Protokół z XXXIV sesji RM 26.04.2009 ( absolutorium)


 
      Protokół Nr XXXIV/2009
z   XXX sesji Rady Miasta Chełmna
          z dnia  28 kwietnia 2009 roku

 
 
Sesja odbyła się w dniu   28 kwietnia   2009 r. i trwała od godz. 16.00 do godz. 19.00
 
                                                        Na ogólną ilość   21     radnych obecnych na sesji
                                                        było    radnych 21 , co stanowi  100%
                                                         Nieobecnych usprawiedliwionych     -  0
                                                         Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
 
1. Otwarcie
-           stwierdzenie quorum
-           przyjęcie protokołu   XXXIII   sesji Rady Miasta
 
2. Przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji RM.
-           przegłosowanie poprawek
 
3.Sprawa przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Chełmna
   za 2008  rok i udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta  Chełmna.
 
4. Interpelacje radnych.
 
5. Wolne wnioski i informacje
 
6. Zakończenie.
 
 
Ad. 1 Otwarcie
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – otworzył obrady XXXIV  sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego Janusza Błażejewicza
                        - stwierdzenie quorum
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski –  stwierdził, że na sali obrad obecnych jest   21   radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
                        - przyjęcie protokołu  z XXXIII sesji
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku z faktem, iż do dnia sesji nikt z radnych nie zgłosił uwag co do treści protokołu, protokół z XXXIII uznaje za przyjęty.
 
 
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji RM.
 

            - przegłosowanie poprawek
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem propozycji zmian do zaproponowanego porządku obrad , stwierdził, że porządek obrad XXXIV   sesji Rady Miasta uważa za przyjęty.
 
 
 
Ad. 3. Sprawa przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
          miasta Chełmna za 2008  rok i udzielenia absolutorium dla
          Burmistrza Miasta  Chełmna.
 
                        - przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu  miasta
                          za   2008 rok           
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił  w formie multimedialnej sprawozdanie   z wykonania budżetu miasta Chełmna za 2008 rok ( stanowi załącznik nr 2   do protokołu )       
 
                  - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do
                   sprawozdania  z wykonania budżetu  miasta za 2008 rok
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zapoznał zabranych z treścią opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  do sprawozdania  z wykonania budżetu miasta za 2008 rok
( stanowi załącznik nr 3  do protokołu )           
 
                  - przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej  sprawozdania
                   z wykonania budżetu  miasta za 2008 rok
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełmna za 2008 rok ( stanowi załącznik nr 4  do protokołu )
 
              - przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
                udzielenia absolutorium  dla Burmistrza Miasta
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński - przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta      ( stanowi załącznik nr  5 do protokołu )           
                 
 
                  - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
                    wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
     
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium        ( stanowi załącznik nr 6   do protokołu )
 
Radny p. Ziemecki – stwierdzając, że Rada Miasta V kadencji po raz trzeci  udziela absolutorium burmistrzowi miasta  przypomniał, że:
 - w roku 2006 na inwestycje wydano 7.350.228 zł. przy nadwyżce budżetowej  
   2.577.543 zł.,
- w roku 2007 wydatki na inwestycje wyniosły 2.468.263 zł. przy nadwyżce
   2.436.587 zł., 
- w roku 2008  na inwestycje wydano 8.713.822 zł., natomiast deficyt wynosi
   2.954.924 zł.
- na 2009 rok planuje się na inwestycje  przeznaczyć 13 mln. zł. 
Zdaniem mówcy należy zwrócić uwagę na fakt, że przez  trzy lata, podczas których radni tej kadencji wspólnie z burmistrzem realizują zadania, dochody niemalże równają się wydatkom bieżącym, na inwestycje przeznaczane są środki głównie  z kredytów
 i sprzedaży majątku, który jest sukcesywnie zbywany.
Ponadto zasygnalizował, że pomimo, iż w budżecie są środki na remonty kamienic, 
w roku ubiegłym żadnej pożyczki nie udzielono, co sugeruje, że obwarowania regulaminu są zbyt rygorystyczne i należy go zmienić.
Kontynuując poinformowała, że komisja , której jest członkiem zwracała uwagę na następującą sprawę, a mianowicie , że na 31 grudnia 2008  gotówka w kasie wynosiła kwotę ok. 5 mln. zł. Sprawa ta została przez Skarbnika wyjaśniona, niemniej  jest jeszcze taka pozycja jak 3.800.000 zł. - gotówka w depozycie. Komisja sugerowała, aby nie trzymać środków w gotówce, a zakładać  lokaty, co pozwoli na niezaciąganie kredytów , a co się   z tym wiąże niepłacenie odsetek.
W dalszej części wypowiedzi stwierdził, że niepokojące jest wydatkowanie środków Referatu Oświaty i Promocji i CHDK oraz zlecanie w ramach konkursu zadań dla organizacji pozarządowych  na realizację zadań z zakresu kultury.
Stwierdził, że jak wynika z wypowiedzi Pani Sekretarz wszelki środki na kulturę musza być przekazywane w formie konkursów, tymczasem zarówno CHDK jak i Referat organizuje imprezy bez konkursów. Zasugerował zdjęcie części zadań z referatu
 i przekazanie ich do realizacji przez CHDK. Kończąc poprosił o informację jak na dzień dzisiejszy przedstawia się sprawa zatrudniania osób niepełnosprawnych celem uniknięcia wpłat na PFRON.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że jak wynika z wypowiedzi przedmówcy i wskazania  wydatkowania środków na inwestycje w poszczególnych latach, co roku na inwestycje miasto wydaje większe środki. Wyjaśnił, że zadłużenie miasta było celowo obniżane, aby w chwili obecnej miasto miało zdolność kredytową , mogło wystąpić o środki unijne i  rozpocząć inwestycje. Zwrócił uwagę, że zadłużenie miasta  jest na poziomie 16%. Jeśli chodzi o kredyty na kamienice przyznał , że być może regulamin jest zbyt restrykcyjny, niemniej w roku bieżącym sytuacja jaka miała miejsce w roku ubiegłym się nie powtórzy , ponieważ już są cztery wnioski na skorzystanie z tego funduszu. Zwrócił uwagę, ze miasto udzielając pożyczki musi mieć zabezpieczenie. Odnośnie lokat  stwierdził, że są zakładane nawet tzw. „siedmiodniówki”, Skarbnik Miasta bardzo skrupulatnie pilnuje zakładania lokat na każdą gotówkę, aby pieniądze nie leżały w kasie. Wracając do sprawy wykonywania zadań przez Referat Oświaty oraz CHDK poza konkursami zwrócił uwagę, iż należy rozgraniczyć   stowarzyszenia od jednostek podległych miastu. W sprawie zatrudniania osób niepełnosprawnych przyznał rację, że o ile jest taka możliwość należy zatrudniać osoby niepełnosprawne a tym samym nie płacić opłat do PFRON-u. Obecnie  zatrudniane są osoby w ramach robót publicznych i wśród nich są osoby niepełnosprawne polecone przez stowarzyszenie.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – wyjaśniła, że bardzo skrupulatnie sprawdza, czy miasto    w danym momencie posiada płynność finansową. Na koniec 2008 roku doszło do następującej sytuacji – przetarg na ul. Podgórną rozstrzygnięto  12 grudnia, a  umowa kredytowa została podpisana 28 grudnia na kwotę 3 mln. zł.. Zaciągniecie kredytu było konieczne,  z uwagi na fakt, że na początku stycznia 2009 roku miasto nie miałoby płynności finansowej, ponieważ:
-2 stycznia płacone są wynagrodzenia dla nauczycieli w kwocie 1.400.000 zł. ,
-5 stycznia płacone są wszystkie ZUS-y, jest to kwota ok. 600.000 zł.,
- ponadto ponad 1  milion złotych przekazywane jest na początku stycznia do  
   MOPS-u.
Łącznie na początku  stycznia do wydania potrzebna była kwota ponad 3,5 mln zł. Kredyt zaciągnięto w grudniu, ponieważ z uwagi na obowiązujące procedury przetargowe w styczniu byłoby już za późno.
 
Radny p. Giżyński -  zwrócił uwagę , że w dalszym ciągu brakuje uaktualnionego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta, ponadto brakuje programu oszczędnościowego, pomimo, że Burmistrz obiecywał przygotowanie takiego programu. Zwrócił uwagę, że polityka, jaką prowadzi Burmistrz w celu wzmocnienia budżetu poprzez sprzedaż majątku jest bardzo krótkowzroczna, ponieważ miasto nie ma wielu możliwości sprzedaży majątku. Zdaniem mówcy, aby w przyszłości móc spłacać kredyty należy już teraz zacząć oszczędzać. W dalszej części wypowiedzi  poruszył sprawę pozyskiwania środków na tzw. projekty miękkie stwierdzając, że efekty ich pozyskiwania są niewielkie. Poinformował, że sugerował Burmistrzowi zatrudnienie osoby, która pomagałaby jednostkom podległym w pisaniu wniosków. Kontynuując poruszył sprawę dzierżawy ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim wyrażając zdziwienie jej sposobem.
 Zdaniem mówcy istotą dzierżawy jest to, że osoba wydzierżawiająca oddaje dzierżawcy obiekt na pewien czas do używania  i pobierania pożytku, w zamian za co dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu czynsz. Tymczasem                  w powyższym przypadku miasto wydzierżawia ośrodek, a następnie płaci dzierżawcy , żeby użytkował. Przyznał, że ośrodek jest zadbany, trawa koszona na bieżąco,             a śmieci sprzątane, niemniej dwa budynki  - hotelowiec i Tropikana popadają  w ruinę.
Następnie zapytał, czy wykonując inwestycje, chodzi o kanalizację  na ul. Kwiatowej, Konwaliowej, Chabrowej  i Storczykowej miasto płacąc 22%  Vat może  odzyskać różnicę.
Wracając do sprawy wydatków budżetowych stwierdził, że przeznaczanie na turystykę zaledwie  0,3% jest stanowczo za niskie. Zwrócił uwagę, że miasto wiele milionów wydaje na ochronę dziedzictwa, a ilość turystów nie wzrasta, co można wnioskować        z ilości sprzedawanych materiałów promocyjnych. Jeśli chodzi         o  roboty publiczne , zwrócił uwagę, że Rada Miasta przyjmuje harmonogram zadań wykonywanych w ramach robót publicznych, niemniej  zdarza się tak , że np.             w punkcie 1  planowano koszt 133 tys. zł, a zadanie wykonano za  30 tys. zł., została kwota  100 tys. zł., która została wydana na zadanie  nie umieszczone w budżecie i nie zaakceptowane przez Radę. Stwierdził, że skoro  Rada ma aktywnie uczestniczyć      w inwestycjach, to środki, które zostają,  powinny z powrotem trafiać do budżetu,      a Rada powinna  podejmować decyzje na co mają być przeznaczane. Dodał, że bardzo często radni tłumaczą wyborcom, że nie ma środków w robotach publicznych na naprawy chodników itp. , tymczasem środki są , bo na przykład serca , które są           w mieście, zostały opłacone z utrzymania ulic. Zdaniem mówcy  te serca nie wpływają na jakość ulic. Ponadto niezasadne jest  wydawanie ogromnych środków na naprawę płyty na rynku , która
 w niedługim czasie będzie w całości wymieniana. Kończąc zwrócił uwagę na  następującą sprawę – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego , - na koniec 2007 roku, zaległości wynosiły 48.887 zł. , ponadto ustalono , że w latach 2003- 2008  powstały  zaległości, które nie uległy przedawnieniu na kwotę 25.533 zł. , zapytał dlaczego jest taka niska ściągalność. Poinformował , że zadłużenia te zostały odkryte podczas kontroli RIO, ponieważ     w sprawozdaniu nie jest to uwidocznione, bowiem  te opłaty podawane są łącznie z innymi o. Dodał, że jeśli miasto niezbyt skutecznie ściąga te opłaty, po pięciu latach ulegają one przedawnieniu.
 
Sekretarz Miasta p. Syta – poinformowała, że gdzie tylko jest to możliwe zatrudniane są osoby niepełnosprawne, oczywiście uwzględniając stopień niepełnosprawności. Skutkuje to tym, że miasto odprowadziło mniejsza karę do PFRON-u.  Dodała, że zamierza się w dalszym ciągu pomagać osobom niepełnosprawnym i jeśli będzie taka możliwość dalej ich zatrudniać.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – udzielił następujących wyjaśnień:
- ośrodek nad Jeziorem Starogrodzkim – przyznał, że wskazane przez przedmówcę budynki są w złym stanie, niemniej, żeby można ten stan zmienić wpierw musi zostać opracowany plan zagospodarowania przestrzennego,  następnie  można będzie  budynki, sprzedać, wydzierżawić czy użyczyć.
Poinformował, że następna sesja w przeważającej części poświęcona będzie zmianom planu zagospodarowania przestrzennego.
 
- sprawa przerzucania środków przeznaczonych na roboty wykonywane  w ramach robót publicznych. Stwierdził, że  należy zapytać radcę prawnego, czy Burmistrz postępuje niezgodnie z prawem wykorzystując  środki, które zostają po wykonaniu jednych zadania , na zrobienie innego zadania, tym bardziej, że jest w budżecie pozycja ”zadania różne” . Dodał, że podobnie jest  z zakupem serc , serca zostały umieszczone w pasie drogi, bowiem ulica Grudziądzka jest drogą ,
 
- odnośnie stwierdzenia, że bezsensowne jest wydawanie pieniędzy na remont płyty Rynku, która niedługo będzie wymieniana przypomniał, że prace na rynku rozpoczną się dopiero po opracowaniu dokumentacji, po podpisaniu umowy z marszałkiem województwa,   a roboty zakończą się w 2014 roku. Zdaniem mówcy nie można narażać mieszkańców na niebezpieczeństwo  związane z  chodzeniem po zniszczonej płycie rynku . Podkreślił, ze materiał zużyty do naprawy płyty Rynku zostanie po jego zdjęciu,  ponownie wykorzystany.
 
- w sprawie opłat za zajęcie pasa – poinformował, że sprawa toczy się jeszcze od czasu  poprzedniego Burmistrza, a miasto robi wszystko aby te zaległe kwoty ściągnąć. Niemniej wysyłanie ponagleń, monitów , wezwań nie zawsze przynosi efekt.
Następnie poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienie sprawy Vat- u
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – poinformowała, że urząd miasta może odliczyć VAT  tylko od świadczenia niektórych usług np.: prowadząc składowisko. Jeśli chodzi o wodę     i kanalizację , to można byłoby odzyskać jedynie wówczas, gdyby jeden
z wydziałów urzędu prowadziłby  to zadanie. Podobnie, gdyby inwestycje prowadził zakład budżetowy, jakim jest  ZWiK, również mógłby odliczyć VAT. Niemniej skoro miasto prowadzi tę inwestycję odliczenie nie jest możliwe, a zakład budżetowy nie ma środków na prowadzenie tej inwestycji, ani możliwości samodzielnego zaciągania kredytów, czy pożyczek.
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński -  odnośnie planu inwestycyjnego przypomniał, że do 2010 roku jest on uchwalony, do roku 2013 plan inwestycyjny jest prawie opracowany,  niemniej nie może być realizowany z następujących względów:
 –  gmina ma ponad 19 mln. zł. środków, a w obecnym planie zawarte zadania  
    opiewają na kwotę 29 mln. ,
-   ponadto nie wszyscy są zgodni czy wszystkie zadania zostały ujęte.
Odnośnie dzierżawy ośrodka  poinformował, że należy rozważyć możliwość dzierżawy tych budynków na okres przynajmniej 10 lat, co prawdopodobnie spowoduje, że znajdzie się chętny te obiekty wydzierżawić.
Jeśli chodzi o roboty publiczne  zwrócił uwagę, że są pozycje, gdzie planowane środki zostały przekroczone oraz takie gdzie zostały zmniejszone. Jeśli chodzi o roboty różne w 99,9% są to roboty wynikające z wniosków, które wpływają od mieszkańców oraz radnych.
W sprawie płyt na rynku wyjaśnił, że zostały one położone na piasku, jest to materiał naturalny, zaakceptowany przez urbanistę. Można ten nowy  materiał zdjąć i ponownie ułożyć w innym miejscu.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski -  poinformował, że jest osoba chętna wydzierżawić Tropicanę, niemniej na dłuższy okres,  w zamian za zainwestowanie w remont tego obiekt., podobnie jest z hotelowcem.
 
Radny p. Giżyński – zapytał dlaczego miasto nie wydzierżawi bezpośrednio tych budynków, oddaje je w dzierżawę ECWM, a Centrum szuka poddzierżawców. Wracając do wypowiedzi Pani Skarbnik  przypomniał, że miasto zakupiło maszynę za 200 tys zł. , którą  przekazało do ZWiK, po czym  zakład odliczył sobie Vat. Zapytał czy tego samego nie można zrobić przy inwestycjach -  miasto przekazuje środki do ZWiK, zakład prowadzi inwestycję i w ten sposób odzyskuje się Vat.
Odnośnie rynku stwierdził, ze  można było wykorzystać materiał odzyskany z terenu po PKP, czy kostkę brukową. Poinformował, że Komisja Rewizyjna zadała pytanie ile kostki znajduje się obecnie w magazynie, gdzie uzyskała informację, że nie wiadomo, ponieważ nie prowadzi się dokumentacji. Zapytał dlaczego tak jest.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – wyjaśniła, że teoretycznie można byłoby tak zrobić, niemniej istnieją dwie przeszkody- ZWiK ma zbyt małe środki na inwestowanie, natomiast urząd mógłby przekazać środki, niemniej wyłącznie netto, nie jako wydatek, a jako koszt. Oznacza to, że Zakład musiałby posiadać środki, wykonać inwestycję  i następnie odzyskać Vat. Ponadto zakład budżetowy nie może zaciągać kredytów ani pożyczek, a miasto zaciągając zobowiązania  z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania związane z wodociągami i kanalizacją ma je umarzane w 30%, gdzie Vat maksymalnie jest to 22%
 
Radna Lenartowska – Gostkowska – wyjaśniła,  że umowa pomiędzy  ośrodkiem   a miastem nie jest umową dzierżawy, a użyczeniem  na administrowanie ośrodkiem.
 
Przewodniczący obrad – ogłosił przerwę w obradach .
Po  przerwie.
 
Przewodniczący obrad – stwierdził, że  po przerwie na sali obrad obecnych jest 21 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał .
 
Radny p. Wrażeń - przypomniał, że wielokrotnie radni apelowali  o aktualizację Wieloletniego Planu Inwestycyjnego przyjmowanego  podczas ubiegłej kadencji.  Obecnie został  powołany zespół  do wykonania aktualizacji tego planu. Mówca jako członek tego zespołu poinformował, że odbyły się dwa spotkania , WPI został   uaktualniony , jednak nie został  przedłożony pod obrady sesji i przyjęty przez Radę , tymczasem pojawiają się nowe zadania nie zawarte w WPI.
Kontynuując wrócił do sprawy wysypiska stwierdzając, że Burmistrz zaproponował przekazanie zarządzanie ZUM-owi na co Rada wyraziła wolę ustalając jednocześnie minimalne stawki. Zdaniem mówcy zbiórką odpadów na terenie miasta zajmuje się wyłącznie ZUM, nie organizuje się przetargów na to zadanie. Następnie poruszył sprawę Ojaru, który administruje mieniem miejskim  bez żadnych przetargów, a Rada Miasta nie jest informowana w jaki sposób dzierżawione są lokale użytkowe.
W sprawie  zadań wykonywanych w ramach publicznych zwrócił uwagę, że radni informują mieszkańców , iż budżet jest napięty,  nie ma środków, tymczasem pieniądze są i są robione zadania nie umieszczone w harmonogramie.
Czyszczenie rowu przy ul. Łunawskiej poprosił o informację jaki był koszt tego zadania, ponieważ komisja zadała takie pytanie  na posiedzeniu jednak do chwili obecnej nie uzyskała odpowiedzi. Zaproszony na posiedzenie  pracownik urzędu przedstawił jedynie temat ulicy Podgórnej – 600 m wyczyszczonego rowu, kosztorys. Okazało się, że  koszt zadania  wyniósł nieco ponad 6 tys zł., uzyskano efekt wizualny   i techniczny, woda spływa.  Na podobne zadanie umieszczone w robotach publicznych przeznaczono środki w kwocie 30 tys zł., chociaż zakres był  dużo mniejszy. Zadanie to wykonano za 5 tys zł..
Wracając do  sprawy płyty Rynku stwierdził, że wiele płytek jest krzywych, popękanych, powodujących zagrożenie dla mieszkańców. Zdaniem mówcy powinny one być wymienione przynajmniej w 60%. Komisja , której jest członkiem zadała pytanie odpowiedzialnemu pracownikowi  ile płytek zakupiono i jak zostały one rozdysponowane, uzyskując odpowiedź, że zakupiono 90m ², koszt zakupu 30 tys. zł. koszt wymiany 20 tys. zł., co łącznie daje 50 tys. zł. Zdaniem mówcy należało wymienić  płytki, ale używając tych z odzysku,  nie zwracając uwagi na kolorystykę wiedząc, że planuje się wymianę całej płyty rynku. Ponadto komisja pytała  ile zużyto masy asfaltowej, gdzie nie otrzymała faktury, a jedynie stwierdzenie na piśmie, że 6 ton. Przypomniał  swoje pytanie dotyczące wykorzystania drzew wyciętych nad jeziorem starogrodzkim, na które uzyskał odpowiedź, iż zostaną wykorzystane do naprawy ławek, tymczasem w sprawozdaniu wykazano pozycję – zakup materiału na wykonanie ławeczki przed urzędem. Kontynuując  przypomniał, że na poprzedniej sesji podczas omawiania spraw związanych z ochroną środowiska zadał pytanie dotyczące zbiorników pogazowych, gdzie odpowiedziano, iż w Chełmnie nie ma takowych. Poinformował, że członkowie komisji, której jest członkiem  podczas posiedzenia zauważyli, że kilka wywrotek  zdjętego, pokruszonego asfaltu wyrzucono, ponadto całą wywrotkę masy asfaltowej. Wówczas komisja otrzymała odpowiedź, że materiał ten zostanie wykorzystany do łatania dziur na terenie miasta. Stwierdził, że materiał ten faktycznie został wykorzystany do zasypywania zbiorników pogazowych. Dodał, że podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej zadano pytanie kierownikowi wydziału , co stanie się z ta masą, na które odpowiedział, że nie ma możliwości ponownego jej  wykorzystania. Zwracając się do Burmistrza  stwierdził cyt. „  to nie są moje wymysły, to są powiedzmy  uwagi mieszkańców tego miasta, a w tym wydziale na pewno się dobrze nie działo, bo wiadomo z gazet, co tam się działo”.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zaapelował o przestrzeganie przez mówców regulaminowego czasu wystąpień.     
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że ma kłopot z odpowiedzią na pytania, które , zdaniem mówcy nie do końca zostały sprecyzowane. Odnośnie wysypiska przypomniał radnym , że nie zostało one przekazane Spółce ZUM, powstał nowy referat, którego zadaniem między innymi będzie wejście w porozumienie ze Świeciem celem rozpoczęcia budowy linii  segregacyjnej. Odnośnie przetargu na wywóz  odpadów poprosił V-ce Burmistrza o odpowiedź. Na temat dzierżawy budynku ABC – wyjaśnił, co następuje: budynek został wydzierżawiony firmie SONAX, która podnajmowała ten budynek     p. Ortmanowi. Po przejęciu budynku przez miasto, administratorem został Ojar. Dotychczasowy dzierżawca pozostał , jednak dzierżawę  płaci do Ojaru , a nie  firmie SONAX.  Przypomniał, że Rada Miasta podjęła uchwałę dotyczącą sprzedaży tego budynku, został ogłoszony przetarg. I przetarg nie odbył się z powodu braku zainteresowania.
Oznacza to, że konieczne będzie obniżenie kwoty. Jeśli chodzi o Kamionkę, stwierdził, że   o ile dobrze się domyśla sprawa ta zawarta była w anonimowej skardze, którą rozpatrywała obok prokuratury i Regionalnej Izby Obrachunkowej, również Komisja Rewizyjna Rady Miasta Chełmna. Stwierdził, że przetarg był ogłoszony na wiele lat przed tą kadencją,  a umowa została spisana na czas nieokreślony. Na temat płyty rynku wyjaśnił, że wymieniono tylko te fragmenty, które stwarzały niebezpieczeństwo dla pieszych, były w najgorszym stanie   i w najbardziej uczęszczanych miejscach.
Odnośnie drogi 550 – przypomniał, że pytanie radnego Wrażnia na ostatniej sesji było następujące, czy poszerzenie tej drogi jest ujęte w WPI. Poinformował, że udzielił Panu radnemu następującej odpowiedzi -  realizacja zadania jest ujęta w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Przyznał, że być  może odpowiedź jest lakoniczna., niemniej w WPI jest zadanie mówiące o budowie dworca, a poszerzenie tej drogi, jest nieodłączną częścią budowy dworca.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, że nie jest przeciwny budowie dworca, niemniej
w WPI przyjętym przez Radę nie ma ani przebudowy 550 ani budowy Dworca. Zgłosił wniosek    o ogłoszenie przerwy celem sprawdzenia zapisów w WPI.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie wniosek formalny     o ogłoszenie przerwy.
 
            Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, przeciw głosowało 10 radnych,    3 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów i nie został przez radnych przyjęty. Dodał, że w takim przypadku omawianie punktu będzie kontynuowane.
 
Radny p. Dzikowski -  stwierdził cyt. „ słuchając radnego Wrażnia nie byłem pewny czy się spóźniłem po przerwie, przyszedłem troszeczkę za późno i już  wolne wnioski są, bo trochę od tematyki chyba odeszliśmy za bardzo. Rozmowa chyba nie jest merytorycznie stricte związana  z dzisiejszym tematem, tematem głównym, czyli absolutorium „ .  Aby przerwać tę , zdaniem mówcy czczą rozmowę , zgłosił wniosek  o zakończenie dyskusji w tym temacie i poddanie pod głosowanie projektu uchwały.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie wniosek formalny     o zamkniecie dyskusji i przystąpienie do głosowania nad projektem uchwały.
 
            Za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych, przeciw głosowało 11 radnych,   3 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  stwierdził, że wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów i nie został przez radnych przyjęty.
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – w uzupełnieniu wypowiedzi Burmistrza udzielił następujących  odpowiedzi na pytania radnych:
- sprawa ZUM-u – przetargi miasto organizuje na organizowanie akcji zimowych, usługi transportowe i opróżnianie koszy. Na inne roboty przetargi nie są organizowane. Na dzień dzisiejszy ZUM zajmuje się wyłącznie akcją zimową, ponieważ na opróżnianie koszy przetarg wygrała inna, tańsza firma, natomiast usługi transportowe  wykonywane są jedynie częściowe  przez ZUM,
 
- sprawa Ojaru – stwierdził, że można ogłosić przetarg na administrowanie budynkami komunalnymi, niemniej trzeba wziąć pod uwagę, że  obecnie miasto ma w posiadaniu zaledwie 30 budynków, resztę stanowią wspólnoty mieszkaniowe,
 
- przebudowa drogi 550 – stwierdził, że przebudowa nie mogła być zawarta,  ani
w starym ani w nowym WPI, ponieważ jest to droga wojewódzka. W planie Inwestycyjnym ujęta jest budowa dworca, a projektanci uzyskali zgodę na wykonanie wjazdu do drogi wojewódzkiej, co oznacza, że zostanie ona poszerzona,
 
- sprawa płyty rynku- wyjaśnił,  że jej naprawa była konieczna i do czasu całkowitej wymiany płyty rynku wykonywane będzie jedynie niezbędne łatanie dziur,
 
- odnośnie zakupu i naprawy ławek, drewno z topoli, o których mówił radny Wrażeń jest do tego używane
 
Radny p. Giżyński -  zwrócił uwagę, że radnemu Wrażniowi chodziło o to, że ani  budowy dworca, ani przebudowy 550 nie ma w WPI, wyjaśnił, że chodzi o ten WPI, który jest przez  Radę przyjęty. Odnośnie wypowiedzi V-ce Burmistrza, że przebudowa 550 nie może być ujęta w planie inwestycyjnym, bo nie jest to  droga miejska , stwierdził, że w projekcie WPI  na lata 2009 – 2013 gdzie w Dziale 600  Rozdział 60095 § 6050 zapisano – rewitalizacja terenów po PKP, realizacja  robót  budowlanych dworca PKS, parkingu oraz przebudowa ulicy Dworcowej. Zwrócił  uwagę, że pomimo, że jest to tylko projekt, jednak te zadania są tam zawarte. Po raz kolejny stwierdził, że WPI powinien być przyjęty. Kontynuując wrócił do sprawy rynku, informując, że przedmówcy nie negowali celowości naprawy płyty rynku             w miejscach uszkodzenia, niemniej można to robić znacznie mniejszymi nakładami.       W dalszej części wypowiedzi wskazał na uchwałę Rady Miasta z 26 października 2004 roku,  w której m.in. zapisano -  środki na finansowanie budownictwa komunalnego, uzbrojenie terenów pochodzić będą ze sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych , działek itd. W 2008 roku  miasto uzyskało prawie milion złotych, w tym ze sprzedaży mieszkań 499 tys., sprzedaż gruntów 664 tys. zł.  należy to pomniejszyć o 111.165 zł. na budynek przy ul. Franciszkańskiej, niemniej pozostałe środki powinny być przeznaczone na konkretne zadania, a zostały najprawdopodobniej wykorzystane na łatanie dziur budżetowych.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski -  stwierdził cyt. „ brzmi to tak jak ja bym skubnął  jakieś milion złotych” . Przypomniał, że to Rada uchwala budżet, a środki te za zgodą Rady zostały wykorzystane na określone zadania. Kontynuując zapytał czy radni sugerują, że środki te winny leżeć i czekać kilka lat, aż nazbiera się tyle, że można będzie budować.
 
Radny p. Giżyński – stwierdził, że wystarczy zmienić uchwałę. Ponadto zwrócił uwagę, że radni głosując nad pewnymi zadaniami nie wiedzą skąd będą środki na ich wykonanie.
 
Radny p. Błażejewicz – poruszył następujące sprawy ;
 - roboty publiczne i przeznaczania środków z nadwyżki, zwrócił uwagę, że
w podpunkcie     5 zawarte są zadania różne za kwotę 38 tys. zł., a zostało wykonane za 213 tys. zł.  Przypomniał, że wcześniej zgłaszał wniosek o opracowanie planu rezerwowych robót, które radni zaakceptowaliby. W takim przypadku Rada decydowałaby o tych środkach. Ponadto Komisja Porządku w opinii do budżetu na 2008 rok prosiła, o wykonanie dwóch zadań  w przypadku, gdy pojawią się wolne środki. Zadania te nie zostały wykonane, pomimo, że takie środki były,
 
- WPI – radny Wrażeń ma rację, że  zarówno budżet na 2008 rok jak i ten na rok bieżący nie jest zgodny z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. Przypomniał, że
o uaktualnienie w WPI mówca po raz pierwszy wnioskował 30 stycznia 2007 roku, minęło 2 lata i 3 miesiące, a plan wieloletni nie został uaktualniony, pomimo, że od tej pory padały następne wnioski  w tej sprawie. Wyraził ubolewanie, że w protokołach komisji rewizyjnej nie ma zapisów , iż WPI jest niezgodny z budżetem. Zdaniem mówcy również opinia Komisji Rewizyjnej do sprawozdania , podobnie jak bywa
w opiniach RIO  może być pozytywna z uwagami.  Zwrócił uwagę że opinia |KR jest pozytywna, a dopiero na sesji rozwinęła się dyskusja. Zdaniem mówcy, gdyby w opinii zawarte były uwagi, Regionalna Izba Obrachunkowa musiałaby się do nich ustosunkować, wówczas radni mieliby wiedzę, czy uwagi były zasadne
           
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – odnośnie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zwróciła uwagę, że od dwóch lat zmieniła się konstrukcja budżetu. Wcześniej budżet uchwalany był na jeden rok, obecnie obowiązkowo , oprócz inwestycji na dany rok, muszą zostać zawarte inwestycje na kolejne dwa lata. Jest to jak gdyby mały plan wieloletni i to musi być spójne.
Wcześniej nie było takiego obowiązku, wobec czego Rada ustaliła plan pięcioletni
Zdaniem mówczyni można wykonać plan wieloletni, niemniej nie powinien być tak szczegółowy jak jest obecnie, ponieważ trudno planować zarówno dochody jak
i wydatki na poszczególne zadania na okres pięciu lat. Zasugerowała, że powinny to być hasła, grupy zadań do wykonania w pierwszej kolejności i pozostałe. Takie WPI powinno być spójne z załącznikiem do budżetu zawierającym zadania inwestycyjne na 3 lata
 
Radny p. Wrażeń -  stwierdził, że Rada przyjęła uchwały w 2006 roku, a nie są one przez Burmistrza realizowane, jest ich kilka. Stwierdził, że prosił o protokół rozbieżności, przyznając, że jako jedyny członek Komisji Rewizyjnej nie podpisał wniosku o udzielenie absolutorium, z którym się nie zgadzał.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że skoro padł taki poważny zarzut, Pan radny powinien dokładnie określić, co miało zobaczyć nie podpisanie tego dokumentu.  Z jakiem zapisem tego dokumentu radny się nie zgadzał, co było w nim niezgodne z prawdą.
Dodał, zwracając się do radnego Wrażnia  - w dokumentach nie załączono pańskiego zdania odrębnego, pan po prostu nie podpisał, a reszta pozostaje w sferze domysłów
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, że prosił o protokół rozbieżności nie mówiąc, co
w tym dokumencie było nieprawdą
Kontynuując poprosił o wyjaśnienie jaka jest sytuacja prawna ośrodka nad jeziorem, czy jest to dzierżawa, czy użyczenie
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – przypomniał, że zostało to już wyjaśnione ośrodek został oddany w użyczenie. Zasugerował słuchanie wystąpień przedmówców, co wyeliminuje  kilkukrotne wracanie do tego samego tematu.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski -  odnośnie niepodpisania wniosku stwierdził, że nie jest to niezbędne. Jeśli chodzi o tzw. zdanie odrębne, to Pan radny Wrażeń powinien je napisać, skoro ma zdanie odrębne i chciał, żeby było to podane do wiadomości publicznej. Odnośnie WPI przypomniał, że został powołany zespół do jego aktualizacji i najprawdopodobniej już wkrótce stanie pod obrady sesji.
 
Radny p.  Giżyński  - stwierdził, że mimo, iż Burmistrz obiecał , że WPI powstanie    w najbliższym czasie , może to nastąpić nawet za kilka lat. W związku z powyższym  złożył wniosek, aby na następnej sesji został przyjęty uchwałą Wieloletni Plan Inwestycyjny. Wracając do wypowiedzi skarbnika miasta stwierdził, że może on być szczegółowy, natomiast realizowane będą tylko te zadania, na które będą środki. Powtórzył  wniosek – aby na następnej sesji został uchwałą przyjęty Wieloletni Plan Inwestycyjny.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poprosił o opinię radcę prawnego
 
Radca prawny p. Stegienka – stwierdził, że trudno zająć stanowisko do tego wniosku. Rada podejmuje decyzję w sprawie WPI. Wniosek ten dotyczyłby jedynie decyzji w sprawie podjęcia uchwały. Tymczasem porządek obrad nie jest uchwalany na sesji, tylko przedstawiony w trybie zgodnym ze statutem przed sesją. W związku
z powyższym stwierdził, że nie należy głosować tego wniosku, a jedynie zgłosić
w trybie umożliwiającym wprowadzenie tematu pod obrady kolejnej sesji
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zobowiązał się  do wprowadzenie tego tematu pod obrady najbliższej sesji
 
Radna p. Rostek – przypomniała, że  od kilku lat funkcjonuje Bank Żywnościowy. Nasze miasto jest zobowiązane wpłacać składki w celu uzyskania żywności, która jest dzielona pomiędzy ubogich. Przypomniała, że wcześniej  dystrybucją zajmował się Pan Nowicki, którego Rada wybrała uchwałą. Następnie również uchwałą wybrana była Pani Neumann, kolejną osobą wybraną przez Radę był Pan Rafał Wojtaszek.
Obecnie dystrybucją zajmuje się „Pomocna Dłoń”.  Zapytała  kiedy taka uchwała była podjęta, kto podjął taką decyzję, dlaczego akurat ta organizacja. W dalszej części wypowiedzi  zapytała ile kosztowała nowa fontanna oraz czy za uszkodzoną miasto dostało odszkodowanie. Kończąc poprosiła  o informację dlaczego wykonanie  planu przychodów   o rozchodów  Gminnego Funduszu wynosi zaledwie 40,66 %.
Poprosiła również o informację , co kryje się pod zapisem zakup  materiałów do renowacji parku – 30 tys. zł., zakup usług pozostałych  na selektywną zbiórkę surowców wtórnych – 35 tys zł.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odnośnie wydawania żywności  stwierdził, że od  początku zajmowała się tym  „Pomocna Dłoń”. Natomiast delegatem Rady był najpierw pan Nowicki, potem Radna Neumann , a obecnie jest Pan Wojtaszek. Zapytał cyt. „ tam coś się dzieje nie tak?”. Po zapytaniu z sali obrad dlaczego inne organizacje się tym nie zajmują , mówca poprosił o informację jakie organizacje są zainteresowane. Stwierdził, że  nie było chętnych  do wydawania żywności, a mówca jest wdzięczny Pomocnej Dłoni za to, że członkowie tej organizacji robią to społecznie.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – poinformowała, że  zgodnie z uchwałą Rady Miasta do Grudziądzkiego Banku Żywności przekazywana jest składka członkowska. MOPS daje listę osób , które otrzymują pomoc. Pomoc jest rozliczona bardzo szczegółowo, prowadzona jest księgowość. Osoby działające w organizacji Przyjazna Dłoń robią to społecznie,  a sprawozdania przekazywane są do Urzędu Skarbowego.
W roku ubiegłym rozdano żywność za kwotę ok. 100 tys zł. Pani Violetta Gryszan przedkłada Radzie sprawozdania, a w roku bieżącym również zakończony jest bilans
 i sprawozdanie zostanie przekazane do Rady . Składka wynosi 6 tys. zł. Osoby zaangażowane  robią to społecznie.
Jeśli chodzi o środki z Gminnego Funduszu wyjaśniła, że normalna kwota roczna jest to ok. 50 tys. zł. W roku ubiegłym wyjątkowo za wycinkę drzew wpłynęło ok 200 tys. zł. Było to na koniec roku, wobec czego środki nie zostały wykorzystane, przeszły na rok bieżący i zostaną wykorzystane.
 
Radny p. Dzikowski – zwrócił uwagę , aby Pan przewodniczący pilnował tematu jaki jest omawiany, ponieważ zdaniem mówcy obecnie cyt. „lecą już wolne wnioski„. Dodał, że skoro Pan Wrażeń rozpoczął odchodzenie  od tematu, Pani Rostek to kontynuuje, wobec czego mówca podziękuje organizatorom inscenizacji, która bardzo mu się podobała.
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński -  poinformował, że  na stronie 3 materiału, który radni otrzymali zostały dokładnie opisane wszystkie kwoty wydatkowane z Gminnego Funduszu.
 
Radny p. Wrażeń stwierdził cyt. „ ja w sprawie tego nieszczęsnego podpisu. Gdybym uzyskał taką informację, jak uzyskałem teraz od Pana Burmistrza ja bym to przygotował. Tylko jak odmówiłem podpisu nikt nie wiedział , co z tym fantem zrobić. Gdybym wiedział to bym to przygotował”
 
Radna p. Konowalik –  stwierdziła , że w ramach robót publicznych  została wykonana ulica Kwiatowa, niemniej miała zostać zrobiona również ulica Konwaliowa, która powinna wpiąć się w ulicę Storczykową.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie ( stanowi załącznik nr 7 do protokołu )
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 14   radnych, głosów przeciwnych nie było , 5    radnych wstrzymało się od głosu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr  XXXIV/197/2009 Rady Miasta Chełmna  z dnia 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmna
została przez Radę  przyjęta większością  głosów ( stanowi załącznik nr  8 do protokołu )
 
Ad. 4 Interpelacje radnych
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że do dnia sesji nie wpłynęła żadna interpelacja
 
Ad. 5 Wolne wnioski i informacje.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – przypomniał radnym , że 30 kwietnia br. upływa termin składania oświadczeń majątkowych.
Poinformowała również , że dzień  2 maja jest Dniem Flagi zwracając się do zebranych  o uczczenie tego święta.
 
Radna p. Neumann – poinformowała, że   przy kasynie wojskowym umiejscowiona jest tablica ostrzegająca, iż wejście na planty jest niebezpieczne z powodu trwających tam prac remontowych wykonywanych na murach obronnych. Obecnie remont jest zakończony, wejście na planty jest otwarte, a mieszkańcy chodzą tam na spacery, tymczasem tablica nie została zdjęta. Poprosiła o jej usunięcie.  Po informacji z sali obrad, iż  remont nie został jeszcze zakończony, zwróciła uwagę, że siatka wcześniej uniemożliwiająca wejście do parku obecnie została zdjęta
W dalszej części wypowiedzi wyraziła oburzenie zanieczyszczeniem ulic w naszym mieście. Poinformowała, że pracownicy zamiatają ulice, niemniej zmiecione na kupki śmieci podczas silnych w ostatnich dniach wiatrów , zostają rozwiane zanim zostaną zwiezione. Zasugerowała rozważenie mechanicznego zamiatania ulic wraz z ich myciem.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z tym, iż  wielu radnych zapisało się  do dyskusji  ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
Radny p. Ziemecki – podziękował za odpowiedzi na interpelacje, które złożył na poprzedniej sesji. Jedna z nich dotyczyła partycypowaniu w kosztach w utrzymaniu składowiska odpadów przez ościenne gminy. Odczytał fragment odpowiedzi : „
w porozumieniu gminy zastrzegły sobie możliwość składowania odpadów komunalnych od ludności i od podmiotów gospodarczych . O składzie  odpadów komunalnych
 z terenu swoich jednostek samorządowych na składowisku w Osnowie za cenę jednostkową równą dla wszystkich”. Jak wynika z pisma gminy nie zamierzają partycypować w utrzymaniu tegoż składowiska  mimo, iż jak wynika z porozumienia gminy niejako narzucają cenę . Mówca wyraził nadzieję, że  w niedalekiej przyszłości  Rada będzie  uchwalała zmianę, czy aktualizację programu gospodarki odpadami
 i wówczas problem powyższy zostanie rozwiązany.
Druga interpelacja dotyczyła warunków technicznych wykonania chodnika przy ul. Jastrzębskiego , w odpowiedzi Burmistrz stwierdził, że będzie to bardzo droga inwestycja, wobec czego musi zostać odłożona w czasie.
W dalszej części wypowiedzi poinformował, że mieszkańcy ulicy 22 Stycznia  oraz ul. Grudziądzkiej mają wjazd do swoich posesji od ulicy Poprzecznej i są zainteresowani przełożeniem tego wjazdu, podobnie jak to miało miejsce przy ulicy 22 stycznia przy wjeździe do warsztatu. Dwoje z mieszkańców podpisało wniosek  deklarując partycypację   w kosztach z prośbą o ujęcie tego zadania w przyszłorocznym budżecie. Istnieje prawdopodobieństwo, że pozostali mieszkańcy korzystający z tego wjazdu również zdecydują partycypować w kosztach zadania.
Kończąc poinformował, że w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową  w Urzędzie Miasta na posiedzeniu Komisji Budżetu, której jest członkiem Pani Skarbnik zapoznała zebranych z protokołem pokontrolnym oraz  udzieliła szczegółowych informacji i wyjaśnień. Wniosek z kontroli jest  następujący – nie stwierdzono uchybień.
W związku z tym, że na temat kontroli i protokołu pokontrolnego dużo się mówiło, zaproponował, aby Komisja Rewizyjna, która jest kompetentna,  sporządziła raport 
z tej kontroli, który pozwoli na całkowite zamknięcie tej sprawy. Zadeklarował przekazanie Komisji Rewizyjnej wszelkich posiadanych materiałów w przedmiotowej sprawie.
 
Radny p. Wrażeń – przypomniał, że na jednej z poprzednich sesji poinformował  radnych oraz Pana Burmistrza o niegospodarności jaka miała miejsce i prosił
o wyjaśnienie. Stwierdził, że w trakcie wykonywania  inwestycji na ul. Prosta , Zakole zerwano  pewną ilość masy asfaltowej, ponadto wysypano całą wywrotkę masy asfaltowej, której nie można było przerobić. Komisja Rewizyjna uzyskała informację, że materiał ten zostanie jeszcze wykorzystany do naprawy dróg na terenie miasta. Tymczasem okazało się, że tym materiałem jest zasypywany zbiornik po gazowni. Zapytał jaki jest koszt tego zasypania. Zdaniem mówcy w  czasie, gdy była robiona inwestycja na Prostej i Zakole, gdyby wówczas ten zerwany materiał został przewieziony i wsypany do tego zbiornika  cyt. „ nikt by nie widział, nikt by nie słyszał , by zasypano, wsypałoby w tę dziurę i sprawa byłaby zamknięta”. Zdaniem mówcy wówczas byłoby to bezkosztowe, obecnie do tego wykorzystano dwa samochody, ciągnik i ładowarkę.
 
Radny p. Giżyński – podziękował Panu Przewodniczącego za obietnicę rozwiązania sprawy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Następnie poinformował, że mieszkańcy miasta wiedząc, że Rada ustaliła, iż mogą mieć mniejsze pojemniki na odpady, zwracają się do ZUM-u, gdzie dowiadują się, iż na chwilę obecną muszą mieć pojemniki 110 l, ponieważ spółka nie dysponuje mniejszymi i nie mogą podpisać innych umów . Poprosił o wyjaśnienie.
 
Radny p. Janowski – poinformował, że z artykułu prasowego uzyskał informację,  iż program „ Po obu stronach Wisły” , na który miasto przeznaczyło 9 tys. zł., będzie realizowany z innych środków, a mianowicie ze środków telewizji. Poprosił
o informację na co przeznaczone zostaną środki w wysokości 9 tys. zł. w takim przypadku.
W dalszej części wypowiedzi zwrócił uwagę, że od miesiąca jest już ciepło i należy wystawić ławki. Ponadto dzieci korzystają już z placu zabaw, a w  piaskownicach piasek jest bardzo brudny,  zanieczyszczony m.in. psimi odchodami. Zwrócił uwagę, że z toalet można korzystać jedynie do południa , gdy na placu zabaw obecny jest gospodarz, niemniej dzieci przebywają tam również po południu . Zdaniem mówcy toalety powinny być czynne przynajmniej do godziny 18.00, a podczas wakacji nawet do 20.00.
 
Radny p. Mikrut – informując, że nie mógł być obecny na otwarciu budynku socjalnego na stadionie, wobec czego dokładnie nie zna jego konstrukcji
i wyposażenia, niemniej po ostatnim meczu zwróciła się do mówcy grupa kibiców,
w tym również  kobiety z informacją, iż na stadionie nie ma toalet dla kibiców. Po sprawdzeniu okazało się , że są toalety dla kibiców, niemniej dzierżawca stadionu ogranicza dojście taśmami uniemożliwiające   z nich korzystanie. Poprosił
o odpowiednie oznakowanie .
 
Radny p. Kordowski  - przypomniał, że na poprzedniej sesji apelował o wyłapywanie bezpańskich psów wałęsających się po mieście, tymczasem  nic w tej materii się nie zmieniło. Poinformował, że miasto jest bardzo zanieczyszczone psimi odchodami , szczególnie  na chodniku przy kościele farnym. Kończąc przypomniał sprawę oznakowania Chełmińskiego Parku Pamięci i Tolerancji im. Ludwika Rydygiera, która do dzisiaj nie została załatwiona,   a sprawa toczy się dość długo
 
Radna p. Rostek – poinformowała, że podczas przerwy uzyskała odpowiedź na temat fontanny od Pana V-ce Burmistrza, że  koszt jej wyniósł 15. tys. zł. , z czego ubezpieczyciel zwrócił 6 tys. zł. Poparła  wypowiedź przedmówcy dotyczącą zanieczyszczenia psimi odchodami chodnika przy farze. Zapytała do kogo należy sprzątanie chodnika po zewnętrznej stronie ogrodzenia kościelnego. W dalszej części wypowiedzi  poinformowała, że Komisja której jest członkiem zwracała się do Burmistrza w sprawie pasów na ulicach, tymczasem jest już prawie maj , a pasy dalej nie są pomalowane.
 
Radny p. Błażejewicz – zwrócił uwagę, że nie zostały wyczerpane jeszcze wszystkie punkty porządku obrad, sesja trwa dalej, tymczasem czworo radnych opuściło obrady. Poprosił     o zaprotokołowanie tego faktu. Zdaniem mówcy jest  wysoce nieetyczne
 w stosunku do pozostałych radnych oraz zaproszonych gości, i co najmniej niekulturalne w stosunku do Przewodniczącego Rady opuszczenie obrad bez usprawiedliwienia. Zasugerował Panu Przewodniczącemu przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej z tymi radnymi.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdzając, że przedmiotową sprawę zamierzał poruszyć na koniec sesji, poinformował, że przeprowadzi rozmowę z tymi radnymi.
 
Radny p. Kordowski – poruszył następujące sprawy:
 – brak fotoradaru na ulicach naszego miasta , poinformowała, że kierowcy jeżdżą        z nadmierną szybkością  również na starówce, co stwarza zagrożenie dla pieszych. Poprosił      o uruchomienie  fotoradaru, co przyczyni się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa, ale również spowoduje znaczne wpływy do budżetu
 
- wjazd na Szosę nr 1 – zwrócił uwagę, że niemalże niemożliwe jest włączenie się do ruchu wyjeżdżając z Chełmna. Zaapelował o zwrócenie się do zarządu dróg
z propozycją wykonania rond. Zdaniem mówcy nie należy czekać na kolejne wypadki
i ofiary śmiertelne.
 
Radny p. Wrażeń- przypominając sprawę spalonego domu socjalnego, poinformował, że      w naszym mieście zawory gazowe są niezabezpieczone, co jest wielce niebezpieczne.   W dalszej części wypowiedzi wrócił do sprawy drogi 550  przy wjeździe na jedynkę , na Kolonii Wilsona i chodnika w kierunku Grubna. Przypomniał, że chodnik ten został wykonany w ramach robót publicznych, a w chwili obecnej  jest w nim wiele dziur, które powinny być załatane. Odnośnie pojemników na odpady, poinformował, że był w dniu dzisiejszym w ZUM-ie, gdzie uzyskał informację, iż mniejszych pojemników w dalszym ciągu nie ma , być może będą w połowie maja lub czerwca.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – udzielił następujących wyjaśnień:
 
-  pytanie radnego Ziemeckiego  w sprawie cen na wysypisku -  poinformował, że pewne zasady zostały zawarte w porozumieniu, które podpisywał jeszcze
p. Mittelstaedt ówczesny Burmistrz z wójtami. Inwestycja odbywała się na pewnych zasadach m.in. na partycypowaniu w kosztach budowania tego wysypiska przez gminy, a miasto stało się jego właścicielem. Obecnie należy sprawdzić, czy zgodne z prawem będzie zróżnicowanie cen, być może będzie to możliwe po wybudowaniu linii segregacyjnej, której miasto będzie głównym inwestorem.
 
- podziękował radnemu Ziemeckiemu za informację na temat kontroli przeprowadzonej przez RIO, której wyniki są rzeczywiście bardzo zadawalające,
 
- odnośnie pytania  radnego Wrażnia w sprawie niegospodarności poinformował, że sprawdzi tę informację i koszty związane z zasypaniem zbiornika. Poinformował, że decyzja   o zasypaniu zbiornika powstałą w momencie, gdy okazało się, że ma on ok. 7 m. głębokości. Zbiorniki wcześniej  były zalane wodą i tylko opatrzności można zawdzięczać, że nie doszło tam do tragedii.
 
- odnośnie sprawy wielkości pojemników na odpady zgłoszonej przez radnego Giżyńskiego stwierdził, że na to pytanie odpowie Z-ca Burmistrz p. Jagodziński,
 
-  odpowiadając radnemu Janowskiemu na temat środków przeznaczanych na nagrywanie programu „Po obu stronach Wisły” przypomniał, że środki, które miały być przeznaczone dla MMS Studio podzielone były niejako na dwie grupy – jedna grupa to środki na ten program, druga grupa w kwocie ok. 7.2000 zł. miała być przeznaczona na retransmisję obrad sesji.           W związku z tym, że radni podjęli decyzję, iż sesje nie mają być  projektowane na warunkach przedstawionych przez telewizje , podczas następnej korekty budżetu środki te zostaną ponownie wprowadzone do budżetu. Odnośnie programu „ Po obu stronach Wisły „ wyjaśnił, że Telewizja płaci twórcy programu  za jego przygotowanie, natomiast miasto płaci za transmisję .
 
- jeśli chodzi o toalety na placu zabaw stwierdził, że sprawdzi  w jakich godzinach są one dostępne
 
- w sprawie poruszonej przez Radnego Mikruta stwierdził, że jest obecny niemalże na każdym rozgrywanym meczu, a  toalety dla kibiców są otwarte. Przyznał, że rzeczywiście są tam taśmy, które mają za zadanie kierowanie kibiców bezpośrednio pod budynek socjalny, niemniej należy sprawdzić, czy nie wprowadzają one w błąd osób zmierzających z toalet. Obiecał, że porozmawia z zarządcą stadionu, aby rozważył inne rozwiązanie.
 
-  odpowiadając radnemu Kordowskiemu przyznał, że miasto jest zanieczyszczone  psimi odchodami informując, że służby porządkowe walczą z tym od lat i będą to robić w dalszym ciągu,  wyrażając nadzieję, że bardziej skutecznie.
 
- jeśli chodzi o nadanie imienia parkowi, poinformował, że planowano powiązanie tego  z uroczystością Pamięć i Tolerancja, niemniej z uwagi na światowy kryzys uroczystość ta nie odbędzie się, wobec czego zostanie zlecone wykonanie tablicy.
 
- odpowiadając radnej Rostek poinformował, że sprzątanie zewnętrznej strony przy farze również należy do księdza,
 
- w sprawie malowania pasów – poinformował, że V-ce burmistrz odpowie na to pytanie
 
- jeśli chodzi o fotoradar, stwierdził, że jest on   wystawiany, niemniej wiążę się to z
 tym , że jeden ze strażników jest wówczas wyłączony z patroli i zajmuje się obróbką zdjęć, a stan osobowy straży jak wszyscy wiedzą jest  niezadawalający.
 
- przyznał rację radnemu, w sprawie rond przy wyjazdach z miasta, niemniej miasto ma niewielki wpływ na to , czy zostanie to zrobione, czy też nie. Dodał, że wysyłane są pisma , prośby, monity i stanowcze protesty, a skutki są jakie są. Ostatnie pismo
z zarządu dróg mówi, że opracowywana jest dokumentacja tego odcinka.
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – w uzupełnieniu wypowiedzi przedmówcy udzielił następujących wyjaśnień:
-  odpowiadając radnej Neumann poinformował, że  przy murach można przechodzić, niemniej wyłącznie na własną odpowiedzialność,  ponieważ prace nie zostały jeszcze zakończone. Jeśli chodzi o mechaniczne zamiatanie i zmywanie stwierdził, że prawdopodobnie będą to ogromne koszty obiecując, że sprawdzi jakiego rzędu
 
- na pytanie radnego Ziemeckiego – wyjaśnił, że na wysypisku obowiązują ceny  takie jak dla pozostałych gmin. W przypadku, gdy  gminy nie będą partycypowały
w budowaniu linii segregacyjnej, ceny mogą zostać zmienione, co wynika
z porozumienia.
 
- odpowiadając radnemu Wrażniowi  odnośnie ulicy Prostej, Zakole i masy asfaltowej wyjaśnił, że miasto zapłaciło tylko za to , co zostało włożone, a używa się tak zwaną frezowinę.
 
- na pytanie radnego Giżyńskiego przypomniał, że zmieniona została uchwała odnośnie wielkości pojemników , niemniej obowiązywać będzie dopiero 14 dni po opublikowaniu przez wojewodę w Dzienniku Urzędowym.
 
- odpowiadając radnemu Janowskiemu wyjaśnił, że piasek na placu zabaw został zbadany  i zostanie wymieniony.
 
- na pytanie radnego Kordowskiego w sprawie wyłapywania bezpańskich psów poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zostało obwieszczone, iż  bezpańskie psy będą wyłapywane.
 
- odnośnie spraw poruszonych przez Radną Rostek wyjaśnił, że sprzątanie chodników należy do właścicieli chyba , że  jest tam płatny parking, natomiast pasy  będą malowane w maju, co oczywiście uzależnione jest warunkami pogodowymi
 
- odpowiadając radnemu Wrażniowi na pytanie  w sprawie zaworów gazowych poinformował, iż po interwencji w tej sprawie w nadzorze budowlanym uzyskano informację, że zgodnie z ustawą zawory gazowe należą do gazowni.
 
- odnośnie dziur  w chodnikach zaproponował zapoznanie się z pismem skierowanym do Komisji Bezpieczeństwa, gdzie zostało to wyjaśnione.
 
Radny p. Knap – zwrócił uwagę, że lustra umiejscowione na ul. Wodnej i Toruńskiej są      w taki sposób, iż nie spełniają swojego zadania.
W dalszej części wypowiedzi z poinformował, że kierowcy jeżdżą ulicami miasta          z nadmierną prędkością, a radar na dwa miesiące był wyłączony. Zdaniem mówcy stwarza to ogromne zagrożenie.
 
Radny p. Błażejewicz – poinformował Pana V-ce Burmistrza oraz radnych, że uchwała ustalająca wielkości pojemników na odpady została już opublikowana
w Dzienniku Urzędowym w dniu 24 marca , co oznacza , że już obowiązuje . Kontynuując zwrócił uwagę, że nie należy zrzucać  poruszania się pojazdów po ulicach miasta z nadmierną prędkością wyłącznie na brak fotoradaru, ponieważ ci tzw. piraci drogowi” najpierw  sprawdzą, gdzie   w mieście ustawiony jest fotoradar, a dopiero później organizują swoiste wyścigi, co oznacza, że tych kierowców fotoradar nie wyłapie. Zdaniem mówcy winno to być obowiązkiem obywatelskim zgłaszanie na policję czy do straży miejskiej  poruszania się z nadmierną szybkością.
 
 
Ad. 6 Zakończenie.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął obrady XXXIV sesji Rady Miasta Chełmna dziękując zebranym za przybycie.
 
Protokołowała:                                                                                  Przewodniczył:
 
( - )Danuta Derebecka                                                       (-)  Waldemar Piotrowski
 

Wytworzył: Danuta Derebecka (29 maja 2009)
Opublikował: Danuta Derebecka (29 maja 2009, 13:17:13)

Ostatnia zmiana: Przemysław Małkowski (17 czerwca 2009, 08:46:32)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu protokoły

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1853

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij