Protokół zXXX sesji RM 27.01.09


 
 
Protokół Nr XXX/2009
z   XXX sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia  27 stycznia  2009 roku
 
 
Sesja odbyła się w dniu   27 stycznia 2009 r. i trwała od godz. 16.00 do godz. 19.30
 
                                                       Na ogólną ilość   21     radnych obecnych na sesji
                                                       było  20  radnych, co stanowi  95%
 
                                                       Nieobecnych usprawiedliwionych     -  1
                                                       Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
 
 
     1) Otwarcie
-     stwierdzenie quorum
-     przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX  sesji
 
 
     2) Przyjęcie porządku obrad XXX sesji Rady Miasta Chełmna
 
   -  przegłosowanie poprawek
 
     3) Sprawa ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej
        4,5% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza
        miejscem sprzedaży  jak i w miejscu sprzedaży oraz  przyjęcia zasad 
        usytuowania miejsc  i  warunków sprzedaży tych napojów.
             
   4) Sprawa  przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
       Uzależnień na 2009 rok.
 
  5) Sprawa    ustalenia   strefy   płatnego   parkowania, opłat za parkowanie pojazdów
      samochodowych   oraz   opłat dodatkowych   za nieuiszczenie opłat za parkowanie
      pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego  
      parkowania    w mieście Chełmnie.
 
  6) Sprawa  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę
      w   drodze przetargowej   nieruchomości:   cz. działki nr 145/1    zapisanej   w KW
     14353 o pow. zabudowy 12,00 m², położonej w Chełmnie przy ul. Dworcowej 34,
     cz. działki nr 220 zapisanej w KW 2414 o pow. zabudowy 188,78 m² położonej
     w Chełmnie na os. M.C. Skłodowskiej oraz cz. działki nr 317/3 zapisanej w KW
     16671 o pow. zabudowy 9,00 m², położonej w Chełmnie przy ul. Rynek ( płyta
     rynkowa ).
 
  7) Sprawa  dodatkowego wynagrodzenia rocznego za  2008 rok  dla Burmistrza
      Miasta Chełmna
     
  8) Interpelacje radnych
    
  9) Wolne wnioski i informacje.
  
10)  Zakończenie                                                    

 
 
                       
Ad.1. Otwarcie
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – otworzył obrady XXX  sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego Janusza Błażejewicza
 
-Stwierdzenie quorum
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski –  stwierdził, że na sali obrad obecnych jest 20 radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
- przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX  sesji
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku z faktem, iż do dnia sesji nikt z radnych nie zgłosił uwag co do treści  protokołów, protokoły    z  XXVIII
i XXIX  uznaje za przyjęte.
 
 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad XXX sesji Rady Miasta Chełmna
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem propozycji zmian do zaproponowanego porządku obrad , stwierdził, że porządek obrad XXX  sesji Rady Miasta uważa za przyjęty.
 
   
Ad.3.Sprawa    ustalenia   liczby  punktów  sprzedaży napojów zawierających
        powyżej 4,5% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych
        do   spożycia  poza  miejscem  sprzedaży  jak i w miejscu sprzedaży oraz 
        przyjęcia zasad  usytuowania miejsc i warunków sprzedaży tych napojów.
             
 
 
 
Podinspektor ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  p. Świtkowski – przedstawił projekt uchwały  zawarty w druku nr 2 ( stanowi załącznik nr 2  do protokołu ) wraz    z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  3  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  – odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr  4 do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały   w przedmiotowej sprawie .
           
             Za przyjęciem uchwały głosowało 20  radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących nie było
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XXX/180 / 2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu
( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  jak
i w miejscu sprzedaży oraz  przyjęcia zasad  usytuowania miejsc i warunków sprzedaży tych napojów
została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr  5 do protokołu )
             
 
 
 
Ad.4. Sprawa  przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
          Problemów Uzależnień na 2009 rok.
 
 
 
Podinspektor ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  p. Świtkowski – przedstawił projekt uchwały  zawarty w druku nr 1 ( stanowi załącznik nr 6  do protokołu ) wraz  z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 7   do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p Piotrowski  – odczytał opinie:
 
1) Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr   8 do protokołu )
2) Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej
    i Ochrony Środowiska  Rady Miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr  9  do
    protokołu)
 
 
Radny p. Giżyński – wskazując na drastyczny wzrost spożycia alkoholu przez młodzież ze szkół ponadpodstawowych  poprosił o informację   czy przewiduje się dodatkowe działania mające przeciwdziałać temu zjawisku.
 
Podinspektor ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  p. Świtkowski – poinformował , że na profilaktykę w szkołach  podstawowych i gimnazjach pula środków      w stosunku do roku ubiegłego wzrosłą o 33%. Ponadto prowadzony będzie program tzw. III elementarz, który został zaakceptowany i przyjęty do realizacji przez wszystkich dyrektorów szkół podległych miastu.
 
Radny p. Giżyński- przyznał, że rzeczywiście w szkołach podstawowych i gimnazjach  wyniki są lepsze , niemniej w szkołach ponadgimnazjalnych, zdaniem mówcy wyniki są tragiczne. Kontynuując zapytał czy szkolenia mogłyby być prowadzone w mniejszych grupach, ponieważ przy dwustu osobach  na sali trudno utrzymać zainteresowanie młodzieży, pomimo, że wykłady prowadzone  są  ciekawie
 
Podinspektor ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  p. Świtkowski – stwierdził, że przeprowadził rozmowę w tej kwestii z realizatorem programu, który przyznał, że uwaga jest zasadna i program  będzie  realizowany w mniejszych grupach.  Kontynuując poinformował , że na wniosek Rady Miasta Pan Burmistrz ogłosił konkurs  na projekty profilaktyczne dla wszystkich chełmińskich szkół  z przykrością stwierdzając, że szkoły gimnazjalne nie złożyły żadnego projektu.
 
Przewodnicząca MKRPA p. Kozłowska  - do wypowiedzi przedmówcy dodała, że szkoły, których organem założycielskim jest Burmistrz Miasta , to  szkoły podstawowe i gimnazja, natomiast cała profilaktyka, w szkołach ponadgimnazjalnych  która jest finansowana ze środków miejskich jest tylko i wyłącznie dodatkowym zadaniem, ponieważ organem założycielskim jest Starostwo Powiatowe. Dodała, że  to, co komisja robi w szkołach ponadgimnazjalnych jest kontynuacją wcześniejszych programów. Zwróciła uwagę, że zadaniem własnym każdej szkoły jest profilaktyka , natomiast komisja może je jedynie wspomagać.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie
 
 
         Za przyjęciem uchwały głosowało 19   radnych,  głosów przeciwnych nie było 
1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XXX/ 181/ 2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2009 rok została przez Radę przyjęta większością głosów( uchwała stanowi załącznik nr 10    do protokołu )
 
 
 
 
Ad.5. Sprawa    ustalenia   strefy   płatnego   parkowania, opłat za parkowanie
          pojazdów samochodowych   oraz   opłat dodatkowych   za nieuiszczenie
          opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 
          w strefie płatnego parkowania  w mieście Chełmnie.
 
 
 
 
Zastępca Burmistrza p. Jagodziński – przedstawił projekt uchwały  zawarty
w druku nr 4  ( stanowi załącznik nr 11  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  12  do protokołu )
 
Następnie zgłosił autopoprawkę do projektu regulaminu i tak:
W § 10 ppkt 2. po słowach  „ w strefie płatnego parkowania na ogólnych zasadach „ należy dopisać „  chyba, że zaparkowanie pojazdu nastąpiło zgodnie z § 5 pkt 4 uchwały  nr XXVI/159/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 listopada 2008 roku”
Wyjaśnił, że zapis ten będący skutkiem wniosku radnego został wprowadzony do uchwały, niemniej nie został odzwierciedlony w regulaminie.
Kontynuując wyjaśnił, że dzisiejsza zmiana regulaminu polega na tym , że opłaty nie będą pobierane przez inkasentów parkingowych, a przez parkomaty. Przypomniał, że jest to realizacja wniosku Komisji Budżetu jaki został przyjęty na poprzedniej sesji.
Dodał, że w 2008 wydatki związane  z płatnymi parkingami to kwota ok. 220  tys.  zł   i praktycznie bilansują się z  uzyskanymi wpływami.
Przy zainstalowaniu parkomatów , zdaniem mówcy wpływy z parkingów  w 2009 roku wzrosną o ok. 180.000 zł., ponadto zwiększy się dyscyplina kierowców. Firmy montujące parkomaty, z własnego doświadczenia podają, że wzrost opłat oscylować będzie przynajmniej o 50%.
W dalszej części wypowiedzi zwrócił uwagę, że do obsługi parkingów zatrudnionych jest obecnie 9 osób, które przy wprowadzeniu parkoamtów prawdopodobnie stracą pracę, ponieważ nie wiadomo jakich kwalifikacji będzie oczekiwał nowy pracodawca, nawet przy zastrzeżeniu , że musi zatrudnić mieszkańców miasta.
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  – odczytał opinie:
 
1) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Chełmna ( stanowi
    załącznik nr  13  do protokołu )
 
2) Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego,. Zdrowia, Opieki Społecznej
    i Ochrony   Środowiska  Rady Miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr  14  do
    protokołu )
 
Radny p. Giżyński – w imieniu  klubu Forum Samorządowe i Sprawiedliwość stwierdził, że jego członkowie są przeciwni przyjmowaniu zaproponowanej uchwały
 uwagi na fakt, że 9 osób musiałoby stracić pracę. Kontynuując poinformował, że
w prasie  ukazał się artykuł w którym Pan Burmistrz poinformował, że to radni zdecydowali  o wprowadzeniu parkomatów. Poprosił o odpowiedź Pana Burmistrza, kiedy taka decyzja zapadła
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przypomniał , że na koniec poprzedniej sesji , był głosowany wniosek  Komisji Budżetu , o zdjęcie środków z parkingów. Pojawił się wówczas kontrwniosek radnego Błażejewicza o nie zdejmowanie tych środków sugerujący, że zdjąć środki można zawsze. Zdaniem mówcy , co prawda wniosek nie został przegłosowany, niemniej z dyskusji należało domniemać, że Burmistrz powinien rozważyć ustawienie parkomatów i podjąć w tym celu działania . Zgodnie z tym mówca podjął rozmowy    z prezesem firmy, która zajmuje się parkomatami ,
w konsekwencji czego przedstawił radnym projekt uchwały.
Zwrócił uwagę, że wprowadzenie parkomatów wiąże się z jednej strony ze znacznym wzrostem wpływów do budżetu z tego tytułu, z drugiej zaś ze zwolnieniem 9 osób zatrudnionych na parkingach . Poprosił, aby radni rozważyli te dwie kwestie przed podjęciem decyzji.
 
Radny p. Jurczak – przypomniał, że  w tym punkcie radni mają podjąć decyzję
w sprawie zmiany sposobu prowadzenia  parkingów w naszym mieście. Przypomniał, że na poprzedniej sesji Rada nie przyjęła wniosku o zmniejszenie wpływów 
i wydatków związanych    z prowadzeniem  parkingów, co zdaniem mówcy oznacza, że radni  nie wyrazili woli zmiany sposobu zarządzania płatnymi parkingami w mieście. Poinformował, że Komisja , której przewodniczy nie wypowiedziała się odnośnie zmiany sposobu zarządzania parkingami  i wydała opinię negatywną do projektu uchwały solidaryzując się z Burmistrzem, aby nie musiał podejmować decyzji o
 zwolnieniu inkasentów parkingowych Kontynuując stwierdził, że o ile wydatki związane z wynagrodzeniem inkasentów parkingowych nie przewyższają wpływów
z tytułu pobierania opłat za parkowanie, mimo, że nie ma korzyści finansowych dla miasta , zdaniem mówcy korzyścią jest to że dziewięcioro mieszkańców naszego miasta ma pracę. Wyraził nadzieję, że w sytuacji podwyższenia opłat za parkowanie , wpływy z tego tytułu do budżetu zdecydowanie się zwiększą
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że po dyskusji jaka miała miejsce na poprzedniej sesji był przekonany, iż Rada Miasta podejmie zaproponowaną uchwałę. Zwrócił uwagę, że bez stanowiska Rady mówca nie może ogłosić przetargu ,
a dopiero  po przetargu będzie wiadomo jakie będą kwoty i ceny. Poprosił radnych
o konkretną wypowiedź najlepiej w formie głosowania, czy ma ogłosić przetarg, czy też nie, czy radni są zdania, że powinny być w mieście parkomaty, czy też nie.
 
Radny p. Błażejewicz – wracając do wypowiedzi przedmówcy wyraził opinię, że Burmistrz nie wie co ma robić, ponieważ , zgodnie z wcześniejsza jego wypowiedzią głosowanie jest sprawą drugorzędną. Zdaniem mówcy głosowanie jest sprawą pierwszorzędną o czym stanowi statut miasta , że Rada podejmuje decyzje poprzez uchwały i stanowiska wyrażenia woli. Kontynuując stwierdził, że tak jak Burmistrz powiedział do prasy nieprawdę , że rada podjęła decyzję , tak jego zastępca na dzisiejszej sesji również  powiedział nieprawdę stwierdzając , że radni na ostatniej sesji budżetowej przyjęli wniosek Komisji Budżetu. Przypomniał, że w głosowaniu wniosku Komisji Budżetu, tylko  3 radnych było za jego przyjęciem , 10 głosowało przeciw, reszta wstrzymała się od głosu. Oznacza to, że radni nie podeszli entuzjastycznie do propozycji wprowadzenia parkomatów.
Kończąc przypomniał swoją wypowiedź z poprzedniej sesji , podczas której apelował  o utworzenie stanowiska kontrolera, co sprawi, że wpływy z parkingów zdecydowanie wzrosną, ponadto sugerował motywacyjny system wynagradzania inkasentów parkingowych.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że swego czasu był zatrudniony kontroler, po czym kontrole przeprowadzała również  straż miejska, jednak wpływy
z parkingów nie były większe. Wracając do sprawy parkomatów poinformował, że firma prowadząca parkomaty będzie również zajmowała się kontrolą  opłat, bo będzie to w jej interesie  . Odnośnie parasoli poinformował, że jak wynika z wypowiedzi inkasentów nie były one złym pomysłem ponieważ w momencie ich zamontowania panie przestały być obrażane przez kierowców i były dla nich z daleka widoczne. Kończąc poprosił o wrócenie pamięcią do poprzedniej sesji, gdzie  po wypowiedzi radnej Konowalik  mówca  wyraźnie stwierdził, że  w przypadku, gdy panie pracujące na parkingach przyjdą do urzędu wyraźnie je poinformuje, iż zwolnione są na wniosek rady i na to stwierdzenie nie było odzewu, co zdaniem mówcy sugerowało, że należy pomyśleć o parkomatach.
 
Radny p. Giżyński -  stwierdził, że Burmistrz w swoich wypowiedziach sam sobie przeczy,  a mianowicie, mówiąc, że  nie opłacalne jest zatrudnienie kontrolera przez urząd, następnie, że  firma ma zatrudnić kontrolera, bo będzie się to jej opłacało. Kontynuując zwrócił uwagę , że firma ma zatrudnić 3-4 osoby, 50 % zysków przekazać to miasta , ponadto zająć się naprawami  i konserwacją sprzętu ,
a dodatkowo mieć z tego zyski, tymczasem miasto prowadząc parkingi ma minimalne dochody z tego tytułu.
Wracając do artykułów prasowych poinformował, że czytając je odnosi wrażenie, iż burmistrz w swoich wypowiedziach   daje do zrozumienia mieszkańców cyt. „ co dobre to ja, to znaczy nie ja tylko Burmistrz, co złe, to Rada „
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski -  stwierdził cyt. „ bo ja Państwu czegoś nie powiedziałem, może teraz będzie Państwu łatwiej podjąć decyzję. Ja was proszę , żebyście tej uchwały nie podejmowali, bo ja osobiście jestem nie zainteresowany parkomatami, szczerze. Cała dyskusja i bicie we mnie jak w bęben nie do końca jest prawdziwa”
 
Radna p. Neumann – przypomniał, sytuację, gdy wcześniej Burmistrz reorganizując szkołę nr 4  zmuszony był zwolnić pewne osoby, nie obwiniał o tę sytuację Rady,
a znalazł tym ludziom inne zatrudnienie, co zdaniem mówczyni jest bardzo pozytywne.  Zasugerowała rozważenie  zatrudnienie inkasentów na innych stanowiskach, po sprawdzeniu czy nie  opłacałoby się to,  po  wprowadzeniu  parkomatów , skoro planuje się zdecydowany wzrost dochodów.
Kontynuując stwierdziła, że jako radna  czuje się bardzo skrzywdzona oskarżaniem Rady   Miasta   o wszystkie niepopularne decyzje.
 
Radny p. Kordowski – przypomniał  sugestię komisji , której przewodniczy  zawartą    w opinii, a mianowicie rozważenie motywacyjnego systemu wynagradzania inkasentów parkingowych.  Zdaniem mówcy zapewne parkomanty są bardziej opłacalne, niemniej ważny jest również czynnik ludzki i szkoda, żeby te osoby straciły pracy. Nie zgodził się z sugestią zatrudnienia kontrolera, ponieważ przy motywacyjnym systemie wynagradzania inkasenci będą bardziej zabiegali o klientów
 
Radny p. Błażejewicz – nie zgodził, się z przedmówcą sugerując , że w innych miastach  zatrudniani są kontrolerzy , którzy w przypadku nie wykupienia biletu nakładają kary. Kontynuując przyznał, że zasadne byłoby wprowadzenie motywacyjnego systemu wynagradzania inkasentów, o czym wspominał  we wcześniejszej swojej wypowiedzi.
Kończąc raz jeszcze wrócił do poprzedniej sesji, gdzie po odczytaniu wniosku komisji Budżetu, Burmistrz sprzeciwiał się wprowadzaniu parkometrów argumentując to tym  , że będzie musiał zwolnić inkasentów, takie same odczucia miał wówczas mówca. Tym bardziej przykre stwierdził,  było przeczytanie w prasie, że to radni odpowiadają za parkomaty i zwolnienia inkasentów. Dodał  cyt. „ nie tędy droga Panie Burmistrzu”.
 
 
Radny p. Wygnański – przypomniał, że radni stoją niejako na straży pieniędzy podatników  i tym muszą się kierować głosując za czy przeciw. Poparł propozycje radnej Neumann, aby poszukać zatrudnienia dla osób, dotychczas pracujących na parkingach. Zwrócił uwagę, że rocznie zysk z parkomatów to kwota ok. 400 tys. zł., bo 200 tys. zł.  to wynagrodzenia  z pochodnymi plus 180. ys.zł. minimalnych wpływów z parkomantow.
Zaproponował spojrzenie na te sprawę okiem przedsiębiorcy  i odpowiedzenie sobie na pytanie, czy zainwestowałby on 400 tys. zł. , po to by dać miejsce pracy 9 osobom przy zerowym zysku. W dalszej części wypowiedzi wymienił korzyści z tytułu parkomatów – łatwość zapłaty przez kierowcę, tym bardziej, że można dokonywać opłat sms-em, ponadto skuteczność egzekucji opłat jest bardzo wysoka, ponieważ firma jest zainteresowania zyskiem, a miasto  ma z tego ok. 50%, ważne jest również to, że miasto nie musi prowadzić księgowości . Podkreślił, że nie wprowadzenie parkomatów przeczy zasadom ekonomii i jest przejawem niegospodarności
 
Radny p. Giżyński – nie zgodził, się  z wypowiedzią przedmówcy sugerując, że przy 400 tys. zł. dla miasta obrót musiałby wynieść 800 tys. zł. ponieważ 50% bierze firma
 
Radny p. Błażejewicz – przyznał, że bardzo ważny jest czynnik ekonomiczny, niemniej dla radnych istotny jest również czynnik ludzki. Radni muszą wypośrodkować, ponieważ patrząc wyłącznie ekonomicznie należałoby zwolnić w szkołach połowę sprzątaczek, połowę nauczycieli, połowę urzędników w urzędzie , wówczas będzie kilka milionów oszczędności, niemniej zdaniem mówcy nie na tym rzecz polega.
 
Radny p. Wygnński – odpowiadając radnemu Giżyńskiemu  wyjaśnił, że w kwocie 400 tys. zł. mieści się ok. 200 tys zł. z tytułu wynagrodzenia z pochodnymi inkasentów
 i 180 tys. zł.  planowany dochód
 
Burmistrz Miasta – odnośnie 200 tys. zł. z tytułu wynagrodzeń  zwrócił uwagę, że radni sugerowali zatrudnienie tych osób, co oznacza, że te pieniądze i tak zostaną wydane
z budżetu miasta  na wynagrodzenia.
 
Radny p. Jurczak  - stwierdził, że  z wcześniej uzyskanych informacji wynika, że bez zwiększonych wpływów planowane były w kwocie 265 tys. zł. W związku z tym, że zwiększono opłaty na parkingach, zwiększono wpływy do kwoty 360. tys. zł.. Zapytał skąd przy takich wpływach sugeruje się , że wpływy na czysto do budżetu wyniosą 400 tys. zł
Zwrócił uwagę, że wynagrodzenia inkasentów pokrywane są z wpływów z parkingów.
Kończąc zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji i przystąpienie do głosowania
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  - poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Jurczaka w sprawie zamknięcia dyskusji i przystąpienia do głosowania .
 
                 Za  przyjęciem wniosku głosowało 16 radnych, głosów przeciwnych nie było ,  3 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  - stwierdził , że wniosek został przez radnych przyjęty większością głosów.
 
Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że jeśli się dobrze wyliczy, to nie uzyskamy
z parkingów 400 tys. zł. Zdaniem mówcy  radny Wygnański liczy następująco: 230 tys. zł. zaoszczędzone na wynagrodzeniach inkasentów +180 tys. zł. wpływów. Niestety przy wprowadzeniu parkomatów miasto nie będzie już miało tych zaplanowanych wpływów.
 
Radny p. Dzikowski  - odnośnie wniosku Komisji Oświaty zwrócił uwagę, że jest on próbą rozwiązania tej sprawy, a mianowicie inkasenci w dalszym ciągu mieliby pracę,
a poprzez motywacyjny sposób wynagradzania  wpływy byłyby większe, niepotrzebny byłby kontroler, bo inkasenci w swoim interesie sami kontrolowaliby kierowców parkujacych.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  - po sugestii  z sali obrad o głosowanie tajne nad projektem uchwały poprosił radcę prawnego o opinię.
 
Radca prawny p. Stegienka. – stwierdził, że taki wniosek mógłby zostać głosowane jako wniosek formalny, ponieważ wniosek o zamknięcie dyskusji  dotyczy li tylko
i wyłącznie zamknięcia dyskusji
 
Radny p. Błażejewicz – przypomniał, że zgodnie z ustawą niemalże wszystkie głosowania są jawne i wyraźnie wskazuje się , które głosowania są tajne. W związku z powyższym zaproponował przerwę w celu zapoznania się z zapisem ustawy w tym zakresie
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  - ogłosił przerwę w obradach
Po przerwie
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski   - stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 20   radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
Radca prawny p. Stegienka – poinformował, że podczas przerwy zapoznał się
z zapisem statutu, którego   paragraf 28 mówi wyraźnie , że głosowanie tajne  przeprowadza się   w przypadkach przewidzianych przez ustawę o samorządzie gminnym.  Dodał, że skoro takiego przypadku nie stwierdzono, głosowanie musi być jawne.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały 
 w przedmiotowej sprawie .
           
 
        Za przyjęciem uchwały głosowało 3 radnych, przeciw głosowało 16   radnych,      1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów i nie została przez Radę przyjęta.
 
 
 
Ad.6. Sprawa    wyrażenia   zgody   na   odstąpienie    od obowiązku
         oddania 
w   dzierżawę   w drodze przetargowej   nieruchomości:  
         cz. działki nr
145/1    zapisanej   w KW 14353 o pow. zabudowy 12,00 m²,
         położonej 
w Chełmnie przy ul. Dworcowej 34, cz. działki nr 220 zapisanej
         w KW
2414 o pow. zabudowy 188,78 m² położonej   w Chełmnie  na  os.
         M.C.
Skłodowskiej   oraz  cz.  działki nr 317/3 zapisanej w KW 16671
         o pow.
zabudowy 9,00 m², położonej w Chełmnie przy ul. Rynek (płyta
         rynkowa).

 
 
 
Burmistrz Miasta  p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały  zawarty w druku nr 3    ( stanowi załącznik nr 15  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 16  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  – odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr 17  do protokołu )
 
Przewodniczący  Klubu Radnych Twoje Chełmno 2001  p. Błażejewicz  - przedstawił opinię do projektu uchwały ( stanowi załącznik nr  18 do protokołu )
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski  - przypomniał uchwałę dotyczącą garaży, gdzie decyzja radnych była zupełnie inna, a sytuacja jest niemalże analogiczna.
Na podstawie działki przy ulicy Dworcowej wyjaśnił radnym , co następuje:
Kiosk przy ul. Dworcowej 34 -  właściciel budynku miesięcznie wpłaca do budżetu 255,84 zł. netto, mnożąc to przez 12 miesięcy daje to kwotę 3.070,00 zł.. Mając na uwadze powyższe poprosił o informację za jaką kwotę należy sprzedać ten grunt, wiedząc, że jest to sprzedaż bezprzetargowa. Wyraził nadzieję, że radni nie będą mówcy namawiali na sprzedaż tej nieruchomości za cenę w wysokości rocznego czynszu. Poprosił o informację od ilu letniego czynszu należy rozpocząć negocjacje.
 
Radny Błażejewicz – stwierdził, że nie zamierza Burmistrzowi mówić za jaką cenę ma zbyć tę nieruchomość, ponieważ od wyceny jest rzeczoznawca i za cenę zgodną
z wyceną grunt powinien zostać sprzedany. Jeśli chodzi o stwierdzenie, że podobna  sytuacja była z garażami przypomniał inną sytuacje na osiedlu Raszei, gdzie grunt pod budynkami był sprzedany. Zwrócił uwagę, że są to nieruchomości murowane, których nie można przenieść w inne miejsce, można je co najwyżej wyburzyć. Poinformował, że odbył rozmowy z właścicielami tych budynków , którzy prosili o pomoc w kontekście tego, że powstała tam Biedronka ,  a w niedługim czasie powstanie Stokrotka, co zdecydowanie obniży sprzedaż w tych sklepach.. Zwrócił uwagę, że właściciele sklepów  w pierwszej kolejności musza zarobić kwotę 3.600 zł.
 
Radny p. Giżyński, stwierdził, że nie można porównywać tych działek z garażami, ponieważ Ci kludzie nie parkują tam swoich samochodów, tylko prowadzą działalność gospodarczą. Dodał, że chcąc zdobywać nowe miejsca pracy, należy tym ludziom  to umożliwić. Zdaniem mówcy cyt. „ nikt nie chce inwestować w coś, co do końca nie jest jego”.
W imieniu klubu radnych, któremu przewodniczy stwierdził,  że klub ten będzie głosował za propozycją Klubu radnych Twoje Chełmno 2001
 
Radny p. Jurczak – przyznał rację przedmówcy , iż nie można tej sytuacji porównywać   z garażami, niemniej jednak skoro jest propozycja aby te tereny , na której umiejscowione są prywatne obiekty sprzedać, nie powinno to być robione na takiej zasadzie, że najpierw podjęto określone o decyzje, a w trakcie roku następuje zmiana. Zdaniem mówcy chcąc wprowadzić zasadę taką, że dbamy o interes miasta poprzez wpływy do budżetu jednocześnie troszcząc się o osoby prowadzone działalność gospodarczą,  należy pamiętać o równym traktowaniu w odniesieniu do wszystkich . Zdaniem mówcy  propozycja godna jest rozważenia niemniej nie wybiórczo tylko w stosunku do tych obiektów zawartych w projekcie uchwały
 
Radny p. Kordowski – stwierdził, że omawiana sprawa jest jedną z tych , które
w naszym mieście od wielu lat nie były uporządkowane. Zaproponował zinwentaryzowanie wszystkich gruntów, o ile nie jest to dotychczas zrobione i podjęcie kompleksowych decyzji. Zasugerował podział miasta na strefy i wówczas gdzieś na obrzeżach miasta działki mogą zostać sprzedane, a grunty  w obrębie starego miasta pozostałyby gminne.
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – przyznał rację przedmówcom , że najpierw należy sięgnąć do źródeł. Poinformował, że wszystkie lokale są zinwentaryzowane, niemniej obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna i inne uwarunkowania, co powoduje, że do każdego obiektu należy podejść indywidualnie. Zaproponował przyjęcie projektu uchwały , a następnie przystąpienie do  procedur  związanych ze sprzedażą tych działek, które można sprzedać.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wracając do sprawy  cen za jakie grunty mają zostać sprzedane poinformował, że inwestycja byłaby opłacalna dopiero, gdyby do miasta wpłynęła przynajmniej równowartość dziesięcioletniego czynszu. Dodał, że
w takim przypadku działka  przy ulicy Dworcowej musiałaby kosztować 30.700 zł.
i raczej wątpliwe jest, że właściciel kupi 12 m² działki za tę cenę. Dodał, że nie pozwoli sobie na oskarżenie, że sprzedał grunt miejski poniżej kosztów.
 
Radny p. Giżyński -  stwierdził, że skoro grunt zostanie wyceniony przez rzeczoznawcę, wówczas nie zostanie on sprzedany niezgodnie z prawem.  Zdaniem mówcy jeśli Rada znów odłoży  uporządkowanie sprawy, przez następne kilka lat nie zostanie to zrobione
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził cyt. „ jeszcze  nie sprzedałem żadnej działki przez te 6 lat za cenę wyceny przez rzeczoznawcę, bo pewnie już bym siedział w kozie nie raz, a Pan by mi pewnie pomarańcze nosił do więzienia. Zawsze podwyższam cenę, którą wymyślił sobie wyceniacz, bo uważam, ze to jest moim obowiązkiem. Przypomnę ostatni przykład – wycena 277  tysięcy złotych  cena uzyskana 4 miliony 14 złotych
 
Radny p. Giżyński – stwierdzając, że nie zamierza być złośliwy przypomniał, że            w przypadku zakupu działki przy ul. 22 stycznia 2 , negocjacje poszły
w drugą stronę, czyli powyżej wyceny. Zwracając  się do radcy prawnego poprosił
o informację, czy to co mówi Pan Burmistrz jest prawdą , że jeżeli ma wycenę od rzeczoznawcy z uprawnieniami, to pójdzie  do więzienia za sprzedaż zgodną z wyceną
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski -  stwierdził cyt. „ radca oczywiście  powie, że nie pójdę za to do więzienia, bo to jest oczywiste. Panie radny ja przepraszam, bo być może ja za szybko mówię, używam złych porównać, a Pan jest raczej stworzony tak bardzo literalnie, więc odpuszczę sobie” Dodał, że chciał jedynie podkreślić, że przez 6 lat nie sprzedał żadnej działki za cenę  wyceny sądząc, że radni doceniają ten fakt.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zwrócił uwagę, że mówcy za bardzo odbiegają od tematu, nad którym ma przebiegać dyskusja
 
Radca prawny p. Stegienka – stwierdził, że nie odpowie na pytanie radnego Giżyńskiego , ponieważ nie zajmuje się prawem karnym i nie posiada uprawnień w tym zakresie
 
Radny p. Błażejewicz – zwrócił uwagę, że jak wynika z uzasadnienia przyjęcie tej uchwały jest niezbędne, aby oddać te działki w drodze bezprzetargowej w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata. W związku z powyższym skoro rada zamierza te sprawy uporządkować, nie trzeba podejmować uchwały. Dodał, że  podjęcie tej uchwały oznaczało będzie, że rada upoważnia burmistrza do podpisania tych dzierżaw na 10 lat. Zdaniem mówcy nie należy myśleć   o zrobieniu interesu na ludziach prowadzących działalność we własnych obiektach umiejscowionych na gruntach miejskich. Przypomniał, że niedawno sprzedany został grunt właścicielom obiektów na osiedlu Raszei stwierdzając, że nie pamięta, czy było to za cenę wyznaczoną przez rzeczoznawcę, czy wyższą.
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński -  wyjaśnił, że jeśli chodzi o właścicieli nieruchomości na Raszei, grunt został im sprzedany, ponieważ wcześniej został on im oddany w wieczyste użytkowanie. Grunt ten został przekształcony z wieczystego użytkowania na własność. Natomiast kioski , które są przedmiotem obrad  są umiejscowione na gruncie dzierżawionym od miasta, a dalsza dzierżawa  zależy od Rady Miasta .
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że jak wynika z dyskusji, tym ludziom wcześniej ktoś zrobił straszą krzywdę, a przecież oni sami decydowali się na postawienie obiektów na gruncie miejskim wiedząc, że  z tym związane są konkretne opłaty
 
Radny p. Knap – stwierdził, że oczywistą sprawą jest, że nie można zbyć gruntu na Rynku, niemniej  właściciele nieruchomości  umiejscowionych na nie swoim gruncie, płacący dzierżawę za grunt to często drobni przedsiębiorcy, którym należy pomóc. Zwrócił uwagę, że w naszym mieście powstaje coraz więcej marketów, co oznacza, że drobni przedsiębiorcy staną przed poważnym problemem związanym ze zmniejszeniem klientów i zmniejszeniem wpływów, a do tego wzrosną im koszty utrzymania
 
Radny p. Błażejewicz -  zapytał czy przekształcenie wieczystego użytkowania jest tak drogie, skoro właściciele kiosków na Raszei zapłacili po kilkanaście tysięcy złotych.
 
Radny p. Giżyński  -  stwierdził cyt. „ Odwróćmy sytuację, niech któryś z tych Państwa, niech mu się, czego nie życzę,  noga powinie. Co wówczas, czy ma pan pomysł co zrobić   z tymi budynkami, czy są w budżecie pieniądze na to, żeby to od nich wykupić, no bo domy są ich własnością. Moim zdaniem  popełniono błąd wcześniej robiąc coś tak dziwnego, nie sprzedając ziemi wraz z budynkiem, . Wydzierżawiając tylko ziemię i pozwalając im budować. I moim zdaniem teraz ten błąd wreszcie trzeba naprawić.”
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że idąc tokiem rozumowania przedmówców  można oczekiwać, iż mówca będzie musiał dopłacić dzierżawcom. Przypomniał, że są to ludzie prowadzący działalność gospodarczą.
 
Radny p. Ziemecki – zaproponował zakończyć dyskusję i przystąpić do rozpatrywania przedmiotowej uchwały. Zasugerował przedłużenie dzierżawy na okres trzech lat,
a następnie zajęcie  się analizą możliwości sprzedaży tych gruntów obecnym właścicielom, uprzednio sprawdzając, czy obecni dzierżawcy wyrażają wole kupna . Zdaniem mówcy trzyletni okres to wystarczający czas na podjęcie decyzji czy zasadnym jest sprzedawanie gruntów czy też nie. Zwrócił uwagę, że kontynuowanie dyskusji jest bezprzedmiotowe tym bardziej , że wybiegła ona poza meritum sprawy,
 
Radny p. Błażejewicz  - zwrócił uwagę, że z  uchwały nie wynika na jaki okres podpisana ma zostać umowa dzierżawy. Zdaniem mówcy przepisy mówią o tym, że uchwała Rady Miasta  daje możliwość Burmistrzowi podpisania umowy na 10 lat. Wracając do opinii klubu przypomniał, że zawiera ona wniosek o przystąpienie do procedury i nie jest to jednoznaczne ze sprzedażą. Stwierdził, że przegłosowanie opinii klubu upoważni Burmistrza do podpisania umowy dzierżawnej na część działki na Rynku, natomiast pozostałe na okres do czasu sprzedaży , a na   podpisanie umowy  na okres do 3  lat Burmistrz nie potrzebuje zgody Rady
 
Radny p. Wygnański – przyznał, że najlepsze dla przedsiębiorcy jest inwestowanie
w obiekt umiejscowiony na posiadanej działce, niemniej nie należy przedsiębiorcy działającemu na gruncie dzierżawionym odmawiać prawa do dzierżawy na 10 lat. Zwrócił uwagę, ze dzierżawcy mogą mieć obawy, że za rok czy dwa, następna rada nie przedłuży umowy dzierżawy . Podkreślił, że nie można przedsiębiorcom odbierać stabilności własnej działalności gospodarczej. Zasugerował podpisanie umów na okres lat 10, a w momencie, gdy dzierżawca złoży wniosek o wykup  zostanie on rozważony.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski -  zwrócił uwagę, że na ul. Grudziadzkiej również mieszkańcy prowadzą  działalność na gruncie dzierżawionym. Zapytał, jaką decyzję Rada podejmie, gdy również ci dzierżawcy złożą wnioski o wykup gruntu
 
Radny p. Kordowski – stwierdził, że czasami można odnieść wyrażenie , że cyt.
„ radni wszystko wiedzą najlepiej lub Pan Burmistrz wszystko wie najlepiej, a tak najlepiej wiedzą Ci  którzy w tym pracują” . Zdaniem mówcy w tej merytorycznej dyskusji , gdzie radni maja wiele wątpliwości brakuje wypowiedzi pracownika wydziału, który od wielu lat zajmuje się  tymi sprawami. Zwrócił uwagę, że jak wynika z dyskusji wiele spraw w tym zakresie jest nieuporządkowanych. W związku
z powyższym zaproponował podjęcie uchwały   z jednoczesnym zobowiązaniem burmistrza do uporządkowania wszystkich spraw.
 
Radny p. Janowski  - poparł wypowiedź przedmówcy. Zdaniem mówcy nie należy odkładać sprawy, a podjąć uchwałę i zobowiązać Burmistrza do uregulowania tych wszystkich spraw. Wyraził zdziwienie wypowiedziom  niektórych radnych,
a Burmistrzowi należy się pochwała. odnośnie wyceny . Dodał cyt. „ Ja tylko nie mogę zrozumieć dlaczego zawsze takie straty ponosimy  na tej wycenie. Przecież wycenę można ustawić. Każdą wycenę się ustawia, zależy kto ją zleca. Jak ją zleca miasto, jak kupujący, jak sprzedający,. Wiadomo, ze wyceny są różne. Zdaniem mówcy  jeżeli Pan Burmistrz mówi, , ze należy sprzedać za cenę 10 letniej dzierżawy, to będzie to niezły dochód dla miasta, dzierżawca jak będzie chciał, to kupi, a jak nie , to nie i dalej będzie dzierżawił”
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził cyt. „ super  zdanie Pana Janowskiego    z jednym wyjątkiem ja nie mogę ustawić wyceny, wierzcie mi państwo . Wyceniacz rządzi się swoimi prawami, ”.  Wskazując na stwierdzenie, że dzierżawca albo kupi albo nie, zwrócił uwagę, że w przypadku nie podjęcia uchwały umożliwiającej podpisanie umów dzierżawnych na okres 10 lat, w przypadku, gdy mówca zaoferuje sprzedaż gruntów za cenę 10 letniej dzierżawy, a dzierżawca nie kupi, wówczas mówca w dalszym ciągu nie ma upoważnienia Rady na podpisanie dzierżawy
 
Kierownik Referatu  p. Babicz -  przypomniała, że projektodawcą uchwały jest Burmistrz Miasta,   a dotyczy ona wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargowej nieruchomości wymienionych w uchwale. Przypomniała, że do 10 lat Burmistrz może oddać w dzierżawę grunt  bez zgody Rady. Odnośnie zbycia wyjaśniła, że nie można zbyć nieruchomości na Rynku, ponieważ obowiązuje tam zakaz wykonywania podziałów.
 
Burmistrz p. Jurczak  - stwierdził cyt. „najpierw to chciałbym zastanowić się jaka jest różnica w przetargach między ustawianiem a korupcją, ale to do przemyślenia daję”.
Odnośnie propozycji Klubu Radnych Twoje Chełmno 2001 zaproponował zmodyfikowanie  opinii  w taki sposób, ze Rada opiniuje pozytywnie projekt uchwały pod warunkiem przystąpienia do  sprawdzenia czy grunt można zbyć oraz czy właściciele wyrażają wolę nabycia, a następnie przystąpić do procedur związanych ze  sprzedażą po odpowiedniej  cenie
 
Radny p. Giżyński – poprosił o odpowiedź na następujące pytanie cyt. „ jak to jest,  ziemia jest czyjaś, w tym wypadku miasta. Na tym stoi budynek, murowany, którego przenieść nie mogę, mogę co najwyżej  rozebrać, który jest własnością prywatna , co przewiduje prawo budowlane w takim wypadku, jak rozwiązać taki problem”. Poprosił o odpowiedź kierownika wydziału Pana Chmarzyńskiego.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski –  poinformowała Pana Giżyńskiego , że  z sali obrad padła propozycja, iż informację , o którą prosił otrzyma na piśmie.
 
Radny p. Błażejewicz – wyraził opinię, że po przyjęciu uchwały zostaną podpisane dzierżawy na kolejne 10 lat i na tym sprawa się skończy. Zdaniem mówcy Rada nie może zobligować Burmistrza do sprzedaży tych gruntów, tym bardziej, że nie zamierza ich sprzedać. Poparł wypowiedź radnego Wygnańskiego, iż właściciele nieruchomości   w momencie, gdy staną się właścicielami gruntów będą mogli spać spokojnie, osiągną stabilizację , nie będą się bali, że ktoś im każe rozbierać budynki. W związku
z powyższym zgłosił wniosek o przeniesienie punktu na następną sesję..
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zaproponował aby radni podjęli uchwałę jednocześnie zobowiązując się  do wystąpienia do dzierżawców określając cenę  10 – krotności rocznego czynszu . Zdaniem mówcy dzierżawcy nie będą chcieli kupić gruntów za taką cenę, natomiast za cenę niższą  mówca nie zamierza sprzedać tych gruntów.
 
Radny p. Jurczak -  stwierdził, że w przypadku, gdy Rada Miasta przyjmie w dniu dzisiejszym uchwałę, Pan Burmistrz podpisze umowy, a jeśli w marcu wpłyną wnioski właścicieli wyrażający wolę kupna działki, będą musiały zostać rozpatrzone. Oznacza to, że podejmując tę uchwałę nie zamyka się możliwości sprzedaży tych gruntów. Zaproponował przegłosowanie uchwały i zezwolenie Burmistrzowi na podpisanie umów.
 
Radny p. Błazejewicz – stwierdził,  że z wypowiedzi Burmistrza wynika, iż nie zamierza sprzedać tych działka proponując tak wysoką cenę. Zdaniem mówcy grunt należy sprzedać za cenę zgodną z wyceną. Ponowił wniosek o przeniesienie tego punktu na kolejną sesję  prosząc o jego przegłosowanie jako , że jest to wniosek formalny.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Błażejewicza o przeniesienie punktu pod obrady kolejnej sesji .
 
              Za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych, przeciw głosowało
10 radnych,  2 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów Następnie poddał pod głosowanie wniosek zawarty w opinii  Klubu Radnych Twoje Chełmno 2001
           
                     Za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych, przeciw głosowało
9 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski –  w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
                      Za przyjęciem uchwały głosowało  11   radnych, przeciw głosowało  
6  radnych     2   radnych wstrzymało się od głosu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XXX/ 182  / 2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 stycznia 2009 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargowej   nieruchomości:   cz. działki nr 145/1    zapisanej   w KW 14353 o pow. zabudowy 12,00 m², położonej       w Chełmnie przy ul. Dworcowej 34, cz. działki nr 220 zapisanej w KW 2414 o pow. zabudowy 188,78 m² położonej w Chełmnie na os. M.C.  Skłodowskiej oraz cz. działki nr 317/3 zapisanej w KW 16671 o pow. zabudowy 9,00  m², położonej w Chełmnie przy ul. Rynek ( płyta rynkowa ) została przez Radę przyjęta większością głosów( uchwała stanowi załącznik nr  19  do protokołu )
 
 
 
Ad.7. Sprawa  dodatkowego wynagrodzenia rocznego za  2008 rok  dla
          Burmistrza Miasta Chełmna
 
 
 
 
Przewodniczący RM p. Piotrowski przedstawił projekt uchwały  zawarty w druku nr 5    ( stanowi załącznik nr 20  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  21 do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr  22 do protokołu )
 
 Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały  
 w przedmiotowej sprawie .
           
 
        Za przyjęciem uchwały głosowało  18   radnych, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących nie było
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XXX/  183  / 2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 stycznia 2009 roku  w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za  2008 rok  dla Burmistrza Miasta  Chełmna została przez Radę przyjęta większością głosów( uchwała stanowi załącznik nr  23   do protokołu )
 
 
Ad.8. Interpelacje radnych
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski –odczytał interpelację radnego Giżyńskiego, stwierdzając, ze zostanie ona przekazana Burmistrzowi Miasta ( interpelacja stanowi załącznik nr  24 do protokołu )
 
 
Ad.9. Wolne wnioski i informacje.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski –  poinformował, że  w biurze rady znajduje się do wglądu informacja ZUA Ojar  dotycząca umorzeń czynszowych. ( stanowi załącznik  nr 25 do protokołu )
W dalszej części wypowiedzi zwrócił się do radnych z prośbą o wsparcie finansowe mieszkanki naszego miasta cierpiącej na postępujący zanik mięśni na zakup leku, którego jedna dawka  kosztuje ok. 5 tys. zł. i, a leki te nie są refundowane.
 
Radny p. Jurczak – poinformował zebranych , że Komisja , której przewodniczy  zorganizowała w  dniu 15 stycznia br.  posiedzenie poświęcone sprawie analizy informacji dotyczącej zagrożeń epidemiologicznych istniejących na terenie naszego miasta. W posiedzeniu oprócz członków komisji uczestniczył Przewodniczący  Rady Miasta. Burmistrz , kierownik MOPS , Komendant Straży Miejskiej oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Protokół z tego posiedzenia znajduje się do wglądu
w biurze Rady Miasta
 
Radny p. Giżyński zwracając się do radcy prawnego urzędu poprosił o następującą informację dotyczącą podziału środków na kluby sportowe w związku z faktem, że Komisja Rewizyjna otrzymała dwie skargi w tym zakresie. Przyznał, że otrzymał już opinię prawą, niemniej nie zgadza się z dwoma punktami, a mianowicie – zapisem, iż komisja konkursowa  dokonała podziału środków w ten sposób, że na część zadań został ogłoszony konkurs wcześniej ,  a na część zadań  w terminie późniejszym. Zacytował treść zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia  13.lutego 2008 roku dotyczącego Regulaminu pracy komisji, którego paragraf 4 mówi  co jest przedmiotem pracy komisji. Poprosił o wskazania na podstawie którego paragrafu tego regulaminu oparł pan radca swoją opinię stwierdzając, że komisja miała do tego prawo. Ponadto w opinii wskazano w jaki sposób następuje ogłoszenie konkursu otwartego,  natomiast oferta , jaka ukazała się w prasie była inna niż ta wywieszona na tablicy ogłoszeń     
w urzędzie  miasta. Oferta w prasie zdaniem mówcy rzeczywiście była otwarta,  natomiast ta w urzędzie była już ofertą zamkniętą i dotyczyła tylko i wyłącznie klubów sportowych prowadzących rozgrywki drużynowe.
 
Radca prawny p. Stregienka – udzielił następujących wyjaśnień i tak:
- odpowiadając na pytanie drugie poinformował, iż opinie prawne wydaje na postawie dokumentów jakimi dysponuje, natomiast w korespondencji nie przekazano ogłoszenia jakie ukazało się w prasie i  tego jakie wywieszono w urzędzie. Przyznał, że ogłoszenia powinny być identyczne i skoro nie były t jednobrzmiące należy stwierdzić, że był to błąd. Dodał, że   w prasie mogło być ewentualnie skrótowe ogłoszenie, niemniej winno być zapisane jakich dyscyplin konkurs dotyczy.
- odnośnie stwierdzenia, że był to konkurs zamknięty nie przyznał przedmówcy racji, chociażby z tego powodu, że nie istnieje coś takiego jak konkurs zamknięty. Zgodnie   z przepisami prawa może być ogłoszony konkurs otwarty dotyczący całego sportu, bądź dotyczący określonej działki sportu, ale dalej będzie otwarty.
- wracając do pierwszej części zapytania radnego Giżyńskiego po raz kolejny stwierdził, że opinie prawne wydaje na podstawie otrzymanych dokumentów oraz zapisu ustaw. Przyznając że być może powinien zapoznać się z treścią dokumentów wewnętrznych , z przykrością poinformował, iż tego nie zrobił i nie zna treści zarządzenia. Niemniej z tego co został na sesji odczytane , zdaniem mówcy nie wynika, że przez to, iż oferta została podzielona naruszony został któryś z punktów regulaminu
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – w uzupełnieniu  wypowiedzi radcy pranego stwierdził cyt. „ Jest to zarządzenie burmistrza . Ja je interpretuję, ja ustalam zakazy i nakazy. Uważam, że nikt nie złamał prawa, że wszystko było zgodne z prawem”.
W dalszej części wypowiedzi poinformował, że po wykryciu przypadku gruźlicy w dniu 8 grudnia  przeprowadzono dezynfekcję , drugą dezynfekcja wykonano 9 grudnia ,  po ok. tygodniu raz jeszcze,  natomiast 16 grudnia przeprowadzono  deratyzacje. Koszt tego  przedsięwzięcia , to ok. 500 zł. brutto
 
Radny p. Kordowski – odnośnie Miejskiego Programu i tego jakie uprawnienia ma komisja, poinformowała, że  w ubiegłym miesiącu dziennikarz Gazety Pomorskiej zrobił prowokację, dzięki czemu  nakryto 3 czy 4 sklepy w centrum Grudziądza , gdzie sprzedawano alkohol nieletnim. Poddał powyższe po rozwagę dziennikarzom obecnym na sesji.
W dalszej części wypowiedzi , jako mieszkaniec starego miasta zwrócił  uwagę, że nie widać odkurzacza do sprzątania psich odchodów, a miasto jest nimi zanieczyszczone. Ponadto miasto zakupiło również urządzenie do usuwania graffitti, , tymczasem  napisów na budynkach jest coraz więcej , a maszyny do usuwania nie widać
Zwracając się do Burmistrza poinformował, że przy wjeździe na ulicę Podmurną stoi znak  „ zakaz wjazdu” z wyjątkiem mieszkańców ulicy  i gości hotelowych, tymczasem codziennie parkuje tam wiele aut z chełmińską rejestracją.
Wskazał na ulicę 22 Stycznia przy wjeździe na ul. Franciszkańską, gdzie auta parkują na skrzyżowaniu, na pasach, po obu stronach jezdni, tymczasem wszystkie usytuowane  w pobliżu parkingi są niemalże puste.
Ponadto poddał pod rozwagę opłacalność sprzedawania  abonamentów na parkowanie na Rynku, skoro jest to najdroższa strefa , a niestety po części zablokowana przez właścicieli abonamentów.
 
 Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że pragnie nawiązać do dwóch artykułów prasowych, w których wypowiada się Burmistrz Miasta  i tak:
- artykuł z Gazety Pomorskiej z dnia 17 grudnia na temat PKP   - odczytał fragment      ” sprzedałem działkę po PKP sieci Stokrotka, ale o budowie dworca PKS mogę tylko marzyć, bo te pieniądze będą musiały pomniejszyć kredyt, który zaciągniemy na obwodnicę, mówi Burmistrz. Bardzo chciałem sprzedać teren po PKP i wreszcie udało się. Dostałem za niego 4 miliony. Od dawna marzyłem o tym aby pieniądze uzyskane ze sprzedaży tego terenu zainwestować w budowę dworca PKS jednak w sytuacji,  gdy radni zdecydowali, ze wchodzimy w wiele innych  inwestycji, w tym budowę obwodnicy, nie ma takiej możliwości”
 Zwrócił uwagęł, że burmistrz nawet nie zapytał  radnych co dalej z tym dworcem, nie przedstawił sytuacji . Zwracając się do Burmistrza stwierdził, że oczekiwania mówcy oraz  większości mieszkańców Chełmna  są takie, aby budowę dworca podzielić na kilka etapów. Pierwszym etapem byłoby przeniesienie tylko stanowisk na teren po PKP, to byłoby priorytetem., a  koszt,  zdaniem radnego byłby niewielki.. Zgłosił wniosek o zorganizowanie spotkania,  którego tematem byłaby budowa dworca PKS.
-artykuł z dnia 6 stycznia dotyczący budżetu, w którym Burmistrz stwierdza „ radni niewiele zmienili w projekcie budżetu na 2009 rok, który im zaproponowałem , wyrazili jedynie zmianę kilku niewielkich zadań i przesunięcie drobnych kwot” w dalszej części wypowiedzi na pytanie , co radni zmienili w projekcie budżetu napisano ”  powiększyli o 18.500 zł. środki które przekażemy na  remont boiska w szkole podstawowej nr 4 „
Zwracając się do Burmistrza przypomniał, że radni składali wiele wniosków do budżetu, które  zostały wprowadzone  autopoprawką, co zdaniem mówcy zasługuje na pochwałę za wzorową współpracę, że propozycje zostały wprowadzone autopoprawką, niemniej nie oznacza to, ze radni nie składali żadnych wniosków.
Stwierdził, że jako radnemu, było mówcy przykro, że Pan Burmistrz nie poinformował mieszkańców, iż wnioski radnych wprowadził w formie autopoprawki uznając je za zasadne.
Przyznał rację przedmówcom , że wszystko to co dobre, to Pan Burmistrz,  a to co złe spada na radnych.
W związku z tym , że nie zawsze w artykułach prasowych ukazuje się to  co  robią radni złożył wniosek o wypracowanie metody przekazywania informacji do prasy. Zasugerował rozważenie organizowania dzień po sesji konferencji prasowej, w której oprócz Burmistrza będzie  Przewodniczący Rady Miasta, który będzie bronił interesów radnych
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził że wnioski zostały zapisane i będą realizowane.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że radni w tym mieście są bardzo dobrzy    i mówca może mówić o tym głośno zawsze wszem i wobec. Wyraził nadzieję że w prasie zostaną zacytowane te słowa. Odnośnie sposobu odnoszenia się przez mówcę  do projektu budżetu wyjaśnił, że za  projekt budżetu uznaje  projekt wraz
z autopoprawkami. Przyznał,  że być może powinien dodać, że wiele ze zgłoszonych autopoprawek, to wynik wniosków pojawiających się ze strony rady, przeprosił wyrażając nadzieję, że w prasie ukaże się sprostowanie. Nawiązując do sprawy budowy dworca autobusowego,  przyznał, że nie musi to być okazały budynek, niemniej  z budową związane są koszty, bowiem przed przeniesieniem stanowisk należy poszerzyć ulicę Dworcową i wprowadzić lewoskręty.
Przyznał, że celowe byłoby spotkanie w tej materii, niemniej należy jeszcze poczekać , ponieważ obecnie  tworzony jest LPR i muszą zostać zdiagnozowane wszystkie obszary miasta,  co oznacza , ze należy zwrócić się do wszystkich instytucji od MOPSu począwszy,  a na policji, straży pożarnej skończywszy.
 
Radny p. Janowski – poparł wniosek przedmówcy odnośnie priorytetoego przeniesienia przystanków na dworcu. Ponadto zgodził się wypowiedzią radnego Kordowskiego, iż miasto tonie w psich odchodach.  Przypominając , że budżet miasta został przyjęty , gdzie podczas głosowania tylko dwóch radnych głosowało za tym, aby sesje nie były nagrywane, zapytał Burmistrza czy tych dwoje radnych ma tak silne przebicie,  czy może miasto zalega    z płatnościami, że sesja nie jest nagrywana.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski -  podziękował przedmówcy za poruszenie sprawy nagrywania sesji, ponieważ zamierzał zwrócić się do radnych o opinię  w tej sprawie. Poinformował radnych, że firma nagrywająca dotychczas sesje nie zamierza nagrywać ich    w całości, aby transmisje nie trwały po  kilka godzin, a będzie nagrywała jedynie wycinki. Poprosił radnych o opowiedzenie się, czy radni decyduję się na skrótowe transmisje z sesji, czy rezygnują z nagrywania, wówczas  zaplanowane 7.000 zł zostanie wprowadzone  z powrotem do budżetu. Poprosił o jasną deklarację, ponieważ telewizja nie będzie transmitowała całych obrad sesji . Stwierdził, że chciałby konkretną deklarację, aby nie odniósł mylnego wrażenia,  co do intencji radnych. Wracając do wypowiedzi radnego Dzikowskiego odnośnie motywacyjnego wynagradzania parkingowych przypomniał, że również ten wniosek nie był głosowany.
 
Radny p. Knap – zwrócił uwagę, że to nie radni chcą transmisji, a społeczeństwo miasta Chełmna. Zdaniem mówcy transmitowane powinny być sesje w całości.
 
Radny p. Błażejewicz – zaproponował, aby w tej kwestii wypowiedziały się komisji, ponieważ wszyscy radni pracują w komisjach , które powinny wypracować konkretne stanowiska. Zdaniem mówcy opinie będą  dokumentami, na podstawie których Pan Burmistrz będzie wiedział jak ma postąpić.
 
Radny p. Kordowski – wyrażając zadowolenie z faktu, iż nie ma telewizji, stwierdził  , że nikt mówcy nie zarzuci,  że na przykład  ma inne zdanie niż burmistrz, występował za wiele razy, trzymał rękę w kieszeni itp.
Z drugiej strony zwrócił uwagę, że skoro telewizja kablowa uważał, iż dzięki transmisjom   z sesji oglądalność wzrasta, to oni  powinni zabiegać o możliwość nadrywania obrad, a nie żądać opłat za nagrania i jeszcze  decydować  czy transmisja ma być w całości czy częściowa.
 
Radny p. Janowski -  nawiązując do wypowiedzi przedmówcy poinformował, że osobiście zna przynajmniej 30 osób, które z Gawexu przepisali się do Multimedii właśnie dlatego, że są transmisje sesji
 
Przewodniczący  obrad p. Piotrowski – poprosił aby komisie w odwrotnym terminie wydały opinie w przedmiotowej sprawie.
 
Radny p. Dzikowski -  poddał pod wątpliwość omawianie problemu w komisjach. Zwrócił uwagę, że na sesji  obecni są wszyscy radni, czy w związku z tym należy rozumieć, że radni nie mają swojego zdania, czy w komisjach cyt. „ ktoś ma na nich wpłynąć, ma ich przekonać, czy ktoś myśli samodzielnie, czy nie” Zaproponował podjęcie decyzji poprzez podniesienie ręki .
 
Radny p. Błażejewicz  -  stwierdził, że zrozumiał wypowiedź burmistrza następująco:    w budżecie jest 7 tys. zł. na transmisje z obrad sesji. Radni mają się wypowiedzieć czy za tę kwotę ma być transmitowana cała sesja, na co nie wyraża zgody  MMS,  czy też  radni wyrażają  zgodę  na cięcia i za tę kwotę  telewizja będzie   transmitować  cyt. 
„ cenzurkę’. Nad tym radni mają głosować. Wyjaśnił, że dlatego proponował omówienie tego  w komisjach.
  
Radna p. Neumann – poprosiła  o informację na temat dziury jaka pojawiła się na nowej nawierzchni przy ul. 22 stycznia przy budynku nr 16. Zwróciła uwagę, że mieszkańcy niedługo cieszyli się nową nawierzchnia , bo już  została zniszczona. Ponadto poprosiła   o powód wycinania drzew w parku, stwierdzając, że zapewne jest ku temu jakaś przyczyna. Przypomniała, ze swego czasu zwracała się o usunięcie krzewów na skarpie , gdzie decyzja była odmowna .  Kończąc poprosiła
o wyczyszczenie skarp
 
Radny p. Wygnański – wskazując na fakt, że największą inwestycją,  jest inwestycja     w kształcenie młodych ludzi, ponieważ dobrze wykształcone
i wychowane społeczeństwo, to  w przeszłości społeczeństwo bogate i szczęśliwe, wyraził zaniepokojenie faktem, że wyniki chełmińskich szkół są  dużo poniżej wojewódzkich. Zaproponował  wprowadzenie programu naprawczego sugerując motywacyjny system wynagradzania dyrektorów szkół. Zwrócił uwagę, że obecnie jest tak, iż z końcem roku dyrektorzy szkół dostają równe nagrody.  W takim układzie zdaniem mówcy znika całkowicie sens samego słowa nagroda. Poinformował, że został już opracowany system pomiaru efektywności , na razie dotyczy to szkół ponad podstawowych, jest to tzw. przyrost wiedzy.  To nie jest średnia na koniec, wyniki matur,  egzaminów czy testów kompetencyjnych,  a sam przyrost wiedzy – to znaczy uczeń wchodzi z jakąś wiedzą i wychodzi  z jakąś wiedzą. Zasugerował opracowanie  systemu wynagradzania w oparciu o ten przyrost wiedzy.
 
 
 
Ad.10.  Zakończenie                                              
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem porządku sesji zamknął obrady dziękując obecnym za przybycie.
 
Protokołowała                                                                                     Przewodniczył
 
Danuta Derebecka                                                                  Waldemar Piotrowski
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: Danuta Derebecka (16 marca 2009)
Opublikował: Danuta Derebecka (16 marca 2009, 11:59:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2031

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij