część B odnosiła się  do zadań dotyczących Zakładu Wodociągów   i Kanalizacji , co nie jest przedmiotem obecnie rozpatrywanego planu. W momencie sporządzania pierwszego planu z grudnia 2004,  jak podkreślała na niedawnej sesji Pani Skarbnik,  konstrukcja corocznych uchwalanych przez Radę Miasta budżetów,  wymagała wówczas nowelizacji ujętych w planie  inwestycji  przed projektem, gdyż nie były wymagane załączniki nr 5 i 7 odnoszące się do wykazania wszystkich planowanych inwestycji zarówno rocznych jak i w perspektywie trzech kolejnych lat. Od trzech lat w projektach corocznych budżetów obowiązkiem jest wykazanie w formie załączników przy takowych budżetach, corocznych i trzyletnich inwestycji, co  każdorazowo przyjmując do realizacji przedkładane budżety, jako Rada uchwalaliśmy. Co więcej budżet na rok 2009 zakłada zadania inwestycyjne sięgające roku 2015 pod nazwą Ochrona Dziedzictwa Kulturowego. Przyjmując do realizacji budżet na 2009 rok jako Rada akceptowaliśmy wykazane w nim zadania inwestycyjne więc byliśmy świadomi  jakie zadania inwestycyjne miasto będzie w perspektywie rocznej i trzech kolejnych lat realizowało. Można postawić tezę , iż po zmianie przepisów dotyczących konstrukcji budżetów i ich corocznym przyjęciu przez Radę     z akceptacją wykazanych w nich inwestycji,  niejako następowała nowelizacja WPI. Niemniej jednak, aby doszło do realizacji zaplanowanych inwestycji niezbędne są do tego środki stąd Komisja Budżetu od początku tej kadencji, we wszystkich swoich wnioskach, jak również przekazywanych radnym informacjach,  wskazywała na możliwe obszary, w których mona poczynić oszczędności,  w celu pozyskania na ten cel niezbędne środki. Obecny wniosek komisji  budżetu ukierunkowany jest  na ustalenie priorytetów odnoszących  się do inwestycji już przyjętych w budżecie na rok 2009 i lata następne i możliwości  finansowych przeanalizowanych ze skarbnikiem miasta, powoduje wpisanie innych inwestycji w WPI jako inwestycje drugoplanowe chyba, że pozyskane będą środki  wielkości, których obecnie nie można realnie ustalić, aby móc wszystkie zapisane  w WPI zadania realizować równocześnie. Nadmienić należy , iż już przyjęte  przez Radę do realizacji wykazane inwestycje  w budżecie na 2009 rok i kolejne lata będą nie lada wyzwaniem,  by tym wszystkim zadaniom od strony finansowej podołać, albowiem dochody roczne budżetów w zasadzie równają się wydatkom bieżącym. A to oznacza, iż inwestycje mogą być finansowane z zaciąganych kredytów, pożyczek , ze sprzedaży zbędnego majątku i szeroko rozumianej akcji pozyskiwania środków z zewnątrz. Mając ograniczone możliwości finansowania zakładanych inwestycji, zakusy wpisania do WPI zadań przekraczających te możliwości staną się zapisami wirtualnymi. Zapisy § 3 i § 4 omawianej uchwały, jak również konieczność dołączania do corocznych  projektów budżetów załączników nr 5 i 7 odnoszących się do planowanych inwestycji stanowią gwarancję kontroli przez Radę i bezpośredniego wpływu na zakres rzeczowy tych inwestycji. Stad moim zdaniem winniśmy przyjąć wypracowany przez zespół ,
w którym uczestniczyli również niektórzy radni, zakres wykazanych w projekcie uchwały zadań  z uwzględnieniem wniosku komisji budżetu”


Radny p. Schmelter - stwierdził, że po przejrzeniu planu inwestycyjnego poczuł się rozczarowany  brakiem zapisu, że na stadionie będzie robiona nawierzchnia tartanowa, bieżnia lekkoatletyczna oraz skocznie. Zwrócił uwagę, że został już opracowany plan zagospodarowania stadionu. Poprosił o informację dlaczego środki, pierwotnie zaplanowane na stadion,  zostały przeniesiona na Orlika
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – stwierdził, że słuszna jest uwaga przedmówcy, niemniej budżet nie jest elastyczny i nie dojdzie do spięcia finansowego
 
Radny  p. Jurczak – stwierdził, że popiera propozycję przedstawione w wypowiedzi radnego Ziemeckiego uznając ją za rozsądną. Przypomniał, że już wcześniej były uwagi, iż niektóre zadania nie zostały wprowadzone , a przecież w paragrafie 4 projektu uchwały zapisano, że każdego roku będzie on aktualizowany i uzależniony od możliwości finansowych miasta
Poparł wypowiedź  Zastępcy Burmistrza, iż należy zaufać siedemnastoosobowemu zespołowi opracowującemu WPI.

Radny p. Dzikowski – zwrócił uwagę, że nie padła odpowiedź na pytanie radnego Schmeltera, wobec czego powtórzył  zapytanie czy środki przeznaczone na Orlik  to te same środki, które wcześniej  planowane były na robienie bieżni. Wyjaśnił, że jest za Orlikiem, niemniej nie kosztem bieżni.
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – poinformowała, że dokumentacja na cały kompleks stadionu wraz z boiskiem na al. 3 Maja  została wykonana w związku
z zapewnieniami Urzędu Marszałkowskiego poprzedniej kadencji , że będą na to środki zewnętrzne. Na dzień dzisiejszy tych środków nie ma  i do 2013 roku też ich nie będzie, natomiast na Orlika miasto może dostać  maksimum 660 tys. zł.
 
Radny p. Błażejewicz -  stwierdził, że Wieloletni Plan Inwestycyjny uważa  za dokument bardzo płynny. Jest w nim wiele pozycji, które będą realizowane po 2013 roku, niemniej ważne jest , że zostały wpisane, pomimo, że wykładnikiem tego,  jakie inwestycje będą wykonywane jest to, czy miasto pozyska środki zewnętrzne. Ponadto mogą wystąpić oszczędności po przetargach i zostaną środki na wykonanie kolejnych inwestycji.  Zdaniem mówcy może  się zdarzyć, że będą środki na dane zadanie i nie trzeba czekać z jego realizacją do terminu wskazanego w WPI, tylko o od razu przystępować do realizacji. Kontynuując poprosił  o sprawdzenie, czy na budownictwo socjalne nie można uzyskać środków zewnętrznych . Następnie zgłosił wniosek
o dopisanie zadania – budowa hali sportowej przy SP-2. Wracając do sprawy Orlika
i stadionu , w związku z tym , że miasto zamierza  rozszerzyć zakres  standardowego Orlika , zasugerował rezygnację z tego zadania   i wystąpienie o środki na budowę obiektu  sportowego i wówczas możliwe jest uzyskanie większego dofinansowania. Uspokoił radnych odnośnie przyjęcia WPI, ponieważ będzie on , w zależności od sytuacji aktualizowany.
 
Radny p. Knap – zwracając się do zebranych stwierdził, że w WPI zabrakło zapisu    o budowie ścieżek rowerowych. Poinformował, że obecnie jest już ścieżka rowerowa  do Stolna, wykonywany jest przez gminę Stolno następny odcinek Stolno-Cepno aż do Lisewa, wystarczy jedynie wykonać ok. 2 kilometrowe połączenie z Chełmna.
 
Radny p. Wygnański – stwierdził cyt.” Jestem zaskoczony  efektami pracy mozolnej komisji siedemnastoosobowej. Rozumiem , że komisja, że cała ta grupa jest zdominowana przez sportowców i pewnie to powodowało, że teraz się  czuję jak na zebraniu klubu. Bo co wypowiedź, to Orlik , stadion, lub coś w tym stylu. Ale ja rozumiem, jestem za, popieram wreszcie należy w tym mieście dużo robić. Oczywiście. Ja myślę, że to przypadek tylko, że sportowcy pominęli tak ważny aspekt jak brak sali do widowiska kulturalnego. Myśleli oczywiście
o widowiskach sportowych wyłącznie. Myślę , że przez przeoczenie. Bo nie podejrzewam, żeby sami jeździli gdzieś do Warszawy, do Bydgoszczy do teatru, czy do opery, a nie chodzili tutaj na ciekawe imprezy sportowe w mieście. Więc to pewnie tylko przeoczenie. Strach posłać do Ronda dziecko, naprawdę strach. Kiedyś jak będzie tam pożar , to się będzie paliło ok. 4-5 minut. Ja naprawdę nie chcę na siebie brać odpowiedzialności, a będę taką odpowiedzialność moralną odczuwał, jeżeli coś się stanie. Nie  myślę o Panu Burmistrzu chociaż , to też jest lobby sportowe. Ja widzę , bo przecież efekt pracy widzę WPI, pod którym się na pewno nie podpiszę. My musimy mieć salę do widowiska kulturalnego. Jedną salę. 
I proszę nie sprowadzać Panowie, zarządcy tego miasta, że jeżeli tu pada z trybuny coś takiego jak potrzeba sali do widowiska kulturalnego, to trzeba budować dom kultury. Nie. Chodzi o remont i ocieplenie sali widowiskowej. Kropka i to powinno być w WPI i to jak najszybciej. Oczywiście należy starać się o środki, które są do dyspozycji choćby w Ministerstwie Kultury, bo prawdopodobnie projekt  który był pisma teraz na ocieplenie do Ministerstwa Kultury upadł, pewnie tylko dlatego, że to było ocieplenie biurowca, nie domu kultury. Wiec na Rondo pewnie by miał dużo większe szanse. Więc kto wie czy wykorzystamy tę kwotę, kto wie kiedy, ale nie może być tak , że  nie myślimy o tym w ogóle. Bo WPI zakłada, że przez 5 lat nie zrobimy nic, żeby taka sala powstała O tym zadecydowało 17 osób,  łącznie z władzami tego miasta”
 
Radny p. Gzella-  poprosił o informację jaki to będzie Orlik, bo są różne  - małe, średnie, duże.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, co następuje – pełen wymiar boiska do piłki nożnej z zapleczem socjalnym,  z ogrodzeniem , z oświetleniem i być może
z trybunami. Dodał, że Orlik , to jest pewien schemat – boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne  i zaplecze socjalne. Dofinansowanie , którego można oczekiwać, to kwota 666 tys. zł., jeśli ma być większe boisko,  należy więcej przeznaczyć z budżetu miasta.
Korzystając z obecności na mównicy poprosił radnych o spojrzenie na projekt uchwały, gdzie  paragraf 2 brzmi – wieloletni plan inwestycyjny Gminy Miasta Chełmna na lata 2009-2013 jest podstawą do opracowania projektów budżetu miasta w zakresie wydatków majątkowych na kolejne lata budżetowe. Natomiast paragraf 4 mówi – Wieloletni Plan Inwestycyjny,    o którym mowa w paragrafie 2 aktualizuje się corocznie. Zdaniem mówcy na dzień dzisiejszy spokojnie można wpisać wiele innych zadań – tartan, halę sportową, bo to, czy będzie miasto stać na daną inwestycje będzie zależało od uchwały budżetowej. Zwracając się do Przewodniczącego obrad zaproponował ogłoszenie przerwy celem dopisania zadań do WPI
 
Radny p. Gzella – stwierdził, że standardowy Orlik, to tzw. boisko wielofunkcyjne – boisko pełnowymiarowe do piłki ręcznej, plus boisko do siatkówki i koszykówki.. Zapytał, skoro na to zadanie planuje się ok. 3 mln zł.  czy oprócz boiska do piłki nożnej planuje się również boisko od siatkówki i koszykówki, aby więcej dzieci mogło korzystać.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że na tzw. Saharze zmieści się zarówno boisko do piłki nożnej w pełnym wymiarze oraz boisko wielofunkcyjne jak również zaplecze socjalne, które mogłoby służyc oprócz Orlika również na potrzeby amfiteatru,
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński –  zgłosił wniosek radnego Błażejewicza jako autopoprawkę – budownictwo komunalne. Zwracając się do radnego Knapa – stwierdził, że ścieżki rowerowe są , jest na to 50 tys. zł.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, że w WPI jest wiele ważnych rzeczy , a jeszcze wiele innych jest do zrobienia. Poprosił , aby, gdy będzie taka możliwość poczynić starania celem pozyskania terenów po jednostce wojskowej
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – poprosiła, aby radni przed przystąpieniem do głosowania zwrócili uwagę na zapis paragrafu  4 , który brzmi – wieloletni plan inwestycyjny, o którym mowa w paragrafie 2 aktualizowany jest corocznie.
Uchwała wiodącą jest uchwała budżetowa zawierająca m.in. załączniki 5 i  7 i ich zapisy  nie jest to spójne z zapisami  załączników 10 i 11 WPI. Zapytała, czy należy rozumieć, że po przyjęciu WPI załączniki uchwały budżetowej zostaną zmienione . Stwierdziła, że mogą dojść nowe zadania po 2012 roku, natomiast zadania na lata 2009 – 2011 muszą być w obydwu dokumentach spójne.
 
Radny p. Giżyński – zwrócił uwagę,  że nie  byłoby tego dylematu, gdyby rada corocznie  w pierwszej kolejności przyjmowała uaktualniony  plan inwestycyjny przygotowany przez Burmistrza i  dopiero na bazie tego dokumentu uchwalany byłby budżet na dany rok
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że gdyby trzymać się sztywno zapisów starego WPI  na dzień dzisiejszy nie byłaby robiona ochrona dziedzictwa, a skansen.
 
Radny p. Knap – zgłosił wniosek formalny, aby środki, które są na rok 2013 były na rok przyszły , ponieważ  w roku przyszłym ma być skończona obwodnica i należy to  wszystko połączyć. Jak wynika z wypowiedzi Wiceburmistrza obwodnica i ścieżka rowerowa szła od Kałdusa do Chełmna. Natomiast mówca uważa, że mieszkańcy miasta powinni mieć ścieżkę rowerową z Chełmna przez Grubno do Stolna i dalej. Wówczas w 2010 roku zostanie połączona pętla do Kałdusa i dalej
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poprosił o sprecyzowanie wniosku.
 
Radny p. Knap – wyjaśnił, że do 2012 roku nie ma środków na ten odcinek, wobec czego należy zabezpieczyć środki na ścieżkę rowerową od Chełmna w stronę Grubna, aby doszło do połączenia  ze ścieżką wykonywaną przez gminę.
 
Radny p. Wygnański – stwierdził, że składał wniosek formalny i poczuł się zlekceważony przez Przewodniczącego, ponieważ wniosek ten został zapomniany. Zasugerował, że Pan Przewodniczący najprawdopodobniej również należy do tego lobby należy
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że nie przypomina sobie o jaki wniosek chodzi, mimo, że wszystkie wniosku skrupulatnie notuje
 
Radny p. Wygnański – stwierdził, że składał wniosek , aby kwotę 700 tys. zł. włączyć na termomodernizację .
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że tę propozycję odnotował, niemniej ustalono, że podczas przerwy wszystkie wnioski zostaną dokładnie sprecyzowane i dodane do WPI.
 
Radny p. Wygnański – stwierdził, że  składał wniosek formalny, który winien być od razu głosowany. Stwierdził, że jest to wniosek formalny, ponieważ mówca proponuje zmianę   w załączniku, który jest integralną częścią uchwały, świadomy powyższego pan radny taki wniosek zgłosił
 
Radny p. Błażejewicz – odczytał  zapis paragrafu 19 statutu miasta, którego punkt 2  brzmi: „do wniosków  formalnych zalicza się  wnioski o:
- ogłoszenie przerwy,
- odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,
- zamknięcie listy zgłoszonych mówców, - odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
- odesłanie do komisji,
- głosowanie bez dyskusji,
- przeniesienie punktu obrad sesji na kolejne obrady,
- stwierdzenie quorum,
- policzenie głosów,
- powołanie składu komisji  skrutacyjnej.
Wniosek formalny powinien zawierać : żądanie i   zwięzłe uzasadnienie. Nad wnioskiem formalnym głosuje się bezpośrednio po jego zgłoszeniu.”
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że zostało to przypomniane i stało się jasne , że składane są wnioski , a nie wnioski formalne.
 
Radny p. Schmelter – wyjaśnił, że nie proponuje zdjęcia środków z Orlika, niemniej zdaniem mówcy koszt jest zbyt wysoki i można odnieść wrażenie, iż miasto zamierza budować drugi stadion. Zasugerował rozdzielenie środków, część na Orlika i część na modernizację stadionu
Przypomniał, że  modernizacja stadionu planowana byłą już kilka lat temu, wykonana została nawet dokumentacja, tymczasem sprawa Orlików pojawiła się niespełna rok temu. Kontynuując stwierdził, że nieczęsto zabiera głos na sesji, niemniej w dniu dzisiejszym jako sportowiec czuje się w obowiązku poruszenie sprawy stadionu. Przypomniał, że w mieście jest silna sekcja olimpiad specjalnych  i w przypadku zrobienia stadionu w pełnym tego znaczeniu, można byłoby organizować również paraolimpiady. Ponadto można byłoby organizować mistrzostwa strażaków, których obecnie nie ma gdzie organizować.,
 
Przewodniczący  obrad p. Piotrowski – poprosił o sprecyzowanie konkretnego wniosku.
 
Radny p. Schmelter – złożył wniosek o przyjecie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym rozpoczęcia w najbliższym czteroleciu modernizacji stadionu
 
Radny p. Ziemecki-  w związku z wystąpieniem Pani Skarbnik , iż zadania nie pokrywają się z zapisami załączników 5 i 7 uchwały budżetowej przypomniał, że komisja Budżetu sugerowała , aby w pierwszej kolejności rozpatrywać te zadania w WPI,  które zostały ujęte    w uchwale budżetowej na 2009 rok., pismo w tej sprawie zostało wystosowane do burmistrza.
Kontynuując wyraził nadzieję, że podczas przerwy wszyscy wnioskodawcy wraz z Panią Skarbnik oraz Z-cą Burmistrza , gdzie dojedzie do porozumienia, a następnie zostanie to wprowadzone autopoprawka , co zdecydowanie skróci czas sesji.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – podziękował przedmówcy za sugestię informują, że właśnie taką propozycję zamierzał złożyć.
Następnie ogłosił przerwę w obradach.
                                                                                                                    
Po przerwie.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na Sali obrad obecnych jest 21 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że wniosek Komisji Budżetu pokrywa się w wypowiedzią Pani Skarbnik, wobec czego po burzliwej dyskusji ustalono, aby zadania zawarte w WPI zostały,  jednak bez rozpisywania na poszczególne lata, z podaniem wyłącznie ogólnej kwoty nakładów w tys. zł. Natomiast inwestycje, które będą wykonywane,  będą  wynikały z załącznika do uchwały budżetowej pn. limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 .
W paragrafie 4 – wieloletni plan inwestycyjnym, o którym mowa w paragrafie 2  aktualizuje się corocznie  należy dopisać „ przed uchwaleniem budżetu”
Zadania  wpisane w WPI pozostają i do nich należy dodać:
- budowa hali sportowej  przy SP-2 – kwota  ogólna 4 mln. zł. – wyjaśnił, że kwoty
   przy   dopisanych zadaniach będą urealnione po dokładnych wyliczeniach,
- modernizacja Sali kina Rondo – 700 tys. zł.
- ścieżki rowerowe – są wpisane   na kwotę 50 tys. zł.
- rozpoczęcie modernizacji  bieżni stadionu 1 mln. zł.
- nowa siedziba MOPS-u – 1  mln. zł.
- wykup budynków wojskowych przy ul. Biskupiej 1 mln. zł.
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – zaproponował paragraf  4 wieloletni plan inwestycyjnym, o którym mowa w paragrafie 2  aktualizuje się corocznie  należy dopisać „  na kolejny rok przed uchwaleniem budżetu” będzie to bardziej obrazowe.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zapytał czy  można głosować całą uchwałę wraz  z wnioskami zgłoszonymi przez radnego Błażejewicza, oraz wniosek z-cy Burmistrza.  Czy radni wyrażają na to zgodę.
 
Radny p. Ziemecki – zapytał czy na to co zgłosił radny Błażejewicz  pan V-ce Burmistrz przyjmie w formie autopoprawki, co pozwoli na uniknięcie głosowania nad poszczególnymi wnisokami
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – zgłosił  propozycję radnego Błażejewicza  jako autopoprawkę
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały  w przedmiotowej sprawie  wraz ze zgłoszoną autopoprawką
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało  21  radnych, głosów przeciwnych                i wstrzymujących  nie było
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że  Uchwała Nr XXXVI/210/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miasta Chełmna  na lata 2009-2013 została przez Radę przyjęta jednogłośnie(uchwała stanowi załącznik nr 42   do protokołu )
 
 
Ad. 14. Sprawa  delegowania przedstawicieli do reprezentowania  Gminy
            Miasto Chełmno w Stowarzyszeniu na Rzecz Ochrony i  Promocji
            Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Chełmińskiej Sclavinia.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – przedstawił projekt uchwały
 (stanowi załącznik nr 43   do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr   44 do protokołu )
Poinformował, że dotychczasowi  delegaci w stowarzyszeniu radny p. Giżyński, p. Dzikowski i p. Wrażeń oraz sekretarz Miasta p. Syta wyrażają wolę kandydowania na koolejną kadencję.
Dodał, że zgodnie ze statutem skład może być wyłącznie 4 osobowy.
 
Radny p. Dzikowski -   stwierdził, że na poprzedniej sesji podczas omawiania tego tematu został najprawdopodobniej źle zrozumiany. Przeprosił, jeśli wypowiedź byłą zbyt ostra. Niemniej po raz kolejny stwierdził, że jednego z radnych, którego wszyscy znają z bardzo częstych wystąpień,  na zebraniach delegatów nie zabiera głosu cyt. „ tak jakby to brat bliźniak był, o mniejszym temperamencie” Następnie  zgłosił kandydaturę Pani Małgorzaty Lenartowskiej Gostkowskiej, Poinformował, że jest to  osoba  bardzo energiczna, znająca tematykę stowarzyszeń , organizacji pozarządowych, ma ponad przeciętną wiedzę o prawie własności, sprawy kultury leżą jej na sercu, co oznacza, że jest najlepszym kandydatem.W związku z tym, że jest więcej kandydatów niż miejsc zaproponował głosowanie tajne.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zapytał czy pani radna Lenartowska – Gostkowska wyraża zgodę.
 
Radna p.  Lenartowska – Gostkowska – wyraziła zgodę na kandydowanie
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski –  poinformował, że ustawa nie przewiduje głosowania tajnego w takiej sprawie. Zacytował jej fragment ” uchwały rady gminy zapadają  większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego skald rady w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej” Zwrócił  uwagę, że w tym przypadku ustawa nie stanowi inaczej.
Następnie zapytał czy są inne propozycje odnośnie kandydatów do stowarzyszenia.     W związku z brakiem innych kandydatów , stwierdził, że radni będą głosowali imiennie nad poszczególnymi kandydatami, w ten sposób, że każdy radny może oddać cztery głosy, po jednym na jednego kandydata. Zasugerował głosowanie jawne pisemne.  Poprosił   o zgłaszanie  kandydatur do komisji skrutacyjnej.
Po zgłoszeniu z sali obrad  czterech kandydatur  w osobach radny Ziemecki, radny, Jurczak, Radny Gzella, Radny Tarnawski – poprosił o wyrażenie  zgody przez kandydatów.
 
Radny p. Ziemecki – wyraził zgodę,
 
Radny Jurczak – wyraził zgodę,
 
Radny p. Gzella – wyraził zgodę
 
Radny p. Tarnawski – wyraził zgodę
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie Rady Skład Komisji Skrutacyjnej  w osobach p. Ziemecki, p. Jurczak, p. Gzella, p. Tarnawski
 
            Za powołaniem Komisji Skrutacyjnej  w powyższym składzie głosowało 19 radnych , głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Rada Miasta większością głosów powołała Komisje Skrutacyjną w osobach: p. Ziemecki, p. Jurczak, p. Gzella, p. Tarnawski. Następnie ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na Sali obrad obecnych jest 21 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Jurczak – poinformował, że  wszyscy radni otrzymali kartki do głosowana. W lewym górnym rogu należy wpisać swoje imię
 i nazwisko, następnie, aby głos był ważny należy skreślić przynajmniej jedna osobę. Stwierdził, że do Zarządu Sclavinii wejdą te osoby, które  uzyskają największą ilość głosów.
 
Po głosowaniu.
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Jurczak – zebrał karty do głosowania.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski - ogłosił przerwę w obradach celem przeliczenie przez komisje skrutacyjną głosów i sporządzenia protokołu z głosowania
Po przerwie.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na Sali obrad obecnych jest 21 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Jurczak – odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia głosowania jawnego pisemnego nad wyborem przedstawicieli miasta w stowarzyszeniu Sclavinia. Komisja w składzie :
Jurczak Jan – przewodniczący,
Gzella Tadeusz – członek
Tarnawski Andrzej – członek
Ziemnecki Adam – członek
Stwierdziła, że na przedstawicieli kandydowały niżej wymienione osoby otrzymując następującą liczbę głosów:
1)      Dzikowski Grzegorz -10
2)      Giżyński Lesław – 21 głosów
3)      Gostkowska – Lenartowska Małgorzata – 21 głosów
4)      Syta Tatiana – 21 głosów
5)      Wrażeń Michał – 11 głosów
W wyniku głosowania na przedstawicieli miasta w stowarzyszeniu Sclavinia zostały wybrane następujące osoby
1)      Giżyński Lesław – 21 głosów
2)      Gostkowska – Lenartowska Małgorzata – 21 głosów
3)      Syta Tatiana – 21 głosów
4)      Wrażeń Michał – 11 głosów
Protokół został podpisany przez Komisję Skrutacyjną  ( protokół oraz karty do głosowania stanowią załącznik nr 45  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad  p. Piotrowski – stwierdził, że protokół jest załącznikiem do uchwały wobec czego nie będzie ona głosowana, ponieważ akt głosowania nad nią odbył się na piśmie. Uchwała Nr XXXVI/211/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie  delegowania przedstawicieli do reprezentowania  Gminy Miasto Chełmno w Stowarzyszeniu na Rzecz Ochrony i  Promocji Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Chełmińskiej Sclavinia została przez Radę przyjęta ( uchwała stanowi załącznik nr 45 do protokołu )
 
 
Ad. 15. Interpelacje Radnych                                      
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że wpłynęły 3 interpelacje Radnego Błażejewicza. Poprosił autora o ich odczytanie.
 
Radny p. Błażejewicz – odczytał interpelacje:
1)  w sprawie  nadawania tytułu  Honorowego Obywatela Miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr 46 do protokołu )
 
2)  na temat nieprawidłowego parkowania pojazdów na ulicy Franciszkańskiej
( stanowi załącznik nr 47 do protokołu )
 
3)dotycząca  liczby dzieci w poszczególnych szkołach podstawowych i gimnazjach oraz wprowadzenia rejonizacji ( stanowi załącznik nr  48do protokołu )
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski -  celem uspokojenia radnych poinformował, że
 w Liceum nie powstanie gimnazjum ogólne, jest top nadal klasa sportowa.
 
 
Ad.15. Wolne wnioski i informacje
 
Radny p. Dzikowski -  stwierdził, że utworzenie gimnazjum sportowego również spowodowało odbieranie miejskim gimnazjom uczniów.
Stwierdził, że w Starostwie prowadzona jest polityka oświatowa, stąd zlikwidowano najlepiej prosperujące liceum ogólnokształcące w Grubnie  , aby młodzież uczęszczała do LO na ul. Dominikańskiej, skąd był odpływ młodzieży. Zdaniem mówcy jest to pewna logika, z którą nie do końca można się zgodzić, niemniej tej logiki już nie widać , jeśli się weźmie pod uwagę gimnazjum. Kontynuując stwierdził, że są przepisu mówiące o tym, że aby utworzyć klasę sportową, musi do niej uczęszczać duża liczba sportowców. Poprosił Pana Burmistrza  o sprawdzenie, czy prawnie można utworzyć gimnazjum sportowe, jaka liczba sportowców musi w nim być.
 
Radny p. Mikrut – przypominając, że radni podjęli uchwałę mającą na celu ograniczenie parkowania pojazdów na Rynku zwrócił uwagę, że kierowca ma obowiązek wykupienia biletu parkingowego, niemniej inkasenci parkingowi nie maja możliwości zmuszenia  parkującego do wykupienia biletu, a nie ma żadnej osoby kontrolującej. Zasugerował powołanie kontrolera lub egzekwowanie kupowania biletów przez Straż Miejską.
Następnie poprosił o sprawdzenie do kogo należy teren za ulicą Chociszewskiego, jeżeli jest miejski , poprosił o jego uporządkowanie.
 
Radny p. Błażejewicz -  zwrócił uwagę, że obecnie bez zgody Rady nie można byłoby utworzyć gimnazjum sportowego przez starostwo powiatowe, niemniej powstało ono wówczas, gdy można było to zrobić. Poparł wypowiedź radnego Dzikowskiego, iż obowiązują pewne procedury – sportowiec, zgodnie z ustawą to taka osoba, która ma wykupioną licencję i badania sportowe. Należy sprawdzić, czy te wymogi były zachowane przy tworzeniu gimnazjum.
 
Radny p. Ziemecki – poprosił o następujące informacje:
- siedziba MOPS-u przy ul. Hallera – stwierdził, że biura zostały wyremontowane,
  natomiast klatka schodowa jest bardzo zaniedbana,
 - poprosił o informację na temat  dziury po spalonym domu kultury,
-  poinformował, ze w ubiegłym tygodniu od piątku wieczora przez cały weekend   na 
   terenie starówki były nie uprzątnięte śmieci, przy bramce w niedzielę o godz. 21.00
   stało kilka worków ze śmieciami
 
Radny p. Giżyński -  zwrócił uwagę, że na  rogu ul. Krótkiej i Kościuszki zapadł się chodnik. Poprosił o naprawę.
 
Radny p. Kordowski -  stwierdził, że należy ogłosić, iż miasto przegrało walkę z psimi odchodami, które są nieodzownym pejzażem naszego miasta. Zdaniem mówcy muszą minąć pokolenia, aby ludzie zmienili swoją mentalność. Następnie zwrócił uwagę, że na ul. Grudziądzkiej umiejscowiona jest przepiękna barokowa kamienica, jednak jest stan jest katastroficzny – powybijane okna, odbity tynk, poodrywane parapety. Poprosił
o rozważenie możliwości  wykonania przynajmniej najpilniejszych napraw. W dalszej części wypowiedzi wrócił do sprawy swojego wniosku z poprzedniej sesji wyjaśniając, że mówił o dwóch wjazdach do miasta, tymczasem uzyskał odpowiedź dotyczącą przejścia pieszego, a chodziło o samochody.
 
Radny p. Wrażeń. – poprosił o informację na  temat kałuży przy ul. Słonecznej           i Łunawskiej, co zamierza się z tym zrobić. Ponadto poprosił o informację  na temat zastoin i dziur w chodniku przy drodze 550, zdaniem mówcy nie starczy mówić, że miasto nie może nic z tym zrobić, bo wystarczy odrobina dobrych chęci. W dalszej części wypowiedzi stwierdził,, że mieszkańcy cieszyli się, iż w Grubnie przy jednostce Wojskowej zainstalowano sygnalizację świetlną, niemniej okazało się, że powoduje to to, że samochody czekają na przejazd w ogromnych kolejkach
 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – udzielił następujących wyjaśnień:
 
- sprawa parkowania na Rynku – obiecał sprawdzić sytuację,
 
- teren za ul. Chociszewskiego – po sprawdzeniu , o ile  teren należy do miasta zostanie
   uporządkowany, jeśli nie na właściciela zostanie nałożony mandat,
 
-  budynek, w którym mieści się MOPS – stwierdził, że  zwróci się do zarządcy ZUA
    „Ojar” z tą sprawą,
 
- plac po spalonym Domu Kultury –  stwierdził, że jak wynika z informacji właścicieli,   
   obecnie są na etapie załatwiania kredytu na budowę tego domu,
 
- śmieci na ulicach starówki – wyraził ubolewanie , ze sesja jest tym miejscem gdzie
   zgłasza się tego rodzaju problemy, podobnie jak z naprawą chodnika,
 
- barokowa kamienica na Grudziądzkiej – wyjaśnił, że w planie rewitalizacji obszarów
  miejskich  planuje się zajęcie również tą kamienicą. Dodał, ze ZUA „Ojar”  planuje
  w 2009 roku przynajmniej częściowo poprawić estetykę tej kamienicy,
 
- sprawa skrzyżowań przy wyjeździe z miasta – stwierdził, że ostatnie pismo  z
  Generalnej    Dyrekcji Dróg i Autostrad z Bydgoszczy informuje, iż są w fazie
   przetargowej na wykonawcę dokumentacji.
 
- kałuża przy ul. Słonecznej – stwierdził, że nie umie odpowiedzieć przed zobaczeniem 
   jak to wygląda,
 
- Droga 550 – stwierdził, że posiada obietnicę  od właściciela drogi , jej naprawy,
  niestety sprawa na obietnicach się skończyła,
 
- sprawa sygnalizacji świetlnej – stwierdził, że również jest użytkownikiem tej drogi,
   stoi w tych kolejkach, niemniej nie ma wpływu na  zmianę tego stanu rzeczy,
   podobnie jak miasto nie miało żadnego wpływu na zainstalowanie tam świateł
 
Radny p. Błażejewicz – wracając do sprawy sygnalizacji świetlnej przyznał, że przy dużym natężeniu ruchu, rzeczywiście jest to bezpieczne, niemniej zasugerował, aby  wystąpić o to, aby nocą były tam światła pulsacyjne
 
Radna p. Lenartowska – Gostkowska – prosiła o informację  na jakim etapie jest sprawa zlecenia wykonania koncepcji przebudowy kina Rondo pod potrzeby Chełmińskiego Domu Kultury.  Przypomniała, że podczas spotkania dwóch komisji Rady Miasta w tym zakresie , Burmistrz zobowiązał się do powyższego.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski -  przypomniał, że na tym  spotkaniu zobowiązania były dwustronne, niemniej nic z tego nie wyszło, zarówno z jednej jak i z drugiej strony. Poinformował, że nie zostało zlecone  wykonanie  koncepcji, ponieważ w budżecie nie ma na to środków.
 
Radna p. Rostek – zadała następujące pytania:
- w mieście rozstawione są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, niemniej
   zawsze są one przepełnione, szczególnie  pojemniki na plastik i papier. Zapytała kto
    powinien je     opróżniać i dlaczego , skoro nie są opróżniane nie są wyciągane
     konsekwencje,
 
-  poinformowała,  że jadąc w stronę Wisły jest piękny park, a przed nim chaszcze,
    zapytała, czy jest to teren miejski, jeśli tak , to dlaczego nie jest uprzątnięty, a jeśli
    prywatny, to   dlaczego nie zmusi się właściciela do uprzątnięcia,
 
- wjazd na osiedle Raszei  od strony Sanepidu – stwierdziła, że chodnik został
   wykonany, natomiast wjazd jest  w bardzo złym stanie, poprosiła w imieniu
   mieszkańców o zajęcie się problemem,
 
-  sprawa osiedla Raszei, gdzie w bieżącym roku miało być odwodnienie i częściowe
   utwardzenie, tymczasem jak wynika z informacji uzyskanej od mieszkańców w roku
   bieżącym planuje się jedynie wykonanie dokumentacji.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – udzielił następujących wyjaśnień:
 
- sprawa dzwonów – odpowie zastępca burmistrza p. Jagoodziński,
 
- sprawa  utwardzenia terenu na osiedlu Raszei stwierdził cyt. „ jak Pani radna zapewne wie i tak zapewne odpowiedziała pytającym ją mieszkańcom, że  na to zadanie mieliśmy 30 tysięcy z groszem, natomiast dokumentacja, która  miała być tak naprawdę w tym roku robiona. Bo obietnica była,, ze jeżeli zostaną jakieś pieniądze, to rozpoczniemy roboty. Ja cały czas to podtrzymuję”
 
Radna p. Konowalik – zapytała czy wiadomo coś na temat terenu po jednostce wojskowej przy ul. Biskupiej.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przypomniał, że planowana była wizyta Ministra Obrony Narodowej, wszystko w Chełmnie zostało przygotowane, niestety w ostatniej chwili Minister odwołał  spotkanie.  Obecnie  prowadzone są negocjacje z dowódcą jednostki , ponieważ bez zgody dowódcy ministerstwo nie podejmie decyzji o przekazaniu, oddaniu czy sprzedaniu tego terenu.
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński -  odnośnie dzwonów przypomniał, że  na jedne       z poprzednich sesji wyjaśniano, iż na dzwonach podane jest logo firmy, aby widome było , kto ma je opróżniać i aby mieszkańcy wiedzieli do kogo dany dzwon należy. Odnośnie chwastów,  o których mówiła p. Rostek stwierdził, ze jest to droga wojewódzka i miasto może jedynie zgłosić ten fakt do właściciela drogi.
Wracając do sprawy wjazdu na osiedle Raszei, stwierdził, ze teren należy do spółdzielni mieszkaniowej
 
 
 
Ad. 17. Zakończenie                                                   
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął obrady XXXVI sesji Rady Miasta Chełmna dziękując zebranym za przybycie.
 
Protokołowała:                                                                                  Przewodniczył:
 
( Danuta Derebecka )                                                              ( Waldemar Piotrowski )
 

Wytworzył: Danuta Derebecka (18 czerwca 2009)
Opublikował: Danuta Derebecka (18 czerwca 2009, 09:20:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1620

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij