XXII sesja RM 22.09.2008Protokół Nr XXII/2008
z XXII sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 24 czerwca 2008 roku


Sesja odbyła się w dniu 24 czerwca 2008 r. i trwała od godz. 16.30 do godz. 20.00

Na ogólną ilość 21 radnych obecnych na sesji
było 21 radnych, co stanowi 100%

Nieobecnych usprawiedliwionych - 0
Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:1. Otwarcie
- stwierdzenie quorum
- przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miasta

2. Przyjęcie porządku obrad XXII sesji RM.

- przegłosowanie poprawek

3. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Muzeum Ziemi
Chełmińskiej

4. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Chełmińskiego
Domu Kultury

5.Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Miejskiej Biblioteki
Publicznej

6. Sprawa zasad wydatkowania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej dla Gminy Miasta Chełmno.

7. Sprawa zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2008 rok.

8. Sprawa wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach

9. Sprawa zmiany Uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21
czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmno oraz Uchwały Nr V/25/2007 Rady
Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2007 roku zmieniającej Uchwałę Nr
XXXVI/253 /2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 r.

10. Interpelacje radnych
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie

Ad.1. Otwarcie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – otworzył obrady XXII sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego Janusza Błażejewicza

-Stwierdzenie quorum

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że na sali obrad obecnych jest 21 radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

- przyjęcie protokołu z XXI sesji

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku z faktem, iż do dnia sesji nikt z radnych nie zgłosił uwag co do treści protokołu, protokół z XXI uznaje za przyjęty.

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad XXII sesji Rady Miasta Chełmna

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem propozycji zmian do zaproponowanego porządku obrad , stwierdził, że porządek obrad XXII sesji Rady Miasta uważa za przyjęty.

Ad. 3. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok
Muzeum Ziemi Chełmińskiej

Dyrektor MZCH p. Gerka - przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 1 ( stanowi załącznik nr 2 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 3 do protokołu )
Poprosiła o przyjęcie uchwały.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie :
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki ( stanowi załącznik nr 4 do protokołu )
- Komisji Budżetu ( stanowi załącznik nr 5 do protokołu )
- Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej
i Ochrony Środowiska ( stanowi załącznik nr 6 do protokołu )
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr XXII/`129/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu )

Ad.4. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok
Chełmińskiego Domu Kultury

Dyrektor CHDK p. Napora - przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 2
( stanowi załącznik nr 8 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 9 do protokołu )
Poprosiła o przyjęcie uchwały.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie :
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki ( stanowi załącznik nr 10 do protokołu )
- Komisji Budżetu ( stanowi załącznik nr 11 do protokołu )
- Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej
i Ochrony Środowiska ( stanowi załącznik nr 12 do protokołu )

Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr XXII/`130/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Chełmińskiego Domu Kultury w Chełmnie została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu )


Ad.5. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok
Miejskiej Biblioteki Publicznej


Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej p. Pieniążek - przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 3 ( stanowi załącznik nr 14 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 15 do protokołu )
Poprosiła o przyjęcie uchwały.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie :
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki ( stanowi załącznik nr 16 do protokołu )
- Komisji Budżetu ( stanowi załącznik nr 17 do protokołu )
- Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska ( stanowi załącznik nr 18 do protokołu )

Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr XXII/`131/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu )

Ad. 6. Sprawa zasad wydatkowania środków z Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Gminy Miasta
Chełmno.


Z-ca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 6 ( stanowi załącznik nr 20 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 21 do protokołu ) . Poprosił o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie:
- Komisji Budżetu ( stanowi załącznik nr 22 do protokołu )
- Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej
i Ochrony Środowiska ( stanowi załącznik nr 23 do protokołu )
- Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr 24 do protokołu )

Radny p. Giżyński – wracając do poprzedniej sesji, podczas której zdjęto ten punkt z porządku obrad , poprosił radcę prawnego o wyjaśnienie, na jakiej podstawie został on zdjęty zmieniając tym samym porządek obrad, skoro zapis statutu Miasta Chełmna mówi jednoznacznie, iż porządek obrad można zmienić tylko i wyłącznie w wyniku głosowania.

Radca prawny p. Stegienka – stwierdził, że tak jak sugerował na poprzedniej sesji sytuacja była specyficzna z uwagi na to, że wniosek o zdjęcie z porządku obrad jednego punktu został złożony przez wnioskodawcę tego punktu. W przypadku, gdyby wnioskodawca chciał zdjąć punkt, a Rada w wyniku głosowania nie wydałaby na to zgody, podczas gdy wnioskodawca zauważyłby, że w regulaminie, który Rada zamierza przyjąć znajdują się błędy, które wykluczają daną uchwałę z obiegu prawnego, doszłoby do pozbawienia wnioskodawcy możliwości poprawienia i przedstawienia poprawionej wersji danego aktu Radzie .Jeśli chodzi o zapis statutowy, zdaniem mówcy to dotyczy on przypadku, gdyby taki wniosek złożył radny, natomiast w przypadku złożenia wniosku przez wnioskodawcę uchwały celem jej poprawienia, nie musi być głosowany.

Radny p. Giżyński stwierdził, że nie zgadza się wypowiedzią przedmówcy przywołując zapis statutu, że radni, burmistrz i jego zastępcy mogą zgłaszać wnioski o zmiany w porządku obrad. Dodał, że wystarczyło złożyć taki wniosek i odpowiednio go udokumentować

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zauważył , że dyskusja nie jest merytoryczna, ponieważ w tym punkcie ma zostać przyjęty program, tymczasem wraca się do poprzedniej sesji. Zasugerował, aby omówić ten problem w punkcie Wolne wnioski i informacje , a teraz zajęcie się sprawą, która stanowi temat tego punktu porządku obrad.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 2 radnych głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr XXII/`132/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zasad wydatkowania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Gminy Miasta Chełmno została przez Radę przyjęta większością głosów( uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu


Ad. 7. Sprawa zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2008 rok.


Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały ( stanowi załącznik nr 26 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 27 do protokołu ) oraz autokorektę , którą radni otrzymali przed sesją ( stanowi załącznik nr 28 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie :
- Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr 29 do protokołu )
- Komisji Budżetu ( stanowi załącznik nr 30 do protokołu )
- Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej
i Ochrony Środowiska ( stanowi załącznik nr 31 do protokołu )
Informując, że wpłynęła również indywidualna opinia radnego Janusza Błażejewicza , udzielił głosu autorowi.

Radny p. Błażejewicz – przedstawił opinię do projektu uchwały ( stanowi załącznik nr 32 do protokołu )

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do opinii Komisji Rewizyjnej
z propozycją zdjęcia niektórych zadań i przeznaczenia tak uzyskanych środków na rozpoczęcie wymiany rur azbestowo – cementowych przypomniał, że dysponuje opiniami, iż rury te nie są szkodliwe. Informując że na sali obrad obecny jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, poprosił Przewodniczącego Rady
o udzielenie głosu gościowi

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – udzielił głosu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu.

p. Felsman - podziękował , że może stanąć przed Radą Miasta wyrażając nadzieję, iż przekona radnych o braku zagrożenia ze strony rur azbestowo – cementowych wykorzystywanych do przesyłania wody pitnej. Poinformował, że Światowa Organizacja Zdrowia WHO jako agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych zatrudnia specjalistów z wielu dziedzin , ekspertów z wielu krajów świata , którzy jednym głosem twierdzą, że stosowanie rur cementowo - azbestowych do przesyłania wody nie jest szkodliwe.
Azbest, jako substancja w pewnych sytuacjach jest bardzo szkodliwy jednakże dotyczy to wyłącznie włókien azbestowych, które dostają się podczas oddychania do płuc. Rury azbestowe, w latach pięćdziesiątych zostały ułożone na całym świecie do przesyłania wody. Kraje o wiele bogatsze niż Polska nie boją się tych elementów
i użytkują te wodociągi Jako przykład podał Holandię, gdzie w użytkowaniu jest około 40 tys. kilometrów rur azbestowo – cementowych. Zwrócił uwagę, że w instytucji, której pracuje analizuje się ilości występujących zachorowań i w momencie, gdy ta ilość wzrasta, docieka się przyczyny. Kategorycznie stwierdził, że w naszym mieście nie zaobserwowano zwiększenia chorób nowotworowych, których powodem może być użytkowanie rur azbestowo – cementowych.
Zwrócił uwagę zebranych, że sieć użytkowana jest przez ponad 40 lat i gdyby woda zawierała szkodliwe włókna azbestu, w tych gospodarstwach domowych nastąpiłby zdecydowany wzrost zachorowań spowodowanych przez azbest.
Kończąc powtórzył , że azbest jest wówczas niebezpieczny , gdy jego włókna dostają się do płuc, włókna te powstają wówczas, gdy azbest ulega mechanicznym uszkodzeniom – tarciem, łamaniem , rozbijaniem. W naszym mieście jest wiele dachów pokrytych eternitem, które w momencie gdy wieje silny wiatr, a elementy te ocierają się , stanowi to dużo większe zagrożenie. Dodał, że w przypadku, gdy zostanie podjęta decyzja, że rury zostaną wymienione, musi to być zrobione kompleksowo.

Radny p. Janowski – poprosił o odpowiedź na następujące pytania:
- w przypadku gdy rura pęknie, czy zaistnieje wówczas niebezpieczeństwo dla osób
korzystających,
- do 2032 roku nałożony jest obowiązek usunięcia azbestu, czy dotyczy to również rur,
czy będą one mogły zostać,

p. Felsman- wyjaśnił, że pozbycie się azbestu do 2032 roku dotyczy wszystkich elementów, a więc również i rur. Wszystkie elementy zawierające azbest muszą być do tego czasu usunięte i zutylizowane. Odpowiadając na pytanie pierwsze wyjaśnił, że podczas użytkowania rur przez tyle lat na ich wewnętrznej powierzchni odkłada się osad. Jeśli dokonuje się napraw na starych elementach, i dajmy na to rura pęka , w tym momencie ciśnienie wody wypycha wszelkie włókienka, które ewentualnie mogą się oderwać na zewnątrz. Jeśli taka rura zostanie złamana, wówczas wszystko, co jest za częścią złamaną woda nie płynie do kranów, ta woda, która dopływa wypływa na zewnątrz. Dodał, że w przypadku pęknięcia czy złamania rury, ilość włókienek, która mogłaby się oderwać nie jest w stanie dokonać żadnych negatywnych skutków
w organizmie.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – dodał, że wszystkie opracowania wskazują, iż azbest jest groźny jedynie wówczas, gdy dociera do organizmu poprzez wdychanie, natomiast w przypadku gdy włókno dostanie się do przewodu pokarmowego, nie stanowi ono zagrożenia.
Odnośnie opinii Komisji Budżetu i propozycji w dziale 801 zmniejszenie wydatków do kwoty wynikającej z przetargu przypomniał, że była to kwota 100 tys. zł na wymianę okien. Wygrała firma za mniejszą niż przewidywana kwotę, wobec czego proponuje się wymianę wszystkich okien, co pozwoli zaoszczędzić energię na ogrzewanie.
Odnośnie zapisu Dział 801, Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe § 6050 – komisja negatywnie opiniuje propozycję przesunięcia środków w kwocie 400.000 zł. Komisja proponuje przestąpienie do negocjacji z właścicielem i sporządzenie przedwstępnej umowy kupna – sprzedaży wyjaśnił, że nie chodzi tu o przesunięcia środków, a jedynie no zmianę nazewnictwo, a mianowicie ta kwota nie wystarczy jednocześnie na załatwienie zamiany wykupu i dokumentację sali, ceny są zupełnie inne niż przy uchwalaniu budżetu.
Jeśli chodzi o zapis Dział 921 , Rozdział 92105 – komisja negatywnie opiniuje wydatek w kwocie 2.297 zł. na pokrycie kosztów przejazdu rycerzy do Hann Munden sugerując, że wnioskodawcy winni ubiegać się o środki w organizowanych przez Miasto Chełmno przetargach. Istnieje również możliwość finansowania takich przedsięwzięć ze środków ujętych w budżecie miasta na promocję miasta stwierdził, że nastąpiło nieporozumienie. Poinformował, że o tym wyjeździe nie wiedziano podczas przygotowywania budżetu , ani przy ogłaszaniu konkursów, Wyjazd jest wynikiem ostatniego pobytu naszych partnerów z Hann Munden, którzy zobaczywszy naszych rycerzy zaprosili ich do siebie. Miasto ma pokryć jedynie koszty przejazdu, strona niemiecka finansuj wszystko pozostałe .
Cytując zapis Dział 926 Rozdział 92601 obiekty sportowe – komisja w dalszym ciągu uważa, że przekazywanie jakichkolwiek środków obecnemu administratorowi jest nieuzasadnione. Przypomniał, że na stadionie trwają już prace remontowe, wykonywane są siłami robót publicznych, aby obniżyć koszty. W przypadku, gdy Rada nie wyrazi zgody na przekazanie tych 70.tys. zł. wówczas budynek zostanie zrobiony jedynie wewnątrz .

Radny p. Jurczak – wyraził zadowolenie, że podczas obrad sesji radni mogli zapoznać się z opinią specjalisty odnośnie szkodliwości azbestu Zwrócił uwagę, że wszyscy mieszkańcy miasta spożywają wodę , która przepływa przez rury cementowo – azbestowe , bowiem na ujęciu wody na odcinku ok. 800 metrów są rury cementowo – azbestowo, a woda tamtędy dopływa o wszystkich mieszkań w mieście. Przyznał, że do 2032 roku, wszystko , co jest na bazie azbestu musi być wymienione, jednak
w pierwszej kolejności należy wymieniać te elementy , których szkodliwość jest większa, np.: dachy. Zwrócił uwagę, że przed przystąpieniem do wymiany rur, należy ustalić całkowity koszt tego przedsięwzięcia i robić to tak jak sugeruje Pan inspektor to znaczy kompleksowo.
Dodał, że po wymianie rur , stare i tak zostaną w ziemi, ponieważ tam są najbezpieczniejsze. Kończąc stwierdził, że skoro pojawiły się dodatkowe środki trzeba je w sposób racjonalny wykorzystać. Zasugerował, że skoro tyle się mówi o rozwoju turystycznym miasta, to właśnie te fontanny , pergole są tym, co uatrakcyjni turystycznie miasto. Poprosił burmistrza o zapewnienie, że po wykonaniu tych zadań , które
w budżecie zostały zapisane, a miasto pozyska z Wojewódzkiego Funduszu środki na kolektor , wówczas w całości zostanie to zadanie podjęte i realizowane.
Odnośnie 70 tys. na stadion stwierdził, że skoro przeznaczono już 200 tys. zł i prace zostały rozpoczęte, należy je dokończyć . Wyraził zdziwienie, że niektórzy radni są przeciwni.

Miasta p. Kędzierski – przypomniał sesję absolutoryjna, gdzie zarzucono, że burmistrz stawiając na turystykę przeznacza na to zadanie zaledwie 0,22% , obecnie natomiast proponuje się zdjęcie wszystkiego. co promocji i turystyce może służyć, łącznie nawet z cięciem pielęgnacyjnym drzew. Kontynuując stwierdził, że gdyby miał choćby cień wątpliwości, że rury cementowo -azbestowe są szkodliwe, w dniu dzisiejszym proponowałby wymianę tych rur. Ponieważ jednak mówca jest przekonany, że nie zagrażają one zdrowiu mieszkańców, proponuje się takie wydatkowanie środków.
Poinformował, że złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o pożyczkę w wysokości 1.900.000 zł. ,( koszt kanalizacji to kwota ok. 2.600.000 zł. ), reszta środków byłaby z budżetu.. Podkreślił, że pożyczki
z WGFOSiGW, jeśli nastąpił efekt ekologiczny mogą być umarzane do wysokości 30%. Zwrócił uwagę, że trudno z takiej propozycji nie skorzystać. W roku bieżącym środki zostały już przydzielone jak wynika z informacji, jednak obiecano, że miasto dostanie je w roku przyszłym. Dodał, że , z uwagi na to, iż przetargi na sieciówki w tym na kanalizacje i wodociągi idą za dużo niższe kwoty, niż kwoty kosztorysowe, wobec czego istnieje możliwości, że po złożeniu w sierpniu ponownego wniosku, środki na ten cel miasto otrzyma jeszcze w roku bieżącym
Wracając do tematu stadionu przedstawił zestawienie kosztów i tak:
- remont instalacji wentylacyjnej 12.214,-
- remont instalacji co 5.773,
- remont instalacji wodociągowej 45.697,-
- remont instalacji kanalizacyjnej 27.690,-
- remont instalacji elektrycznej 39.072,-
- remont ogólnobudowlany 129.363,-
Środki już wydane, to koszt dokumentacji branżowej, pozostałe dokumenty przygotowali pracownicy wydziału. Poparł wypowiedź przedmówcy, że skoro wydaliśmy 200 tys. zł. należy dołożyć jeszcze 70 tys. , aby obiekt był zrobiony kompleksowo,

Radna p. Rostek - stwierdziła, że nie zgadza się ani z wypowiedzią Burmistrza ani Inspektora Sanitarnego w kwestii szkodliwości rur azbestowo - cementowych. Poinformowała, że również przez 21 lat pracowała w Państwowej Inspekcji Sanitarnej i nie zgadza się z tym, że azbest ma działanie rakotwórcze wyłącznie w przypadku, gdy jest wdychany. Zwracając się do Burmistrza poprosiła o informację co wspólnego
z ochroną środowiska ma zakup słupów żeliwnych, oświetlenie terenu plant, zakup materiałów do wykonania małej architektury na terenie plant, zakup pergoli, lamp, studzienek czy , usługi elektryczne i ślusarskie itp. Stwierdziła, że nasze miasto powinno być piękne , jednak nie z tych środków
W dalszej części wypowiedzi zwróciła uwagę , że w programie wydatkowania środków, w § 13 zapisano, iż przyznanie środków następuje na pisemny wniosek składany do Burmistrza Miasta Chełmna, jednak brakuje daty składania wniosków, następnie w § 15 brakuje regulaminu opracowanego przez burmistrza dotyczący korzystania z dofinansowania.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odnośnie paragrafu 15 poinformował, że trudno zlecać przygotowanie pracownikowi regulamin, podczas gdy istnieje możliwość, że Rada Miasta nie zatwierdzi regulaminu. Po podjęciu uchwały o wydatkowaniu, pracownik dostanie polecenie przygotowania przedmiotowego regulaminu, który również stanie pod obrady sesji.
Jeśli chodzi o paragraf 13 przypomniał, o czym najwyraźniej Pani Radna zapomniała, że Wojewódzki Fundusz, jest funduszem, który nie musi być wydatkowany w danym roku kalendarzowym, co oznacza, że wnioski można składać do wyczerpania środków. Jeśli chodzi o odpowiedź na temat rur azbestowych i ochronę środowiska poprosił Przewodniczącego Rady o udzielenie głosu panu inspektorowi

P. Felsman – stwierdził, że różnica pomiędzy tym, co mówca stwierdził wcześniej,
a stwierdzeniem pani radnej jest zasadnicza. Przypomniał, że w swojej wypowiedzi nie stwierdził, że to co mówi jest prawdą , bo pracuje w Państwowej Inspekcji Sanitarnej ale, że najmądrzejsze głowy na tym świecie, które pracują w Światowej Fundacji Zdrowia tak twierdzą. Przywoływanie faktu, że się pracowało w Sanepidzie i wie się że jest inaczej, jest pozbawienie sensu. Poprosił o nie wygłaszanie opinii na bazie tego, że pracowało się w takiej czy innej instytucji.

Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – odnośnie rur azbestowo cementowych poinformował, że koszt ich wymiany na dzień dzisiejszy to kwota ok. 1,5 mln. zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami demontowany azbest po odpowiednim zabezpieczeniu musi być składowany na składowiskach, a rury muszą pozostać w ziemi . Zdaniem mówcy w pierwszej kolejności należy pozbyć dachów azbestowych oraz płyty na budynkach.
Wracając do pytania radnej Rostek, co z ochroną środowiska mają pergole itp. wyjaśnił, że generalna zasadą jest , iż wydatki z gminnego Funduszu powinny być przeznaczane na zadrzewianie, zalesianie i upiększanie naszych terenów zielonych,
a rzeczy zaproponowane. temu służą

Radny p. Wrażeń – odnośnie rur azbestowych stwierdził cyt: „ Ładnie pięknie, Ja tylko słyszę nie szkodzi, opinia, nie przeszkadza, może być do 2030 roku musimy to
w jakiś sposób wymienić Ja bym prosił o opinię czym Unia dyktowała wymianę tych rur, co miała na myśli – szkodliwość, kruchość materiału” .
Wracając do tematu stadionu stwierdził, że skoro zrobiło się pierwszy krok należy zrobić drugi, skoro brakuje 70 tys. należy te środki znaleźć. Wyraził jednak obawę, pamiętając w jakim stanie był ten budynek, jak niszczał , czy po remoncie znów nie będzie dewastowany. Zaproponował, aby pracownik urzędu dozorował stadion, co znacznie obniży koszty jego utrzymania.

Radny p. Giżyński – stwierdził, że nie zgadza się z wypowiedzią burmistrza dotycząca pewnych elementów, które wprowadził do budżetu, ponieważ obowiązuje program wydatkowania środków i np.: punkt pierwszy mówi przedsięwzięcia związane
z ochroną przyrody . Zapytał jak słupki, zegary słoneczne chronią przyrodę. Stwierdził, że propozycja burmistrza jest bardzo dobra, ale z innych środków, nie z Funduszu Ochrony Środowiska.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach

Po przerwie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 21 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał

Radny p. Dzikowski –przypomniał, że na sesji marcowej korekta budżetowa przewidywała 200 tys. zł. na remont obiektu socjalnego na stadionie. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki większością głosów była przeciwna remontowi.
Komisja zaproponowała wówczas, aby tę kwotę przeznaczyć na rozpoczęcie budowy nowego obiektu., jednak radni większością głosów podjęli decyzję o remoncie.
W związku z czym wyraził zdziwienie, że osoby wówczas głosujące za , obecnie są przeciwni. Dodał, że sam zmienił zdanie, ponieważ skoro już decyzja o remoncie została podjęta, należy ten remont dokończyć.

Radny p. Janowski - stwierdził, że również głosował przeciw remontowi, ponieważ za kwotę 200 tys. zł. można było rozpocząć budowę nowego obiektu. Niemniej nie zgodził się z przedmówcą wyrażając obawę , że na następnej sesji burmistrz może wnioskować o następne 70 tys. Przypomniał, że Pan Burmistrz na posiedzeniu komisji wyraźnie mówił, że zgodnie z wyceną fachowców 200 tys. w zupełności wystarczy na remont, tymczasem proponuje się kolejne 70 tys. , pomimo, że robiono do sumptem oszczędnościowym. Poinformowała, że jest przeciwny przekazaniu 70 tys. zł. na remont budynku na stadionie, jak również jest przeciwny wydatkowaniu środków
z GFOS na rzeczy nie mające nic wspólnego z ochroną środowiska np.: zakup fontanny, czy mechanizmu zegara.

Radny p. Knap – poinformował, że był w grupie jedenastoosobowej głosującej za remontem budynku na stadionie. Kontynuując stwierdził, że 200. tys. plus 70 tys. oraz to , co wykonali robotnicy w ramach robót interwencyjnych daje kwotę blisko 300 tys. zł., a więc nie małe środki, wobec czego poprosił o informację w jaki sposób ten majątek będzie strzeżony. Poprosił również o informację jaki jest termin rozpoczęcia
i zakończenia tej inwestycji

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że podobnie jak przedmówca nie chce aby budynek został zdewastowany, wobec czego planuje się monitoring w połączeniu
z firmą ochroniarską. Odnośnie terminu rozpoczęcia i zakończenia inwestycji stwierdził, że w dniu jutrzejszym zostanie ogłoszony przetarg, co oznacza, że o ile radni podejmą decyzję o przekazaniu środków, za ok. dwa i pół miesiąca remont powinien być zakończony

Radny p. Schmelter – zwrócił uwagę zebranych , że na chełmińskim stadionie odbywa się ok. 100 imprez w ciągu roku , a dzieci i młodzież na dzień dzisiejszy nie ma gdzie się umyć i przebrać Ponadto na stadionie odbywają się treningi. Poprosił
o rozwagę.

Radny p. Błażejewicz – odnośni złożonej przez siebie opinii stwierdził, że zdaje sobie sprawę, iż 250 tys. zł. jest z małą kwotą na to zadanie. Dodał, że przyjął zapewnienia burmistrza, iż najpóźniej w roku przyszłym inwestycja ta będzie realizowana, wobec czego uznając, że jest to pewne, dżentelmeńskie zobowiązanie burmistrza, wycofał swój wniosek
W dalszej części wypowiedzi poruszył sprawę stadionu i stwierdzenia , że przekazywanie środków obecnemu administratorowi jest nieuzasadnione, stwierdzając stanowczo, że nie zgadza się z insynuacjami, iż obecny administrator doprowadził do dewastacji obiektu. Poprosił o przypomnienie sobie w jakim stanie obiekt obecny administrator przejmował , a jaki jest jego stan teraźniejszy .
Zdaniem mówcy, o ile obiekt zostanie wyremontowany , to za kilka lat będzie można administratora rozliczyć, czy zostało coś zdewastowane czy też nie .
Dodał, że po zainwestowaniu obiekt na pewno będzie pod kontrolą, będzie sprawdzane w jaki sposób jest administrowany, czy nie jest zaniedbany.Po raz kolejny stwierdził, że nie zgadza się z opinią , iż Pan Dobrowolski stadion zdewastował, bo nie miał czego dewastować

Radny p. Wrażeń – przypomniał, że przed przerwą zadał pytanie dotyczące rur azbestowych i azbestu, a mianowicie czym zostało spowodowane , iż Unia podjęła decyzję i wyznaczyła termin do wymiany rur, skoro nie są one szkodliwe.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że nie chodzi o rury azbestowe,
a o likwidację produktów azbestowych do 2031 roku. Dodał żartobliwie cyt.
„ przerwa była zbyt krótka, żebym zdążył uzyskać informacje z komisji z Brukseli dlaczego akurat takie wytyczne dała nam. No nie zdążyłem, jutro się za to wezmę”.

Z-ca Burmistrza p. Jagodziński - odpowiadając radnemu Wrażniowi przypomniał, że Polska przystąpiła do Unii w 2004 roku, a nasze władze Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 roku wydały dyspozycje w sprawie sposobu bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. Odpowiadając radnemu Gizyńskiemu zasugerował zapoznanie się z art. 406 prawa ochrony środowiska, gdzie wskazane jest na co te środki można przeznaczać. Odczytał zapis punktu piątego „ środki gminnych funduszy przeznacza się na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenia do utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków” wyjaśnił, że skoro park będzie nieoświetlony dewastacja będzie większa.

Radny p. Mikrut – zapytał czy w inwestycji, która ma być prowadzona na stadionie przewiduje się remont lub wymianę ogrodzenia, co zdaniem mówcy ma zdecydowany wpływ na utrzymanie obiektu i zabezpieczenie go przed dewastacją. Następnie złożył wniosek , że o ile będzie remontowane ogrodzenie, należy obniżyć w dół ogrodzenia, które ogarnia zbyt wielki teren, co oznacza, że trudniej go chronić przed dewastacją.

Burmistrza Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że w zakres remontu nie wchodzi ogrodzenie, ponieważ jest to dość wysoki koszt. Jeśli chodzi o propozycję dotyczącą ogrodzenia przyznał rację przedmówcy informując, że podjęto już decyzję, iż
w przypadku robienia ogrodzenia zostanie ono obniżone.

Radny p. Ziemecki - stwierdził, że komisja budżetu nie jest przeciwna remontowi obiektu na stadionie, jednak w opinii zawarto, aby nie przekazywać go Chełminiance. Stwierdził, że po raz pierwszy usłyszał, iż klub ten przejął stadion w gorszym stanie niż jest obecnie. Zapytał gdzie jest protokół przejęcia .Zasugerował uzyskanie od burmistrza zapewnienia, iż po wyremontowaniu obiektu na stadionie zostanie spisany protokół i przekazany chełminiance bądź innemu podmiotowi. Zaproponował zorganizowanie spotkanie ze wszystkimi klubami, stowarzyszeniami, sugerując, że być może kluby podejmą się wspólnego nadzorowania czy opiekowania się stadionem. Stwierdził, że nie jest to wniosek komisji o zmianę administratora, i nie ma być głosowany a jedynie poddanie pod rozwagę.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - jeśli chodzi o przejęcie przez Chełminiankę stadionu stwierdził, że protokół przekazania sprzętu jest, niemniej nie zapisano nic
o estetyce obiektu. Potwierdził, że to, co powiedział Radny Błażejewicz na temat stadionu jego stanu przed przejęciem przez chełminiankę i obecnie, jest stuprocentową prawdą.
Nawiązując do wniosku radnego Ziemneckiego odnośnie zorganizowania spotkania wszystkich klubów, aby mogły się wypowiedzieć, przypomniał, że było już takie spotkanie, ale żaden z klubów nie chciał przejąć stadionu. Jedynym klubem, który zdecydowała się stadion przejąć z paskudnym budynkiem i murawą była Chełminianka. Zdaniem mówcy nie fair byłoby zmieniać użytkownika teraz, gdy będzie nowy obiekt
i obiecał , że nie będzie dążył do zmiany administratora. Zdaniem mówcy za kwoty przekazywanie Chełminiance na utrzymanie stadionu, obecny dzierżawca wywiązuje się ze swoich obowiązków przynajmniej w sposób bardzo dobry

Radny p. Ziemecki – zapytał kiedy odbyło spotkanie z klubami.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski korzystając z podpowiedzi ówczesnego Burmistrza odpowiedział , że był to rok 1999

Radny p. Ziemecki – postawił wniosek o zorganizowanie takiego spotkania, sugerując, że po dziewięciu latach zapewne wiele się zmieniło i kluby być może mają inne spojrzenie na sytuację.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że można zorganizować spotkanie niemniej, cyt. „ bądźmy trochę sprawiedliwi. Jak stadion był paskudny, brzydki
i wymagał bardzo dużo zachodu żeby jako tako funkcjonował i wglądał , to chełminianka była w porządku, a teraz jak oddajemy nowy budynek i przymierzamy się do sukcesywnego corocznego przekazywania pewnej kwoty, to teraz będziemy szukali nowego dzierżawcy. No trochę sprawiedliwości, chyba jesteśmy tej Chełminiance winni”

Radny p. Giżyński - zwracając się do radcy prawnego zapytał jaki jest czas realizacji uchwały, przyjętej na sesji

Radca prawny p. Stegienka – stwierdził, że nie można jednoznacznie odpowiedzieć na tak zadane pytanie, bowiem zależy to od tego czego dotyczy dana uchwała.

Radny p. Gizyński - wyjaśnił , że w 2006 roku została przyjęta uchwała wynikająca
z kontroli Komisji Rewizyjnej, gdzie jednym z punktów było urealnienie terminów wymiany rur azbestowych, do dziś nie zostało to wykonanie, zapytał czy tak być powinno. Stwierdził, że nie mówi teraz o wymianie rur , a o urealnieniu, ponieważ
w wieloletnim planie inwestycyjnym z 2004 roku zapisano , iż w 2008 roku praktycznie tego problemu być nie powinno

Radca prawny p. Stegienka – stwierdził, że taka uchwała powinna być zrealizowana, powinno nastąpić urealnienie terminów przynajmniej określone rocznie.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że termin taki został narzucony przez akt wyższego rzędu nakazujący wymianę rur do 2031 roku i to jest realny termin. Dodał cyt. ” dopóki w Chełmnie będzie miejsce, do którego nie dochodzi woda, to ja będę najpierw robił wodociąg i doprowadzał wodę tym ludziom, którzy wody miejskiej nie mają, a potem dopiero, oczywiście zdążywszy przed rokiem 2031 wymieniał rury cementowo azbestowe, o których wiem, bo wszyscy święci mi to mówią i wam też, na dzień dzisiejszy są nie groźne dla życia człowieka.”

Radny p. Giżyński – przypomniał Panu Burmistrzowi, że środki , które proponuje na wymianę rur azbestowych nie są środkami na wodociągi

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach

Po przerwie.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - stwierdził, że na sali obrad obecnych jest 21 radnych co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych obrad.
Następnie na prośbę zainteresowanych udzielił głosu przedstawicielowi mieszkańców miasta.

Pan Błaszkiewicz – dziękując za umożliwienie zabrania głosu stwierdził , że jest to gwarantowane zapisem art. 61 Konstytucji RP. W dalsze części wypowiedzi stwierdził, ze radni zapewne nie wiedzą jaka jest zachorowalność na nowotwór mieszkańców osiedla nad Browiną. Jako przykład podał ulicę Osnowska licząca 23 posesje, gdzie od 1988r oku było 18 zgonów na nowotwór. Stwierdził, że pomimo stwierdzeń, iż rury azbestowe nie są szkodliwe, mieszkańcy tego osiedla mają swoją opinię i są przekonani, że skutki będą odczuwalne nawet po wymianie rur.
Wyraził opinię, że radni dość cynicznie podchodzą do problemu., wobec czego zdaniem mówcy mieszkańcy tej dzielnicy będą musieli zwrócić się do Trybunału Praw Człowieka do Strasburga.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - poddał pod głosowanie wnioski :

1 Komisji Budżetu :
Dział 801, Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe § 6050 – zmniejszenie wydatków do kwoty wynikającej z przetargu ( plan 100.000 zł. , kwota uzyskana w przetargu ok. 70.000 zł. )
Uzyskane w ten sposób środki przeznaczyć na remont dróg publicznych – Dział 600, Rozdział 60016

Z przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, przeciw głosował 1 radny, 9 radnych wstrzymało się od głosu
Przewodniczący obrad stwierdził, że wniosek został przyjęty

Dział 801, Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe § 6050 – komisja negatywnie opiniuje propozycję przesunięcia środków w kwocie 400.000 zł.. Komisja proponuje przestąpienie do negocjacji z właścicielem i sporządzenie przedwstępnej umowy kupna – sprzedaży.

Z przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, 6 radnych wstrzymało się od głosu
Przewodniczący obrad stwierdził, że wniosek został przyjęty

2) Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna Rady Miasta po przeanalizowaniu projektu uchwały
w przedmiotowej sprawie w n i o s k u j e o wprowadzenie zmian w Dziale 900, Rozdział 90011 dotyczącym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, i zdjęcie następujących zadań:

1) § 4210
a. zakup słupów żeliwnych do oświetlenia terenu Nowych Plant,
b. zakup materiałów do wykonania elementów małej architektury na terenie parków Nowe Planty i pamięci i Tolerancji im. dr Ludwika Rydygiera,

2) § 4300
a. wykonanie elementów małej architektury
b. wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzewostanu na terenie parków okalających mury obronne,
c. usługi ślusarskie , elektryczne i stolarskie związane z renowacją parków,

3) § 4170
a. wykonanie projektów zagospodarowania terenu parku Nowe Planty i parku Pamięci i Tolerancji im. dr Ludwika Rydygiera

4) § 6060
a. zakup fontanny – park Pamięci i Tolerancji im. dr Ludwika Rydygiera
b. zakup mechanizmu do wykonania kwietnika – zegara

O uzyskaną w ten sposób kwotę zwiększyć wydatki w § 4300 w poz. „przedsięwzięcia związane z ograniczeniem ilości substancji szkodliwych na terenie miasta” i przeznaczyć je na rozpoczęcie wymiany rur azbestowo – cementowych na terenie miasta Chełmna.

Z przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, przeciw głosowało 8 , 7 radnych wstrzymało się od głosu
Przewodniczący obrad stwierdził, że wniosek nie został przyjęty

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały
w przedmiotowej sprawie wraz z przegłosowanymi wnioskami

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 radny głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr XXII/133/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2008 rok została przez Radę przyjęta większością głosów
( uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu

Ad. 8. Sprawa wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach

Kierownik ROKSiP p. Ludwikowska – przedstawiła projekt uchwały
w przedmiotowej sprawie ( stanowi załącznik nr 24 do protokołu ) wraz
z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 35 do protokołu )
Poinformowała, że na sali obrad obecny jest V-ce Prezes Zarządu Spółki Zoo Estrada Polska z Opola p. Lech Kowalczyk wyrażając nadzieję, że za zgodą przewodniczącego obrad udzieli radnym wyczerpujących informacji.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie :
1) Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr 36 do protokołu )
2) Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej
i Ochrony Środowiska ( stanowi załącznik nr 37 do protokołu )

Radna p. Neumann – odnośnie zapisu, iż w salonie będą mogły pracować wyłącznie osoby posiadające specjalne uprawnienia, oraz że zatrudnionych będzie około 12 osób z Chełmna zapytała, czy osoby te będą kierowane na szkolenia, jak długo trwa szkolenie i czy rzeczywiście ten warunek będzie dotrzymany

Pan Lech Kowalczyk – wyjaśnił, że pracownicy przyjmowani są zawsze z miasta,
w którym prowadzona jest działalność. Zostają oni przeszkoleni, następnie zdają egzamin w Ministerstwie Finansów. Wyjaśnił, że taka osoba musi być przeszkolona
i znać przepisy, jest to prowadzone na koszt pracodawcy. Jeśli chodzi bezpieczeństwo, zawiązana zostanie umowa z firma ochroniarską z terenu miasta , obiekt będzie monitorowany przez 24 godziny na dobę również na zewnątrz budynku. Maszyny nie powodują hałasu, wydają dźwięki o podobnym natężeniu co komputer. Ponadto wejście do salonu mają tylko osoby pełnoletnie.

Radny p. Mikrut – zapytał jakie to są automaty, co to są za gry oraz ile będzie zatrudnionych osób.

Pan Lech Kowalczyk – wyjaśnił, że jest to sprzęt najwyższej klasy światowej. Jeden automat posiada od 10 do 12 gier różnych. Zatrudnionych zostanie ok. 12 osób.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych nie było 4 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XXII/134/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach została przez Radę przyjęta większością głosów ( stanowi załącznik nr 38 do protokołu )


Ad.9. Sprawa zmiany Uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna
z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Miasta Chełmno oraz Uchwały Nr V/25/2007 Rady Miasta Chełmna
z dnia 30 stycznia 2007 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/253 /2005
Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 r.


Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku
nr 7 ( stanowi załącznik nr 39 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 40 do protokołu ) poprosił o przyjęcie uchwały

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - odczytał opinię Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska ( stanowi załącznik nr 41 do protokołu )

Radny p. Giżyński – zapytał czy nie można w podpunktach a i b zwiększyć bonifikaty jeszcze o 2%

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że można, ponieważ Rada Miasta ma takie kompetencje.

Radny p. Giżyński – stwierdził, że utrzymywanie tych mieszkań jest dużym kosztem dla miasta dlatego lepiej zbyć te mieszkania..
W związku z powyższym złożył wniosek o treści:
a) propozycję 86 % przy sprzedaży pojedynczego lokalu zwiększyć do 88 %
b) propozycję 91 % przy jednoczesnej sprzedaży co najmniej 5 lokali w budynku,
zwiększyć do 93%

Przewodniczący obrad p. Piotrowski poddał pod głosowanie wniosek radnego Giżyńskiego

Za przyjęciem wniosku głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie było ,
3 radnych wstrzymało się od głosu

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz
z przegłosowaną zmianą.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych nie było 1 radny wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr XXII/135/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 roku
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmno oraz Uchwały Nr V/25/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2007 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/253 2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 r
. została przez Radę przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 42 do protokołu )


Ad. 10. Interpelacje radnych

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - odczytał interpelację radnego Adama Ziemeckiego dotyczącą terenów po PKP ( interpelacja stanowi załącznik nr 43 do protokołu )


Ad. 11. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zapoznał zebranych z korespondencją jaka napłynęła do Rady Miasta i tak:
- pismo mieszkańców spalonej kamienicy przy ul. Hallera 9 wraz z płytą cd zawierającą zdjęcia spalonego budynku ( pismo oraz płyta stanowią załącznik nr 44 do protokołu ). Przypomniał, że wspólnota pismo skierowała do wszystkich radnych. Zwracając się do obecnych na sali obrad mieszkańców przedmiotowego budynku zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie.
Następnie udzielił głosu przedstawicielce wspólnoty Pani Jolancie Kabackiej – Marciniak.

Pani Kubacka – Marciniak – przedstawiła zebranym trudna sytuację w jakiej znaleźli się mieszkańcy kamienicy. Zwróciła uwagę, że kamienica została w znacznym stopniu zniszczona w wyniku pożaru , a jej remont wymaga ogromnych nakładów finansowych.
Wyjaśniła, że mieszkańcy tego budynku stanowią stosunkowo młoda wspólnotą i nie mają zbyt wysokiej kwoty zgromadzonej na funduszu remontowym, tym bardziej , że
w ubiegłym roku wymieniono papę i rury na dachu. Obecnie wspólnota dysponuje zaledwie kwota 30 tys. zł. a jej mieszkańców nie stać na wyremontowanie domu
i swoich mieszkań we własnym zakresie. Kontynuując poinformowała, że mieszkańcy zwracali się już do wielu instytucji z prośbą o pomoc, niestety dotychczas wspólnota otrzymała tylko jedna darowiznę od Pana Spandowskiego w kwocie 250 zł. , ze zbiórki młodzieży z chełmińskich szkół kwotę 1.026 zł, ubezpieczyciel z agencji,
w której kamienica była ubezpieczona na kwotę 300 tys. zł. wyraził wolę wypłaty co do kwoty bezspornej odszkodowanie w wysokości 50 tys. . zł.
Ponadto dość znaczną pomoc zaoferował poprzedni właściciel kamienicy – Lasy Państwowe, mianowicie taniej przekażą drewno konstrukcyjne
Sumując wszystkie powyższe środki w dalszym ciągu są one za małe na wykonanie remontu. Poinformowała, że sam remont dachu wyceniono na wydatek rzędu 350-4000 zł. a w dniu wczorajszym wspólnota otrzymała kosztorys na wykonanie dachu opiewający na sumę 852 tys. zł. Poprosiła o wsparcie finansowe .
Kontynuując zwróciła uwagę, że w wyniku pożaru została naruszona również konstrukcja budynku, od strony ulicy Hallera doszło do pęknięcia ściany. W chwili obecnej pęknięcie ma szerokość ok. 2 do 3 mm, niemniej w momencie gdy przyjdzie mróz szczelina zacznie się powiększać i może dojść do katastrofy budowlanej
Poprosiła zebranych o obejrzenie slajdów obrazujących stan budynku.

Radny p. Ziemecki - poinformował, że w parafii farnej przeprowadzono akcję katolicką Caritas, a ksiądz proboszcz po akcji ogłosił jaką kwotę zebrano, tymczasem radni nie usłyszeli potwierdzenia tego faktu. Poprosił o wyjaśnienie.

p. Kubacka – Marciniak – przeprosiła za pominięcie tej darowizny informując, iż jest to spowodowane stresem związanym z wystąpieniem przed tak szerokim gronem. Stwierdziła, że pomoc ta dotarła do mieszkańców, niemniej Caritas jest instytucją, która nie może przelewać środków bezpośrednio na konta wspólnoty, wobec czego lokatorzy poszczególnych mieszkań otrzymały indywidualne wsparcie – rodziny zamieszkujące kondygnacje od parteru do II piętra otrzymały po 400 zł. natomiast najbardziej poszkodowani lokatorzy w mieszkaniach, w których wybuchł pożar otrzymały po 900 zł.

Przewodniczący obrad p. Piortowski – poinformował, że wpłynęło również pismo mieszkańców ulicy Strusiej dotyczące oświetlenia tejże ulicy. Poinformował, że pismo znajduję się do wglądu w biurze Rady Miasta. ( załącznik nr 45 do protokołu )

Radny p. Wrażeń – stwierdził, że Burmistrz Miasta winien jednakowo dbać
o wszystkich mieszkańców naszego miasta. Poinformował, że przy osiedlu Skłodowskiej znajduje się przejezdny parking, gdzie obecnie przejazd został zablokowany poprzez ustawienie donic. Jak wynika z informacji, jaką mówca uzyskał od Burmistrza podjęto taką decyzję, ponieważ kierowcy skracając sobie czas oczekiwania na zmianę świateł tamtędy przejeżdżali stwarzając zagrożenie dla pieszych. Mieszkańcy zwrócili się do mówcy z sugestią, żeby skoro parking ma być nieprzejezdny, doniczki ustawiono przy wjeździe do niego, a nie przy wyjeździe argumentując obecnie złe ustawienie doniczek tym, że kierowca wjeżdżając na parking może potracić pieszego , ale również cofając może spowodować kolizję
W dalszej części wypowiedzi wrócił do sprawy drogi 550, którą poruszał wcześniej zadając pytanie, co zrobiono w sprawie kolein i rozjazdów, czy wysyłano pisma do zarządcy dróg
Kontynuując stwierdził, że dbając o mieszkańców należy również pomyśleć
o mieszkających na ulicy Kwiatowej wyjeżdżających na drogę 550. Stwierdził, że
w najbliższym czasie dojdzie do zamknięcia wjazdu.
Przypomniał również, że wielokrotnie wnioskował o oświetlenie, wprowadzenie przynajmniej jednego punktu oświetlającego przejście z ul. Ustronie na ul. Wybudowanie. Zwrócił uwagę, że obiecywano spotkanie przedstawicieli Zarządu Generalnego Dróg z Komisją Bezpieczeństwa, które nie doszło do skutku do dnia dzisiejszego. Poprosił o odpowiedzi na piśmie

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – udzielił następujących wyjaśnień :
- parking przy osiedlu Skłodowskiej - potwierdził, że w dniu wczorajszym spotkał przedmówcę i sprawa ta została omówiona. Wyraził zdziwienie, że Pan Radny poruszył sprawę na sesji sugerując, że być może dlatego, iż podczas wczorajszej rozmowy nie było kamer. Przypomniał, iż wyjaśniał Panu radnego , że decyzją o zagrodzeniu wjazdu została podjęta po zgłoszeniu jednej z mieszkanek osiedla, która została w tym miejscu potrącona przez samochód , którego kierowca , aby nie czekać na czerwonym świetle skrócił sobie drogę. Dodał cyt. „ a gdzie te doniczki będą stały, z tej czy z tej strony po prostu Pański wniosek racjonalizatorski nie będzie realizowany”

- odnośnie drogi 550 poinformował, że są uzgodnienia konserwatorskie i jeszcze
w roku bieżącym roboty będą realizowane,

- wjazd do ulicy kwiatowej – stwierdził cyt.” Jakoś inaczej interpretujemy odpowiedź , którą na pewno Pan otrzymał od Zarządu Dróg Wojewódzkich, ponieważ w tym piśmie ja nie doczytałem konieczności i nakazu zamknięcia. Tam jest tylko odpowiedź, że jeżeli w roku 2009powstanie dokumentacja, to realizacja tego zadania będzie realizowane w roku 2010”

-oświetlenie przez drogę krajową – cyt. „ tu nie będę chyba dyskutował. Sprawa jest znana. Nadal gmina, , mówiłem to już Panu dziesiątki razy, gmina nie może prowadzić inwestycji na drogach, które do niej nie należą”.

Radny p. Wrażeń – stwierdził, że nie jest to wniosek racjonalizatorski, a wniosek mieszkańców tego miasta. Poinformował, że już po rozmowie z Burmistrzem mieszkańcy zarzucili mówcy dlaczego w taki sposób ustawiono doniczki. Z tego też powodu poprosił Burmistrza o publiczne poinformowanie jaki był tego powód.
Odnośnie oświetlenia przejścia, stwierdził, że wystarczy przy ul. Ustronie postawić jedną lampę, która będzie stała na terenie miasta

Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że nie należy pozostawiać bez echa tragedii ludzi
z ulicy Hallera. Wyraził nadzieję że wielu radnych indywidualnie przekaże pewne kwoty na pomoc mieszańcom spalonego domu, a także być może mieszkańcy Chełmna po obejrzeniu apelu o pomoc w telewizji.
Będzie to jednak dobrowolna, indywidualna decyzji każdego człowieka. Zwracając się do Burmistrza zapytał, jakie miasto ma prawne możliwości wsparcia wspólnoty
z budżetu miasta, wyrażając opinię, że o ile takie możliwości są cyt. „ nie tylko możemy , ale musimy im pomóc”

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że z niecierpliwością czekał na taki głos w dyskusji. Odnośnie możliwości miasta przypomniał, że co roku miasto przeznacza sumę 60 tys. zł. na tzw, fundusz elewacyjny, gdzie mieszkańcy mogą zwracać się
o bardzo nisko oprocentowaną pożyczkę. W roku bieżącym wpłynęły dwa wnioski, które zostały już przyznane, zostało jeszcze na tym funduszu 22.500 zł. W momencie złożenia wniosku o tę pożyczę przez wspólnotę, po konsultacji z radcą prawnym najprawdopodobniej zapadnie decyzja o udzieleniu pożyczki mieszkańcom spalonego domu

Radny p. Ziemecki - poinformował, że wpłynęło pismo do komisji Rady Miasta będące odpowiedzią na wniosek mówcy dotyczący inwentaryzacji mienia komunalnego. Dodał, że komisje po analizie materiału postarają się ułatwić Burmistrzowi możliwość sukcesywnego zbywania mienia. Jeśli chodzi o nieruchomości administrowane przez Ojar związane stricte z gospodarką mieszkaniową należy pamiętać o programie gospodarowania zasobami , którego paragraf 8 mówi wyraźnie, że środki pozyskane ze sprzedaży, czy najmu przekazywane muszą być na budownictwo mieszkaniowe.
W dalszej części wypowiedzi zwrócił uwagę, że przy ulicy Świętojerskiej pokrywy studzienek są źle położone powodując straszny hałas podczas przejeżdżania, co szczególnie nocą jest uciążliwe dla mieszkańców tej ulicy. Poinformowała, że interweniował już w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji. Po zgłoszeniu pracownicy zakładu próbowali to naprawić jednak bezskutecznie. Pomimo, że nie jest to droga miejska poprosił o zajęcie się tematem.

Radny p. Kordowski - poruszył następujące sprawy:
- kwota pożyczki jaka zaproponował pogorzelcom Pan Burmistrz zdaniem mówcy jest niewystarczająca na remont jaki należy przeprowadzić. Wyraził nadzieję, że Rada Miasta, Burmistrz wraz z radca prawnym i Skarbnikiem znajdą takie mechanizmy, aby można było uruchomić większe środki na tą tragedię. Zwrócił uwagę, że niedługo nadejdzie jesień, potem zima, a na dachu tego budynku jest tylko folia. Poprosił Burmistrza oraz radnych o rozważenie możliwości udzielenia większej pomocy mieszkańcom spalonego budynku. Podziękował za już otrzymaną pomoc dyrektorom szkół, którzy zorganizowali zbiórkę oraz Burmistrzowi, niemniej są to środki niewystarczające. Podkreślił, że oprócz dachu należy również przeprowadzić tzw. ankrowanie ścian. Zdaniem mówcy należy zrobić wszystko, aby miasto wsparło ofiary pożaru kwotą przynajmniej 100 tys. zł., aby można odbudować tę kamienicę. Stwierdził, że dla miasta , które obraca milionami kwota 100.0000 zł. nie jest wielką kwotą,
-stwierdzając, że urząd pracuje dobrze, a nawet bardzo dobrze zasugerował, że potrzebna jest ogromna przebudowa i reorganizacja. Przede wszystkim należy powołać miejskiego konserwatora zabytków. Zdaniem mówcy w tak zabytkowym mieście taka osoba jest niezbędna, tym bardziej że zostało to zawarte w strategii rozwoju turystycznego miasta
Kontynuując ten temat stwierdził, że Chełmno nie mając zakładów przemysłowych winno stawiać na turystykę, a co za tym idzie należy zwiększyć środki na jej rozwój. Jednocześnie należy wzmocnić wydział urzędu zajmujący się sprawami turystyki. Zwrócił uwagę, ze sprawy sportu, turystyki, oraz oświaty prowadzą zaledwie dwie osoby,
-przypomniał, że wiele tygodni tworzono strategię rozwoju turystyki, która na dzień dzisiejszy jest martwa. Jedyne co zostało zrobione to infokioski,
- zanieczyszczenie miasta – po raz kolejny zauważył, że cyt. „ miasto tonie w psich odchodach” , zasugerował raz jeszcze rozważenie chipowania psów,
- monitoring zasugerował zakupienie przynajmniej czterech nowoczesnych kamer, co zdaniem mówcy mając już zainstalowane maszty nie będzie wielkim dla miasta wydatkiem,
- wracając do turystyki stwierdził, że w soboty i niedziele ulica Grudziądzka tonie
w śmieciach, za mało jest koszy i zbyt rzadko są opróżniane,
- fotoradar – stwierdził, że od dłuższego już czasu nie widział fotoradaru na mieście,
- budynki po jednostce wojskowej , skandalem jest zdaniem radnego, iż kolejny rok budynki te stoją puste i niszczeją. Zauważył, że nie potrzebnie jest budowanie domów socjalnych za miliony złotych, gdy stoją puste budynki , które można adaptować na mieszkania,
- poinformował, że w ostatnich czasach zostało w mieście zniszczonych wiele elewacji, ponadto zniszczono stojąca od wielu lat figurkę pastuszka przy studzience , poprosił
o informację, czy znany jest sprawca tego aktu wandalizmu,
- promocja miasta - zasugerował, aby alejkę, w której usytuowana jest ławeczka zakochanych przerobić całą w konwencji miasta zakochanych,
- poprosił o stworzenie w Chełmnie „Alei gwiazd chełmińskich”, które warto byłoby
w ten sposób uhonorować
Przeprosił o przekroczenie czasu wystąpienia.

Burmistrz miasta p. Kędzierski – stwierdził, że z uwagi na tak wiele zadanych pytań odpowie na piśmie. Analizując zadane pytania stwierdził, cyt. „ jest Pan najbardziej kosztotwórczym radnym na tej sali.” Stwierdził, że nie sugeruje, iż pomysły są złe, jednak miasto nie ma na to środków.

Radny p. Kordowski – poinformował, że wskaże środki , które można znaleźć
w budżecie przynajmniej na część z tych zadań i w ten sposób ułatwi burmistrzowi zadanie.

Radny p. Gzella – wracając do wypowiedzi radnego Wrażnia odnośnie postoju na oś Skłodowskiej stwierdził, że skoro w tym miejscu został ktoś potrącony zasadnym było ustawienie doniczek, uniemożliwiając w ten sposób skracanie sobie drogi przez kierowców, niemniej zasadniejszym byłoby ich ustawienie z drugiej strony parkingu. Wyjaśnił, że w takim przypadku osoby parkujące nie miałyby kłopotu z cofaniem.
Odnośnie sygnałów, iż podczas imprezy nad jeziorem zabrakło prądu oraz, że prawdopodobnie prąd jest tak na kartę, poprosił o informację, czy to prawda,

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że odpowie na piśmie.

Radny p. Dzikowski – odnośnie wypowiedzi radnego Kordowskiego i poruszonej kwestii strategii turystycznej stwierdził, że rzeczywiście sprawą należy się zająć. Kilka rzeczy zostało zrobionych , kilka rozpoczętych, niemniej kilku nie uda się już zrobić. Zauważył, że zgodnie z zapisem, strategia powinna zostać uaktualniona, niestety nie zostało to zrobione. Zwracając się do Przewodniczącego Rady zasugerował zorganizowanie spotkania wszystkich komisji Rady Miasta podczas którego omówiono by ten temat. Zaproponował termin tego spotkania na koniec sierpnia lub początek września.

Radny p. Wrażeń - wracając do sprawy mieszkańców spalonego budynku stwierdził, że miasto nie jest przygotowane na takie sytuacje, a powinno być. Dodał, że Rada Miasta jest za tym, aby miasto udzieliło pomocy, zasugerował przesunięcie środków
z rezerwy budżetowej z przeznaczeniem dla pogorzelców

Radny p. Jurczak – odnośnie parkingu przypomniał, że komisja , której przewodniczy sugerowała, po zlikwidowaniu w tym miejscu postoju taksówek, aby tam wykonano tzw małe targowisko, a parking miał służyć osobom handlującym na targowisku. Zaproponował ustawienie w tym miejscu znalu informującego o tym , że jest to parking dla korzystających z targowiska.

Radny p. Mikrut – odnośnie sprawy mieszkańców spalonego budynku, stwierdził, że nie przeanalizował jeszcze pisma, które otrzymał bezpośrednio przed sesją, niemniej zdaniem mówcy mieszkańcy oprócz problemu finansowego mają jeszcze inny,
a mianowicie potrzebują pomocy prawnej, nie ma tam administratora. Zasugerował
w przyszłości utworzenie takiego stanowiska w urzędzie, gdzie pracownik umiałby
w takich przypadkach pokierować ludźmi.

Radny p. Ziemecki - stwierdził, że sugerując spotkanie z szefami klubów sportowych nie miał na uwadze zmiany administratora stadionu. Chodziło o organizowanie takich spotkań przynajmniej raz w roku, celem dokonania oceny itp.

Radny p. Giżyński – odnośnie środków jakie zostały przekazane wspólnocie na poprzedniej sesji , gdzie sugerowano wówczas, iż ze środków unijnych wspólnota korzystać nie może – odczytał Działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta . Przykładowe rodzaje projektów, wymienił jeden – odnawianie elementów struktury budynku, dach, elewacja, zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa, klatka schodowa, korytarze wewnętrzne i zewnętrzne – beneficjanci spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego TBS, co zdaniem mówcy oznacza, iż można było przynajmniej próbować pozyskać środki dla wspólnoty mieszkaniowej

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że faktycznie 7.1 7 . 2 należy do rewitalizacji obszarów miejskich, niemniej LPR leży do zaopiniowania marszałka
i jeszcze nie ma odpowiedzi. Odpowiadając radnemu Ziemeckiemu odnośnie spotkania klubów stwierdził, że praktycznie jedynie dwa kluby wchodzą w rachubę Nadwiślanin
i Chełminianka, które są głównymi użytkownikami stadiony.
W dalszej części wypowiedzi zaprosił radnych na uroczystości które rozpoczynają się 29 czerwca o godzinie 12.00 przy bramce ogólnym powitaniem zaproszonych gości..
Kończąc wrócił d o sprawy zdjęcia kwoty 30 tys. zł. z wykonania okien w szkole
i przeznaczanie tych środków na łatanie dziur, stwierdził, że nie będzie komentował tego faktu, niemniej pragnie zwrócić uwagę, że zwiększa się środki na zadanie, na które w zasadzie są wystarczające środki w budżecie.
Jeśli chodzi o przesuniecie kwoty 400.000 zł., stwierdził, ze sprawa ta i tak musi wrócić po raz kolejny pod obrady sesji. Podziękował 8 radnym, którzy wykazali się taka asertywnością,, że cyt. „ nie kazaliście mi zakopać 126 tys. zł.. Przeszło to dwoma głosami. Dwa głosy tylko zdecydowały o tym , że nie zakopujemy 126 tys. na zadanie, które jest nieszkodliwe na dzisiaj. Siedmiu radnych się wstrzymało. Serdeczne dzięki dla tych ośmiu radnych, którzy byli na tyle odważni, mimo tego, iż mieszkańcy zainteresowanych terenów siedzieli za waszymi plecami”.

Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – zwracając się do mieszkańców miasta mieszkających we wspólnotach nie mających zarządcy zaaapelował o zaangażowanie administratora Poinformował, że oprócz tragedii jaka dotknęła mieszkańców Hallera 9, w ostatnią sobotę zerwało dach w budynku przy ulicy wodnej 33, który również jest administrowany we własnym zakresie


Ad.12 Zakończenie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady XXII sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie.


Protokołowała: Przewodniczył:
(-) Danuta Derebecka (-) Waldemar Piotrowski

Wytworzył: Danuta Darebecka (23 września 2008)
Opublikował: Danuta Derebecka (24 września 2008, 12:55:43)

Ostatnia zmiana: Danuta Derebecka (27 stycznia 2009, 10:49:29)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2081

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij