Protokół z XXiX sesji RM - 30.12.2009Protokół Nr XXIX/2008
z XXIX sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 30 grudnia 2008 roku


Sesja odbyła się w dniu 30 grudnia 2008 roku i trwała od godz. 11.00 do godz. 18.00

Na ogólną ilość 21 radnych, obecnych na sesji było 19 radnych, co stanowi 90,5 %.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad omówiony w punkcie 2 protokołu, przyjęto w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie

2. Przyjęcie porządku obrad XXIX sesji RM.

3. Sprawa zmiany budżetu miasta Chełmna na 2008 rok.

4. Sprawa uchwalenia cennika przyjęcia odpadów komunalnych na Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Osnowie.

5. Sprawa ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

6. Sprawa wydatków budżetu miasta, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

7. Sprawa uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.

8. Sprawa Programu współpracy Gminy Miasta Chełmno z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2009.

9. Sprawa zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna na rok 2009

10. Sprawa zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta Chełmna na rok 2009

11. Sprawa zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Chełmna na rok 2009

12. Sprawa zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna na rok 2009

13. Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli Wydziału Mienia Komunalnego i Inwestycji przeprowadzonej w dniach od 30 września do 14 października 2008 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna.

14. Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w dniach od 13 do 18 listopada 2008 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji

15. Sprawa wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta Chełmna Panem Michałem Wrażeń

16. Sprawa wyrażenia woli nabycia na rzecz Gminy Miasta Chełmna działki nr 439 położonej przy ul. 22 Stycznia 2.

17. Interpelacje radnych

18. Wolne wnioski i informacje

19. Zakończenie
Punkt 1. Otwarcie

Otwarcia XXIX sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Waldemar Piotrowski, witając obecnych radnych oraz zaproszonych gości.

Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Janusza Błażejewicza.


· stwierdzenie quorum

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się 19 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.


· przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji RM

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że protokoły z XXVI i XXVII sesji Rady Miasta znajdowały się do wglądu w Biurze Rady Miasta. Do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołów, w związku z czym na podstawie § 14 ust. 4 Statutu Miasta, protokoły z XXVI i XXVII sesji Rady Miasta, uważa za przyjęte.
Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad XXIX sesji RM.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że radni otrzymali proponowany porządek obrad XXIX sesji.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski zgłosił wniosek o wprowadzenie, jako punkt 3 porządku obrad „Sprawy zmiany budżetu miasta na 2008 rok”. Wyjaśnił, że wpłynęły dodatkowe środki do budżetu miasta w związku z czym konieczna jest korekta budżetu miasta na 2008 rok.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek zgłoszony przez Burmistrza Miasta o rozszerzenie porządku obrad.

Za wnioskiem głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie, jako pkt. 3 „Sprawy zmiany budżetu miasta na 2008 rok” i zmianę numeracji o jeden.
Następnie w związku z brakiem innych wniosków do porządku obrad przystąpił do jego realizacji.


Punkt 3. Sprawa zmiany budżetu miasta na 2008 rok.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z autokorektą do budżetu miasta na 2008 rok (Załącznik nr 2 do protokołu).
Dodała, że środki te nie zostaną wydatkowane w roku bieżącym i zostaną wprowadzone do środków niewygasających.
Zgłosiła autopoprawkę wynikającą z postanowienia sądu, na podstawie którego Urząd Miasta otrzyma mieszkanie od Spółdzielni Mieszkaniowej. Za zadłużenie na tym mieszkaniu należy przekazać Spółdzielni Mieszkaniowej kwotę 29.206 zł. – jest to wydatek, który znajdzie się w rozdziale 70005, § 4300 i kwota ta zostanie pokryta zmniejszając wydatki z rozdziału 85215 – dodatki mieszkaniowe, które nie zostaną wykorzystane. Ponadto zwiększają się dochody ZWiK o kwotę 187.042 zł. i środki te pozostaną, jako stan środków na koniec roku, do wykorzystania. Zwiększa się także kwota przychodów w Przedszkolu Miejskim o 1.520 zł., co wynika ze zwiększonych wpłat przez rodziców.

Radny p. Ziemecki – poprosił o informację o jaki lokal chodzi, w jakim budynku i ile on ma metrów kwadratowych.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – odpowiadając przedmówcy poinformowała, że jest to mieszkanie nr 57 w bloku nr 9 na Os. Kopernika, gdzie nie było spadkobierców i postanowieniem sądu mieszkanie to zostało przyznane na rzecz Urzędu Miasta. Mieszkanie to zostanie sprzedane w drodze przetargu i ma ono 48 m2.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały wraz z autopoprawkami.

Za przyjęciem projektu głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIX/167/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok (Załącznik nr 3 do protokołu).

Punkt 4. Sprawa uchwalenia cennika przyjęcia odpadów komunalnych na Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Osnowie.

Z-ca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 4 i nr 5 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – przedstawił opinie Komisji Rady Miasta, i tak:
- Komisji Budżetu - załącznik nr 6 do protokołu,
- Komisji Rewizyjnej - załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący Klubu Radnych „Twoje Chełmno 2001” p. Błażejewicz – przedstawił opinię Klubu – Załącznik nr 8 do protokołu.
Poprosił o wyjaśnienie, czym różni się opłata za szkło w poz. 13 proponowanego cennika od opłaty za szkło w poz. 20 tegoż cennika oraz czym różni się opłata za tworzywa sztuczne w pozycjach 14 i 21.

Z-ca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – wyjaśniając różnice w opłatach za szkło stwierdził, że są różne kody i np. kod 20 dotyczy szkła użytkowego (słoiki, butelki itp.) natomiast kod 13 dotyczy szkła budowlanego, które nie podlega recyklingowi. Podobnie dotyczy to opakowań w jednej pozycji są opakowania typu ped, a w drugiej pozostałe. Stwierdził, że zaproponowana przez Komisję Budżetu oraz przez Klub Radnych „Twoje Chełmno 2001” wysokość opłat jednoznacznie przekreśla podjęte stanowisko Rady Miasta na sesji w dniu 25 listopada br. Dodał, że za wzrost cen o inflację nie pozwoli przyszłemu nabywcy wybudować linii segregacji odpadów z niecką oraz z rekultywacją starej niecki. Przypomniał, że do 2012 roku miasto jest tak zadłużone, że nie może zaciągnąć kolejnego kredytu. Dodał, że nowe ceny dotyczą nie tylko mieszkańców miasta, ale mieszkańców całego powiatu chełmińskiego, ponieważ na terenie powiatu istnieje tylko jedno składowisko, a wójtowie gmin nie wyrazili zgody na zabezpieczenie w budżetach środków na częściowe pokrycie kosztów odstawianych odpadów komunalnych.

Radny p. Giżyński – stwierdził, że członkowie klubu Radnych Forum Samorządowe będą popierali propozycję Klubu Radnych „Twoje Chełmno 2001”. Przypomniał, że wcześniej mówił o tym, że koszty mają być przerzucone na mieszkańców, co nie spotkało się z akceptacją. Nawiązując do uchwały Rady Miasta z dnia 25 listopada br. przypomniał, że w uzasadnieniu do tej uchwały podano iż wydzierżawienie składowiska zapewni budowę linii segregacyjnej odpadów ze środków finansowych dzierżawcy. Obecnie okazuje się, że linia nie ma być utworzona ze środków pozyskanych od mieszkańców miasta.

Z-ca Burmistrza Miasta p. Jgodziński - nawiązując do wypowiedzi przedmówcy przypomniał, że w projekcie umowy była określona stawka opłaty eksploatacyjnej za 1 tonę w wysokości 128 zł. Poprosił o przedstawienie alternatywnego wariantu, aby wybudować linię segregacji odpadów, zgodnie z przyjętymi planami gospodarki opadami.

Radny p. Giżyński – poinformował, że oglądał program telewizyjny, gdzie omawiano sprawę utworzenia trzech spalarni na terenie naszego województwa i o ile nie zostaną przyjęte zaproponowane ceny to można iść w tym kierunku.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - uznał, nie może zgodzić się ze stwierdzeniem przedmówcy, iż cały ciężar budowy będzie spoczywał na mieszkańcach miasta. Dodał, że propozycja przedstawiona przez Klub Radnych „Twoje Chełmno 2001” doprowadzi do tego, że mieszkańcy poniosą całkowity koszt budowy linii. Plan był taki, aby linia była finansowana nie przez mieszkańców miasta, ale przez mieszkańców całego powiatu. Przedstawiona propozycja doprowadzi do tego, że mieszkańcy miasta będą płacili kary, które płaci właściciel wysypiska tzn. miasto. Wójtowie będą przekazywali odpady na wysypisko, a miasto nie odzyskując odpowiednich procentów surowców wtórnych będzie płacić kary, które w chwili obecnej wynoszą od 40 do 200 tys. zł.

Radny p. Błażejewicz – potwierdził, że koszty budowy linii segregacyjnej poniosą mieszkańcy, jednakże ważne jest jakie to będą koszty. Istotne jest, aby koszty te były jak najniższe. Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Giżyńskiego na temat cennika opłat potwierdził, że o ile cennik ten byłby 3 tygodnie temu, wówczas radni nie przyjęliby uchwały o przekazaniu wysypiska. Dodał, że budowę linii segregacyjnej ZUM planuje rozpocząć w połowie 2010 roku, natomiast na dzień dzisiejszy mieszkańcy mają już zacząć płacić, aby ZUM zgromadził środki na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ na budowę linii. ZUM nie ponosi kosztów związanych z dokumentacją, która została wykonana przez miasto. ZUM zaciągnie kredyt, który po jakimś okresie jest umarzany. Za spłatę kredytu będą płacić mieszkańcy, a umorzenie otrzyma ZUM. W umowie ujęto zapis, iż po jej zakończeniu ZUM odsprzeda miastu linięsegregacyjną za minimum 10%. Stwierdził, że ZUM nie zainwestuje swoich środków, a jedynie będzie miał z tego tytułu duże korzyści.
Dodał, że na wysypisku można powołać jednoosobową spółkę, którą będzie zarządzało miasto, ponieważ będzie posiadało 100 % udziałów, a wszystkie korzyści będą zostawały w spółce, dzięki czemu w przyszłości opłata za śmieci będzie mogła być obniżana.

Radny p. Giżyński – zwracając się do Burmistrza Miasta uznał, że cyt. „uprawia Pan tanią demagogię ograniczając się tylko do mieszkańców naszego miasta, ponieważ ustalając ceny na wysypisku, dotyczą one całego powiatu.” Przypomniał, że prosił o informację na temat ilości składowanych odpadów komunalnych od 1995 roku, a obecnie okazało się, że znane są ilości składowanych odpadów od 2001 roku. Poprosił o wyjaśnienie, jak można ustalić 75%, które ma trafić do niecki do 2010 roku.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że nie może odpowiadać za brak materiałów z 1995 roku. Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Błażejewicza uznał, że kwintesencja jest taka sama, cyt. „kto umie zbudować linię segregacyjną za 2,9 % inflacji”.

Radny p. Giżyński – uznał, że można powołać jednoosobową spółkę, która może to zrobić.

Radny p. Błażejewicz - powołując spółkę jesteśmy gotowi o znaczny procent podnieść ceny śmieci, ponieważ całość nie będzie generować zysków przez osobę prywatną, a zyski pozostaną w budżecie i automatycznie w przyszłości ceny śmieci będą mogły być obniżone.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - przypomniał, że w Sulnówku składowisko jest zarządzane przez spółkę i z chwilą przejęcia tego składowiska przez spółkę przyjęto ceny wyższe, aniżeli zaproponowane w omawianym cenniku.

Radny p. Ziemecki stwierdził, że rozmawiając na temat przekazania Składowiska ZUM-owi w dzierżawę, nie było cennika. Mówiono, że opłaty marszałkowskie wpłyną na ceny odpadów. Zwrócił uwagę, że ponad 90% składowanych odpadów dotyczy poz. 24 z cennika, co pozwoli na pozyskanie 660 tys. zł. zysku rocznie. Ustawa obowiązuje od 2006 roku. Reasumując stwierdził, że nie należy się spieszyć, ponieważ zaproponowana umowa jest nie korzystna dla miasta, a jedynie korzystna dla ZUM. Stwierdził, że decyzja o wzroście kosztów nie musi być podjęta w dniu dzisiejszym.

Z-ca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – odpowiadając radnemu p. Błażejewiczowi stwierdził, że § 15 umowy określa: „Po upływie okresu obowiązywania umowy, wydzierżawiający zwróci dzierżawcy poniesione nakłady inwestycyjne , pomniejszone o odpisy amortyzacyjne i pozyskane inne źródła wsparcia w tym umorzone pożyczki, jednak wartość odkupu środków trwałych przez dzierżawcę nie może być niższa niż 10% wartości początkowej kosztów inwestycyjnych”.
Nawiązując do sprawy cennika zaproponowanego przez Klub Radnych „Twoje Chełmno 2001” stwierdził, że są pozycje, w których występują stawki na niekorzyść mieszkańców.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odnosząc się do wypowiedzi radnego p. Ziemeckiego stwierdził, że nie byłoby chęci przekazania składowiska, jeżeli miasto posiadałoby zdolności kredytowe. Nawiązując do prezentacji przedstawionej na jednej z poprzednich sesji Rady Miasta przez radnego p. Wygnańskiego przypomniał, że wówczas pokazał On radnym co jest do zrobienia, m.in. linia segregacyjna. Dodał, że z uwagi na brak danych o ilości składowanych odpadów najprostsze będzie uśrednienie istniejących danych. Stwierdził, że wstępne wyliczenia określają, że jest to około 6 tys. ton.

Radny p. Jurczak – zasugerował, że prowadzona dyskusja zmierza w niewłaściwym kierunku. Stwierdził, że brak jest harmonogramu robót i kosztorysów z tego wynikających tzn. analizy ekonomicznej.
Uznał, że radni powinni występować w interesie mieszkańców, ale jednocześnie muszą widzieć ekonomiczną stronę funkcjonowania całego miasta. Wyraził obawy, że podejmując decyzję w dniu dzisiejszym może być popełniony błąd, ponieważ brak jest analizy ekonomicznej.

Prezes ZUM p. Zbigniew Janas – przypomniał, że wiosną, znając dylematy dotyczące potrzeb inwestycyjnych w mieści zaproponował na warunkach dobrej współpracy przejęcie składowiska odpadów komunalnych oraz wybudowanie linii segregacyjnej na własny koszt, pod warunkiem, że zainwestowane środki zwrócą się najpóźniej w okresie 10 lat. Zaproponowane ceny zagwarantują w ciągu 10 lat zwrot kapitału i zarobek takiego rzędu, jakie środki otrzyma miasto za dzierżawę składowiska tj. ok. 2,6 mln. zł. Warunki zaproponowane w umowie wynikały z tzw. projekcji finansowej. Inwestycja ta zamrozi inne inwestycje w Spółce. Nie przyjęcie zaproponowanego cennika przekreśla podpisanie umowy, ponieważ doprowadziłoby do upadku spółki.
Nawiązując do sprawy spalarni zwrócił się z pytaniem „kto dopłaci ok. 400 zł. do każdej tony spalanych odpadów, w stosunku do zaproponowanych cen”.
Dodał, że sortownia powinna powstać co najmniej 1 rok temu, aby nie wejść w wysokie koszty opłaty środowiskowej, które już są ponoszone. Musi być ona pobudowana w jak najszybszym czasie.

Radny p. Wygnański - stwierdził, że radni nie mogą zrzucić na mieszkańców opłaty kar i sortownia musi jak najszybciej powstać. Miasta nie stać na budowę linii, ponieważ nie ma możliwości wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych. Obecnie spłaty kredytu wyniosą 2,4 mln. rocznie i miasto nie ma możliwości zaciągnięcia kolejnego kredytu. Alternatywa była przed przystąpieniem do budowy obwodnicy. Zaapelował o konsekwencje wśród radnych.

Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że byłaby zupełnie inna sprawa, jeżeli ZUM wszedłby z kapitałem i zaraz przystąpił do budowy linii. Dodał, że Prezes ZUM potwierdził, iż Spółka musi najpierw mieć zyski wynikające z podjęcia uchwały dotyczącej nowego cennika opłat za przyjęcie odpadów na składowisko. Zaapelował o przeanalizowanie możliwości powołania spółki, która będzie mogła zaciągnąć kredyt, a nad którą miasto będzie miało 100 % kontrolę.
Odpowiadając Z-cy Burmistrza p. Jagodzińskiemu na temat zwiększenia przez Klub Radnych „Twoje Chełmno 2001” niektórych pozycji cennika wyjaśnił, że jest to konsekwencja podwyższenia stawek o 2,9 % w stosunku do ubiegłego roku.

Radny p. Giżyński – nawiązując do wypowiedzi Prezesa ZUM podkreślił, że linia powinna być wybudowana w roku ubiegłym. Ponadto propozycję przejęcia składowiska Prezes przedstawił wiosną, a radni omawiają sprawę dopiero teraz. Dodał, iż będzie popierał propozycję radnego p. Błażejewicza odnośnie utworzenia jednoosobowej spółki. Poprosił o informację, ile będzie kosztowała budowa linii segregacyjnej.

Prezes ZUM – stwierdził, że kosztorys z 2006 nie jest już aktualny i przystępując do opracowania projekcji finansowej przyjął ceny aktualne i koszt budowy linii sortowniczej będzie kształtował się w granicach ok. 4,3 mln. zł. natomiast wraz z budową nowej niecki i rekultywacją starej cała inwestycja będzie kosztowała ok. 5,7 mln. zł. Rzeczywiste ceny będą znane dopiero po podpisaniu umowy na wykonanie tych prac.

Radny p. Wrażeń – przypomniał, że nie popierał propozycji przekazania składowiska odpadów komunalnych w dzierżawę ZUM. Poprosił o informację, ile środków otrzymuje miasto z tytułu udziałów w ZUM. Zdaniem mówcy byłoby lepiej jeżeli składowisko zostałoby przekazane dzierżawę w drodze przetargu, bo wówczas można by wybrać tę firmę, która złożyłaby najlepszą ofertę. Zwrócił uwagę, że w umowie powinna być uwzględniona wartość przekazywanego składowiska.

Radny p. Wygnański – podsumowując dotychczasową dyskusję stwierdził, że wynika z niej, że dobrze, aby ktoś to zrobił, ale nie ZUM i nie miasto bo nie posiada zdolności kredytowej, zaproponowano utworzenie spółki. Spółka, zdaniem mówcy, będzie to następna instytucja państwowa, której efektywność będzie znikoma, a ceny wyrobów takich firm są wyższe, aniżeli jednostek prywatnych. Pracownicy nie będą wynagradzani za efekty swojej pracy. Stwierdził, że nie należy wracać do „socjalistycznych form zarządzania majątkiem”.

Radny p. Knap - nawiązując do wypowiedzi radnego p. Jurczaka uznał, że sortownia jest potrzebna, ale konieczny jest kompromis. Zwracając się do Prezesa ZUM poprosił o odpowiedź, czy jeżeli decyzja będzie podjęta za m-c, czy jest szansa na kontynuację. Zasugerował, że przez ten miesiąc byłaby szansa na dopracowanie szczegółów.

Prezes ZUM – odpowiadając przedmówcy stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby temat rozpatrzyć za m-c, jednakże im później podjęta będzie decyzja, tym koszty dla mieszkańców będą musiały być wyższe. Biorąc pod uwagę fakt, że spółka musi zachować majątek w należytym stanie trzeba założyć, aby zysk był na takim poziomie, który pozwoli na zachowanie tego majątku. W związku z powyższym brakuje środków na dewidendy, aby wypracować środki na dewidendy konieczne byłoby zwiększenie opłat.

Radny p. Dzikowski – nawiązując do symulacji przedstawionej przez Klub Radnych „Twoje Chełmno 2001” zwrócił uwagę, że radni nie mieli możliwości jej wcześniej przeanalizować. Zasugerował, że w przedstawionej symulacji nie ma wliczonych kar. Zdaniem mówcy przedstawiona propozycja zmierza do uchylenia uchwały w sprawie przekazania składowiska w dzierżawę. Dodał, że korzystniejsze dla miasta byłoby uchylenie uchwały w sprawie obwodnicy. Stwierdził, że krytyka przedstawionego projektu uchwały jest bardzo populistyczna i skierowana do przyszłych wyborców.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do wypowiedzi przedmówców stwierdził, że każda spółka ma na celu wypracowanie zysku. Zaproponował, aby przystąpić do głosowania.

Radny p. Dzikowski złożył wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego.

Z-ca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – przypomniał, że na sesji w dniu 25 listopada informował, że trwały dyskusje ze Świeciem. Ponadto międzygminny kompleks Osnowo – Świecie znajdował się na liście rezerwowej infrastruktura i środowisko, zarówno kanalizacja, jak i to zadanie zostało wykreślone. Obowiązujący Program Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko Pomorskiego na dzień dzisiejszy zawiera 92 składowiska, a docelowo ma zostać 11, maksymalnie 14.
Odpowiadając radnemu p. Wrażeniowi wyjaśnił, że ceny pod kontrolą Rady Miasta mogą zmieniać się 1 raz w roku.
Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Dzikowskiego wyjaśnił, że kary nie mogą być wkalkulowane w cenę, ponieważ ponosi je właściciel zarządzający składowiskiem.

Radny p. Wrażeń – przypomniał, że prosił o podanie wartości mienia wydzierżawianego. Nawiązując do sprawy dewident stwierdził, cyt. „dewidendami dzieli się prezes i zarząd”. Zwrócił uwagę, że rok temu, na sesji budżetowej Komisja Rewizyjna wnioskowała o zakup kosiarki rotacyjnej, która powinna być zabrana ze składowiska.

Z-ca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że zakupiona kosiarka rotacyjna fizycznie przebywa w magazynie na składowiska, natomiast znajduje się ona na stanie zieleni miejskiej. Nawiązując do sprawy wartości majątku poinformował, że wartość majątku będzie przekazywana wg. stanu księgowego, jaki będzie obowiązywał na dzień przekazania.

Radny p. Błażejewicz – nawiązując do wypowiedzi radnego p. Wyganńskiego przypomniał, że wcześniej planowana budowa linii segregacyjnej miała być wspólnym zadaniem Chełmna i Świecia i miała być zarządzana przez powołaną spółkę.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski przypomniał, że radny p. Dzikowski złożył wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego i poprosił o doprecyzowanie, czy głosowanie to ma dotyczyć wniosku Klubu Radnych „Twoje Chełmno 2001”, czy samego projektu uchwały.

Z-ca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – zwracając się do radcy prawnego zwrócił uwagę, że o ile ma być pierwsze głosowanie cennika zaproponowanego przez Klub Radnych, nie może on być głosowany na cały 2009 rok.

Radca prawny p. Stegienka – stwierdził, że zostanie uchwalony cennik, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2009 r. i będzie on obowiązujący do czasu zmiany uchwały. Odnośnie zaproponowanego głosowania imiennego zasugerował, aby dotyczyło ono poszczególnych stawek.

Radny p. Dzikowski – zaproponował, aby głosowanie imienne dotyczyło uchwały, ponieważ przegłosowane wcześniej stawki będą w niej uwzględnione i pozwolą mieszkańcom na zapoznanie się, kto z radnych, jak głosował.

Radny p. Jurczak – poprosił o wyjaśnienie, czy propozycja Klubu Radnych „Twoje Chełmno 2001” będzie głosowana w odniesieniu do całej listy stawek, czy pojedynczo.

Radny p. Ziemecki – stwierdził, że wprowadzono niepotrzebne zamieszanie, ponieważ jeżeli wniosek o zmianę stawek przejdzie, to nie ma potrzeby głosowania imiennego nad całością uchwały.

Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że powinny być dwa odrębne głosowania. Pierwsze głosowanie w sprawie zmiany cennika, który jest załącznikiem do uchwały. Drugie głosowanie będzie dotyczyło podjęcia uchwały wraz z załącznikiem zawierającym przyjęte zmiany.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wątpliwościami dotyczącymi głosowania, ogłosił przerwę w obradach.


- PO PRZERWIE –


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na sali obrad znajduje się 19 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radny p. Dzikowski – zaproponował, aby głosowanie imienne zostało przeprowadzone nad wnioskiem Klubu Radnych „Twoje Chełmno 2001” dotyczącym zmiany stawek. Dodał, że o ile propozycja zostanie przyjęta istnieje duże prawdopodobieństwo, iż ZUM wycofa się z możliwości przejęcia składowiska w dzierżawę i nie będzie nikogo innego, kto zechce przejąć to składowisko i wykonać inwestycję linii segregacji i za kilka lat, gdy będą nakładane na miasto kary przez Marszałka Województwa, wówczas będzie wiadomo kto, jak głosował.

Radny p. Ziemecki – stwierdził, że przyjęcie stawek zaproponowanych przez Klub Radnych nie zamknie drogi do opracowania strategii funkcjonowania składowiska odpadów.

Radny p. Dzikowski – nawiązując do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że jest On kolejnym mówcą, który proponuje rozpatrzenie sprawy w terminie późniejszym, jednakże nikt z radnych nie wystąpił z wnioskiem o przeniesienie punktu.

Radny p. Jurczak – złożył wniosek o przeniesienie omawianego tematu na okres nie później niż za 1 miesiąc.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że padł wniosek formalny, jednakże wcześniej dwie osoby zgłaszały się do dyskusji. Poprosił radcę prawnego o wyjaśnienie.

Radca prawny p. Stegienka – stwierdził, że dyskusja została już zamknięta wcześniej, a wniosek radnego p. Jurczaka jest najdalej idący i powinien być od razu głosowany. Dopuścić można do dyskusji tylko pytania w kwestii tego wniosku.

Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że cennik powinien być przyjęty w dniu dzisiejszym, a o ile zostanie przyjęty cennik zwiększony o wskaźnik inflacji (2,9%), to za 2 lub 3 m-ce może być on zmieniony. Nie przyjęcie cennika spowoduje, że będą obowiązywały stawki z 2008 roku łącznie ze stawką marszałkowską 75 zł., a w 2009 roku stawka ta wynosi 100 zł.

Radny p. Jurczak – w świetle wyjaśnień przedstawionych przez przedmówcę, wycofał wniosek o przeniesienie sprawy na kolejną sesję.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek radnego p. Dzikowskiego dotyczący głosowania imiennego nad propozycją cennika opracowanego przez Klub Radnych „Twoje Chełmno 2001”

Za wnioskiem głosowało 14 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 4 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek radnego p. Dzikowskiego w sprawie głosowania imiennego nad propozycją Klubu Radnych „Twoje Chełmno 2001”. Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta propozycję Klubu Radnych dotyczącą cennika stawek przyjęcia odpadów komunalnych na Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Osnowie.

Radny p. Janusz Błażejewicz - za
Radny p. Grzegorz Dzikowski - przeciw
Radny p. Lesław Giżyński - za
Radny p. Tadeusz Gzella - za
Radny p. Piotr Janowski - za
Radny p. Jan Jurczak - za
Radny p. Władysław Knap - za
Radna p. Danuta Konowalik - za
Radna p. Małgorzata Lenartowska – Gostkowska - przeciw
Radny p. Marian Mikrut - za
Radna p. Katarzyna Neumann - za
Radny p. Waldemar Piotrowski - przeciw
Radna p. Maria Rostek - za
Radny p. Tadeusz Schmelter - przeciw
Radny p. Zdzisław Szok - przeciw
Radny p. Andrzej Tarnawski - przeciw
Radny p. Michał Wrażeń - za
Radny p. Jarosław Wygnański - przeciw
Radny p. Adam Ziemecki - za

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że za przyjęciem stawek zaproponowanych przez „Twoje Chełmno 2001” głosowało 12 radnych, przy 7 głosach przeciwnych. W wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła propozycję cennika stawek przyjęcia odpadów komunalnych zwiększającą opłatę eksploatacyjną o wskaźnik inflacji (2,9%) przedstawioną przez Klub Radnych „Twoje Chełmno 2001”.

Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 11 uwzględniający przyjętą zmianę stawek opłat w załączniku nr 1.

Za projektem uchwały głosowało 12 radnych, przy 7 głosach przeciwnych, głosów wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, ze w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXIX/168/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia cennika przyjęcia odpadów komunalnych na Międzygminnym Składowisku Odpadów komunalnych w Osnowie (Załącznik nr 9 do protokołu).Punkt 5. Sprawa ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński - przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 10 i nr 11 do protokołu).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – stwierdził, iż w związku z wprowadzeniem członków Komisji Rewizyjnej w błąd przy omawianiu przedmiotowego projektu uchwały wycofuje opinię Komisji (Załącznik nr 12 do protokołu).

Przewodniczący Klubu Radnych „Twoje Chełmno 2001” – przedstawił opinię w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych (Załącznik nr 13 do protokołu).

Radny p. Ziemecki – nawiązując do zmian zaproponowanych przez Klub Radnych „Twoje Chełmno 2001” stwierdził, że są one zasadne. Zwracając się do Prezesa ZUM poprosił o informację ile metrów sześciennych odpadów potrzeba na 1 tonę oraz czy ceny podane w uzasadnieniu tj. 75 zł. od odpadów komunalnych i 20 zł. netto za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, czy jest to stawka proponowana na 2009 rok, czy stosowana obecnie przez ZUM.

Prezes ZUM p. Janas - wyjaśnił, że roku bieżącym cena brutto, która była skalkulowana wynosiła 75.95 zł./1 m3 w związku z czym stawka 71 zł. netto przy rentowności na poziomie ok. 5% stawia spółkę w stan upadłości. Dodał, że trudno jest określić metry sześcienne na składowisku, ponieważ odpady są sprasowane i szacuje się, że 1 tona odpadów to ok. 4,3 m3.

Radny p. Ziemecki – stwierdził, że obowiązkiem składowiska odpadów jest ważenie przywożonych odpadów i w porównaniu z obciążaniem mieszkańców można określić i poprosił Prezesa ZUM o w miarę precyzyjną odpowiedź.

Radny p. Błażejewicz – nawiązując do wypowiedzi Prezesa ZUM stwierdził, że nie zgadza się z ze stwierdzeniem, iż 1 m3 wywozu śmieci kosztuje 71 zł. Wg obliczeń mówcy wynosił on w roku bieżącym 58 zł. Wyjaśnił, że przy standardowym pojemniku 120 litrów, który jest wywożony 52 razy w roku, co daje 6,24 m3 odpadów rocznie. Miesięczna opłata to 30,20 zł x 12 m-cy, co łącznie stanowi 362,72 zł. Podzielenie otrzymanej kwoty przez metry sześcienne wywiezionych odpadów to otrzymamy kwotę 58 zł./1 m3. Dodał, że po doliczeniu opłaty marszałkowskiej otrzymujemy kwotę 71 zł. Nadmienił, że ZUM obsługuje również Chełmżę i tak ustalono 69 zł brutto za 1 m3 odpadów.

Z-ca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – wyjaśnił, że waga odpadów jest różna w zależności od terenu z jakiego są odbierane. Najcięższe odpady są z terenów wiejskich, a najlżejsze z osiedli mieszkaniowych, gdzie są ogrzewania ekologiczne. Stwierdził, że nie zgadza się z zaproponowaną przez Klub stawką 15 zł. brutto za 1 m3 nieczystości płynnych, ponieważ z tej kwoty należy zapłacić 2,16 zł. za wywóz nieczystości płynnych do ZWiK.
Radna p. Rostek – poprosiła o wyjaśnienie zapisu § 1 ust. 2 dotyczącego odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, czy dotyczy to zbiórki odpadów w tzw. „dzwony”.

Z-ca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – ustalone stawki w projekcie uchwały w druku nr 12 dotyczą tych mieszkańców, którzy nie posiadają pojemników i mogą odpady gromadzić w różny sposób. Dodał, że wywóz zorganizowany jest tańszy, aniżeli pojedyncze wyjazdy po odpady. Zaproponowane stawki są stosowane sporadycznie, bo tylko w odniesieniu do osób nie posiadających pojemników.

Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że wyliczona stawka 58 zł. brutto jest to stawka całkowita, w której jest wliczona dzierżawa pojemnika. Dodał, że w uzasadnieniu do projektu uchwały nie ma żadnego wyliczenia, z czego wynika zaproponowana stawka. Nawiązując do zaproponowanej stawki za wywóz nieczystości płynnych stwierdził, że opłata dotyczy beczkowozu. Zwracając się do Dyrektora ZWiK poprosił o informację, ile z kwoty 15 zł. płaci się za zrzut nieczystości.

Radny p. Ziemecki – zaproponował ogłoszenie przerwy, w trakcie której Zastępca Burmistrza Miasta skalkuluje stawkę za składowanie odpadów. Bazą do tej kalkulacji byłyby te dwie stawki tj. 120 zł. i 71 zł.

Radny p. Wrażeń - zwracając się do Prezesa ZUM poprosił o podanie kosztów zakupu pojemnika blaszanego 110 l, pojemnika plastikowego 120 l. Ponadto poprosił o wyjaśnienie, czy o ile zakupi pojemnik z atestem, czy wówczas ZUM zawrze z zainteresowanym umowę oraz czy ZUM posiada mniejsze pojemniki, aniżeli 110 litrów.

Prezes ZUM p. Janas – odpowiadając przedmówcy stwierdził, że ceny pojemników przy każdym zamówieniu są inne np. ostatnio zakupiono za 75 zł. Dodał, że cena takiego pojemnika w hipermarkecie będzie kształtowała się ok. 140 zł. Pojemnik jest amortyzowany w okresie 5 – 7 lat.

Radny p. Gzella – czy o ile pojemnik ma więcej niż 8 lat, to należy wystąpić do ZUM o jego wymianę.

Prezes ZUM p. Janas – wyjaśnił, że ZUM nie sprowadza pojemników metalowych z uwagi na ich złą jakość. Dodał, że ZUM posiada pojemniki 110, 120 i 240 i 1.100 litrów. Minimalna pojemność 110 l. została określona w regulaminie o utrzymaniu czystości.

Radny p. Wrażeń – przypomniał, że prosił o wyjaśnienie, czy o ile przedłoży rachunek na zakup pojemnika, czy zostanie z nim zawarta umowa na wywóz odpadów.

Prezes ZUM p. Janas – odpowiadając radnemu p. Wrażeń stwierdził, że teoretycznie jest to możliwe, jednakże w praktyce nie należy tego stosować, ponieważ pojemniki są atestowane, ale mają różne wytrzymałości i na skutek wyładowania może on ulec zniszczeniu.

Radny p. Janowski – poprosił o wyjaśnienie, czy od 2009 roku miasto nadal będzie pokrywało koszt pojemników tzw. „dzwonów”, czy będą to koszty, które poniesie administrator.

Z-ca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – odpowiadając przedmówcy poinformował, że „dzwony” w dalszym ciągu będą utrzymywane na koszt miasta, a wywożone na koszt firmy wywozowej.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – realizując propozycję radnego p. Ziemeckiego, ogłosił przerwę w obradach.


- PO PRZRWIE -


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na sali obrad znajduje się 19 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radny p. Błażejewicz – w imieniu członków Klubu radnych „Twoje Chełmno 2001” zaproponował następujące zmiany do przedstawionej opinii:

- § 1. 1 „… 74,40 zł netto za 1 m 3 odpadów + należny podatek VAT”

- § 2.1 „… 20,00 zł netto za 1 m 3 + należny podatek VAT”

w pozostałej części opinia pozostaje bez zmian.

Radny p. Giżyński – zwrócił uwagę, że ustawa obowiązuje od 1996 roku i na jej podstawie Rada Gminy określa górne stawki za wywóz nieczystości i poprosił o wyjaśnienie, dlaczego te stawki są ustalane po raz pierwszy.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – uznał, że był to błąd, zarówno mówcy, jak i poprzedników, że taka uchwała dotychczas nie obowiązywała.

Radny p. Ziemecki – zwrócił uwagę, że Klub Radnych „Twoje Chełmno 2001” podał dużo zmian, a w chwili obecnej mówi się wyłącznie o stawkach.

Radny p. Dzikowski - nawiązując do opinii Klubu Radnych „Twoje Chełmno 2001” zwrócił uwagę, że w kilku przypadkach proponowane stawki zmieniono na „netto”, a w innych pozostały zapisy „brutto”.

Radny p. Błażejewicz – odpowiadając przedmówcy stwierdził, że we wszystkich proponowanych zmianach należy przyjąć stawkę „netto”.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta wnioski Klubu Radnych „Twoje Chełmno 2001”

Za przyjęciem wniosków głosowało 11 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 6 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła poprawki przedstawione przez Klub Radnych „Twoje Chełmno 2001”
Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 12 wraz z przyjętymi poprawkami.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXIX/169/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Załącznik nr 14 do protokołu).


Punkt 6. Sprawa wydatków budżetu miasta, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały (Załącznik nr 15 do protokołu).

Następnie zgłosiła autopoprawkę polegajkącą na wprowadzeniu dodatkowego zadania, na które środki nie mogą być wydatkowane w roku bieżącym tzn. w dziale 92105 – zadania w zakresie kultury i promocji – 14.502 zł. – kwota otrzymanej darowizny, co zostało w dniu dzisiejszym wprowadzone do budżetu. Łączna wartość środków nie wygasających to kwota 549.525 zł., z tego 33.502 zł. stanowią wydatki bieżące i kwota 516.023 zł. to są wydatki majątkowe.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - przedstawił opinie Komisji Rady Miasta, i tak:

- Komisji Budżetu - załącznik nr 16 do protokołu,
- Komisji Rewizyjnej - załącznik nr 17 do protokołu.

Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 10 wraz z autopoprawką zgłoszoną przez Skarbnika Miasta.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.


Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr XXIX/170/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. (Załącznik nr 18 do protokołu).


Punkt 7. Sprawa uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały (Załącznik nr 19 do protokołu) wraz z autokorektą (Załącznik nr 20 do protokołu). Następnie przedstawił plan dochodów i wydatków w formie multimedialnej. Omówił poszczególne opinie Komisji Rady Miasta zwracając uwagę na wnioski uwzględnione w autokorekcie oraz wyszczególniając te, które pozostały do głosowania. Ponadto zgłosił autopoprawki nie uwzględnione w autokorekcie, i tak:
- dział 700 - sprzedaż nieruchomości zwiększa się o kwotę 198 tys. tj. wadium wpłacone przez firmę, która jest prawdopodobnym nabywcą działki po PKP,
- dział 630 – turystyka i promocja – zwiększenie o kwotę 20 tys. zł. na utrzymanie ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem Starogrodzkim,
- dział 852 – zadania z opieki społecznej – zwiększenie o kwotę 2 tys,. zł. w § 2820 – i przeznaczenie tej kwoty na zwiększenie dotacji dla „Światełka nadziei”,
- dział 921 – zadania w zakresie kultury – zwiększenie o 5 tys. zł. środki na dotacje dla stowarzyszeń związanych z działalnością kulturalną,
- roboty różne - 100.000 zł.
- chodnik na ul. Łunawskiej (przy udziale Starostwa Powiatowego – 50.000 zł.
- wykonanie parkingu na Os. M. C. Skłodowskiej - 38.000 zł.
- rozpoczęcie prac związanych z utwardzeniem parkingu przy
Os. Raszei - 35.000 zł.
- naprawa schodów z os. M. C. Skłodowskiej na ul. Pod Skarpą - 50.000 zł.
- wyrównanie nawierzchni przejścia dla pieszych z ul. Młyńskiej
do ul. Dworcowej, przy kinie Rondo - 40.000 zł.
- naprawa schodów przy „Starówce” - 18.000 zł.
- naprawa boiska przy SP nr 4 - 91.733 zł.

Przewodniczący Komisji Budżetu p. Wygnański – przedstawił opinię Komisji Budżetu – Załącznik nr 21 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – stwierdził, że opinia Komisji została w całości przedstawiona przy prezentacji Burmistrza Miasta – Załącznik nr 22 do protokołu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – przedstawił opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – Załącznik nr 23 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska p. Jurczak – w imieniu członków Komisji wyraził zadowolenie i podziękowanie Burmistrzowi Miasta za uwzgłędnienie w autokorekcje wniosków Komisji. Dodał, że uwzględnienie wniosków świadczy o tym, że były one przeanalizowane i uwzględniały potrzeby mieszkańców całego miasta – opinia stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Przewodniczący Klubu Radnych „Twoje Chełmno 2001” p. Błażejewicz – przedstawił opinię członków Klubu – Załącznik nr 25 do protokołu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - przedstawił Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Chełmno (Załącznik nr 26 do protokołu) oraz Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 grudnia w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Miasta Chełmna (Załącznik nr 27 do protokołu).
Następnie [UC2] odczytał pismo ZUA „OJAR” zawierające bilans potrzeb remontowych na 2009 rok (Załącznik nr 28 do protokołu) oraz pismo złożone przez radną p. Małgorzatę Lenartowską – Gostkowską (Załącznik nr 29 do protokołu).

Radny p. Dzikowski – nawiązując do opinii Komisji Oświaty wycofał wniosek dotyczący dz. 921, rozdział 92105 – zakup usług pozostałych – kalendarz miejski na rok 2010 oraz dział 754, rozdział 75416, § 4300 – straż miejska – zakup energii, ponieważ siłownia nie została przeniesiona, wniosek jest niezasadny. W dziale 926, rozdział 92605 – Komisja jest za zwiększeniem środków na działalność klubów sportowych i będzie popierać propozycję innej Komisji Rady Miasta w tym zakresie.

Radny p. Ziemecki – zgłosił wniosek odnośnie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dotyczący poprawki w przychodach tego zakładu. W autokorekcie uwzględniono wycofanie się z dotacji z budżetu miasta, jednakże przychody nie zostały zmniejszone o wielkość dotacji, koszt został przerzucony na wpływy ze sprzedaży usług i składników majątkowych, w tym ze sprzedaży środków trwałych. Utrzymanie kwoty, zdaniem mówcy, zagrozi podwyżką cen wody rzędu 70 – 80 gr. Dodał, że o ile nie zostanie przyjęty wniosek Komisji Rewizyjnej, to zasadnym będzie zmniejszenie przychodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
Następnie poruszył sprawę zakupu mapy i oprogramowania dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, co umożliwi zinwentaryzowanie sieci. Przypomniał, że Komisja Budżetu zaproponowała skorzystanie z dotacji na ten cel oraz z PFRON-u, tj. stworzenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej z możliwości sfinansowania tego miejsca przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zwrócił uwagę, że z tytułu nie zatrudniania osób niepełnosprawnych w budżecie miasta widnieje ponad 170 tys. zł. obciążeń podatku na PFRON.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zwrócił uwagę, aby wszystkie ewentualne wnioski do budżetu składać na piśmie na ręce Sekretarza Obrad.

Radny p. Błażejewicz – nawiązując do opinii Komisji Budżetu poprosił o wyjaśnienie propozycji obcięcia środków na ChDK, dlaczego właśnie w tej jednostce podległej szuka się oszczędności, a w pozostałych nie. Zdaniem mówcy zasadnym jest wniosek Komisji o opracowanie przez Burmistrza Miasta planu oszczędnościowego. Zasugerował, aby Komisja określiła termin opracowania tego programu. Dodał, że program musi uwzględniać zarówno Urząd Miasta, jak i wszystkie jednostki podległe. Zwrócił uwagę, że w budżecie miasta uwzględniono zakupy inwestycyjne na place zabaw i zaapelował o złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dotacje na ten cel.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że Komisja Budżetu w swojej opinii nie proponowała wprowadzenia programu oszczędnościowego polegającego na ograniczeniu wydatków, a jedynie Komisja zaproponowała wprowadzenie programu oszczędnościowego dotyczącego inwestycji związanej z ociepleniem budynków. Dodał, że o ile ma być wskazany termin opracowania tego programu, to należy wskazać źródła finansowania audytów, które pozwolą na określenie jaki z budynków ma największe straty ciepła i wymaga ocieplenia.

Radny p. Błażejewicz – przeprosił za mylną interpretację wniosku, ponieważ uważał, że Komisja oczekiwała całkowitego programu oszczędnościowego.

Radny p. Jurczak – nawiązując do wypowiedzi radnego p. Błażejewicza na temat obniżenia dotacji dla ChDK stwierdził, że byłoby to nierówne traktowanie wszystkich instytucji kultury działających na terenie miasta. Obniżenie dotacji może spowodować ograniczenie działalności poszczególnych kół i zespołów funkcjonujących przy ChDK, a pozyskanych informacji wynika, że proponuje się poszerzenie działalności. Zaproponował, aby utrzymać propozycję przedstawioną przez Burmistrza Miasta i zaapelował, aby nie niszczyć tego, co dobrze funkcjonuje i jest dobrze odbierane przez przyjezdnych.

Radny p. Giżyński - nawiązując do wystąpienia Burmistrza Miasta zgłosił wniosek dotyczący dróg publicznych rozdz. 60016, gdzie nie uwzględniono do remontu żadnej z ulic na Osiedlu Rybaki. Zaproponował, aby kwotę 100 tys. zł. z robót różnych przeznaczyć na remont ulicy Zielonej.

Radny p. Wygnański – nawiązując do opinii Komisji Budżetu stwierdził, że Komisja miała na uwadze wydatki związane z administracją. Dodał, że działalność sekcji i zespołów z tego tytułu nie byłaby ograniczona, ponieważ jest mało zależna od wydatków na administrację ChDK. Wniosek Komisji miał być bodźcem do tego, aby poczynić starania oszczędnościowe w wydatkach administracyjnych. Ponadto wydatki na sport pozostały na poziomie roku ubiegłego i zdaniem członków Komisji również wydatki na kulturę powinny pozostać na takim poziomie. Dodał, że liczba imprez sportowych i liczba imprez kulturalnych stanowią wielkości porównywalne. Również liczba dzieci uczestniczących w zajęciach wygląda na korzyść sportu, a nie kultury i pozostawienie wydatków na takim samym poziomie byłoby sprawiedliwe.
Nawiązując do wniosku dotyczącego ociepleń budynków stwierdził, że budynek ChDK nie spełnia warunków, jak i budynek SP nr 1 w przyszłości nie będzie szkołą są inwestycjami wątpliwymi, natomiast wydatkowanie kwoty 150 tys. zł. na ogrzewanie budynku Urzędu Miasta, jest to bardzo dużo i należy zastanowić się nad jego dociepelniem. Dodał, że nadal miasto nie posiada sali widowiskowej i nic nie wskazuje na modernizację kina Rondo. Komisja Budżetu miała na uwadze sprzedaż budynku ChDK, a inwestowanie w taki budynek, który spełni oczekiwania dla organizacji imprez kulturalnych.
Nawiązując do sprawy parkomatów poinformował, że jest możliwy ich zakup, średnia cena na rynku to kwota 14 tys. zł. i obsługuje on od 30 – 50 miejsc parkingowych, co oznacza, że na terenie miasta wystarczyłoby 7 parkomatów. Zakup 10 parkomatów to koszt 140 tys. zł., a wydatki na zatrudnienie osób na parkingach to kwota 250 tys. zł. Druga obcja to dzierżawa parkomatów – ok. 5 tys. koszty roczne. Trzecia obcja to zlecenie administrowania parkomatami przez specjalistyczną firmę. Zadanie to polega na ustawieniu parkomatów i przekazywanie 50% zysków do budżetu miasta.
Następnie zgłosił wniosek o zwiększenie w dziale 630, rozdział 63095 § 2820 (promocja miasta) do kwoty 15 tys. zł. tj. na poziomie roku ubiegłego. Nawiązując do zadań w ramach robót publicznych stwierdził, że konieczne jest wykonanie schodów z Osiedla Kopernika do garaży na ulicy Podgórnej.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do sprawy parkomatów wnioskowanej przez Komisję Budżetu stwierdził, że najkorzystniejszą ofertą dla miasta jest wydzierżawienie i zapewnił, że spotka się z Prezesem firmy, która dzierżawi parkomaty. Nawiązując do wniosku dotyczące schodów z Osiedla Kopernika przypomniał, że w poprzedniej kadencji RM wykonano schody łączące Osiedle Kopernika z ulicą Podgórną (przy bloku nr 7).

Radny p. Wygnański – odnosząc się do sprawy parkomatów stwierdził, że mogą one być zamontowane do 15 marca, najpóźniej do 1 kwietnia i w związku z tym zgłosił wniosek: w dziale 900, rozdział 90095 z kwoty 249.486 tys. zł. zdjąć kwotę 200 tys. zł., a pozostałe 49.486 zł. zapewni wynagrodzenia do dnia 1 kwietnia wszystkim osobom zatrudnionym na parkingach. Kwotę 200 tys. zł. przeznaczyć na zmniejszenie deficytu.

Radny p. Gzella – poinformował, że będzie głosował za przyjęciem budżetu. Dodał, że podobnie, jak mieszkańcy okręgu wyborczego nr 4 jest usatysfakcjonowany, że jest tam realizowana jedna z największych inwestycji i całe miasto będzie skanalizowane. Zwracając się do osoby nadzorującej tą inwestycję zaproponował, aby przyglądać się, jak jest ona realizowana. Zasugerował, aby dopilnować, aby droga po zakończeniu tej inwestycji była w takim stanie, jak przed jej rozpoczęciem.

Radna p. Rostek – zgłosiła wniosek o podniesienie dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do ubiegłorocznej kwoty – dz. 851, rozdz. 85195, § 2820.

Anna Fiałkowska – Wyrosławska – pracownik Chełmińskiego Domu Kultury – poinformowała, że w kulturze pracuje od 24 lat i dodatkowo jest Prezesem Stowarzyszenia Miłośników Kultury i Sztuki Ludowej „Pomorze”. Odnosząc się do wniosków dotyczących ograniczenia dotacji na Chełmiński Dom Kultury poinformowała, że „tułała” się z młodzieżą po szkołach. Zajęcia odbywają się codziennie popołudniu, aby osiągnąć satysfakcjonujące efekty poszczególne grupy muszą mieć zajęcia dwa razy w tygodniu. Dodała, że nie ma możliwości przeniesienia ChDK do Ronda, ponieważ jest wyłącznie scena i kilka pomieszczeń na biura. Bez rozbudowy tego obiektu nie ma możliwości funkcjonowania Orkiestry Dętej i innego dużego zespołu. Jako Prezes Stowarzyszenia stwierdziła, że ma wiele osób, którzy są pasjonatami i chce im się pracować.

Dyrektor ChDK p. Napora – nawiązując do sprawy termomodernizacji budynku ChDK wyjaśnił, iż z uwagi na sytuację firmy „Adriana” budynek może być pozbawiony ogrzewania i budowa kotłowni jest koniecznością. Jest propozycja, aby środki na budowę kotłowni potraktować, jako wkład własny do wniosku na termomodernizację obiektu, która jeżeli będzie wykonana, to ze środków zewnętrznych, a tym samym budynek zyska na wartości.

Radny p. Wygnański – odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że propozycja ograniczenia środków na administrację ChDK jest dowodem na to, że Komisja Budżetu popiera działalność ChDK. Dodał, że Komisja nie planowała ograniczenia środków na termomodernizację tego budynku, a jedynie celem było przystąpienie do remontu Ronda, aby miasto posiadało salę widowiskową. Zasugerował, że na ten cel będzie można przeznaczyć środki pozyskane z parkingów.
Radny p. Dzikowski – poprosił o informację w jakim procencie Starostwo Powiatowe będzie partycypowało w budowie chodnika przy ul. Łunawskiej. Nawiązując do propozycji budowy parkingu przy Os. Skłodowskiej poprosił o wyjaśnienie, czy w kosztach budowy będzie uczestniczyła Spółdzielnia Mieszkaniowa. Odnosząc się do wniosku radnej p. Rostek zaproponował, aby brakujące 6 tys. zł. na Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych przeznaczyć z kwoty 100 tys. zł. zaplanowanej na roboty różne.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach.


- Po przerwie –


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na sali obrad znajduje się 19 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.


Sekretarz Miasta p. Syta – nawiązując do wniosku Komisji Budżetu w sprawie zmniejszenia o 30 tys. zł. środków w dz. 750, rozdz. 75023, § 4210 przypomniała, że były prowadzone rozmowy na posiedzeniach Komisji, gdzie ustalono, aby siłownię dla Straży Miejskiej przenieść do Urzędu Miasta, co pozwoli na uniknięcie wysokich opłat za ogrzewanie tego obiektu. Ponadto jest propozycja, aby Straż Miejska została przeniesiona do piwnic, gdzie są ogrzewane pomieszczenia. Jest również propozycja przygotowania tam pomieszczenia na studium monitoringu. Ponadto Straż Miejska musi przygotować się do uruchomienia programu komputerowy w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Stwierdziła, że zdjęcie kwoty 30 tys. zł. uniemożliwi realizację tych zadań Dodała, że na tych zmianach skorzysta nie tylko Straż Miejska, ale również wielu urzędników i poprawią się nie tylko warunki pracy, ale i warunki przyjmowania interesantów.
Pozostawienie kwoty 30 tys. zł. pozwoli na przeprowadzenie drobnych remontów i wyposażenie pomieszczeń, w których pracują urzędnicy. Podkreśliła, że metodą gospodarczą przy malowaniu pomieszczeń w ramach robót publicznych i wyszukiwaniu tanich, ale dobrych mebli w ciągu 4 lat zmieniono warunki pracy w 16 pokojach.
Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Wygnańskiego wyjaśniła, że kwota 150 tys. zł. nie dotyczy tylko ogrzewania budynku, mieści się w niej 60 tys. zł. na energię elektryczną, wodę i ścieki ok. 7 tys. zł. rocznie, a na ogrzewanie w roku bieżącym przeznaczono 57.300 zł.

Radny p. Błażejewicz – biorąc pod uwagę autopoprawkę Burmistrza Miasta zmienił wnioski złożone przez Klub Radnych „Twoje Chełmno 2001”, tak:

W miejsce zadania „Wymiana nawierzchni chodnika ul. Danielewskiego od ul. Biskupiej do ul. Toruńskiej” wprowadzić zadanie „Naprawa nawierzchni ul. Zielonej”.
W miejsce zadań z pozycji 2 wprowadzić zadanie pod nazwą „Utwardzenie ulicy Ustronie”
3. Wykreślić zadanie nr 3, a o kwotę 18.500 zł. zwiększyć zadanie związane z naprawą nawierzchni placu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 4.

Radny p. Wygnański – w imieniu członków Komisji Budżetu wycofał wniosek dotyczący zmniejszenia wydatków na Chełmiński Dom Kultury.
Nawiązując do wypowiedzi Sekretarza Miasta na temat wydatków ponoszonych na utrzymanie Urzędu Miasta stwierdził, że w chwili obecnej wydatki te wynoszą 5.100 zł. na każdego urzędnika rocznie. Zasugerował, że tylko wprowadzenie ograniczeń w wydatkach Urzędu Miasta doprowadzi do oszczędności.

Sekretarz Miasta p. Syta – uznała, że wyliczenie kwoty 5.100 zł. kosztów na każdego urzędnika jest bardzo krzywdzące. Urząd to nie tylko inwestycje, ale przede wszystkim obsługa interesantów. Podała, że rocznie wydawane jest 4 tys. wymiaru podatkowego, 800 upomnień za psy, 700 upomnień dotyczących podatku od nieruchomości, 368 – użytkowanie wieczyste. Koszt jednego listu poleconego za potwierdzeniem zwrotnym to kwota ponad 5 zł. Są to koszty na które urzędnicy nie mają wpływu. Dodała, że tam gdzie można są wprowadzane oszczędności np. od 3 lat nie ma prenumeraty Dzienników Ustaw, Monitorów Polski oraz Dzienników Urzędowych.

Radny p. Dzikowski – w imieniu Komisji Oświaty wycofał wniosek dotyczący kalendarza miejskiego na 2010 rok, a o kwotę 10 tys. zmniejszyć rezerwę ogólną. Dodał, że śmieszna jest propozycja przeznaczenia kwoty 100 tys. zł. z robót różnych na remont ulicy Zielonej.

Radny p. Błażejewicz – przypomniał, że radny p. Wygnański złożył wniosek dotyczący zmniejszenia o 200 tys. zł. środków na utrzymanie parkingów i przeznaczenie jej na zmniejszenie deficytu. Zdaniem mówcy jest to zła propozycja, ponieważ zdjąć zaproponowaną kwotę zawsze będzie można. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie zapadła decyzja w sprawie parkomatów.


Radny p. Giżyński – nawiązując do wypowiedzi Sekretarza Miasta stwierdził, że w Urzędzie Miasta można oszczędzać. Jako przykład braku oszczędności podał, że wychodząc z poprzedniej sesji Rady Miasta we wszystkich oknach paliły się światła. Zdaniem mówcy wszystkie pomieszczenia nie mogły być jednocześnie sprzątane.

Radna p. Neumann – zwracając się do radnego p. Błażejewicza poprosiła o uzasadnienie zamiany remontu nawierzchni ulicy Świętojerskiej i Harcerskiej na Ustronie i jaka jest różnica w kosztach.

Radny p.. Błażejewicz – odpowiadając przedmówczyni wyjaśnił, ze ulica Ustronie była uwzględniona w dokumentacji i jest to zadanie, które powinno być dokończeniem inwestycji Kolonia Wilsona, Prosta i Zakole. Dodał, że chodnik na ulicy Świętojerskiej jest w dobrym stanie, a na ulicy Ustronie jest nawierzchnia piaszczysta i zdaniem członków Klubu Radnych „Twoje Chełmno 2001” w pierwszej kolejności należy utwardzić nawierzchnię ulicy Ustronie i etapami inwestycja ta byłaby zakończona.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – potwierdził, że Ustronie może być robione etapami. Zwracając się do Kierownika Wydziału Techniczno Inwestycyjnego p. Chmarzyńskiego poprosił o przedstawienie systemu robót wykonania ulicy Ustronie. Dodał, że będzie robione odwodnienie, ulica zostanie rozkopana i mieszkańcy będą niezadowoleni. Poprosił o wskazanie, co może być zrobione za 74 tys. zł.

Kierownik Wydziału TI p. Chmarzyński – poinformował, że budowa ulicy Ustronie to koszt rzędu 450 tys. zł., należy wybudować osadnik wód opadowych oraz założyć nawierzchnię asfaltową. Jest to krótka ulica, ale bardzo poważna inwestycja. Dodał, że jeżeli ma to być robione etapami, to Ustronie będzie ukończone za 7 lat. Pozwolenie na budowę jest ważne dwa lata. Zaproponował, aby zgromadzić pieniądze i wykonać tą inwestycję w ciągu 1 roku.

Radny p. Dzikowski – poprosił o informację ile posesji jest przy ul. Ustronie i dla ilu tam jest mieszkańców.

Radny p. Wrażeń – przypomniał, że 6 lat temu zrobiono dokumentację na wykonanie ulic Kolonia Wilsona, Zakole, Prosta i Ustronie. Dodał, że Kolonia Wilsona była robiona etapami, do zrobienia pozostała ulica Ustronie. Zwracając się do radnego p. Dzikowskiego stwierdził, że nie ma znaczenia ilu mieszkańców jest na ulicy Ustronie, ważne jest, że ulica znajduje się na terenie miejskim i była ujęta w projekcie.

Radna p. Neumann – zwracając uwagę na fakt, że wykonanie ulicy Ustronie to duża inwestycja, poprosiła o wyjaśnienie, jaka jest idea „roboty publiczne”.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że miasto nie jest w stanie wykonać tej inwestycji w ramach robót publicznych. Przypomniał, że inwestycja ta miała być realizowana w jednym przetargu z Kolonią Wilsona, jednakże została rozdzielona na lata.

Radny p. Błażejewicz – wyjaśnił, iż zamiarem członków Klubu Radnych „Twoje Chełmno 2001” było to, aby przeprojektować ulicę Ustronie i położyć na niej bruk lub polbruk i wówczas byłoby to zadanie do wykonania w ramach robót publicznych. Stwierdził, że nie ma sensu dyskusja był wniosek i należy go poddać pod głosowanie.

Radny p. Wrażeń - stwierdził, że w projekcie ulicy Ustronie ujęto oświetlenie i zasugerował, aby wykonać je w ramach robót publicznych. Dodał, że na ulicy Prostej wiele prac było wykonanych w ramach robót publicznych.

Radny p. Ziemecki – zwracając się do Skarbnika Miasta stwierdził, że trwa dyskusja nad budżetem miasta, którego dochody przyjęto zwiększone o ponad 4 mln. zł. w porównaniu z rokiem bieżącym. Zwiększenie wynika z analizy dokumentów i pism przesłanych przez Ministerstwo Finansów dotyczących przewidywanych odpisów od osób fizycznych i od osób prawnych. Dużą pozycję w dochodach stanowią dotacje z Unii Europejskiej, Starostwa Powiatowego, Klasztoru i Fary. Do budżetu przyjęto szereg inwestycji, które należy realizować. Wyraził obawy, że w roku przyszłym budżet będzie musiał być znowelizowany. Poprosił Skarbnika Miasta o przedstawienie, jakie widzi możliwości przyjęcia budżetu miasta i ewentualnego wprowadzenia wnioskowanych zmian, co będzie, jeżeli dochody drastycznie się zmniejszą.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – odpowiadając przedmówcy wyjaśniła, że podatek dochodowy od osób fizycznych jest planem, który przyjmuje Minister Finansów i musi być wprowadzony do budżetu. W odniesieniu do ubiegłego roku wzrósł on o ok. 2 mln. zł. Poinformowała, że podatek, jaki przekazał Minister Finansów za rok bieżący w pełni został zrealizowany. Ostatnia transza podatku wpłynęła w grudniu br. Wyraziła nadzieję, że nie będzie tak tragicznej sytuacji i podany plan zostanie zrealizowany. Wolne środki z budżetu 2008 roku przechodzą wyższe, aniżeli były planowane. Planowana na początku stycznia 2009 r. wpłata za sprzedaż gruntów po PKP pozwoli na realizację zaplanowanych zadań i zmniejszenie deficytu.

Radny p. Dzikowski – zwrócił uwagę, że nie uzyskał odpowiedzi na zadane pytania, tj: współfinansowania przez Spółdzielnię Mieszkaniową budowy parkingu na ulicy Skłodowskiej oraz do ilu posesji ma prowadzić ulica Ustronie.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że są dwa wariant budowy parkingu na Os. Skłodowskiej; na terenie należącym do Urzędu Miasta i wówczas miasto poniesie koszty, a jeżeli będzie budowany na terenie należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej to Spółdzielnia nie będzie miała nic przeciwko temu, aby skorzystać z tego terenu. Poinformował, że na ulicy Ustronie jest 5, maksymalnie 7 domów.

Radny p. Wrażeń – odnośnie liczby mieszkańców na ulicy Ustronie poinformował, że ósmy budynek będzie w budowie, jednakże gorszym problemem dla użytkowników tej drogi jest droga nr 1. Z Ustronie przez drogę nr 1 jest wejście na Wybudowanie i przez cały czas z ulicy Ustronie korzystają mieszkańcy Wybudowania.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że z ulicy Ustronie nie będzie połączenia z drogą nr 1, ponieważ nie można tego zrobić bez uzgodnienia z Krajową Dyrekcją Dróg i Autostrad.

Radny p. Wygnański – zaapelował o akceptację propozycji obniżenia wydatków na Urząd Miasta z kwoty 270 tys. na 240 tys. zł. Nawiązując do wniosku dotyczącego obniżenia środków na utrzymanie parkingów stwierdził, że przyjęcie tego wniosku będzie obligujące do podjęcia działań i pozwoli na pozyskanie w roku bieżącym kwoty 400 tys. zł.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przystąpił do głosowanie poszczególnych zaproponowanych zmian w projekcie budżecie miasta na 2009 rok.

Poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek Komisji Budżetu w sprawie zmniejszenia środków na utrzymanie Urzędu Miasta z Kwoty 270 tys. zł. na 240 tys. zł.

Za wnioskiem głosowało 4 radnych, przy 7 głosach przeciwnych i 7 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że wniosek nie uzyskał wymaganej większości.Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek Komisji Budżetu dotyczący zmniejszenia w dziale 600 kwoty 561.733 zł. do kwoty 150 tys. zł. z przeznaczeniem na remonty bieżące 100 tys, zł, wspólne zadania ze Starostwem Powiatowym – 50 tys. zł. , a pozostałą kwotę w wysokości 411.733 zł. przeznaczyć na zmniejszenie deficytu.

Za wnioskiem głosowało 2 radnych, przy 13 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że wniosek nie uzyskał wymaganej większości.

Następnie stwierdził, że wnioski Komisji Rewizyjnej zostały uwzględnione w autopoprawce Burmistrza Miasta. Poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie przywrócenia kwoty 10 tys. zł. w dziale 921, rozdział 92105, § 4300 z rezerwy ogólnej na zakup usług pozostałych w tym głównie kalendarz miejski na rok 2010.

Za wnioskiem głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 9 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek do realizacji.

Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek dotyczący zmniejszenia o kwotę 7.000 zł. (Dział 921, rozdział 92105 § 4300) środków na retransmisję obrad sesji Rady Miasta.

Za wnioskiem głosowało 2 radnych, przy 14 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta nie przyjęła wniosku o zmniejszenie środków na retransmisję obrad sesji Rady Miasta

Następnie poddał pod głosowanie .Rady Miasta wniosek zgłoszony przez Klub Radnych „Twoje Chełmno 2001” w sprawie wprowadzenia w miejsce zadania „wymiana nawierzchni chodnika na ul. Danielewskiego na odcinku od ulicy Biskupiej do ulicy Toruńskiej” nowego zadania „naprawa nawierzchni na ulicy Zielonej”

Za wnioskiem głosowało 12 radnych, przy 5 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek do realizacji.

Następnie poddał pod głosowanie wniosek dotyczący wprowadzenia nowego zadania pn. „utwardzenie ulicy Ustronie”

Za wnioskiem głosowało 7 radnych, przy 7 głosach przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów.

Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek w sprawie wykreślenia zadania nr 3, a pozyskane środki w wysokości 18.500 zł. przeznaczyć na prace związane z nawierzchnią przy SP nr 4.

Za wnioskiem głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p. Piotriowski stwierdził, wniosek został przyjęty do realizacji.

Następnie poprosił Skarbnika Miasta o ustosunkowanie się do zgłoszonych wniosków indywidualnych.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska - odnosząc się do wniosku radnego p. Wygnańskiego w sprawie zwiększenia w dziale 630, rozdział 63095, § 2820 zwiększyć do kwoty 15 tys. zł. i pokryć to zwiększeniem dochodów z działu 700, rozdział 70005, § 0770 – sprzedaży gruntów pod garaże. Zaproponowała zwiększenie dochodu o 11 tys. zł. i przeznaczenie kwoty 5 tys. zł. na dotacje dla stowarzyszeń z działu promocji miasta, i o 6 tys. zł. zwiększyć dotacje dla stowarzyszeń zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Wniosek ten przyjęła, jako autopoprawkę do projektu budżetu miasta na 2009 r.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek radnego p. Wygnańskiego w sprawie zmniejszenia w dziale 900, rozdział 90095 do kwoty 49.486 zł. i przeznaczenia kwoty 200 tys,. zł. na zmniejszenie deficytu.

Za wnioskiem głosowało 3 radnych, przy 10 głosach przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że wniosek nie uzyskał wymaganej większości.

Następnie odczytał wniosek zgłoszony przez radnego. Ziemeckiego w sprawie zmiany planu finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2009 r. w poz. 1 pkt. A - działalność bieżąca – jest 4.350.678 zł. zmniejszyć na kwotę 4.150.678 zł.

Radny p. Ziemecki wyjaśnił, że w autokorekcie do projektu budżetu miasta przedstawiono plan ZWiK. Wycofano się z dotacji 200 tys. zł. wcześniej zaplanowanej przez ZWiK do pozyskania z Urzędu Miasta i uwzględniając ją w przychodach zakładu. Zdaniem mówcy utrzymanie wielkości przychodów może przyczynić się do zwiększenia stawek opłat za wodę i ścieki i zasadnym jest zmniejszenie przychodów o 200 tys. zł.

Dyrektor ZWiK p. Matuszewski – nawiązując do wypowiedzi przedmówcy wyjaśnił, że oprócz ceny wody i ścieków musi zwracać uwagę na majątek, który jest własnością Gminy Miasta Chełmna i musi być on utrzymany w jak najlepszej kondycji. Dodał, że zdjęcie kwoty 200 tys. zł. z przychodów spowoduje konieczność ograniczenia wydatków na cele inwestycyjne. Ograniczenie inwestycji będzie prowadziło do obniżania wartości majątku zakładu i do jego dewastacji.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek zgłoszony przez radnego p. Ziemeckiego w sprawie zmiany planu finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2009 r. w poz. 1 pkt. A działalność bieżąca – jest 4.350.678 zł. zmniejszyć na kwotę 4.150.678 zł.

Za wnioskiem głosowało 5 radnych, przy 8 głosach przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania wniosek radnego p. Ziemeckiego nie uzyskał wymaganej większości.

Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta kolejny wniosek radnego p. Ziemeckiego w sprawie zmniejszenia o kwotę 200 tys. zł. przychodów ZWiK.

Za wnioskiem głosowało 5 radnych, przy 7 głosach przeciwnych i 7 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania wniosek radnego p. Ziemeckiego nie uzyskał wymaganej większości.
Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta kolejny wniosek radnego p. Ziemeckiego dotyczący zmniejszenia o kwotę 200 tys. zł. wpływów ze sprzedaży usług

Za wnioskiem głosowało 2 radnych, przy 5 głosach przeciwnych i 12 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania wniosek radnego p. Ziemeckiego nie uzyskał wymaganej większości.

Radna P. Lenartowska – Gostkowska – z uwagi na częściowe uwzględnienie w autopoprawce do projektu budżetu miasta na 2009 rok wycofała wniosek w sprawie zwiększenia dotacji dla Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 4 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę nr XXIX/171/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok(Załącznik nr 30 do protokołu).


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach.

- Po przerwie –


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na sali obrad znajduje się 19 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.


Punkt 8. Sprawa Programu współpracy Gminy Miasta Chełmno z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2009.


Sekretarz Miasta p. Syta – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 31 i nr 32 do protokołu). Dodała, że projekt programu zawiera opinię Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych (Załącznik nr 33 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski odczytał opinie Komisji Rady Miasta w przedmiotowej sprawie, i tak:
- Komisji Budżetu - Załącznik nr 34 do protokołu,
- Komisji Rewizyjnej – Załącznik nr 35 do protokołu.

Sekretarz Miasta p. Syta – w odniesieniu do opinii Komisji Budżetu wyjaśniła, że art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie określa strefy zadań publicznych, które mogą być zlecane organizacją pozarządowym. W cytowanym artykule nie ma zadania pn. promocja. Dodała, że po konsultacji z radcą prawnym nie ma możliwości wprowadzenia zapisu wnioskowanego przez Komisję Budżetu.

Radny p. Wygnański - wyraził zdziwienie i uznał, że z projektu programu wynika, że jedynie miasto ma wyłączność na promocję. Przypomniał, że na uroczystej sesji Rady Miasta, Burmistrz Miasta mówił o promocji miasta przez rycerzy w Hann.Munden i zdaniem mówcy haniebnym byłoby nie dofinansowywanie takich działań.

Sekretarz Miasta p. Syta – wyjaśniła, że jeżeli miasto dofinansowuje w ramach konkursów wykonanie zadań typu imprezy to są w tym środki na promocję. Promocja miasta przewija się w działalności organizacji pozarządowych, jednakże ustawodawca nie wziął pod uwagę możliwość zlecenia przez gminę zadań związanych z promocją miasta.

Radny p. Wygnański – reasumując stwierdził, że zlecanie przez miasto organizacją pozarządowym przygotowanie imprez jest nielegalne. Zdaniem mówcy współpraca z organizacjami pozarządowymi jest nieścisła.

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury Sportu i Promocji p. Ludwikowska – w przepisach określono, iż sfera zadań publicznych, o której mowa w ustawie obejmuje zadania w zakresie np. krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury sztuki, ochrony dóbr, kultury fizycznej i sportu. Dodała, że promocja miasta odbywa się przy okazji konkursów przeprowadzanych w tych dziedzinach. Promocja nie jest oddzielną dziedziną, lecz wchodzi w skład innych działań.

Radny p. Giżyński – zasugerował, aby pieniądze na promocję miasta pozyskać z budżetu miasta z działu promocji.

Radny p. Ziemecki – nawiązując do zapisu w rozdz. 4, pkt. 4 dotyczącego podejmowania inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję i popularyzację lokalnej twórczości stwierdził, że w tym zapisie uwzględniono promocję miasta.

Radny p. Wygnański – stwierdził, że skoro organizacje pozarządowe promują miasto, powinno to być ujęte w programie. Następnie w imieniu członków Komisji Budżetu wycofał wniosek dotyczący wprowadzenia nowego zapisu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIX/172/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Chełmno z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2009. (Załącznik nr 36 do protokołu).


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał uzasadnienie dotyczące projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na 2009 rok – Załącznik nr 37 do protokołu.


Punkt 9. Sprawa zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna na rok 2009

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – przedstawił projekt uchwały zawierający plan pracy Komisji na 2009 rok – Załącznik nr 38 do protokołu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 2.

Za przyjęciem projektu głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę XXIX/173/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna na rok 2009. (Załącznik nr 39 do protokołu).


Punkt 10. Sprawa zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta Chełmna na rok 2009

Przewodniczący Komisji Budżetu p. Wygnański – przedstawił projekt uchwały zawierający plan pracy Komisji na 2009 rok – Załącznik nr 40 do protokołu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 3.

Za przyjęciem projektu głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę XXIX/174/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta Chełmna na rok 2009. (Załącznik nr 41 do protokołu).


Punkt 11. Sprawa zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Chełmna na rok 2009

Przewodniczący obrad p. Piotrowski przedstawił projekt uchwały zawierający plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki na 2009 rok – Załącznik nr 42 do protokołu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 4.

Za przyjęciem projektu głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę XXIX/175/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystki Rady Miasta Chełmna na rok 2009. (Załącznik nr 43 do protokołu).

Punkt 12. Sprawa zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna na rok 2009

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska p. Jurczak – przedstawił projekt uchwały zawierający plan pracy Komisji na 2009 rok – Załącznik nr 44 do protokołu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 5.

Za przyjęciem projektu głosowało 18 radnych, przy 1 głosie przeciwnym, głosów wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę XXIX/176/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna na rok 2009. (Załącznik nr 45 do protokołu).


Punkt 13. Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli Wydziału Mienia Komunalnego i Inwestycji przeprowadzonej w dniach od 30 września do 14 października 2008 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński - przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 46 i nr 47 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji podda pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały przedstawiony w druku nr 6.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXIX/177/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Wydziału Mienia Komunalnego i Inwestycji przeprowadzonej w dniach od 30 września do 14 października 2008 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna. (Załącznik nr 48 do protokołu).

Punkt 14. Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w dniach od 13 do 18 listopada 2008 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński - przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 49 i nr 50 do protokołu).

Radny p. Ziemecki – zwrócił uwagę, że na sprawozdaniu z kontroli brak jest podpisu Przewodniczącego Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński - wyjaśnił, że podpisywany jest projekt uchwały, a sprawozdanie stanowi załącznik do projektu uchwały i nie ma wymogu jego podpisywania.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 7.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIX/ 178/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w dniach od 13 do 18 listopada 2008 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
(Załącznik nr 51 do protokołu).

Punkt 15. Sprawa wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta Chełmna Panem Michałem Wrażeń

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 52 do protokołu)
Następnie odczytał opinię Komisji Rewizyjnej – Załącznik nr 53 do protokołu.

Radny p. Wrażeń – poprosił o przyjęcie zmiany zaproponowanej przez Komisję Rewizyjną

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – propozycję Komisji Rewizyjnej polegającą na dopisaniu w § 1 projektu uchwały słów „w ramach zwolnień grupowych” przyjął, jako autopoprawkę.
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 8.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku glosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXIX/179/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta Chełmna Panem Michałem Wrażeń (Załącznik nr 54 do protokołu).


Punkt 16. Sprawa wyrażenia woli nabycia na rzecz Gminy Miasta Chełmna działki nr 439 położonej przy ul. 22 Stycznia 2.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt stanowiska wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 55 i nr 56 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – przedstawił opinie Komisji Rady Miasta, i tak:

- Komisji Budżetu - Załącznik nr 57 do protokołu,
- Komisji Rewizyjnej - Załącznik nr 58 do protokołu.

Radny p. Wrażeń – zwrócił uwagę, że zaproponowana cena 480 tys. zł. jest bardzo wysoka. Doda, że przy takiej cenie, przewidziany do sprzedaży budynek ABC powinien kosztować ok. 4 mln. zł.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przypomniał, że temat był szczegółowo omówiony na poprzedniej sesji i zaproponował, aby radni wypowiedzieli się poprzez głosowanie.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji podda pod głosowanie Rady Miasta projekt stanowiska zawarty w druku nr 9.

Za przyjęciem stanowiska głosowało 2 radnych, przy 12 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów nie przyjęła stanowiska w sprawie wyrażenia woli nabycia na rzecz Gminy Miasta Chełmna działki nr 439 położonej przy ul. 22 Stycznia 2.

Punkt 17. Interpelacje radnych.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie złożył interpelacji.

Punkt 18. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski poinformował, że otrzymał Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi (Załącznik nr 59 do protokołu), które znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta. Następnie odczytał informację Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego z zakresu planowania przestrzennego (Załącznik nr 60 do protokołu). Zapoznał z pismem Zastępy Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy dotyczącym ruchu drogowego w mieście Chełmno (Załącznik nr 61 do protokołu).

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji p. Ludwikowska – poinformowała. że miasto Świecie wystąpiło z propozycją zorganizowania w dniu 7 lutego 2009 r. „Balu Miast”. Poprosiła o zgłoszenia zainteresowanych.


Radny p. Wrażeń – nawiązując do sprawy możliwości zakup pojemników na odpady komunalne przez mieszkańców domków jednorodzinnych stwierdził, że mieszkańcy mają stale te same opłaty, ponieważ nie jest uwzględniana amortyzacja. Nawiązując do sprawy remontu ulicy Ustronie stwierdził, że mieszkańcy muszą zgodzić się z wolą Rady Miasta. Zwracając się do Burmistrza Miasta poprosił o ustosunkowanie się do tego, ile nowych zadań zostało wprowadzone w budżecie miasta na 2009 rok.

Radna p. Konowalik – zasygnalizowała sprawę toalet na dworze przy budynku socjalnym przy ulicy Ogrodowej. Poprosiła o informację, czy są jakieś tereny, które zostały przekazane przez Spółdzielnię Mieszkaniową do Urzędu Miasta. Poruszała sprawę odśnieżania i gołoledzi na ulicach kwiatowych.
Zwróciła uwagę, aby w przyszłości na sesję budżetową nie wprowadzać tak dużej ilości punktów.
Zasugerowała, aby Burmistrz Miasta nie wypominał radnym budowania dróg na innym terenie oraz jak kiedyś wspomniał, że cyt „chodzimy na pierwsze piętro”.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że sprawy, które muszą być na sesji Rady przekazuje do Biura Rady Miasta. Dodał, że spraw jest dużo, jednakże muszą być zakończone w roku bieżącym.
Nawiązując do sprawy wypominania radnym wyjaśnił, że nie jest to kłamstwo, a jedynie przekazanie stanu faktycznego. Miasto jest obciążone wieloma inwestycjami i decyzje często były podejmowane wspólnie, ale nie zawsze. Jako przykład podał dzisiejsze obrady, gdzie sprawa parkomatów „prawie przeszła” i stanowisko Rady Miasta jest takie, aby rozpocząć rozmowy z szefem firmy i wynikiem tego będzie zwolnienie 9 osób, co będzie zgodne z decyzją Rady Miasta.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – potwierdził, że w dniu dzisiejszym jest bardzo dużo punktów i zadeklarował, że w przyszłości na sesję budżetową nie będzie wprowadzał innych punktów merytorycznych.

Radny p. Janowski – zaapelował, aby w przyszłości ustalanie cenników nie zostawiać na ostatni dzień, ponieważ administratorzy mają obowiązek powiadomienia lokatorów o wprowadzonych zmianach.

Radna p. Rostek – poruszyła sprawę konieczności przyznania lokalu mieszkalnego dla rodziny Leśniewskich. Zasugerowała, aby rozważyć możliwość zakwaterowania tej rodziny w budynku na ulicy Kamionka.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do wypowiedzi przedmówczyni stwierdził, że sprawa rodziny Leśniewskich jest znana. Dodał, że radna p. Rostek jest członkiem Komisji Mieszkaniowej i wie, że rodzina Leśniewskich decyzją Komisji jest na drugim miejscu. Dodał, że zawsze akceptuje decyzje Komisji i zasugerował, aby na kolejnym posiedzeniu dokonano zmiany kolejności przydziału.

Punkt 19. Zakończenie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem porządku obrad, życząc obecnym szczęścia, zadowolenia, satysfakcji w Nowym 2009 Roku, zamknął obrady XXIX sesji Rady Miasta.
Protokołowała                                                         Przewodniczył

(M. Westfalewska)                                                  (W. Piotrowski)Wytworzył: M. Westfalewska (28 stycznia 2009)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (28 stycznia 2009, 08:49:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1658

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij