Protokół z XXXV sesji RM - 19.05.2009


 
 
 
Protokół Nr XXXV/2009
z  XXXV  sesji Rady Miasta Chełmna
 z dnia  19  maja 2009  roku
 
Sesja odbyła się w dniu  19 maja  2009 roku     i   trwała   od    godz. 16oo   do   godz. 19oo
 
Na ogólną ilość  21 radnych, obecnych na sesji było 21 radnych, co stanowi  100  %.
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Porządek obrad omówiony w punkcie 2 protokołu, przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1.      Otwarcie
 
2.      Przyjęcie porządku obrad XXXV sesji RM.
 
3.     Sprawa przyznania   w roku 2009  dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości.
 
4.      Sprawa zmiany budżetu miasta Chełmna na 2009 rok.
 
5.      Sprawa delegowania przedstawicieli do reprezentowania Gminy Miasto Chełmno w Stowarzyszeniu na Rzecz Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Chełmińskiej „Sclavinia”
 
6.      Zakończenie.
 
 
Punkt 1.     Otwarcie
        
Otwarcia XXXV  sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Waldemar Piotrowski, witając obecnych radnych oraz zaproszonych gości. Poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta – (Załącznik nr 2 do protokołu).
 
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Janusza Błażejewicza.
 
 
·        stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się  21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
 
Punkt  2.    Przyjęcie porządku obrad XXXV sesji RM.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że radni otrzymali proponowany porządek obrad XXXV sesji.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski zgłosił wniosek o wprowadzenie, jako punkt  5 porządku obrad „Sprawy delegowania przedstawicieli do reprezentowania Gminy Miasto Chełmno w Stowarzyszeniu na Rzecz Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Chełmińskiej – „Sclavinia”.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski -  w związku z brakiem innych wniosków do porządku obrad  przystąpił do jego realizacji.
 
 
 
 
Punkt 3.     Sprawa przyznania   w roku 2009  dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski przedstawił  projekt uchwały wraz                        
z uzasadnieniem – Załącznik nr 3 i 4 do protokołu.
 
Radny p. Ziemecki  – stwierdził, cyt. „na wstępie należy dopytać  o dotacjach  z innych źródeł sektora finansów publicznych przyznanych wnioskodawcom, bo takiej informacji brak,  a wiadomym jest iż łączna dotacja nie może przekroczyć 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. Uchwałą nr IX/48/2007 z dnia 22 maja 2007 roku Rada Miasta przyjęła Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Chełmna na lata 2007 -2010. W pkt. 1.1. pod nazwą podstawa prawna i cel opracowania jest zapis cytat: Program ten sporządza się na okres 4 lat, a po dwóch latach od jego wejścia w życie sporządza się sprawozdanie, które przedstawiane jest Radzie Miasta: koniec cytatu. Zapewne w niedługim czasie Rada może takiego sprawozdania oczekiwać, nie mniej jednak już teraz można parę faktów z wykonania przyjętego przez Rade Miasta programu podać. Programem objęte są obiekty wpisane do rejestru zabytków i Gminna ewidencja  zabytków. W rejestrze zabytków jest obecnie wpisanych 29 pozycji z przewagą obiektów sakralnych   i innych i kilka kamienic, natomiast w gminnej ewidencji zabytków jest 462 pozycji z przewaga budynków mieszkalnych. Obiekty wpisane do rejestru zabytków są na mocy uchwały Rady Miasta nr XLII/284/2006  z dnia 7 marca 2006 roku uprawnione do ubiegania się o dotacje po tej sesji. Taka dotacja przyznawana jest od 2006 roku. Do chwili obecnej udzielono dotacji na kwotę ponad 332.2888 zł. prawie 100 % planowanych na ten cel wydatków. Z puli tej największą kwotę przyznano parafii Fara, bo około 156,468 zł. w trzech turach, Klasztorowi przy ulicy Dominikańskiej 24.647 zł. w 2007 roku pozostała kwota przydzielona została osobom fizycznym przy czym największa, bo 69.000 zł. wspólnocie mieszkańców na odnowienie bardzo dużego budynku przy ul. 22 Stycznia 16 w 2008 roku. Były również przyznane dotacje mniejsze, jak   w przypadku budynku przy Rynek 24 w kwocie 7.681 zł., Rynek 5 w kwocie 9.502 zł. czy też Grudziądzka 32/2 w kwocie 5.000 zł. Obecnie Rada ma podjąć uchwałę przyznania czterem beneficjentom i jak wnioskuje Pan Burmistrz przyznanie do 50% kosztów zakwalifikowanych do wsparcia w trzech przypadkach natomiast dla jednego 4,28% podobnych kosztów. Należy nadmienić, iż przyznanie trzem wnioskodawcom następuje po raz kolejny i tak na obiekt przy ul. Podmurnej – spichlerz, proponuje się udzielić dotacji                    w kwocie 30.737 zł., który to obiekt był dotowany w roku 2007 w kwocie 36.394 zł., co daje łączną  kwotę 67.131 zł. W przypadku budynku przy ul. Rynek 25 proponuje się przekazać kwotę 19.136 zł., który w roku 2008 otrzymał dotacje w kwocie 23.596 zł, co daje łączną kwotę 42.732 zł.    W przypadku obiektu usytuowanego na terenach Klasztoru proponuje się udzielić dotacji w kwocie 22.666 zł., gdzie w roku 2007 przyznano kwotę 24.647 zł., co daje łączną kwotę 47.313 zł. Natomiast wsparcie dla obiektów wpisanych w Gminnej ewidencji zabytków proponuje się udzielanie pożyczek   i tak od roku 2006 na podstawie posiadanych przez mnie informacji w każdym roku budżetowym planowano przeznaczyć kwotę 60.000 zł., z czego w roku 2006 udzielono pożyczek na kwotę 33.000 zł. zaś w 2007 roku na kwotę 25.000 zł, natomiast w roku 2008 nikt nie był zainteresowany ta formą wsparcia.   Z powyższego wynika, iż na planowane 180.000 zł. zaledwie udzielono 58.000 zł., co stanowi 32 % wykonania. Przy okazji omawiania sprawozdania  z wykonania budżetu za rok 2008 ten problem nakreśliłem informując, iż na rok 2009 ponownie uchwaliliśmy kwotę 60.000 zł., a ponieważ w roku 2008 nie udzielono żadnej pożyczki jest obawa, iż sytuacja może się powtórzyć i w tym roku, więc czy nie należałoby zastanowić się nad zmianą strategii. Wówczas Pan Burmistrz poinformował, iż nie będzie zagrożenia, gdyż już w chwili obecnej są złożone cztery wnioski. Niestety mam informację, że jeden wnioskodawca się wycofał, gdyż poniesione koszty z zabezpieczeniem tej pożyczki są nieadekwatne do jej wysokości. I tu tkwi cała być może przyczyna    o odstąpieniu z ubiegania się o taka formę wsparcia przez potencjalnych wnioskodawców. A należy przypomnieć, iż „Starówka” jest w opłakanym stanie.  I chyba nadszedł czas, aby planując następne budżety coś w tym kierunku zmienić. Raz jeszcze należy przytoczyć, że do tej pory udzielono dotacji na kwotę 332.288 zł. plus obecnie rozpatrywana, co daje łącznie 432.288 zł. Natomiast w analogicznym okresie udzielono pożyczek i to do spłaty                   w kwocie 58.000 zł., mimo przeznaczenia na ten cel 240.000 zł. Przytoczenie tego problemu przy okazji podejmowania uchwały w powyższym temacie uważałem za konieczne i oby stało się przyczynkiem do zmiany strategii                   w udzielaniu wsparcia wszystkim obiektom zarówno wpisanym do rejestru zabytków i w Gminnej ewidencji zabytków.”
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zwrócił uwagę, że dotacje są bezzwrotne                    i   mogą nim podlegać tylko obiekty wpisane w rejestr zabytków. Nawiązując do sprawy zabezpieczenia udzielanych pożyczek stwierdził, że ważne jest aby były zabezpieczenia udzielanych pożyczek.
 
Skarbnik Miasta wyjaśniła, że dotacje dotycz ą wyłącznie zabytków wpisanych w rejestr, natomiast kamienice na Starówce nie są wpisane w rejestr i sprawa udzielanych pożyczek jest dobra wolą Rady Miasta, aby w formie niskooprocentowanej pożyczki pomóc w remontach kamienic. Dodała, że zabezpieczeniem prawnym takiej pożyczki jest wpis na hipotekę, co zabezpiecza ściągalność tej pożyczki. Wpis jest bardzo często trudny, w przypadku wspólnot mieszkaniowych.
 
Radny p. Knap – nawiązał do przydziału środków na remont budynku sądu przy ul. Toruńskiej. Przypomniał, że elewacja tego budynku była niedawno wykonana i została ona zrobiona nieprawidłowo. Zasugerował, że  w ramach przetargów remonty wykonują firmy najtańsze, ale nie najlepsze.  Dodał, że popiera dofinansowanie pozostałych wniosków, ponieważ zarówno budynek na Rynku, jak i spichlerz  mają prywatne osoby, które są bardzo zaangażowane  w ich odnowienie.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty  w druku nr 1.
 
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych,  głosów przeciwnych nie było, przy 3 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę  Nr  XXXV/198/2009 Rady Miasta  Chełmna z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie przyznania w 2009 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości (Załącznik nr 5 do protokołu).
 
 
Punkt 4.      Sprawa zmiany budżetu miasta Chełmna na 2009 rok.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz                            z uzasadnieniem (Załącznik nr  6 i nr 7 do protokołu).  Następnie poprosiła                  o dodatkowe wprowadzenie zmian, i tak:
-        w związku z pismem Prezesa Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży wprowadzić wydatek w kwocie 30 tys. zł., jako datację dla Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży na prawidłowe  przygotowanie ośrodka Wypoczynkowego nad Jeziorem Starogrodzkim do sezonu letniego,
-        w wyniku przetargu na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej                            i    deszczowej w ulicach Magazynowej i Przemysłowej pozostała kwota 69.645 zł. i proponuje się przeznaczenie tej kwoty na kontynuację III etapu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
W wyniku przedstawionych autopoprawek plan po zmianach: dochody będą stanowiły kwotę 52.261.669 zł, natomiast wydatki będą stanowiły kwotę 52.787.315 zł.          W związku z powyższym deficyt zwiększy się będzie wynosił 525.646 zł.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zapoznał z opiniami Komisji Rady Miasta, i tak:
-        Komisji Budżetu – Złącznik nr 8 do protokołu.
-        Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – Załącznik nr 9 do protokołu.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska  – przypomniała, że podczas posiedzenia Komisji Budżetu zobowiązała się do wyjaśnienia dodatkowych środków dla Gimnazjum Nr 2 na remont pływali i zakup zegara. Nawiązując do sprawy remontu poinformowała, że w wyniku kontroli z dnia 25 marca br. Sanepid wydał zalecenie w sprawie usunięcia nieprawidłowości w terminie do dnia 30 czerwca br. Wniosek Dyrektora Gimnazjum dotyczył kwoty 9 tys. zł., natomiast ze środków szkoły przeznaczono na ten cel kwotę 5 tys. zł. Ponadto poinformowała, że wniosek dotyczył zakupu zegara elektronicznego niezbędnego do prowadzenia rozgrywek na hali sportowej.
 
Radny p. Giżyński – nawiązując do sprawy monitoringu przypomniał, że na jednej z poprzednich sesji Burmistrz Miasta informował, że kamer nie będzie,          a w prasie podano błędne informacje. Przypomniał, że 26 czerwca 2007 r. została przez Radę Miasta przyjęta Strategia Informatyzacji Miasta  Chełmna            i rozwoju społeczeństwa informacyjnego na lata 2007 – 2013. Z przyjętego harmonogramu wynikało, że w 2007 roku zostaną złożone wnioski do Urzędu Marszałkowskiego, miasto weźmie udział w przetargu na używanie częstotliwości WIMAX, opracowanie całej sieci itd. W 2009 roku po pozyskaniu środków zewnętrznych miasto miało przystąpić do instalacji monitoringu wizyjnego miasta. Nawiązując do monitoringu wizyjnego miasta odczytał zapis; „monitoring miasta może w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w mieście. Zainstalowanie kamer będzie możliwe dzięki infrastrukturze sieci światłowodowej, która charakteryzuje się dużą szerokością pasma, co umożliwi jednoczesne korzystanie z sieci w celu dostępu do Internetu, jak również transfer obrazu czy dźwięku z kamer zainstalowanych w kilkunastu czy kilkudziesięciu miejscach w mięście. Zabudowana infrastruktura umożliwi instalacje nawet kilkudziesięciu kamer, a co najważniejsze możliwa będzie dalsza rozbudowa tego typu infrastruktury.” Stwierdził, że z przyjętej uchwały nic nie  zostało zrobione, ponieważ w tej chwili z budżetu miasta mają być wydane pieniądze na zakup kamer. Zdaniem mówcy kamery powinno pozyskiwać się z innych projektów np. z rewitalizacji obszarów miejskich, z ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przypomniał, że przekazał radnym „Informację na temat przygotowania  Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Chełmna” – Załącznik nr 10 do protokołu.  Dodał, że przedmówca nie zapoznał się z treścią tej informacji.
Nawiązując do sprawy „Rewitalizacji obszarów miejskich” tzn. wszystkich działań związanych z działaniem 7.1. i 7.2. poinformował, że Urząd marszałkowski zablokował te działania z powodu braku środków. Miasto będzie starało się pozyskać środki na monitoring, który został zapisany w „działaniach miękkich”. Pozyskiwanie środków z ochrony  dziedzictwa jest niemożliwe, ponieważ jest to oś dotycząca tzw. „projektów twardych”. Monitoring może być wpisany w program 7 i dążenia będą w tym kierunku. Nawiązując do przekazanej informacji stwierdził, że wszystkie wydane pieniądze będą możliwe do odzyskania w 75% w momencie powstania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Program ten jest w trakcie opracowywania, zostały wykonane badania, wytypowano obszary zagrożenia. Program ten musi wiązać działania miękkie i twarde. W przedstawionej korekcie budżetu zaproponowano przeznaczenie kwoty 120 tys. zł. na wyposażenie pomieszczenia, w którym zostaną ustawione systemy nagrywające, przyjmujące sygnał, zakup trzech kamer w ciemnej obudowie, reagująca na dźwięk i ruch. Dodał, że jest kilka podmiotów, które chcą zakupić kamery na własny koszt, m.in. Spółdzielnia Mieszkaniowa dla swoich terenów. Zakupione kamery przesyłałyby sygnał do Straży Miejskiej. Zasugerował, że przy nasileniu przestępczości w ostatnim okresie nie można czekać, aż  Marszałek Województwa uruchomi środki.
 
Radny p. Jurczak – poddał pod rozwagę, czy zabierając głos radni mają na uwadze dobro miasta i jego mieszkańców, czy też cyt. „chcielibyśmy komuś przyłożyć”.  Stwierdził, że o ile Spółdzielnia Mieszkaniowa i Lidl chcą zakupić kamery, to nie można wstrzymywać inicjatywy innych podmiotów funkcjonujących w mieście do dofinansowywania działań związanych                         z poprawą bezpieczeństwa. Nawiązując do sprawy środków na stadion stwierdził, że będzie to promocja  miasta.  Dodał, że przedstawiony w projekcie uchwały deficyt nie jest wysoki i świadczy o dobrym gospodarowaniu.  Zaapelował, aby nie sprzeciwiać się działaniom Burmistrza Miasta.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając radnemu p. Giżyńskiemu poinformował, że Marszałek powołał tzw. Forum Rewitalizacji, są to cykliczne spotkania wszystkich, którzy zajmują się pisaniem Lokalnych Programów Rewitalizacji, aby były one opracowane zgodnie z oczekiwaniami Komisji europejskiej. Kolejna przyczyna zmiany decyzji odnośnie zakupu sprzętu  to pojawienie się środków. Zwrócił uwagę, że  należy zrobić wszystko, aby doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa. Potwierdził, że założenie kamer nie wyeliminuje zdarzeń, pobić, wykroczeń i kradzieży, ale z pewnością nikt nie zarzuci braku przeciwdziałania. Nawiązując do sprawy stadionu wyjaśnił, że polbruk, który został tam złożony nie ma związku z rozpoczęciem prac bez decyzji Rady Miasta.  Był przywożony polbruk, w związku z czym po spotkaniu z dwiema komisjami, które akceptowały propozycję remontu, postanowiono złożyć go na stadionie. Dodał, że o ile decyzja Rady Miasta będzie negatywna zostanie wydane polecenie przewiezienia  polbruku w inne miejsce, wyraził nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, ponieważ stadion jest mieniem komunalnym i należy zrobić wszystko, aby mecz Polska – Anglia mógł odbyć się na naszym stadionie. Bez względu na to, czy mecz się odbędzie, to wszystko to co zostanie zrobione, pozostanie.
 
Radny p. Knap – odnosząc się do sprawy bezpieczeństwa w mieście poprosił          o informację, gdzie będzie infrastruktura związana z monitoringiem. Zasugerował, że bezpieczeństwo to jest bardzo ważna sprawa i trzeba w tym kierunku zrobić pierwszy krok. Poprosił o wyjaśnienie na co ma być przeznaczona kwota 120 tys. zł. skoro na zakup kamer przeznacza się kwotę            54 tys. zł. Nawiązując do sprawy remontu stadionu uznał, że wymyślono złe hasło „Mecz Polska – Anglia”, należało po prostu podać, że stadion musi być remontowany. Przypomniał, że kiedyś w ramach promocji miasta przystąpiono do wyścigu kolarskiego, co kosztowało miasto 14 tys. zł., a w telewizji nie pokazano Chełmna nawet przez kilka sekund. Dodał, że w dniu wczorajszym był na stadionie i brama zawieszona na drutach, zdaniem mówcy jest to rzecz niedopuszczalna. Na stadionie jest Prezes KS „Chełmnianki”, ale to nie jest gospodarz stadionu. Dlaczego Klub Sportowy „Nadwiślanin” nie interesuje się stadionem?  Dodał, że za połowę od kwoty 75 tys. zł. można zrobić w Chełmnie mistrzostwa Europy, na które przyjadą przedstawiciele z  20 krajów i zapełnią wszystkie hotele i restauracje i to jest promocja miasta.
 
Radny p. Giżyński – nawiązując do sprawy monitoringu potwierdził, że jest za kamerami, ale nie popiera proponowanego sposobu finansowania. Podobnie popiera remont stadionu, ale  miał on być finansowany ze środków unijnych.
Odnośnie monitoringu stwierdził, że strażnicy miejscy nie dają sobie rady                 z fotoradarem, którego do dziś na ulicach nie widać. Poprosił o wyjaśnienie, czy o ile będzie wykonane studio i zostaną zakupione kamery również przez inne podmioty, czy te inne podmioty będą również partycypowały w kosztach utrzymania studia.  Ponadto poprosił o wyjaśnienie, czy strażnicy miejscy, którzy nie mają czasu na obsługę fotoradaru będą wieczorami i nocami obserwowali co dzieje się na monitorach, a potem reagowali, czy też trzeba będzie zatrudnić dodatkowe osoby do obsługi monitoringu.
 
Radny p. Janowski – nawiązując do wypowiedzi przedmówców potwierdził, że monitoring jest dla dobra mieszkańców. Poprosił o wyjaśnienie, czy studio, które ma być utworzone i kamery, czy w bieżącym roku będą działać? Nawiązując do sprawy stadionu stwierdził, że nie rozumie propozycji, aby               75 tys. zł. zainwestować w stadion tylko po to, aby się tam odbył mecz. Dodał, że poza szkołami brak jest boiska w Chełmnie. Przypomniał problem ścieżek rowerowych. Dodał, że kończy się obecna kadencja Rady Miasta a sprawa ścieżek rowerowych nie została rozwiązana. Odnosząc się do środków dla Gimnazjum Nr 2 stwierdził, że cyt. „ściągnęło się Sanepid, dał zalecenie, trzeba pomalować, ale tłumaczenia pani Skarbnik nie rozumie, w dokumentach pisze wyraźnie tablica sekundowa w pływalni.” 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy stwierdził, że celem jest rozpoczęcie funkcjonowania monitoringu jeszcze w roku bieżącym. Dodał, że nie odważyłby się zaproponować zakupu kamer i „schowania ich do szafy.” Dodał, że tego rodzaju działania podlegają przepisom ustawy                        o zamówieniach publicznych. Nawiązując do sprawy remontu stadionu poprosił, aby nie traktować tego, jako powód do przeprowadzenia meczu. Wyjaśnił, że
„Chełmnianka” jest tylko użytkownikiem, a stadion jest wykorzystywany przez wszystkie dzieciaki, które korzystają z niego w ramach zajęć sks i czwartków lekkoatletycznych. Odpowiadając radnemu p. Knapowi na temat bram na stadionie poinformował, że trwają prace remontowe z materiałów, jakie zostały pozyskane  z terenu po PKP i bramy będą dobre.
Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Janowskiego na temat „ściągania sanepidu” wyjaśnił, że jest to nieprawda. Dodał, że nakazy sanepidu najczęściej wiążą się z nakładami finansowymi. Odnośnie tablicy sekundowej wyjaśnił, że jest ona niezbędna na sali sportowej przy niektórych dyscyplinach sportowych.
 
Komendant Straży Miejskiej p. Świdlikiwicz – nawiązując do sprawy nie wystawiania fotoradaru wyjaśnił, że Straż Miejska zmieniła siedzibę i z tego tytułu była ograniczona możliwość ustalania sprawców wykroczeń przez CEPIK, do czasu odbioru pomieszczeń. Sprawa została załatwiona i Straż Miejska oczekuje na decyzje z Ministerstwa.  Fotoradar już się pojawił, zostało podpisane porozumienie pomiędzy Burmistrzem Miasta, a Powiatowym Komendantem Policji na podstawie którego Policja udostępniła Straży Miejskiej słupy na trasie nr 1, a Straż Miejska udostępni Policji fotoradar do wykorzystania na ternie powiatu. Nawiązując do sprawy pomieszczenia na studio monitoringu wyjaśnił, że jest to pomieszczenie 30 m2 i będzie się tam znajdowało miejsce dla osoby kierującej monitoringiem. W chwili obecnej w Straży Miejskiej jest 10 osób, a z  chwilą zamontowania kamer będzie trzeba tak ustalić służby, aby zawsze były dozorowane.  Zdaniem mówcy kamery nie służą do tego, aby zobaczyć, jak „ktoś” został pobity, ale do tego, aby takiemu pobiciu zapobiec. Dodał, że Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej chce zakupić jak największą ilość kamer i wówczas miasto nie poniesie kosztów związanych                z montowaniem kamer na osiedlach mieszkaniowych. Obecnie jest bardzo dużo zgłoszeń z Osiedla Piłsudskiego.  Z uwagi na wzrost zagrożeń w ostatnim okresie nie ma strażników w soboty rano,  z tego powodu, że strażnicy dyżurują w piątek w nocy i w sobotę w nocy. Wyjaśniając sprawę kwoty 60 tys. zł. na wykonanie studia monitoringu poinformował, że jest to kwota, która dotyczy zarówno wyposażenia w monitor i nagrywarkę, jak również przekaźniki radiowe. Studio musi być tak wykonane, aby w kolejnych latach można montować kolejne kamery.
 
Przewodniczący  obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach.
 
 
                                                                           - Po przerwie –
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że na sali obrad znajduje się 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do sprawy „Informacji na temat przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Chełmna” potwierdził, że prosił pracowników Biura Rady Miasta o rozdanie tych materiałów na sesji i zwracając się do radnego p. Giżyńskiego, przeprosił, ponieważ radny nie mógł zapoznać się z tymi materiałami przed sesją. 
Ponadto zachęcił, aby radni zapoznali się z tym materiałem.
 
Radny p. Janowski – zaapelował o rozważenie możliwości zatrudnienia                        w studio monitoringu osób niepełnosprawnych, co pozwoli na skorzystanie                  z PEFRON-u.
 
Sekretarz Miasta p. Syta – nawiązując do wystąpienia przedmówcy potwierdziła, że rozważana jest możliwość  zatrudnienie młodych, wykształconych osób, które są niepełnosprawne.
 
Radny p. Wrażeń – nawiązując do sprawy monitoringu poprosił Skarbnika Miasta o określenie,  o ile etatów wzrośnie zatrudnienie w Straży Miejskiej i jaki to będzie skutek finansowy. Zwracając się do radcy prawny poprosił                                         o wyjaśnienie, co to jest Rada Miasta, a co to jest Burmistrz Miasta.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – stwierdziła, że nie może przedstawić pełnych kosztów utrzymania całego programu monitoringu, natomiast z założeń wynika, że w części etaty mają być pokryte ze środków, które są przekazywane na PEFRON.
 
Radca prawny p. Stegienka – odpowiadając radnemu p. Wrażeniowi stwierdził, cyt. „Sprawa jest oczywista, Rada jest to organ stanowiący tzw. uchwałodawczy, natomiast Burmistrz jest organem wykonawczym”.
 
Radny p. Gzella – nawiązując do propozycji dodatkowych środków na remont stadionu potwierdził słowa radnego p. Knapa, który zwrócił uwagę, że stadion powinien być dla wszystkich mieszkańców. Stwierdził, że miał nadzieję, że stadion zostanie wykonany kompleksowo tzn. najpierw remont zaplecza socjalnego, a następnie powstanie plan kompleksowego remontu stadionu, aby młodzież mogła użytkować stadion. Istotna jest cała infrastruktura dotycząca uprawiania lekkoatletyki. Przyjęcie kompleksowego planu remontów byłoby istotne, aby podczas uchwalania budżetu na dany rok było wiadome, czym   w danym roku miasto będzie się zajmowało. Reasumując stwierdził, że każdemu z radnych leży na sercu to, żeby stadion wyglądał na miarę naszego pięknego miasta.  Nawiązując do sprawy przekazania kwoty 30 tys. zł. na Ośrodek Wypoczynkowy nad Jeziorem Starogrodzkim stwierdził, że konieczny jest plan, co w danym roku budżetowym będzie wykonane, ponieważ może się okazać, że te pieniądze nie wystarczą. Odnosząc się do kontroli przeprowadzonej przez Sanepid w Gimnazjum Nr 2 stwierdził, że Sanepid działa kompleksowo, a na basenie są pewne normy, które muszą być przestrzegane i nie uniknione jest, że w sezonie letnim każdy basen wymaga remontu i taki remont należy zaplanować na dany rok budżetowy, podobnie jak można zaplanować wyposażenie sali gimnastycznej.  Jako członek Komisji Budżetu stwierdził, że radni są zaskakiwani niektórymi rzeczami.
 
Radny p. Błażejewicz – stwierdził, cyt. „w niektórych  sformułowaniach chcemy zagrać na emocjach radnych, Ci którzy będą przeciwko, nie są za bezpieczeństwem, a Ci nie są za sportem  itd.”.  Zdaniem mówcy opinia Komisji Budżetu jest dalekowzroczna i perspektywiczna. Nawiązując do początku kadencji przypomniał, że Burmistrz Miasta mówił o tym, że przez kilka lat przygotowywał miasto do pozyskania środków unijnych  i faktycznie było tak,  że można było dużo środków przeznaczyć na pozyskiwanie środków unijnych.
Plany były rewelacyjne, i tak ze środków unijnych miały  być wykonane: ochrona dóbr dziedzictwa,  koncepcja rozbudowy stadionu, monitoring, jezioro starogrodzkie, linia segregacyjna i inne zadania.  Obecnie okazuje się, że wszystkie te zadania mają być wykonywane ze środków własnych np. monitoring, stadion. Dodał, że o ile nie uda się pozyskać środków na stadion, to można starać się o środki z Ministerstwa, na remont i rozbudowę. Nawiązując do możliwości refundacji poniesionych kosztów przypomniał wykonanie ulicy Podgórnej, którą wykonano za około 4 mln. zł. i skończyło się na szansie pozyskania środków za to zadanie. Wyraził poparcie dla wniosków Komisji Budżetu z uwagi na fakt, iż są inne zadania do wykonania, które wcześniej były planowane m. in. budownictwo socjalne, rozbudowa dworca, przebudowa ChDK, ścieżki rowerowe, dokończenie kanalizacji miasta itd. Niedawno był problem z jakimikolwiek inwestycjami. Stwierdził, że właściwe wnioski są Komisji Budżetu, żeby cokolwiek robić trzeba na to pozyskać pieniądze.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do wypowiedzi przedmówcy wyjaśnił, że cyt. „monitoringu nie robimy za swoje pieniądze, będziemy pisali wniosek i będziemy oczekiwali 75% zwrotu, jest to hipotetyczne, ale na te działania są zabukowane pieniądze u Marszałka”.  Odnosząc się do stwierdzenia Radnego p. Błażejewicza odnośnie tego, że należy pozyskiwać środki również           z innych źródeł, poinformował, że w dniu dzisiejszym podpisywał umowę    z Ministrem Kultury na dofinansowanie działania w wysokości 2 mln. zł. i jest to jedna z większych dotacji dana tego typu miastom. Nawiązując do sprawy budowy linii segregacyjnej poinformował, że trwają prace, aby wpisać się   w RPO w porozumieniu ze Świeciem. Budowa ulicy Podgórnej – na drogi Marszałek Województwa przeznaczył 16 mln. zł., a wniosków złożono na kwotę 11 mln, w tym wniosek Chełmna i minimalny stopień dofinansowania to kwota 1,4 mln. zł.  W chwili obecnej Gminy nie mają już środków na wkład własny  i jest to powód, dla którego dążono do obniżenia zadłużenia miasta, aby teraz móc pozyskiwać środki. Zdaniem mówcy,  zarzut, że pozyskiwane są zbyt małe pieniądze jest nietrafiony.  Jedyną rzeczą, która nie będzie wykonana   z pieniędzy unijnych z tego działania, które było planowane: to stadion, ponieważ w uszczegółowieniu do wytycznych Marszałka Województwa znalazły się zapisy, że obszar rewitalizowany musi być we wskazanym obszarze zagrożonym.  Potwierdził, że robót jest bardzo dużo miasto też stanie przed faktem, że brak środków na wkład własny uniemożliwi wykonanie zadania. Dodał, że miasto Chełmno ma się czym pochwalić, ponieważ na wszystkich spotkaniach Burmistrzów nie funkcjonuje, jako to, które ma mało sukcesów  w pozyskiwaniu środków unijnych, a wręcz odwrotnie jest wskazywane jako to, które ma się czym pochwalić w zakresie środków unijnych. Dodał, że w dniu wczorajszym podpisano umowę z Firmą, która wygrała przetarg na Ochronę Dziedzictwa i w niedługim czasie rozpoczną się parce w tym zakresie.
 
Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że Burmistrz Miasta źle zrozumiał wystąpienie mówcy, ponieważ nie były to zarzuty, a odwrotnie był pod wrażeniem planów, jakie przedstawiano na początku kadencji. Istotne jest, aby trzymać się  planu. Z pewnością wiele środków nie zostało pozyskanych nie   z winy Burmistrza Miasta. Chodzi o to, aby przystępować do realizacji zadań po pozyskaniu środków.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że zaangażowanie kwoty 120 tys. zł. na monitoring to jest wkład własny miasta, który jest refundowany. Bez zrobienia dokumentacji nie można składać wniosku. Angażując pieniądze przyspieszymy działania i dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców i istnieje prawie 100% pewności, że miasto otrzyma 75% zwrotu poniesionych nakładów.
 
Radny p. Kordowski – nawiązując do wystąpienia Burmistrza Miasta stwierdził, że brak jest dokumentu pn. „Sprawozdanie z działania Burmistrza Miasta pomiędzy sesjami”. Nawiązując do sprawy remontu stadionu uznał, że z perspektywy czasu widać, że przekazanie stadionu „Chełmniance” nie było dobrym pomysłem. Dodał, że przeważnie stadiony są miejskie i podkreślił, że jest potrzebna reforma urzędu mająca na celu wygenerowanie nowego referatu sportu i turystyki, który będzie koordynatorem wszystkich działań związanych ze stadionem, placem zabaw, Ośrodkiem nad Jeziorem Starogodzkim.  Należy doprowadzić do tego, aby stadion był stadionem miejskim, ponieważ, cyt. „to, że nie martwimy się, bo Pan Dobrowolski i „Chełminianka” to przejęła, to jest tylko półśrodek, z którego jesteśmy niezadowoleni po raz enty”.
Ponadto wyjaśnił, że o ile wyjeżdża za granicę, jako samorządowiec, to nie po to, aby się przejechać, ale żeby coś zobaczyć i czegoś się nauczyć. Przypomniał wizytę w Hann. Munden, gdzie zaprezentowano działanie fotoradaru wykonywane przez prywatną firmę, która na zlecenie wykonywała zdjęcia    i obrabiała je. Zasugerował, że o ile Straż Miejska nie daje rady z obsługą fotoradaru, to należy znaleźć inne rozwiązanie. Dodał, że cyt. „mówimy o sprawach dużych, a umykają nam sprawy małe”.
 
Radna p. Neumann – nawiązując do dyskutowanej sprawy monitoringu stwierdziła, że radni muszą zdać sobie sprawę z tego, że o ile zostanie podjęta decyzja pozytywna, to nie będzie to tylko kwota wnioskowana, ale etatów będzie potrzeba więcej i koszty będą się zwiększały. Poprosiła o wyjaśnienie dlaczego fotoradar ma być wypożyczany Policji i kto z tego tytułu będzie zarabiał pieniądze. Zwróciła uwagę, że o ile Straż Miejska ma być tak rozbudowana, to co docelowo będzie robiła Policja Powiatowa?
Zwracając się do Burmistrza  Miasta poprosiła o wyjaśnienie, kiedy mieszkańcy będą mieli dostęp do bezpłatnego internetu.
 
Komendant Straży Miejskiej p. Świdlikiwicz – nawiązując do sprawy fotoradaru wyjaśnił, że są firmy które posiadają własne fotoradary i na zamówienie wykonują zdjęcia, ale ich działalność ogranicza się do wydrukowania zdjęć, ponieważ firmy prywatne nie mają dostępu do CEPIK-u           i wiąże się to z kosztami rzędu 30 – 40% od ściągniętych mandatów.  Odnośnie etatów w Straży Miejskiej stwierdził, że czując się odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w mieście, będzie tak musiał ustalić służby strażników, aby kamery były obserwowane również w nocy i to, co będzie się działo osoba dyżurująca będzie zgłaszała Policji.  Dodał, że to Rada Miasta podejmie decyzję, czy Straż Miejska ma pracować 24 godziny na dobę, co będzie związane ze zwiększeniem etatów.
 
Radny p. Wrażeń – nawiązując do pytania, jakie zadał radcy prawnemu wyraził zadowolenie z uzyskanej odpowiedzi i podkreślił, że jako radny spełnił swoje zadanie, ponieważ 30 grudnia ubr. został przyjęty budżet miasta.                    W budżecie nie było już środków na żadne zadania inwestycyjne. Na dzień dzisiejszy znalazły się pieniądze na przebudowę drogi 550, która  nie jest własnością miasta. Również są pieniądze na inne zadania. Nawiązał do spotkania z mieszkańcami z  Wybudowania, na którym pracownik nadzorujący remonty dróg poinformował, że nie ma pieniędzy nawet na zakup tłucznia.
Nawiązując do środków dla Gimnazjum Nr 2 poprosił o wyjaśnienie, za czym głosować, czy za tym, że tablica sekundowa na sali już została założona.
Ponadto poprosił o wyjaśnienie, gdzie zostanie przewieziona kostka złożona na  stadionie, z jakiej inwestycji została ona zabrana.  Dodał, że jako radny odczuwa potrzebę przyjścia 30 grudnia i na absolutorium. Nie chodzi o to, aby zadań tych nie wykonać, ale nie w takiej formie, najpierw informacja, a potem zakup.  Dodał, że do dnia dzisiejszego nie zamontowano tablicy „Park Pamięci   i Tolerancji”, bo brak jest środków, a  na inne sprawy są.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmowcy wyjaśnił, że  o ile zadanie nie ma być wykonane, to radni wypowiedzą się poprzez głosowanie.
Odnośnie kostki na stadionie wyjaśnił, że nie była ona zabrana z żadnej inwestycji, a jedynie „czasowo pożyczona,  żeby nie wozić jej trzy razy”. Dodał, że o ile Rada Miasta zatwierdzi w korekcie budżetu 75 tys. zł. na remont stadionu, to kostka zostanie zakupiona i przekazana na magazyn.
Odpowiadając radnej p. Neumann na temat podłączenia do bezpłatnego internetu poinformował, że o ile Marszałek Województwa udrożni KPSI, to będzie można myśleć o bezpłatnym internecie.  Nawiązując do sprawy przekazania obsługi fotoradaru przez prywatną firmę przypomniał, że nie był zwolennikiem jego zakupu. Odnosząc się do propozycji wprowadzenia „Sprawozdań z prac Zarządu Miasta” stwierdził, że w chwili obecnej jest inna specyfika pracy, nie ma Zarządu Miasta, a Burmistrz Miasta podejmuje często decyzje jednoosobowo i jest ich kilkadziesiąt dziennie i są podejmowane   w różnych miejscach.
 
Radny p. Giżyński – przypomniał, że pisał interpelację na omawiany temat, ponieważ na stronach internetowych innych miast  są sprawozdania z prac Burmistrza Miasta z okresu między sesjami. Nawiązując do proponowanych zmian w budżecie zwrócił uwagę, że wiele inwestycji jest rozpoczynanych,               a później nie dokończonych.   Odnosząc się do remontu stadionu podkreślił, że w WPI jest wpisany ORLIK i stwierdził, że o ile ma być remontowany stadion to należy wykonać to według planu, od początku do końca. Sprawa monitoringu – kamery posiada  Policja i niedziałające powinna wymienić, natomiast miasto powinno się przygotować do zrobienia całkowitego monitoringu.  W odniesieniu do budowy linii segregacyjnej przypomniał, że radni nie wyrazili zgody na podwyżkę cen przez ZUM, co zabezpieczyłoby jej budowę. Podobnie było  z budową budynku socjalnego.
 
Radny p. Kordowski – stwierdził, że o ile obsługa fotoradaru jest dla Straży Miejskiej zbyt czasochłonna to zarówno w Urzędzie Miasta, jak  i w Powiatowym Urzędzie Pracy są  pomysły na działalność  „Twoja firma, Twój biznes” i należy rozważyć możliwość przekazania fotoradaru firmie   z Chełmna, która będzie spełniała wymogi i wykona więcej zdjęć. Zwracając się do Burmistrza Miasta nawiązał do sprawy monitoringu. Dodał, że w szkole dzięki założonym kamerom złapano przestępców. Stwierdził, że popiera założenie monitoringu, jednak w  Urzędzie Miasta jest tak, że cyt. „kto rano wstaje, ten rządzi i to ludzi boli i Burmistrz Miasta traktuje Radę Miasta przedmiotowo.” Zdaniem mówcy najpierw musi być pomysł, przekonanie radnych i  dopiero rozpoczynać  zadanie.  Rozżalenie radnych wynika z tego, że najpierw są realizowane zadania, a potem przedstawiane Radzie Miasta.
 
Radny p. Wygnański – nawiązując do opinii Komisji Budżetu stwierdził, że członkowie Komisji byli przeciwni wydatkom związanym z Gimnazjum, ponieważ w placówce tej nie widać działania gospodarza. Zdaniem mówcy potrzeba remontu basenu powinna być zaplanowana przed uchwaleniem budżetu i jest to ewidentne zaniedbanie. Podobnie sprawa środków na remont stadionu – wcześniej stwierdzono, że 80 tys. zł. zabezpieczy w pełni funkcjonowanie stadionu, a obecnie okazuje się, ze stadion jest „brzydki”.
Nawiązując do sprawy monitoringu stwierdził, ze Rada Miasta, jako organ uchwałodawczy ma zaakceptować wydatek rzędu 120 tys. zł. natomiast Skarbnik Miasta nie podpisała WPI, które zakłada monitoring.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – wyjaśniła, że nie złożyła podpisu pod projektem uchwały dotyczącym zatwierdzenia WPI, ponieważ miasta nie stać na wykonanie ujętych w nim inwestycji.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach.
 
                                                                                     - Po przerwie –
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że na sali obrad znajduje się 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta wnioski zgłoszone przez członków Komisji Budżetu, i tak:
 
-        niewprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. wykonanie I etapu monitoringu miasta Chełmna
                  
Za wnioskiem głosowało 12 radnych, przy 7 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, ze w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek Komisji Budżetu dotyczący niewprowadzania do budżetu miasta zadania inwestycyjnego pn. wykonanie               I etapu monitoringu miasta Chełmna
 
Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek w sprawie niewprowadzenia zadania dotyczącego remontu stadionu.
 
Za wnioskiem głosowało 12 radnych, przy 8 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, ze w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek Komisji Budżetu dotyczący niewprowadzania zadania dotyczącego remontu stadionu.
 
Przewodniczący obrad poddał pod  głosowanie Rady Miasta wniosek Komisji Budżetu dotyczący niewprowadzania zadania związanego z przeznaczeniem środków na remont basenu i zakup tablicy sekundowej – Gimnazjum Nr 2.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu p. Wygnański – wyjaśnił, że w dziale 801, rozdział 80110 – Gimnazja - § 4270 – Komisja wnioskuje o niezwiększanie              o kwotę 9 tys. zł. z przeznaczeniem na remont i malowanie pływalni i zakupu tablicy sekundowej.
 
Radny p. Dzikowski – nawiązując do wniosku Komisji Budżetu poprosił                     o wyjaśnienie – kto poniesie ewentualną karę nałożoną przez Sanepid     w sytuacji, kiedy to zadanie zostanie wykreślone.
 
Radny p. Błażejewicz – nawiązując do uzasadnienia przedłożonego do projektu uchwały stwierdził, ze widniej w nim zapis: „zwiększa się kwotę o 9 tys. zł.                    z przeznaczeniem na remont i malowanie pływalni w Gimnazjum Nr 2 oraz wprowadzenie w § 6060 w wysokości 4 tys. zł. na zakup tablicy sekundowej             w pomieszczeniu pływalni.” Zwrócił uwagę, że zapis ten powinien dotyczyć hali sportowej, ponieważ łącznie kwota wynosi 13 tys. zł. i dotyczy różnych paragrafów w budżecie.
 
Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie wniosku.
 
Za wnioskiem głosowało 12 radnych, przy 9 głosach przeciwnych.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, ze w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek Komisji Budżetu dotyczący nie zwiększania  środków dla Gimnazjum Nr 2.
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 3 wraz przyjętymi wnioskami Komisji Budżetu.
 
Za projektem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXV/199/2009 Rady  Miasta Chełmna z dnia 19 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia  budżet Miasta Chełmna na 2009 rok (Załącznik nr 11 do protokołu).    Punkt 5.      Sprawa delegowania przedstawicieli  do reprezentowania Gminy Miasto Chełmno w Stowarzyszeniu na Rzecz Ochrony           i Promocji Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Chełmińskiej „Sclavinia”
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – przedstawił projekt uchwały wraz                   z  uzasadnieniem (Załącznik nr 12 i nr 13 do protokołu). Przypomniał, że dotychczas przedstawicielami Gminy Miasto Chełmno byli: Radny Lesław Giżyński, Radny Grzegorz Dzikowski, Radny Michał Wrażeń i Sekretarz Miasta Tatiana Syta.  Wszystkie wymienione osoby wyraziły zgodę na dalszą pracę                                          w Stowarzyszeniu.
 
Radny p. Dzikowski – przypomniał, że Stowarzyszenie działa od ponad 4 lat                 i w tym okresie odbyło się kilkanaście spotkań, z czego radny Michał Wrażeń uczestniczył tylko w 5 spotkaniach. Wyrażając zrozumienie, iż Radny ma dużo zajęć związanych ze swoim okręgiem zwrócił się z pytaniem do Radnego                                p. Wrażeń – czy chce kandydować? Dodał, że rzadko bywa na spotkaniach, ponadto nie zabiera głosu podczas obrad. Zaproponował, aby radny p. Wrażeń zrezygnował z kandydowania do Stowarzyszenia, a w to miejsce zaproponował powołanie Pani Małgorzaty Lenartowskiej – Gostkowskiej, która zdaniem mówcy dobrze reprezentowałaby miasto. W związku z tym zaproponował przeprowadzenie głosowania tajnego.
 
Radny p. Błażejewicz – uznał, że projekt uchwały nie powinien być omawiany w dniu dzisiejszym, poprzez wprowadzenie jej do porządku obrad w formie jego autopoprawki. Stwierdził, że kadencja Stowarzyszenia nie zakończyła się  w dniu wczorajszym i należało przedstawić sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w okresie kadencji. Złożył wniosek formalny o przeniesienie omawianego punktu na następną sesję.
 
Sekretarz Miasta p. Syta – wyjaśniła, że wybór przedstawicieli był już przygotowany przed sesją absolutoryjną,  jednakże nie miał być wprowadzony na tak ważnej sesji. Wprowadzenie projektu uchwały w dniu dzisiejszym jest realizacją prośby osób, które „przewodzą w Stowarzyszeniu tzn. Powiatu”, ponieważ w chwili obecnej Stowarzyszenie nie może działać i podejmować żadnych decyzji.
 
Radny p. Wrażeń – nawiązując do wypowiedzi radnego p. Dzikowskiego stwierdził, że po otrzymaniu powiadomienia, zawsze był obecny. Jako przykład podał ostatnie spotkanie Stowarzyszenia, kiedy mówca był poza domem  i w trakcie spotkania otrzymał telefon od Sekretarza Miasta i nie miał możliwości wzięcia udziału, ponieważ przebywał poza Chełmnem.
Stwierdził, że radny p. Dzikowski „wybiórczo traktuje ludzi”.
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek radnego p. Błażejewicza w sprawie przeniesienia omawianego punktu na następną sesję.
 
Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, przy 5 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów wyraziła zgodę na przeniesienie omawianego tematu na następną sesję.
 
 
 
 
Punkt  6.    Zakończenie
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku   z wyczerpaniem porządku,  zamyka obrady XXXV sesji Rady Miasta Chełmna.
 
 
 

 
  Protokołowała                                                           Przewodniczył
 
(M. Westfalewska)                                                       (W. Piotrowski)
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: M. Westfalewska (17 czerwca 2009)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (17 czerwca 2009, 09:46:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1876

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij