Protokół z X sesji


Protokół Nr X /2007
z X sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 26 czerwca 2007 roku


Sesja odbyła się w dniu 26 czerwca 2007 roku i trwała od godz. 16.00 do godz. 21.50

Na ogólną ilość 21 radnych obecnych na sesji
było 19 radnych, co stanowi 90%

Nieobecnych usprawiedliwionych - 2
Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:


1). Otwarcie
- stwierdzenie quorum
- przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta

2) Przyjęcie porządku obrad X sesji RM.
- przegłosowanie poprawek
3) Sprawa przyznania w 2007 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości

4) Sprawa uchwalenia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miasta Chełmna na lata 2007-2013”.

5) Sprawa uchwalenia „Strategii informatyzacji Miasta Chełmna i rozwoju społeczeństwa informatycznego na lata 2007-2013”

6) Sprawa przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Chełmna w latach 2007-2011

7) Sprawa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej – działki nr 209/24 o pow. 0,9935 ha oraz sprzedaży własności obiektów budowlanych położonych w Chełmnie przy ul. Dworcowej

8) Sprawa powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.

9) Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli w ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Starogrodzkim przeprowadzonej w dniach od 15 do 29 maja 2007 roku przez Komisję Rewizyjną.

10) Sprawa wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonych przy ul. Gen. Jastrzębskiego.

11. Interpelacje radnych

12. Wolne wnioski i informacje
13. Zakończenie


Ad.1. Otwarcie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – otworzył obrady X sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego Janusza Błażejewicza-Stwierdzenie quorum


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że na sali obrad obecnych jest 19 radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Poinformowała, ze radni Grzegorz Dzikowski i Marian Mikrut usprawiedliwili swoja nieobecność na sesji.


Ad.2. Przyjęcie porządku obrad X sesji Rady Miasta Chełmna


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem propozycji zmian do zaproponowanego porządku obrad , stwierdził, że porządek obrad X sesji Rady Miasta uważa za przyjęty.Ad.3. Sprawa przyznania w 2007 roku dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków oraz jej wysokości


Zastępca Burmistrza p. Jagodziński – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 1 ( stanowi załącznik nr 2 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 3 do protokołu )
Następnie wniósł autopoprawkę do zapisu w uzasadnieniu projektu uchwały –
Punkt 1 – obecne brzmienie „ Kościół p.w. Św. Piotra i Pawła ( podominikański )” zmienia się na „ Kościół p.w. Św. Jakuba i Mikołaja ( pofranciszkański)”
Następnie poinformował, że na dofinansowanie remontów zabytków w budżecie na 2007 rok zagwarantowano kwotę 200 tys. zł.. Obiektów zabytkowych w mieście, które posiadają wpis do rejestru zabytków jest 28, większość z nich stanowią obiekty sakralne. Budynków mieszkalnych wpisanych do rejestru jest zaledwie 9 i tak:
Budynek przy ul. Rynek 24 – właściciel wnioskował o dotację i przedstawił wstępny kosztorys, który po weryfikacji przez odpowiednie służby urzędu miasta został zaniżony do kwoty 15.363 , 33 zł.., 50% tej kwoty właściciel otrzyma z miasta.

Budynek przy ul. Rynek 5 – kosztorys po weryfikacji wynosi 19.004,81 – dofinansowanie w wysokości 9.502 zł.

Budynek przy ul. Grudziądzkiej 13 – w ubiegłym roku elewacja została wykonana,

Budynek przy ul. Grudziądzkiej 17 - jest w niezłym stanie technicznym

Budynek przy ul. Grudziądzkiej 32 – budynek całkowicie odrestaurowany,

Budynek przy ul. Rycerskiej 2 – właściciel nie wystąpił z wnioskiem o dotację

Budynek przy ul. Rycerskiej 4 -właściciel nie wystąpił z wnioskiem o dotację

Budynek przy ul. Wodnej 3 – budynek jest w niezłym stanie technicznym

Budynek przy ul 22 Stycznia 16 – właściciel nie wystąpił z wnioskiem o dotację,

Dodał, że na 28 budynków wpisanych do rejestru, w najgorszym stanie technicznym jest Spichlerz przy ul Podmurnej 7. Kosztorys remontowy opiewa na kwotę 289.000 zł. Inwestor wystąpił o dotację na kwotę 37.923 zł. . Po weryfikacji przez służby techniczne , kosztorys nieznacznie zmniejszył się i proponuje się kwotę dotacji w wysokości 36.394 zł. Zdaniem mówcy dalsze zwlekanie z remontem Spichlerza grozi katastrofą budowlaną. Dodał, że wnioskodawców na dotacje było czworo i wszystkie wnioski zostały uwzględnione. Na wnioski uzupełniające pozostaje kwota 71.922 zł.
Poprosił o przyjęcie uchwały.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że wpłynęły dwie opinie komisji . Poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu o przedstawienie opinii.

Przewodniczący Komisji p. Wygnański – przedstawił opinie Komisji Budżetu (opinia stanowi załącznik nr 4 do protokołu )

Członek Komisji Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Janowski – przedstawił opinię komisji ( stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Radny p. Błażejewicz – przypomniał, że dotacje, które maja zostać przydzielone właścicielom zabytkowych kamienic wynikają z uchwały Rady Miasta podjętej w marcu 2006 roku określającej zasady ich przyznawania. Nie zgodził się z opinią Komisji Budżetu i wnioskiem o zdjęcie niektórych zadań. Zdaniem mówcy nie ma podstaw prawnych dla takiego posunięcia. Zwrócił uwagę, że wszystkie osoby złożyły wnioski i wszystkie wymagane dokumenty o dotacje zgodnie z uchwałą, w wymaganym terminie. Została powołana komisja, która zweryfikowała wnioski, środki zostały w budżecie zagwarantowane. Wyraził obawę, iż wnioskodawcy , w przypadku, gdy nie otrzymają środków w terminie, wystąpią o odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów. Stwierdził, że należy przyjąć uchwałę w zaproponowanym przez Burmistrza brzmieniu.
Radna p. Rostek.- poinformowała, że zarówno uzasadnienie do projektu uchwały jak i wydane przez komisje opinie spowodowały wiele wątpliwości .
Zwróciła uwagę na zapis w uzasadnieniu – weryfikacja prac byłą utrudniona, gdyż poza jednym wyjątkiem wnioskodawcy nie posiadają dokumentacji projektowej, jak również uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W związku z powyższym zapytała na jakiej zasadzie przydzielono dotacje. Poprosiła o informację, czy wnioskodawcy otrzymają dotacje dopiero o przedstawieniu do urzędu miasta dokumentacji i uzgodnień.
Poprosiła również o informację, czy sprawa możliwości otrzymania dotacji dotarła do wszystkich zainteresowanych, których budynki zapisane są w rejestrze zabytków, a jeśli tak, to w jaki sposób informacja ta dotarła
Ponadto zapytała dlaczego Rada Miasta ma w formie uchwały głosować podział dotacji, skoro nie głosuje innych przyznawanych dotacji, np.: w zakresie sportu czy kultury.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przed udzieleniem wyjaśnień przypomniał genezę umieszczenia w projekcie budżetu kwoty 200.000 zł, - w roku ubiegłym na dotacje było za mało środków , bowiem tylko 43,000- zł., aby rozdzielić pieniądze pomiędzy wszystkich zainteresowanych , wówczas, zgodnie z wolą Rady cała pula została przyznana została parafii na renowację obiektów sakralnych. W związku z takim stanem rzeczy ustalono, iż w roku 2007 kwota na ten cel będzie znacznie wyższa
Kontynuując wyjaśnił, co następuje.
Rada Miasta przyjęła w roku ubiegłym uchwałę o dotowaniu remontów obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Budynków tych jest w Chełmnie na dzień dzisiejszy 28.
Odpowiadając na następne pytanie, a mianowicie, czy informacja o możliwości składania wniosków o dotacje dotarła do zainteresowanych , stwierdził, że informacja została przekazana za pośrednictwem prasy.
Odpowiadając na pytanie trzecie przedmówczyni przypomniał, że Rada Miasta przyjmuje budżet miasta, w którym określa wysokość dotacji na kluby sportowe , stowarzyszenia itp.:
Jeśli chodzi o podział dotacji w drodze uchwały wyjaśnił, że nakazuje to ustawa, zgodnie z którą Rada Gminy dokonuje podziału środków, na wniosek burmistrza.
Jeśli chodzi o pytanie, czy dotacja zostanie przekazana po przedstawieniu uzgodnień konserwatorskich wyjaśnił, że żaden właściciel kamienicy wpisanej do rejestru zabytków nie otrzyma pozwalania na wykonywanie jakichkolwiek prac konserwatorskich, bez uprzednigo uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Radna p. Neumann – poparła wypowiedź radnego Błażejewicza, iż należy przyjąć tę uchwałę. Zdaniem mówczyni bezpodstawna jest troska Komisji Budżetu, iż zaproponowane stawki mogą nie usatysfakcjonować wnioskodawców. Jest to sprawa właściciela , który z pozyskanych środków będzie musiał się rozliczyć
Kontynuując wróciła do sprawy informacji o możliwości składania wniosków o dotacje wyrażając opinię, iż skoro dotarła ona do kilku właścicieli kamienic, należy domniemać , iż pozostali również mieli możliwość ją uzyskać.

Radny p. Wygnański – stwierdził, że skoro miastu zależy na tym , aby kamienice zostały odrestaurowane, a miasto wyglądało pięknie, informacja o dotacjach powinna być szeroko rozgłoszona, aby urząd miał pewność, że wszyscy właściciele się z nią zapoznali.
Ponadto zwrócił uwagę na termin zawarty w uzasadnieniu, a mianowicie do dnia 31 lipca, co oznacza, że termin składania wniosków jeszcze nie upłynął.


Po informacji Burmistrza Miasta, iż niektóre kosztorysy zostały zawyżone wyraził niezadowolenie, że nie było to zapisane w uzasadnieniu.

Radny p. Jurczak – odnośnie terminu składania wniosków do końca lipca br. stwierdził, że zostało jeszcze ponad 76.000 zł do rozdzielenia i skoro wpłyną kolejne wnioski , zostaną rozpatrzone. Jeśli chodzi o obawę, że inwestorzy odstąpią od wykonania prac, stwierdził, że taka kwota została przyznana, jaka wynikała z opinii zespołu rozpatrującego wioski
Stwierdził, że należy podjąć uchwałę, aby cztery podmioty, które wnioskowały o dotacje i ją uzyskały, mogły rozpocząć inwestycje Dodał, że będzie głosował za przyjęciem uchwały.

Radny p. Błażejewicz - stwierdził, że czytając uzasadnienie do projektu uchwały również zwrócił uwagę na to, o czym mówiła Pani Rostek, w związku z czym sięgnął do uchwały przyjętej przez Radę ponad rok temu, która mówi, iż należy złożyć wniosek, a do wniosku dołączone winny być następujące dokumenty - decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków oraz kosztorys wstępny z uwzględnieniem prac i materiałów niezbędnych do ich wykonania. Zwrócił uwagę, że nie ma wymogu przedstawiania zgody konserwatora zabytków. Ponadto w poprzedniej uchwale jest wyraźny zapis , iż wnioski należy składać do 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona. Natomiast w przypadku nie rozdzielenia wszystkich środków przeznaczonych na dotacje w danym roku, można dodatkowo składać wnioski do 31 lipca. Zwrócił uwagę na zapis w uchwale, a mianowicie umowę składa się na czas realizacji zadania, nie dłuższy niż do 15 grudnia roku budżetowego oraz o zobowiązaniu do przestrzegania ustawy prawo zamówień publicznych.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że przygotowując projekt uchwały jako podstawę przyjęto uchwałę Rady Miasta przyjętą przed rokiem. Podkreślił, że dzielone są pieniądze publiczne i jak zwykle w takich przypadkach każda złotówka jest skrupulatnie liczona. Jeśli chodzi o możliwość odstąpienia od remontu kamienicy, stwierdził, że właściciel, który wyraża zamiar wyremontowania swojej kamienicy ma dwie możliwości- albo robi to wyłącznie na swój koszt , albo zwraca się o dotacje do miasta. Po raz kolejny podkreślił, że jest tylko 9 obiektów wpisanych do rejestru, które znajdują się w rękach prywatnych, z czego jeden jest zrobiony. Wyraził nadzieję, że za dwa lata wyremontowane zostaną wszystkie z tych kamienice.

Radny p. Knap – zwracając się do radnych, którzy nie są przekonani, co do słuszności przyznania dotacji zaapelował o przegłosowanie uchwały w zaproponowanym brzmieniu. Zdaniem mówcy środki, o których mowa, to kropla w morzu potrzeb. Wyraził opinię, że, gdyby nie podano nazwisk wnioskodawców sprawa nie byłaby tak kontrowersyjna.

Radny p. Ziemecki – zapytał czy jest prowadzony rejestr przyznawanych dotacji na ten cel, oraz od kiedy dotacje są przydzielane.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że jest prowadzony rejestr. Ustawa dała możliwość dotowania prywatnych właścicieli kamienic w ubiegłym roku. W 2006 roku dotację otrzymał tylko jeden podmiot , kościół gimnazjalny. Zwrócił uwagę, że w roku ubiegłym wnioski składali również prywatnie właściciele, środków było bardzo mało i decyzją Rady całą kwotę otrzymał ksiądz proboszcz na remont kościoła. Doszło wówczas do dżentelmeńskiej umowy mówcy z Radą Miasta, o zwiększeniu środków w roku 2007 na to zadanie i te same podmioty złożyli wnioski po raz drugi.Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach.


Po przerwie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie obecnych jest 19 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodniczący Komisji p. Wygniański – w związku z uzyskaniem dodatkowych informacji , w imieniu Komisji Budżetu wycofał wnioski zawarte w opinii.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski- poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 1 .

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw głosował 1 radny, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr X/52/20007 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie przyznania w 2007 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości została przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu )

Poinformował, że radny p. Kordowski , jako osoba zainteresowana nie brał udziału w głosowaniu.Ad.4. Sprawa uchwalenia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych
Gminy Miasta Chełmna na lata 2007-2013”.Kierownik MOPS p. Rokita – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 2 ( stanowi załącznik nr 7 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 8 do protokołu )
Poprosiła o przyjęcie uchwały.

Radny p. Ziemecki – stwierdził, że opracowanie harmonogramu z podziałem na lata, acz bez podania kosztów skłania do zadania pytania Burmistrzowi Miasta, któremu powierza się wykonanie tej uchwały, jak widzi możliwość realizacji tej uchwały w stosunku do możliwości finansowych miasta. Zwrócił uwagę, że materiał jest bardzo obszerny , a niektóre zadania wymagają dodatkowo współpracy różnych instytucji, czy organizacji pozarządowych. Zdaniem mówcy część zadań zawartych w strategii jest nierealnych do wykonania np.: powołanie instytucji kształcenia nieformalnego dorosłych Uniwersytet Ludowy.
Poprosił również o wyjaśnienie jak Burmistrz widzi możliwość zatrudniania osób niepełnosprawnych w kontekście zapisu zawartego w strategii, skoro do tej pory urząd nic nie robi w tym zakresie , a problem ten mówca podnosił na jednej z poprzednich sesji


Wyraził opinię, iż Rada nie powinna przyjmować strategii przed udzieleniem przez Burmistrza szczegółowych odpowiedzi na zawarte powyżej pytania. Zdaniem mówcy, o ile Burmistrz nie jest w stanie wykonać w poszczególnych latach zawartych w strategii zadań, zdaniem mówcy należy strategię skierować do ponownego opracowania z uwzględnieniem zagadnień wskazanych przez Burmistrza, które maja szansę na ich realizację.
Kontynuując zasugerował, podczas opracowywania kolejnej strategii uwzględnienie istniejącej problematyki do obecnie obowiązujących dokumentów jak Strategia Rozwoju Miasta, Wieloletni Plan Inwestycyjny, Studium Zagospodarowania Przestrzennego, gdzie powołane do tego zespoły są w fazie ukończenia swoich prac, aby przed ich realizacją i przedłożenia radzie do przyjęcia zechciały z tego z projektu skorzystać.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zwrócił uwagę, że strategia bardzo różni się od Wieloletniego Planu Inwestycyjnego .Jak wynika z wypowiedzi przedmówcy, uważa on,iż do każdej pozycji niezbędna jest określona kwota na realizację danego zadania. Wyjaśnił, że nie taki jest cel opracowywania strategii. Poinformował, że składając wnioski do unii należy powołać się na WPI, zapis w budżecie ale również na zapis w strategii. To był powód, dla którego powstał ten dokument.

Radny p. Wygnański – wyraził uznanie dla zespołu, który opracował ten, zdaniem mówcy, bardzo cenny dokument, który na pewno będzie pomocny we wszystkich przyszłych działaniach.
Następnie zgłosił swoje wątpliwości dotyczące strategii – po pierwsze projekt jest nierealny, ponieważ koszt wprowadzenia w życie zawartych w niej zadań, to dziesiątki milionów złotych. Zdaniem mówcy zawarty w strategii zapis harmonogram zadań na lata 2007 –2013 mówi wyraźnie, że są to zadania do wykonania w podanym czasie.
Można twierdzić, że strategia posłuży do pozyskania środków unijnych, jednak zwrócił uwagę, że zawiera ona 64 projekty i wątpliwość budzi fakt, czy tym czasie te 64 projekty zostaną przygotowane, a jeśli tak to przez kogo i czy jest to realne. Nasuwa się również pytanie czy miasto będzie stać przynajmniej na te 15% wkładu od wszystkich projektów. Czy możliwe jest dociążenie urzędników prawie setką poważnych spraw wymienionych w tym dokumencie, czy może planuje się zwiększenie etatów.
Zdaniem mówcy harmonogram ten winien trafić do działu finansowego w celu analizy jego realności ekonomicznej. Ponadto, zdaniem mówcy powinien zostać poddany analizie przez Burmistrzów pod względem nakładu pracy zatrudnionych osób. Po raz kolejny podkreślił, że jest to bardzo dobrze przygotowany dokument zawierający zapis potrzeb społecznych w naszym mieście, niemniej małe są szansę na jego realizację.
Zaproponował następujące rozwiązania:
- pierwsze - albo zmienić obecną nazwę Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miasta Chełmna na lata 2007-2013”.i” Harmonogram działań na lata 2007 – 2013” na „ Analiza potrzeb mieszkańców”, czy „Analiza potrzeb społecznych”
- drugie – zostawić nazwę Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miasta Chełmna jednak dopisać na lata 2007-3000, co zdaniem mówcy da większe szanse na realizację,
- trzecie – zdjąć temat z porządku obrad, przekazać do zaopiniowania skarbnika i burmistrza pod kątem realności jego wykonania oraz poddać pod debatę osób, które będą jego potencjalnymi wykonawcamiDodał, że projekt powinien zostać skorygowany do rozmiarów możliwych do wykonania w latach 2007 – 2013, aby nie stał się dokumentem odłożonym ad acta.
Raz jeszcze podkreślił, że słowo harmonogram oznacza, że jest to dokument , który zawiera listę zadań do wykonania wraz z terminami ich wykonania..
Zaapelował o to, aby nie głosować nad harmonogramem, który jest nierealny.

Radna p. Neumann – poinformowała, że strategia jest swoistą cyt. „Listą życzeń”, z której wybiera się to , co akurat nasunie się do wykonania. O ile znajdą się możliwości uzyskania środków na jakikolwiek cel zawarty w strategii, wówczas należy sięgnąć po to zadanie. Natomiast jeśli nie będzie strategii , droga do uzyskania środków zostanie zamknięta. Zwróciła uwagę, że nad opracowaniem tego dokumentu zespół pracował ponad rok, a nie przyjęcie strategii i powołanie nowego zespołu do jego weryfikacji spowoduje opóźnienie w realizacji zadań.

Radny p. Giżyński – stwierdzając, że będzie głosował za przyjęciem strategii w zaproponowanym brzmieniu, poprosił Pana Burmistrza, aby już po jej przyjęciu powołał zespół , który dokona analizy strategii i uwzględniając to, że część zadań się powtarza dokona w niej odpowiednich zmian.
Ponadto zdaniem mówcy część zadań można spokojnie wykreślić ze strategii jak chociażby te za które odpowiedzialne jest Ministerstwo.
Kontynuując zwrócił uwagę, że wiele z zadań należy do Starostwa tymczasem w skład zespołu nie wchodził nikt z pracowników starostwa.
Wyrażając opinię, iż strategia jest potrzebna i należy ja przyjąć zasugerował, już po przyjęciu, jej urealnienie.

Moderator p. Jach – wyjaśnił , że strategia nie jest planem finansowym, w którym można w szczegółach miesiąc po miesiącu ustalić wydatki i zakres planowanych prac. Poinformował, że strategia została tak opracowana, aby zadania w niej zawarte nie były wykonywane li tylko i wyłącznie przez Burmistrza. Strategia, o której mowa tworzona była również przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników starostwa w osobach Kierownika PCPR, Szefa PUP i kilka innych osób.
Odnośnie ilości projektów , stwierdził, że nie jest ich 64 a około 500, ponieważ w każdej kategorii można robić wiele projektów i występować po środki unijne. Zwrócił uwagę, że trzydziestopięcioosobowy zespół , który opracowywał strategię tworzyli lokalni eksperci pracujących w instytucjach zajmujących się problemami społecznymi. Podkreślił, że aby występować o środki unijne muszą zostać określone ramy działalności. Strategia tworzy takie ramy. Zaapelował , aby strategii nie postrzegać jako planu inwestycyjny, ale spojrzeć na nią jak na szerokie ramy obejmujące działalność każdego podmiotu zajmującego się problematyką społeczną

Radny p. Wygnański –po raz kolejny stwierdził, że sama nazwa harmonogram działań na lata 2007-2013 jest nie trafiona i za jakiś czas, zdaniem mówcy, dokument ten okaże się po prostu śmieszny. Kontynuując zwrócił uwagę, że w 80 przypadkach odpowiedzialnymi za realizację zadania są urzędnicy Urzędu Miasta Chełmna, wobec czego poparł sugestię Radnego Giżyńskiego , aby strategia ta trafiła do urzędu celem dokonania weryfikacji pod względem realności działań ze względy na zasoby siły roboczej, która może to zrealizować.
Moderator p. Jach – przyznał, że istotnie za 80 procent zapisów strategii odpowiedzialny jest urząd miasta, niemniej zwrócił uwagę, że inaczej być nie może. Wyjaśnił, że rozwiązywanie problemów społecznych należy do zadań statutowych gminy. Organizacje pozarządowe włączają się do realizacji tych zadań w zależności od tego, czy mają taka wolę czy nie, czy maja to ujęte w zadaniach statutowych, czy nie. Odpowiedzialność za wykonanie zadań społecznych zawartych w strategii na dzień dzisiejszy i tak spada na gminę. Zdaniem mówcy przyjmując strategię tworzy się ramy współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w kierunku pozyskiwania środków unijnych.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że strategia umożliwi wszystkim organizacjom pozarządowym pozyskiwanie środków . Podkreślił, że strategia jest czymś innym niż wieloletni plan inwestycyjny i nie wszystkie zawarte w niej zapisy musza być wykonane, dobrze jeśli uda się wykonać przynajmniej część.

Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że z dyskusji wynika, iż radni uznali strategię za dobrą niemniej sugerują, iż należy ja nieco doszlifować.
Przyznał, że należy zrobić wszystko , aby strategia ta nie była kolejnym papierem, a dokumentem, dzięki któremu można pozyskać środki na cele społeczne.
Kontynuując stwierdził, że należy wziąć pod uwagę fakt, że skoro Rada przyjmuje strategię gdzie jeden z zapisów sugeruje zwiększenie etatów w MOPS z dostosowaniem do wymogów unijnych, zapis ten będzie musiał zostać odzwierciedlony w budżecie miasta. Podobnie jak przedmówcy , jako radny, wyraził swój sprzeciw przeciwko zapisom, które nie należą do kompetencji gminy, a wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. Zwrócił uwagę, że wiele jest takich zapisów.

Radny p. Giżyński - po raz kolejny stwierdził, że skoro w strategii tak wiele zadań zawarto, których wykonanie leży w kompetencjach Starostwa , to Starosta bądź wytypowany przez niego kompetentny urzędnik starostwa winien być obecny przy tworzeniu i przyjmowaniu strategii. Jest wiele zadań, których wykonanie należy do starostwa np.: monitoring w szkołach ponadgimnazjalnych. Wyjaśnił, że w szkole, w której pracuje jest monitoring jednak jest to zasługą dyrektora szkoły. Natomiast jeśli chodzi o inne szkoły założenie monitoringu wiąże się z nakładami,o których starostwo powinno decydować.

Członek Zespołu do opracowania Strategii p. Wróbel – poinformował, że jest członkiem organizacji pozarządowej dla której ta strategia jest podstawowym dokumentem do dalszej działalności. Wyjaśnił, że we wszystkich konkursach organizowanych, począwszy od województwa, urząd marszałkowski, czy ministerstwo, jednym z podstawowych dokumentów jest zgodność podejmowanych zadań ze strategią. O ile strategia nie zostanie przyjęta lub zostanie okrojona, zakres działań organizacji pozarządowych zostanie w znacznym stopniu zmniejszony.
Jako przykład podał organizację pozarządową, „Ludzie Ludziom” , której jest członkiem, a która jeszcze nie tak dawno zajmowała się wyłącznie problemami z zakresu uzależnień, obecnie poszerzyła swój zakres i zajmuje się również niepełnosprawnością oraz bezrobociem. Organizacja , aby mogła wykonywać swój zakres i jeszcze go poszerzać, a co za tym idzie występować o środki, musi posiadać strategię .

Moderator p. Jach. – wyjaśniając zapis, o którym mówił radny Błażejewicz, a dotyczący zwiększenia etatów w MOPS-ie poinformował, iż jest to przykład przezorności zespołu tworzącego strategię. Standardy unijne zatrudniania pracowników socjalnych w instytucjach pomocy społecznej mówią, że 1 pracownik socjalny musi przypadać na 2.500 ludności danej gminy. Zapis ten znalazł się tam dlatego, że w ustaleniach aplikacyjnych pomiędzy rządem, a komisją europejską jeśli chodzi o uruchomienie programu pn. kapitał ludzki, który jest najpoważniejszym źródłem finansowania projektów miękkich, jest taki zapis, że jeśli dana gmina, organizacja pozarządowa, czy partnerstwo zamierza występować o środki na pomoc społeczną z kapitału ludzkiego, to musi spełnić kryterium zatrudniania pracowników socjalnych na poziomie unijnym.
Wyjaśnił, że nie będzie to obciążeniem dla gminy z tytułu zatrudnienia, ponieważ na zatrudnianie następnych pracowników socjalnych do standardu 1:2.500 mieszkańców środki można pozyskać z kapitału ludzkiego.
Odnośnie konieczności obecności starosty czy wice starosty w ramach grupy projektowej poinformował, że takie zaproszenia były.

Radny p. Wygnański – poinformował, że w dalszym ciągu ma wątpliwości, czy nie stanie się tak, że po przyjęciu strategia trafi do biurka i nikt nie będzie realizował zawartych w niej zadań. Zapytał, czy może uzyskać zapewnienie , że np.: zadania związane ze szkolnictwem będą realizowane, skoro dział zajmujący się tą, dziedziną jest zaledwie jednoosobowy, że podniesiony zostanie poziom nauczania w szkołach i ruszą partnerskie programy i wiele innych zadań.

Moderator p. Jach – poinformował, że nie ma takiej możliwości, iż po przyjęciu strategii wszystkie problemy w niej zawarte zostaną rozwiązane, ale zostanie otwarte pole do wpisywania się różnych podmiotów w dziedzinę rozwiązywania problemów społecznych, co jest najważniejszym założeniem strategii. Jeśli chodzi o dokonywanie poprawek w strategii stwierdził , iż zakończył już pracę z tym zespołem projektowym i nie zamierza dokonywać żadnych poprawek

Członek Zespołu do opracowania Strategii p. Wróbel – stwierdził, że zadania zawarte w strategii dotyczą problemów społecznych, a ich rozwiązywanie należy do zadań statutowych gminy, wobec czego wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Miasta.

Radny p. Jurczak - wracając do obaw radnego Wygnańskiego, że po przyjęciu strategii nie będzie ona realizowana, wyraził zaniepokojenie , iż w przypadku jej nie przyjęcia ani jedno zadanie nie zostanie zrealizowane. Zwrócił uwagę, że 35 osobowy zespół pracował nad opracowaniem strategii, a były to na pewno osoby kompetentne. Stwierdził, że również miał wątpliwości , jednak po wyjaśnieniach moderatora i przedstawiciela organizacji pozarządowych uzyskał przekonanie, iż w przypadku nie przyjęcia strategii bezpowrotnie gmina straci możliwość pozyskania wielu środków. Zaapelował o głosowanie za strategią.

Radny p. Giżyński – poprosił o wyjaśnienie stwierdzenia jakie padło – podmioty mogą się wpisać w strategię. Zdaniem mówcy oznacza to, że podmioty będą się wpisywały do strategii i prosiły o środki, a jeśli tak jest to pytanie radnego Wygnańskiego skąd wziąć w budżecie środki na te zadania, jest w pełni uzasadnione

Moderator p. Jach – wyjaśnił, że na te zadania środki nie muszą pochodzić z budżetu miasta. Przypomniał, że jeśli dany projekt jest projektem partnerskim i zgłaszany jest przez gminę Chełmno oraz organizacje pozarządową , jest on finansowany w 100%. Jeśli projekty są realizowane pojedynczo, dotacja wynosi 85%, a pozostałe 15% , to wkład własny. Podkreślił, że wkład własny nie zawsze oznacza wkład finansowy, bo np.: wycena czasu pracy pracownika, czy wolontariusza jest wkładem własnym


Radny p. Błażejewicz- wyraził zrozumienie dla wątpliwości członków Komisji Budżetu , wobec czego poprosił Panią Skarbnik o informację, czy analizowała tę strategię i czy istnieją jakieś zagrożenia.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – poinformowała, że nie uczestniczyła w opracowywaniu strategii, niemniej zapoznała się z jej treścią i jej przyjęcie uważa za konieczne. Stwierdziła , że nie istnieje bezpośrednie przełożenie na środki finansowe ,ponieważ nie jest to wieloletni plan, gdzie ustala się konkretne zadania za konkretne kwoty. Dodała, że nie wymaga to przeprowadzania analizy finansowej i ustalania dokładnych kwot.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski –stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 19 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał..

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 2 .

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr X/53/ 2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miasta Chełmna na lata 2007-2013” została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu )Ad.5. Sprawa uchwalenia „Strategii informatyzacji Miasta Chełmna i rozwoju
społeczeństwa informatycznego na lata 2007-2013”Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 3 ( stanowi załącznik nr 10 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 11 do protokołu ).Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie komisji :
1. Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr 12 do protokołu )
2. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki ( stanowi załącznik nr 13 do protokołu )
3. Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony
Środowiska ( stanowi załącznik nr 14 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie
Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr X/54/ 2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia „Strategii informatyzacji Miasta Chełmna i rozwoju społeczeństwa informatycznego na lata 2007-2013” została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu )
Ad.6.Sprawa przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Miasta Chełmna w latach 2007-2011
Kierownik Wydziału SO p. Żuchowski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 5 ( stanowi załącznik nr 16 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 17 do protokołu )
Następnie zgłosił autopoprawkę :
w § 13 po wyrazie standardzie wprowadza się kropkę i wykreśla dalszą część zdania. Po zmianie paragraf otrzymuje brzmienie: „ Na lokale socjalne przeznacza się mieszkania w budynkach o obniżonym standardzie”
W związku z powyższym wykreśla się również załącznik pn. „ Wykaz lokali socjalnych”

w § 11 pkt 1 po słowie „ przypadku „ należy dopisać słowo „braku”. Po zmianie punkt otrzyma brzmienie: „ Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni mieszkania zostaje obniżona o 8% w przypadku braku wyposażenia lokalu mieszkalnego w c.o. ( z wyjątkiem ogrzewania etażowego ), gaz przewodowy, łazienkę , ubikację. Zniżka jest naliczana osobno za każde urządzenie.”

Omawiając projekt uchwały poinformował , że przedstawione elementy są jedynie prognozami i obarczone są dość dużym błędem, ponieważ trudno jest przewidzieć jaki w latach przyszłych będzie koszt materiałów czy robocizny.

W załączniku nr 3 podano przewidywaną wysokość wydatków latach 2007-2011 z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, remontów i modernizacji, która jest związana z wysokością przychodów. Zwrócił uwagę na różnice podanych wysokości przychodów w załączniku nr 4 do tych jakie zostały zawarte w budżecie. Wyjaśnił , że wysokości w tabelach są przypisowe, natomiast wysokość podana w budżecie jest to wysokość, która ma być uzyskana realnie.
W załączniku nr 5 podano ilość i dochód z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych, wysokości te też są jedynie prognozą, ponieważ nie wiadomo jaka będzie koniunktura w poszczególnych latach, jakie będą ceny i ilu chętnych do zakupu
Poprosił o przyjęcie uchwały.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie Komisji:
1) Komisji Budżetu ( opinia stanowi załącznik nr 18 do protokołu )
2) Komisji Rewizyjnej ( opinia stanowi załącznik nr 19 do protokołu )

Radny p. Ziemecki – poprosił o informacje na następujące pytania:
1) w jaki sposób miasto kontroluje i prowadzi nadzór nad powierzonymi zasobami mieszkaniowymi w spółce „Ojar”.,
2) czy w dotychczasowej współpracy odbyły się takie kontrole, a jeśli tak, to jaka jest ocena tych kontroli.

Radny p. Giżyński – wyjaśnił dlaczego Komisja Rewizyjna wydała opinie negatywną i tak:
- wykaz lokali socjalnych ( załącznik nr 5 do projektu uchwały ) – autor projektu uchwały
autopoprawką poprosił o usunięcie tego załącznika,

- plan remontów ( załącznik nr 2 do projektu uchwały ) komisja uznała za dość niepokojący
plan prowadzenia remontów- jako przykład podał to, że do 2009 roku nie planuje się
żadnych wydatków związanych z robotami elewacyjnymi, co musiałoby oznaczać, że
elewacje kamienic będących w zasobach gminy są w bardzo dobrym stanie, a przecież tak
nie jest,

- załącznik nr 1 - zapisy w tej tabeli nie są zgodne z tabelą dotyczącą sprzedaży np.: lokali
mieszkalnych w 2007 jest 750 , w 2008 ma ich być 715 czyli o 35 mieszkań mniej.
Natomiast w planie sprzedaży podaje się 30 mieszkań

Kierownik Wydziału SO p. Zuchowski – udzielił następujących wyjaśnień:
Jeśli chodzi o wykreśloną tabelę nr 5 wyjaśnił, że podjęto taką decyzję ponieważ na dzień dzisiejszy tabela ta jest aktualna, ale za jakiś czas ilości będą już inne. Dodał, że wykaz lokali znajduje się w Ojarze i nie musi on być załącznikiem do uchwały
Odnośnie planu remontów – wyjaśnił, że zarówno ujęte zakresy jak i kwoty są wyłącznie przybliżone, ponieważ trudno stwierdzić jakie będą ceny materiałów czy robocizny. Wyjaśnił, że program jest mało precyzyjny, to są tylko prognozy.
Na temat kontroli poinformował, że są one przeprowadzane na bieżąco. Spółka składa sprawozdania finansowe z działalności, odbywają się bieżące konsultacje na temat zadań które Ojar wykonuje.


Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – uzupełniając odpowiedź na pytanie zadane przez radnego Ziemeckiego na temat kontroli poinformował, że kontrole odbywają się zarówno po linii finansowej przez Wydział Finansowy Urzędu jak i przez Wydział Mienia Komunalnego i Inwestycji..
Spółka Ojar co miesiąc musi składać sprawozdanie finansowe do Urzędu Miasta. Poinformował, że przed czterema laty zadłużenie Spółki Ojar w stosunki do wspólnot mieszkaniowych wynosiło około 1.500.000 zł, na dzień dzisiejszy jest to około 400.000 zł. Oznacza to, iż zadłużenie się obniża. Dodał, że zmieniono zasady naliczania wysokości stawek, uprzednio były to stawki od 1 metra, a obecnie jest to procent od zebranej kwoty z wyróżnieniem na budynki komunalne w administracji oraz budynki komunalne we wspólnotach mieszkaniowych.
Prowadzone są również kontrole tematyczne, np.: zawartych umów.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 4 .

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych , przeciw głosował 1 radny , głosów wstrzymujących nie było

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr X/55/ 2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Chełmna w latach 2007-2011 została przez Radę przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu )Ad.7.Sprawa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
zabudowanej – działki nr 209/24 o pow. 0,9935 ha oraz sprzedaży
własności obiektów budowlanych położonych w Chełmnie przy
ul. DworcowejBurmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 6 ( stanowi załącznik nr 21 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 22 do protokołu )

Informując, że sprzedaż wieczystego użytkowania będzie odbywała się jawnie, ustnie, wyraził nadzieję, że oferty będą jeszcze wyższe. Zwrócił uwagę, że cena gruntu wynosi 6.400.000 zł., natomiast 30.000 zł. to cena wywoławcza obiektów budowlanych. Uprzedzając potencjalne pytania dotyczące podatku Wat poinformował, że dzięki temu iż budynek ten stoi w tym miejscu przeszło pięć lat, gmina jest zwolniona z podatku .

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Budżetu ( stanowi załącznik nr 23 do protokołu )

Radny p. Wrażeń – zwrócił uwagę, że wcześniej poczyniono wiele starań , aby powstało przejście z sygnalizacją świetlną do os. Skłodowskiej. Poprosił o informację, co stanie się wówczas, gdy zostanie sprzedana działka pod Markiet, w jaki sposób miasto zagwarantuje mieszkańcom bezpieczne przejście , czy ruch zostanie skierowany w stronę wiaduktu, czy może istnieje możliwość wpisu w akcie notarialnym o udostępnieniu przejścia pieszym. Dodał, że jest za sprzedaniem tego terenu, jednak należy mieć na uwadze to przejście,.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie ma pewności czy powstanie tam Markiet. Nie można określić , co w tym miejscu można postawić, wygra ten, kto zaoferuje większą sumę. Kontynuując stwierdził, że o ile będzie tam Markiet na pewno nie będzie ograniczone przejście, nie ma takiego zagrożenia, ponieważ będą z niego korzystali równie klienci Markietu.

Radny p. Wrażeń – stwierdził, że jedynie zasygnalizował problem jaki może nastąpić. Przypomniał, że miała już miejsce sytuacja, ż w której został sprzedany teren i zapomniano o drodze, a obecnie są spory .Przypomniał również o placu po Domu Kultury, który dawno został sprzedany, miejsce jest puste, a miasto nic nie może zrobić.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odnośnie placu po byłym Domu Kultury stwierdził, że w punkcie Wolne wnioski poinformuje radnych na jaki etapie jest sprawa.
Zwrócił jednocześnie uwagę, że zarówno jeden jak i drugi przykład obecnie rządząca ekipa przejęła po poprzednikach i zamierza problem rozwiązać.

Radna p. Rostek – poprosiła o odpowiedzi na następujące pytania:
- skąd wzięła się taka cena – 6.430.000 zł
- co ma powstać na tym terenie, który ma zostać sprzedany, czy ma tam powstać następny
Markiet. Stwierdziła, że przy powstawaniu Markietów traci rodzimy handel. Zawróciła
uwagę, że od handlowców z małych sklepów pobiera się podatki, natomiast Markiety na
pewien okres czasu zostaną zwolnione.
- dlaczego zamierza się sprzedać tę ziemię, którą dopiero co miasto dostało. Zdaniem
mówczyni ziemi nie powinno się sprzedawać, powinna ona być własnością miasta.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zaapelował do radnych o szczegółowe zapoznawanie się z materiałami po to aby mieć stuprocentową pewność nad czym się głosuje. Następnie odpowiedział przedmówczyni:
przyjmując plan zagospodarowania przestrzennego radni zaakceptowali na tej właśnie działce usługi. Stwierdził, że w ten sposób realizuje się przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie przyszłemu nabywcy Rada Miasta pozwala posadowić obiekt handlowy. Plan zagospodarowania został przyjęty, wobec czego oburzenie , iż niszczony jest rodzimy handel jest co najmniej spóźnione. Poinformował, że z rodzimymi kupcami odbył szereg spotkań, wobec czego są oni świadomi tego, że gmina nie może pozwolić sobie na to, aby 3 i pół hektara leżało odłogiem. Kupcy bardzo rozsądnie podchodzą do sprawy i mają świadomość iż trzeba będzie konkurować z niełatwym przeciwnikiem.


Jeśli chodzi o pytanie skąd taka cena, zapytał czy radni uważają, iż powinna być wyższa, czy też niższa . Zdaniem mówcy propozycja niższej ceny jest niezasadna w przypadku, gdy od szeregu lat pojawiają się przedstawiciele wielkich sklepów różnych sieci z propozycjami posadowienia Markietu w naszym mieście. Natomiast przy zaproponowaniu wyższej ceny istnieje niebezpieczeństwo, iż nie pojawi się żaden kontrahent.

Radny p. Błażejewicz. – przypomniał, że jeszcze niedawno na sesji debatowano na temat terenów po PKP i kupcy bardzo mocno walczyli o to, aby nie powstał tam Markiet. Dzisiaj można jedynie pogratulować Burmistrzowi, iż ma taki dar przekonywania, że kupcy zaakceptowali propozycje i przyjęli decyzję do wiadomości. Dodał, że o ile uda się uzyskać taką cenę za tę działkę, potwierdzą się słowa Burmistrza, który kiedyś powiedział, że zamierza na tym zrobić interes. Zdaniem mówcy uzyskać za ten teren takiej kwoty do bardzo dobry interes, a cyt. „ gra jest warta świeczki”
Zaproponował rozważenie możliwości ewentualnego wsparcia właścicieli małych sklepów bez ograniczania możliwości posadowienie Markietu . Zdaniem mówcy w tak atrakcyjnym turystycznie mieście powinno stawiać się na otwieranie kafejek , sklepów z pamiątkami itp.:

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zwrócił uwagę, że w momencie , gdy pojawi się nowy nabywca, kwota, z tytułu wieczystej dzierżawy jaką gmina płaci do starostwa znacznie się zmniejszy. Poparł wypowiedź przedmówcy, iż należy pomóc kupcom chełmińskim. Zasugerował wejście w partnerstwo publiczno – prywatne ze Stowarzyszeniem kupców, przekazać kawałek działki i zaproponować kupcom wybudowanie hali targowej tuż za parkingiem przy obiekcie handlowym. Stwierdził, że należy również rozważyć możliwość, przeniesienia się handlujących z rynku na halę targową proponując korzystne warunki handlującym np.: niższe opłaty. Przypomniał, że wkrótce rozpocznie się III etap rewitalizacji, gdzie Rynek będzie placem budowy, a handlujący będą musieli się przenieść.
Poinformował, że w dniu 4 lipca odbędzie spotkanie z kupcami na którym przedstawi tę propozycję, która oczywiście musi zostać zaakceptowana zarówno przez Stowarzyszenia jak i przez Radę Miasta.

Radny p. Wygnński – poinformował, że Komisja Budżetu wydała opinię pozytywną, niemniej w trakcie dyskusji nasunęła się mówcy taka wątpliwość - czy w przetargu jako kryterium nie podać oprócz ceny również innych warunków. Zdaniem mówcy , skoro miasto stawia na turystykę, należy dać preferencje osobom zainteresowanym w postawienie hotelu, obiektu sportowego, basenu czy kina.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że jest to prawnie niedopuszczalne, aby stawić warunki. Zgodnie z prawem jest ogłoszenie przetargu, gdzie 100% warunkiem jest cena
Poinformował że w pierwszej wersji również rozważał zobligowanie przyszłego nabywcy do zrobienie na tym terenie pewnych rzeczy np.: zieleńca, parkingu, czy partycypowanie w kosztach budowy dworca.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 6

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw głosował 1 radny, 1 radny.
wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr X/56/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej – działki nr 209/24 o pow. 0,9935 ha oraz sprzedaży własności obiektów budowlanych położonych w Chełmnie przy ul. Dworcowej została przez Radę przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 19 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.8.Sprawa powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 8 ( stanowi załącznik nr 25 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 26 do protokołu ).
Przypomniał, że zwrócił się do Przewodniczących Komisji Rady z prośbą o wytypowanie spośród członków komisji radnych chętnych do pracy w zespole.
Następnie odczytał nazwiska osób , które złożyły deklaracje:
Radny Piotr Janowski
Radny Tadeusz Schmelter
Radny Jana Jurczak
Radny Adam Ziemecki
Radna Genowefa Boruszewska
Radny Michał Wrażeń
Radny Andrzej Tarnawski
Radny Marian Mikrut
Zapytał czy radni maja uwagi do zaproponowanych kandydatur bądź chcieliby zgłosić innego kandydatka. Wyjaśnił, że jeżeli zostanie zaakceptowany skład, wówczas można będzie głosować projekt uchwały , a nie poszczególnych kandydatów, co znacznie usprawni sesję

Radny p. Gzella – zgłosił kandydaturę Radnej p Marii Rostek

Radna p. Rostek - wyraziła zgodę

Radny p. Wrazeń – złożył rezygnację z pracy w zespole.
Przewodniczący obrad p. Piotrowski -przyjął rezygnację

Radny p. Tarnawski – zgłosił kandydaturę Radnego Zdzisława Szoka

Radny p. Szok – wyraził zgodę

Przewodniczący obrad p. Piotrowski w związku z brakiem innych kandydatur –poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr X/57/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników. została przez radę przyjęta większością głosów.. Dodał, że zgodnie z wolą Rady w § 1 zostaną wpisane nazwiska członków zespołu w osobach:

Radny Piotr Janowski
Radny Tadeusz Schmelter
Radny Jana Jurczak
Radny Adam Ziemecki
Radna Genowefa Boruszewska
Radny Zdzisław Szko
Radny Andrzej Tarnawski
Radny Marian Mikrut
Radna Maria Rostek
( uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu )


Ad.9. Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli w ośrodku wypoczynkowym
nad Jeziorem Starogrodzkim przeprowadzonej w dniach od 15 do 29 maja
2007 roku przez Komisję Rewizyjną.Przewodniczący KR p. Giżyński – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 7 ( stanowi załącznik nr 28 do protokołu ). Stwierdzając, że sprawozdanie z kontroli radni otrzymali wraz z materiałami na sesję , poprosił o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie :
- Komisji Budżetu ( stanowi załącznik nr 29 do protokołu )
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki ( stanowi załącznik nr 30 do protokołu )

Przewodniczący Komisji p. Giżyński – poinformował, że Komisja udała się na teren ośrodka celem dokonania wizji lokalnej . Podczas wizytacji okazało się , że stan obiektów nad Jeziorem jest bardzo zły. Komisja wystąpiła do Burmistrza o wykaz tego , co zdaniem Burmistrza w ośrodku zrobić należy. Członkowie komisji podzielają zdanie Burmistrza, wobec czego zostało to zapisane w sprawozdaniu.
Dodał , że zamiarem komisji było z jednej strony pokazanie radnym w jak złym stanie znajduje się ośrodek, z drugiej zaś strony uzmysłowienie, ile pieniędzy będzie potrzeba , aby te obiekty doprowadzić do stanu użyteczności .
Odnośnie opinii Komisji Budżetu wyjaśnił, iż Komisja Rewizyjna miała określony zakres kontroli wynikający z planu pracy na ten rok .
Kontynuując zwrócił uwagę na punkt 9 w brzmieniu: Mając na uwadze zły stan techniczny budynków komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie miasta dodatkowych środków oraz na zapis poniżej o treści:
„Ponadto komisja zobowiązuje Burmistrza Miasta do opracowania mechanizmu kontroli majątku oddanego w dzierżawę oraz przedstawienia Radzie Miasta koncepcji zagospodarowania ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem Starogrodzkim.”


Radny p. Błażejewicz – przypomniał, że zgodnie z procedurą kontroli projekt uchwały idzie do Burmistrza, który ustosunkowuje się do wniosków. Poinformował, że przygotowywał tę sesję, wobec czego uznaje swój błąd, iż te materiały nie trafiły do radnych. Zasugerował, aby w przyszłości odpowiedź burmistrza na protokół z kontroli radni otrzymywali wraz z projektem uchwały.
Zwrócił uwagę, że w następnym punkcie radni będą decydować, czy przekazać ośrodek Fundacji, czy też nie , wobec czego muszą mieć świadomości w jaki stanie on się znajduje.
Wracając do opinii Komisji Budżetu poparł wypowiedź przedmówcy, iż komisja może kontrolować tylko to, co jest w zakresie kontroli. Poinformował, że w planie pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok ,w punkcie 3 planu kontroli zapisana jest kontrola Ośrodka Wypoczynkowego nad Jeziorem Starogrodzkim w zakresie:
- dokumentacja związana z przejęciem ośrodka przez miasto od dotychczasowego
dzierżawcy
- przygotowanie do sezonu.
W tym też zakresie kontrola została przeprowadzona, natomiast analiza budżetowa byłaby wykroczeniem poza zakres kontroli. Ponadto, zwrócił uwagę, że taką analizę finansową winni wykonać fachowcy

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - poparł wypowiedź przedmówców, iż Komisja Rewizyjna idąc na kontrolę musi trzymać się zakresu zawartego w planie kontroli. W przypadku, gdy kontrolując dostrzeże inne nieprawidłowości, wówczas może rozszerzyć zakres kontroli, ale tylko za zgodą Rady Miasta. Poinformował, również radnych, że zgadza się z zapisami zawartymi w protokole z kontroli ., odniósł się jedynie do zapisu mówiącego o przyspieszeniu pozyskania środków unijnych . Komisja przyjęła wyjaśnienia, iż termin otrzymania środków nie zależy od Burmistrza , wobec czego zapis ten nie pojawił się w sprawozdaniu.

Radny p. Wygnański – stwierdził, że pojęcie dzierżawy polega na tym , iż podpisana jest z dzierżawcą umowa, która mówi również o tym, że zwrot majątku dzierżawionego powinien być w takim samym stanie jak przejęcie, poprosił o skomentowanie, czy tak było, czy też umowa stanowiła inaczej.
Zdaniem mówcy miasto poniosło straty w ośrodku i zapewne są one określone. Dodał, że zakres przedstawiony przez Komisję Rewizyjną jest szczegółowy i na pewno jest to wycenione. Wyjaśnił, że stąd wzięło się pytanie o jaką kwotę , o jaką stratę toczy się sprawa przeciwko dzierżawcy i jest ono w pełni uzasadnione. Natomiast jeśli kwota nie została ustalona nasuwa się następne pytanie, czy będąc dzierżawcą można bezkarnie oddać ośrodek o wartości dużo niższej niż się go przejęło.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że w 2002 roku pojawiły się dwie firmy chętne do zarządzania ośrodkiem – była to firma BANKIET z Bydgoszczy oraz chełmińska firma SONAX . Firma SONAX zaoferowała ówczesnym władzom miasta, iż będzie odprowadzała podatek w wysokości 21.000 zł, natomiast firma Bankietr – 8.000 zł.. Zgodnie z umową można było to zamienić pod warunkiem, gdy firma okaże się rachunkami za zaangażowanie tej kwoty w modernizację ośrodka. Stwierdził, że to , co przedstawiła Komisja Rewizyjna stanowi zaledwie ułamek tego, czego miasto zażąda od Sonax- u ., bowiem do tego należy dodać wszystkie nakłady, jakie poniosło miasto w ubiegłym roku, aby ośrodek mógł funkcjonować .Ponadto firma będzie musiała zapłacić zaległy podatek, którego nie płaciła oraz karę za bezumowne, od momentu wypowiedzenia umowy funkcjonowanie.

Radny p. Ziemecki – stwierdził, że plan pracy Komisji Rewizyjnej jest dokumentem niższej rangi, natomiast Komisja Rewizyjna ma określony zakres czynności w Statucie Miasta – gdzie w § 46 pkt.3 zapisano – przedmiotem kontroli jest działalność Burmistrza i przyporządkowanych mu jednostek w zakresie przestrzegania prawa w związku z wykonywaniem zadań gminy, biorąc pod uwagę kryterium celowości, rzetelności i gospodarności. Wyjaśnił, że tym kierowała się Komisja Budżetu pisząc opinię, iż sprawozdanie zawierało wyłącznie ocenę techniczną obiektów.

Radna p. Neumann – stwierdziła, że sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało sporządzone rzetelnie, a członkowie komisji dołożyli starań, aby zasygnalizować radnym w jakim stanie jest ośrodek oraz jak wiele trzeba włożyć, aby doprowadzić go do należytego stanu jeszcze przed otwarciem sezonu.

Radny p. Giżyński –poinformował, że zakres kontroli to:
- dokumentacja związana z przejęciem ośrodka przez miasto od dotychczasowego
dzierżawcy,
- przygotowanie do sezonu
Komisja przeprowadziła kontrolę zgodnie z powyższym zakresem kontroli. Jeśli chodzi o sprawy finansowe , to nie były one w zakresie kontroli.Radny p. Wrażeń - przypomniał, że w ubiegłej kadencji również był członkiem Komisji Rewizyjnej . W 2002 roku wydzierżawiono ośrodek, w 2003 roku Komisja Rewizyjna przeprowadzała kontrolę, z której wynikało, że za kwotę około 16.000 zł. firma wykonała pewne zadania. Tymczasem okazuje się , że w 2004 roku nastąpiło częściowe umorzenie na kwotę 16.500 zł., a w 2005 roku doszło do rozwiązania umowy. Poprosił o informację na jakiej podstawie doszło do umorzenia.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poprosił, aby radny Wrażeń uściślił o co pyta.

Radny p. Wrażeń – stwierdził, że pytanie brzmi: w 2003 roku, Komisja Rewizyjna przeprowadzała kontrolę w ośrodku , z dokumentów wynikał że została wykonana brama i koszt jej wykonania można zaliczyć na poczet podatku. W 2004 roku Komisja nie dopatrzyła się niczego co zostało wykonane, wobec czego dlaczego nastąpiło umorzenie na kwotę 16.500 zł.

Burmistrz miasta p. Kędzierski – stwierdził, że nie było umorzenia na kwotę 16.000 zł. Zasugerował, że być może pan radny myli podarek od nieruchomości, bo tam nastąpiło umorzenie opłat, z dzierżawą.
To, o czym mówi radny Wrażeń wynika z weryfikacji kosztorysu, który przysłała firma na sumę dużo wyższą, niż służby urzędu miasta zaakceptowały. W związku z powyższym. Doszło do umorzenia na sumę około 10.000 niższą niż ta o jaką wystąpiła firma SONAX.
Przepraszając, że poruszone sprawy są z przed kilku lat, a pamięć jest zawodna, poprosił, aby, o ile Pan radny jest nieusatysfakcjonowany odpowiedzią wystąpił do mówcy na piśmie i wówczas otrzyma szczegółowe wyjaśnienie.


Radny p. Knap – wskazując na zapis w sprawozdaniu – zamknąć budynek hotelowca do czasu wyremontowania, poinformował, że przecież jest on cały czas zamknięty. Stwierdził, że wraz z Komisja , której jest członkiem w biegłym tygodniu był na terenie ośrodka , stwierdzając , że stan budynków pozostawia wiele do życzenia.. Wyraził opinię, iż stan taki spowodowany jest brakiem właściciela . Zasugerował, aby na następnej sesji Prezes Centrum przedstawił swoja wizję ośrodka i podał, czy jest sens remontowania hotelowca, skoro jest tam Hotel Europejskie Centrum.
Zdaniem mówcy w ośrodku potrzebny jest gospodarz i to jak najszybciej

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że obecnie jest tam gospodarz , a jest nim urząd miasta – baterie, sedesy, dolnopłuki, szalety są na przyzwoitym poziomie, a dach już nie cieknie.
Przyznał rację , że w bieżącym roku nie należy naprawiać hotelowca, bowiem przeprowadzenie remontu i zakup wyposażenia byłoby zbyt dużym obciążeniem finansowym.Radny p. Gzella – przypomniał, że w chwili obecnej Rada ma przyjąć sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną. Jako radny i członek Komisji Budżetu wyjaśnił, iż wydając opinię negatywna komisja sugerowała się tym, że zakres kontroli – przygotowanie ośrodka do sezonu mówi, iż ośrodek ma spełniać wszelkie wymogi sanitarno – epidemiologiczne, z zakresu bezpieczeństwa oraz zapewnić podstawe rzeczy korzystającym z ośrodka .Przyznając, że Komisja kontrolując ośrodek wykonała dobrą pracę, sprawozdanie jest szczegółowe, bardzo dobre merytorycznie, pokazuje obraz ośrodka, niemniej komisja budżetu sądziła, że oprócz powyższych zapisów w sprawozdaniu znajdzie się informacja jakie szkody czy starty powstały w ośrodku przez okres działania ostatniego dzierżawcy. Zasugerował zakończenie dyskusji.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że od pierwszego lipca mieszkańcy Chełmna będą mogli korzystać z ośrodka, piasek jest sprawdzony w laboratorium, woda została sprawdzona przez sanepid, protokół odbioru jest podpisany przez służby sanepidu. Ponadto trawa została wykoszona, kąpielisko będzie czynne, będą ratownicy, bojki, rzutki, koła ratunkowe.

Radny p. Janowski – stwierdził, że jezioro kompletnie nie jest przygotowane do sezonu w roku bieżącym. Przypomniał jedną z wcześniejszych wypowiedzi Burmistrza, iż pracownicy urzędu o jeziorze myślą codziennie, zdaniem mówcy może i myślą ale najwyżej od miesiąca. Stwierdził, że już w styczniu była mowa, iż 30 tysięcy nad jezioro to za mało, tymczasem jeszcze w marcu wszyscy mówili wyłącznie o Walentynkach, a nikt nie mówił o jeziorze i teraz są tego efekty.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że należy prowadzić dalszą dyskusje na tematy merytoryczne, ponieważ radni odbiegają od tematu. Następnie w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 7.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 5 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr X/ 58/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli w ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Starogrodzkim przeprowadzonej w dniach od 15 do 29 maja 2007 roku przez Komisję Rewizyjną. została przez Radę Przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu )


Ad.10.Sprawa wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości
położonych przy ul. Gen. J Jastrzębskiego.
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 5 ( stanowi załącznik nr 32 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 33 do protokołu ). Poprosił o przyjęcie uchwały.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr 34 do protokołu )

Radny p. Schmelter - zapytał czy Fundacja wyraziła wolę przejęcia całego ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że Rada Fundacji, która jest ciałem decyzyjnym jednogłośnie podjęła decyzję, iż Zarząd ECWM ten ośrodek powinien przejąć, a Zarząd musi wykonać wolę Rady Fundacji.

Radny p. Giżyński – poprosił o informację, jakie będą zasady dzierżawy, czy koszty utrzymania będzie ponosił urząd miasta, skoro proponuje się następne 70 tysięcy. Kto zapłaci ratownikom, stróżom i pozostałej obsłudze. Czy zarządca ośrodka będzie zarządzał tylko ośrodkiem czy również finansami jakie będą spływały z urzędu miasta na ośrodek.

Z-ca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – poinformował, że Zarząd Fundacji oprócz swojej księgowości, która dotyczy tylko stricte obiektu ECWM jak i działki , będzie prowadzić drugą, dodatkową księgowość na pozostały ośrodek. Będą koszty z tytułu opłaty ratowników, bieżącego utrzymania ośrodka, ale również będą wpływy z parkingu , a na koszty, które się nie zbilansują należy poszukać dodatkowego źródła dochodu w roku bieżącym będzie to budżet miasta.

Radna p. Neumann – kontynuując wątek finansowy poprosiła o wyjaśnienie następującej sprawy - zostaje przekazany zarządowi fundacji ośrodek , Zarząd Fundacji podlega Radzie Fundacji, która stanowi ciało miejskie. Zdaniem mówczyni wygląda to następująco- miasto finansuje , miasto zarabia, ale nie robi tego swoimi rękoma. Kontynuując wyraziła zrozumienie, iż w roku bieżącym trzeba z uwagi na zły stan techniczny doinwestować ośrodek, jednak na czyje konto wpłyną środki w momencie, gdy fundacja zacznie zarabiać.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zwrócił uwagę, ze przekazanie ośrodka nie obejdzie się bez kosztów, ponieważ nie można oddać ośrodka Fundacji i wymagać , aby radziła sobie sama. Dodał, że koszty będą w tym roku bez względu na to, czy będzie zarządzał jeziorem urząd czy fundacja.Jeśli chodzi o środki unijne, to urząd będzie o nie występować, ponieważ , to miasto jest właścicielem ośrodka. Od operatywności zarządzającego zależeć będzie jak będą wglądały koszty w przyszłym rok, czy będzie potrzebne 100.000 zł

Radny p. Błażejewicz – poinformował, że jest jednym z przedstawicieli miasta w Radzie Fundacji przyznając, że decyzja Rady odnośnie przejęcia ośrodka była pozytywna. Dodał, że wątpliwości miał zarząd w osobie Pana Wesołowskiego jeśli chodzi o sprawy finansowe. Prezes Fundacji doskonale zdaje sobie sprawę w jakim stanie jest ośrodek i obawia się, że przejmie zdewastowany ośrodek, a uzyskane wpływy nie pokryją wydatków. Zdaniem mówcy należy zastanowić się czy miasto ma inna alternatywę. Zwrócił uwagę radnych, iż w przypadku , gdy nie dojdzie do przekazania koszty też będą takie same bądź większe. Dodał, że na początku należy pomóc Zarządowi Fundacji, jednak tylko docelowo, natomiast w przyszłości ośrodek musi się utrzymać z własnych dochodów, jednak aby była szansa na samodzielne utrzymanie się ośrodka w przyszłości, należy teraz zainwestować, wesprzeć fundację, ponieważ nie ma ona takich środków aby wziąć na siebie ciężar tak dużych inwestycji.

Radny p. Wygnański – poinformował, iż szczegółowo zapoznał się ze statutem fundacji , jednak nie zauważył żadnego zapisu mówiącego o tym, iż Fundacja może prowadzić taką działalność. Poprosił o wskazanie takiego zapisu w statucie, który być może przeoczył mimo uważnego czytania. Dodał cyt. „ wolałbym się kąpać w polskim jeziorze niż w polsko – niemieckim, ale zapis statutowy jest zapisem statutowym. Jak będę chciał się kąpać w jeziorze niemieckim pojadę za granicę”.

Radny p. Ziemecki – zwrócił uwagę, że w statucie fundacji zawarty jest dziewięcioosobowy skład Rady Nadzorczej, z tego pięcioro przedstawicieli urzędu miasta. Przekazując na 10 lat majątek w użyczenie, istnieje niebezpieczeństwo jego utraty. Zdaniem mówcy wystarczy, że dwóch członków fundacji, przedstawicieli miasta z przyczyn losowych nie wyżmie udziału w posiedzeniu Rady i fundacja może zrobić z majątkiem co zechce. Odnośnie zagospodarowania jeziora zwrócił uwagę, że już obecnie miasto prowadzi tam usługi np.: parkingi , wc, potrzeba tam tylko kierownika czy nadzorcy z ramienia urzędu, który zajmie się koordynacją i dotychczasowymi wysiłkami , poprzez pracowników zieleni miejskiej można przebrnąć ten rok. Dodał, że nie ma możliwości uniknięcia dofinansowania ośrodku przez miasto w tym roku czy to będzie fundacja, czy nie. Po raz kolejny podkreślił, że nie ma gwarancji, iż majątku tego , pomnożonego miasto nie utraci.
Kontynuując stwierdził, że rozumie iż Zarząd waha się nad przejęciem ośrodka, skoro od momentu powołania , w działalności gospodarczej nie ma żadnych sukcesów, bowiem opiera się ona wyłącznie na wynajmie lokalu restauracji w tymże hotelu . Wyraził obawę, po tym do jakiego stanu doprowadził ośrodek ostatni dzierżawca, czy przekazanie majątku Fundacji jest dobrym posunięciem tym bardziej na taki długi okres. Stwierdził, że nie będzie głosował za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu.

Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – poinformował, że obiekty i teren nad Jeziorem Starogrodzkim w dalszym ciągu są własnością miasta, a fundacja dostanie ośrodek tylko w użyczenie do zarządzania. Oddelegowanie pracownika z urzędu miasta wiąże się z tym , że będzie on pracował jedynie osiem godzin dziennie, natomiast w Europejskim Centrum Wymiany Międzynarodowej obsługa jest całodobowa. Zdaniem mówcy nie należy obawiać się przekazania, tym bardziej, że istniej możliwość, aby po roku Rada Miasta cofnęła dzisiejsze stanowisko i oddała w dzierżawę komuś innemu.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zauważył , że ośrodek stanowi mienie komunalne i jako takie musi być nadzorowane cały rok ,a nie tylko w sezonie. Kontynuując przypomniał, że za kilka dni delegacja miasta uda się do partnerskiego miasta na 15- lecie podpisania układu, wobec czego nie na miejscu jest stwierdzanie cyt. „ polsko – niemiecka woda „ itp.

Radny p. Wrażeń – stwierdził, że ma wątpliwości dotyczące bezpłatnego użyczenia, a mianowicie, że musi zostać to określone przepisami , cyt. „co, jak, na ile , na kiedy”. Zdaniem mówcy może dojść do sytuacji po przejęciu w bezpłatne użyczenie ośrodka przez ECWM, w której mieszkańcy będą płacić za wstęp na teren ośrodka. Przypomniał, że umowa z poprzednim dzierżawcą była tak skonstruowana, że na jej rozwiązanie potrzebne były zaledwie 3 miesiące, tymczasem sprawa trafiła do sądu i jeszcze nie wiadomo jak się zakończy. Zwrócił uwagę, ze obecnie proponuje się bezpłatne użyczenie majątku ogromnej wartości i to aż na 10 lat. Stwierdził, że można przekazać bezpłatnej , jednak należy określić jakieś ramy, przepisy, musi to być inna forma dzierżawy.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że nie ma żadnych niejasności, a projekt uchwały został przygotowany bardzo czytelnie – przekazanie w trybie bezprzetargowym do dnia 30 września 2016 roku. Jeśli chodzi o bezpłatne użyczenie, Rada Miasta jedynie wyraża na to zgodę ,bądź nie, natomiast umowa użyczenia jest sprawą odrębną i zostanie sporządzona dopiero po podjęciu przez Radę decyzji. Jeśli chodzi o opłaty, to stawki są ustalone przez burmistrza tzn. 3 zł. za wjazd na parking, wstęp na kąpielisko bezpłatny, ustalone są również opłaty, za korzystanie z toalet, karawaning, pole namiotowe. Wyjaśnił, że to wszystko zostanie określone w umowie użyczenia , a nie w uchwale.

Radny p. Giżyński – poprosił o wyjaśnienia następującej kwestii – Burmistrz Miasta przekazuje ośrodek w użyczenie z jednej strony, a z drugiej ten ośrodek odbiera. Burmistrz jako członek Rady Nadzorczej Fundacji będzie zarabiał np.: z tytułu opłat za parkingi na mieniu komunalnym. Zwrócił uwagę, że wszystkie parkingi w mieście należą do miasta, inkasent pobiera opłaty i to jest zrozumiałe. Natomiast w tym przypadku Burmistrz przekazuje majątek i czerpie z tego zyski. Zdaniem mówcy jest to problem prawny.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – wyjaśniła, że bezpłatne użyczenie oznacza, iż urząd nie pobiera z tego tytułu od Fundacji żadnych środków za to,. że ktoś prowadzi działalność. Jeśli chodzi o korzyści wynikając z określonych czynności np.: parking,, czy udostępnianie toalet,. z tego tytułu korzyści będzie pobierała fundacja prowadząc wydzieloną księgowość poza tą , którą prowadzi obecnie. Wówczas możliwe będzie wyliczenie kosztów i dochodów wynikających z prowadzenia ośrodka. Jako członek Rady Fundacji poinformowała, że będzie to pomocne dla Komisję Rewizyjnej Fundacji do rozliczenia działalności. Na koniec roku będzie już pełen obraz sytuacji i będzie wiadomo, czy w roku przeszłym wystąpi konieczność przeznaczenia dodatkowych środków na uruchomienie jeziora, czy też wpływy będą wystarczające .Radny p. Giżyński – wyjaśnił, że właśnie to miał na myśli w swojej poprzedniej wypowiedzi, a mianowicie, że pieniądze zostaną w fundacji, a Burmistrz i inne osoby są członkami Rady Fundacji. Zdaniem mówcy, pomimo, iż jest to praca społeczna, to dalej należy twierdzić , iż burmistrz zarabia sam na sobie

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że ten problem był już rozpatrywany. Radca prawny orzekł i ż Burmistrz nie może wiązać się z mieniem komunalnym tylko wówczas, gdy jest to interes osobisty. Wyjaśnił, że nie zgodne z prawem byłoby wynajmowanie przez Burmistrza lokalu użytkowego z zasobów gminy i prowadzenie w nim np.: sklepu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 19 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji

Radny p. Kordowski – stwierdził, że nie byłoby takiej dyskusji na temat przekazania ośrodka, gdyby kilka lat wcześniej nie rozwiązano Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmnie. Zdaniem mówcy chodziło wówczas o sprawy personalne, a tak na prawdę cyt. „ wylano dziecko z kąpielą rozwiązując również dobrze funkcjonujący ośrodek”.
Kontynuując stwierdził, że pomimo, iż radnym jest wiele lat , sytuacja fundacji nie do końca jest jasna. Przypomniał, że obiecywano ze strony niemieckiej ogromne pieniądze, tymczasem tak naprawdę obiekt Europejskiego Centrum miasto pobudowało samo , poza drobnymi gestami ze strony niemieckiej. Zdaniem mówcy należy odwrócić pewne proporcje i nie warto walczyć o dwa miesiące funkcjonowania Jeziora. Zasugerował powrót do idei Ośrodka Sportu i Rekreacji i nieodkładanie fundacji kolejnego majątku, którego tak naprawdę zarząd fundacji nie chce,. Stwierdził, że należy rozwiązać fundację i przekazać ośrodek wraz z hotelem ECWM Ośrodkowi Sportu, który należy powołać. Dodał, że Ośrodek ten powinien zajmować się również stadionem miejskim , placem zabaw, basenem. Zdaniem mówcy jeśli zostanie zatrudniony sprawny menadżer , ośrodek sportu będzie prężnie funkcjonował na mieniu komunalnym

Radny p. Błażejewicz – wracając do zagrożeń wynikających z braku odpowiednich zapisów w statucie, wyraził ubolewanie, iż nie zostało to zawarte w opiniach, ponieważ w takim przypadku sprawą zająłby się radca prawny wydając stosowną opinię.
Zwrócił uwagę, że projekt uchwały posiada pieczątkę radcy prawnego, co oznacza, że użyczenie jest zgodne z prawem.
W dalszej części wypowiedzi stwierdził, że nie zgadza się z przedmówcą, iż należy powołać Ośrodek Sportu . Zdaniem mówcy stworzenie i utrzymanie OSiR-u generowałoby znacznie większe środki finansowe – remonty, wynagrodzenia dla pracowników, utrzymanie obiektów sportowych. Ponadto przypomniał, że cały czas dąży się do tego , aby nad jeziorem był jeden gospodarz , tymczasem powołując OSiR znów byłoby dwóch gospodarzy. Odpowiadając na głosy z sali , iż należy rozwiązać fundację i powołać OSiR, zwrócił uwagę, że zgodnie z zapisami statutowymi Fundacje można rozwiązać po wyczerpaniu jej celów stutowych, tymczasem w dalszym ciągu funkcjonuje wymiana międzynarodowa młodzieży.Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zwrócił uwagę, że powołanie OSiR-u nie jest antidotum na całe zło, ponieważ w przypadku powołania ośrodka sportu miasto i tak będzie musiało wyłożyć środki na remont ośrodka wypoczynkowego, jego utrzymanie itd. Zwrócił uwagę, że o ile Prezes Fundacji będzie gospodarował ośrodkiem niezgodnie z oczekiwaniami, w każdej chwili można ośrodek odebrać fundacji, ponieważ jest to tylko użyczenie. Wracając do wypowiedzi radnego Kordowskiego dotyczącej finansowania budowy Centrum przez stronę niemiecką przypomniał, że były to środki w wysokości 884 tys. zł, podczas, gdy majątek wart jest 3.800.000 zł.. Stwierdził, że zapewne lepiej byłoby gdyby to strona Niemiecka dała 3 mln. zł a strona Polska 800 tys. zł. , niemniej był to niezły zastrzyk finansowy. Jeśli chodzi o likwidację fundacji stwierdził, że jest ona zależna od zapisów statutowych. Wyraził przypuszczenie, że być może strona niemiecka również jest chętna do rozwiązania fundacji.

Radny p. Gzella – stwierdził, że sprawy związane z ośrodkiem wypoczynkowym nad jeziorem są bardzo trudne do rozwiązania . Zdaniem mówcy ośrodek winien być jednym z elementów przyciągających turystów do naszego miasta . Popierając wypowiedź radnego Kordowskiego wyraził zdziwienie, że głos ten nie zakończył dyskusji. Przyznał , że stworzenie OSiR-u nie jest antidotum na funkcjonowanie ośrodka czy obiektów sportowych. Kontynuując zwrócił jednak uwagę, że inne gminy mają Ośrodki zarządzające takimi obiektami , ponieważ zdaniem mówcy nie chodzi wyłącznie o zarządzanie majątkiem, ale również o całą sferę niematerialną, czyli zarządzanie sportem , na który notabene idą w naszym mieście niemałe środki.
Przypomniał, że już osiem lat wcześniej apelował do ówczesnych władz miasta o nierozwiązywanie OSiRu mimo, iż wiedział, że odejdzie z funkcji dyrektora.
Ośrodek Sportu i Rekreacji zajmował się administrowaniem obiektów, koordynowaniem pracy sportu w Chełmnie, wymianą międzynarodowa, promocją miasta, turystyką .Ówczesna Rada nie przyjęła argumentów mówcy i zadecydowała o rozwiązaniu OSiR-u, co , zdaniem mówcy było błędem, wobec czego poprosił Radę Miasta tej kadencji o nieprzekazywanie Jeziora Starogrodzkiego Fundacji Polsko – Niemieckiej. Wyraził obawę, że zrodzi to kolejne pasmo niepowodzeń. Przypomniał, że Fundacja została powołana wyłącznie dla wymiany międzynarodowej, aby młodzież poznawała się nawzajem. Tymczasem proponuje się przekazanie Fundacji , na czele której stoi przewodniczący Rady Nadzorczej w osobie Burmistrza Miasta kilkunastohektarowego majątku .
Stwierdził, że Burmistrz Miasta jest doskonałym organizatorem , który pokazał, że po przejęciu majątku od dotychczasowego dzierżawcy ośrodek wypoczynkowy może funkcjonować, pomimo, że są trudności. Stwierdził, że nie należy rozwiązywać fundacji, ponieważ wymiana międzynarodowa powinna być w naszym mieście. Zwrócił uwagę, że po raz pierwszy w tym roku nad jeziorem coś się dzieje , zaczyna funkcjonować jak należy, co zdaniem mówcy jest zasługą Burmistrza. Dodał, że należy wziąć pod uwagę, że z plaży nad jeziorem korzysta przede wszystkim uboższa część społeczeństwa Chełmna, której nie stać na wyjazd na wczasy

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zwracając uwagę, że godzina jest już późna poprosił radnych o merytoryczne rozpatrywanie sprawy wyłącznie w kontekście wyrażenia bądź niewyrażenia zgody na użyczenie.


Radny p. Gzella – ad vocem wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że wielu radnych wypowiadało dzisiaj swoje zdanie, niemniej jeśli Pan Przewodniczący w przyszłości uzna iż mówca mówi zbyt długo poprosił o odebranie głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, w poprzedniej wypowiedzi absolutnie nie miał na myśli wystąpienia Radnego Gzelli, chodziło jedynie o to, ze sesja trwa już ponad 5 godzin.

Radny p. Wrażeń – wracając do formy użyczenia , stwierdził, że mimo, iż nie jest prawnikiem uważa, że do projektu uchwały winna być dołączona umowa użyczenia, dzięki czemu radni mieliby większy pogląd, jaśniejszy i czytelniejszy obraz przekazania. Wyraził obawę, że dzisiaj radny ma głosować za przejęciem, a życie dopisze scenariusz. Zasugerował, aby na następnej sesji radni zostali zapoznani z treścią umowy.

Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że Rada jest podzielona, jedni są za przekazaniem inni przeciw, jeszcze inni są niezdecydowani. Zwrócił uwagę, że rozpoczął się sezon i trochę późno jest na podejmowanie decyzji, wobec czego zwracając się do Burmistrza zapytał czy nie można oddać użyczenie na dwa lata. Jeśli po tym czasie okaże się, iż wszystko funkcjonuje dobrze umowę można przekazać na dłużej. Zwrócił uwagę, że w dniu dzisiejszym i tak nie uda się powołać OSiRu, a ośrodek musi funkcjonować.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że jeśli chodzi o przekazanie ośrodka na 3 lata, dyskusja jest zbędna, ponieważ Burmistrz korzystając ze swoich uprawnień może oddać do 3 lat w użytkowanie ośrodek bez zgody Rady. Poinformował, że proponując przekazanie ośrodka na 10 lat miał na uwadze fakt, że trudno wymagać, aby Prezes fundacji angażował się w rozwój ośrodka nie mając pewności, czy będzie nim zarządzał w latach następnych. Dodał, że jeśli taka jest wola Rady, skorzysta ze swoich uprawnień i przekaże w użyczenie ośrodek na okres do trzech lat.
Kończąc poinformował, że nie zasadną jest propozycja rozpatrywania umów zawartych przez Burmistrza zgodnie z jego kompetencjami na posiedzeniach Rady, ponieważ każdego miesiąca podpisywanych jest ich bardzo wiele.

Radny p. Błażejewicz – ad vocem wypowiedzi Burmistrza zaproponował zamknięcie dyskusji i przystąpienie do głosowania . Stwierdził, że o ile Rada przyjmie uchwałę, wówczas ośrodek zostanie przekazany do 2016 roku, natomiast, jeśli Rada jej nie przegłosuje, Burmistrz skorzysta ze swoich uprawnień, których Rada mu odebrać nie może i przekaże ośrodek w użyczenie na okres do lat trzech.
Stwierdził, że składa wniosek formalny o zamknięcie listy dyskutantów i przystąpienie do głosowania . Jeżeli wniosek zostanie przyjęty, głos zabiorą jedynie mówcy zapisany do dyskusji, natomiast jeśli nie zostanie przyjęty, wówczas dyskusja będzie trwała nadal

Z przyjęciem wniosku głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący obrad stwierdził, że wniosek został przyjęty. Dodał, że do dyskusji był zapisany jeszcze radny p. Ziemecki.
Radny p. Ziemecki – stwierdził, że Rada musi głosować nad projektem uchwały, chyba, że Burmistrz autopoprawką przyjmie propozycję Rady

Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – zaproponował wpisanie w paragrafie 2, iż zobowiązuje się Burmistrza Miasta do wypowiedzenia umowy z końcem sezonu. Wyjaśnił, że w takim przypadku zawsze po sezonie, gdy radni stwierdził, że mają zastrzeżenia odnośnie funkcjonowania ośrodka , Burmistrz rozwiąże umowę użyczenia.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że dysponuje dwoma oświadczeniami, członków Rady Fundacji ECWM - radnego Janusza Błażejewicza i swoim własnym, którzy wyrażają stanowisko, iż nie będą brali udziału w głosowaniu. Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały
( Oświadczenia stanowią załączniki nr 35 i 36 do protokołu )
Za przyjęciem uchwały głosowało 2 radnych, przeciw głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonych przy ul. Gen. J Jastrzębskiego nie została przez Radę przyjętaAd. 11. Interpelacje Radnych,

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - odczytał interpelacje Radnego Piotra Janowskiego w sprawie zasiedlenia lokalu przy ul. Kopernika w Chełmnie ( interpelacja stanowi załącznik nr 37 do protokołu )

Radny p. Wygnański – informując, iż przepisaną na czysto interpelację przekaże do biura ( załącznik nr 38 do protokołu ) bezpośrednio po sesji przedstawił interpelację o treści: Alkohol etylowy o chemicznej nazwie etanol, jest to środek powodujący uzależnienia, natomiast alkohol metylowy, chemiczna nazwa metanol jest silną trucizną powodującą szereg powikłań, z zejściem śmiertelnym włącznie. Olbrzymie pieniądze przekazaliśmy jako radni przeciwdziałaniu nałogom. Prowadzony program przez pracownika urzędu miasta może doprowadzić do tragedii, a jej skutki na pewno spowodują sankcje karne dla odpowiednich urzędników. W ulotce, która teraz krąży po mieście , dla młodzieży przeznaczonej są takie sformułowania, że organizm kobiety spala 8 gramów alkoholu na godzinę natomiast organizm mężczyzny 10 gramów alkoholu metylowego na godzinę. Taki zapis uspakaja potencjalnych nabywców metanolu, który jest znacznie tańszy i może być również nim skażany alkohol etylowy dostępny w handlu. Wniósł o wyciągniecie surowych sankcji dyscyplinarnych wobec odpowiednich osób odpowiedzialnych za ten stan rzeczy oraz bezwzględne natychmiastowe wycofanie wszelkich ulotek z terenu miasta.Ad.12. Wolne wnioski i Informacje.Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował zebranych, że po dwumiesięcznych dyżurach radnych, które były pełnione w wyznaczonych terminach okazało się, iż cieszą się one znikomym zainteresowaniem. Dodał, że w ciągu tego okresu podczas pełnienia dyżuru przewodniczącego zjawiły się dwie osoby, natomiast na dyżurach radnych zjawiło się jeszcze mniej mieszkańców W związku z powyższym zawiesił dyżury na okres wakacji, niemniej wszyscy chętni mogą się spotkać z radnymi, przewodniczącym Rady czy jego zastępcą po ówczesnym umówieniu się poprzez Biuro Rady.
Następnie poinformował, że kolejna sesja zwołana na wniosek burmistrza odbędzie się 3 lipca . W związku z tym , że jest obecnie okres urlopowy poprosił radnych o niezawodne przybycie .
Kontynuując poprosił wszystkich radnych wyjeżdżających z wizytą do Hann Munden o pozostanie na sali obrad po zakończeniu sesji, celem omówienia szczegółów dotyczących wyjazdu.
W dalszej części wypowiedzi zapoznał zebranych z pismem Zespołu Opieki Zdrowotnej dotyczącym umorzenia podatku od nieruchomości. ( pismo stanowi załącznik nr 39 do protokołu ).
Komisji Budżetu w sprawie składania przez Burmistrza na każdej sesji informacji o realizacji uchwał ( pismo stanowi załącznik nr 40 do protokołu )
Pismem Burmistrza Miasta będącym odpowiedzią na wniosek Komisji Budżetu ( pismo stanowi załącznik nr 41 do protokołu )

Radna p. Boruszewska – w imieniu mieszkańców osiedla Chociszewskiego poinformował, iż na tym osiedlu place zabaw są zdewastowane i zagrażają bezpieczeństwu dzieci. Stwierdziła, że teren ten podlega Spółdzielni Mieszkaniowej i rodzice zwracali się już do Prezesa, który niestety stwierdził, iż nie ma środków. Poprosiła o pomoc Burmistrza Miasta przynajmniej w usunięciu niebezpiecznego sprzętu

Radny p. Ziemecki – poruszył dwie sprawy:

- Zasugerował wystąpienie do Urzędu Poczty, na którego budynku umieszczony jest
nieczynny, zardzewiały zegar, który szpeci ten budynek, o jego naprawienie bądź usunięcie.
Podkreślił, że budynek poczty znajduje się przy rynku, który odwiedzają turyści, wobec
czego nie poprawia to wizerunku miasta
- wskazując na zjazd z trasy nr 1 do Chełmna i umiejscowioną w tym miejscu bramę papieską
oraz obraz Matki Boskiej Chełmińskiej i z informacją o Sanktuarium Maryjnym
poinformował, że od strony Stolna w okresie od wiosny do jesieni drzewa zasłaniają
widoczność bramy. Zdaniem mówcy turyści przejeżdżając mogą jej nie zauważyć. Poprosił
o rozważenie możliwości zakrzewienia tego terenu poprzez posadzenie niskopiennych
drzewek, aby brama byłą widoczna.Radna p. Neumann - Poruszyła trzy sprawy:
–przypomniała obietnicę Pana Przewodniczącego, iż zostanie rozwiązana sprawa
zajmowanych przez radnych miejsc na sesji. Stwierdziła, że nic się nie zmieniło i nadal
klub, którego jest członkiem jest cyt. „ odstawiony jak gdyby na bok i nie czujemy się z tym
dobrze.” Poprosiła Przewodniczącego o rozwiązanie tego problemu,

- poprosiła Burmistrza o informację dotyczącą budynków po jednostce wojskowej,

- przypomniała, że już w poprzedniej kadencji sygnalizowała, iż chełmiński ratusz z jednej
strony jest prawie całkowicie przysłonięty przez rosnące tam drzewa, prosiła wówczas
o przycięcie tych drzew, bądź wysadzenie w tym miejscy niższych gatunków. Po raz kolejny
poprosiła o rozwiązanie problemu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowskli - odpowiadając przedmówczyni w sprawie zajmowania przez radnych miejsc na sesji przypomniał, że wielokrotnie prosił radnych o przesuniecie się o dwa miejsca niemniej upór radnych w tej materii jest wielki,. Stwierdził, że nie może radnym wydąć polecenia, a jedynie poprosić Dodał, że na ten temat rozmawiał już z Burmistrzem i rozważając usunięcie jednego stołu , co automatycznie poprawi estetykę.
Po raz kolejny poprosił radnych o zlikwidowanie tej bariery .

Radny p. Kordowski – wskazując na zapisy w prasie zwrócił uwagę na problem związany z psimi odchodami na chełmińskich ulicach. Stwierdził, że pomimo, iż sezon turystyczny jest w pełni na ulicach miasta nie pojawia się odkurzacz , natomiast coraz więcej jest psich odchodów. W dalszej części wypowiedzi pochwalił działania Burmistrza podjęte w celu dokonania przez Zakład Energetyczny przeglądu i naprawy zniszczonych skrzynek energetycznych. Podziękował również Zakładowi Energetycznemu z dokonanie napraw.
Kończąc przypomniał o propozycji jaką złożyła Komisja Oświaty odnośnie nazwania miejsca pomnika parkiem tolerancji.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przed udzieleniem odpowiedzi radnym poprosi radnego Wygnańskiego o dostarczenie ulotki, której treść zaniepokoiła nie tylko zgłaszającego interpelację ale również mówcę. Po informacji z sali o jaką ulotkę chodzi stwierdził, że najprawdopodobniej jest to ulotka wydana przez Miejską Komisję, której członków Burmistrz nie ma kompetencji dyscyplinować, ponieważ nie są to pracownicy urzędu.
Następnie udzielił odpowiedzi radnym i tak:
- sprawa placów zabaw na osiedlu Chociszewskiego – poinformował, iż porozmawia
z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej, a o ile nie przyniesie to pozytywnych rezultatów,
zgłosi sprawę do nadzoru budowlanego, ponieważ, zgodnie z prawem jeżeli urządzenia
stwarzają zagrożenie dla dzieci, powinny zostać naprawione , bądź usunięte,

- zegar na budynku poczty – poinformował, że zwróci się z pismem do Naczelnika Poczty
Polskiej z prośbą o zajęcie się problemem

-brama papieska – stwierdził, że w dniu jutrzejszym odpowiedzialny pracownik otrzyma
polecenie sprawdzenie w jaki sposób można zaradzić problemowi,
- odnośnie siedzenia radnych podczas sesji , stwierdził, że nie ma na to wpływu,

- jednostka wojskowa – wyjaśnił, że etap na jakim się znajdujemy nie zmienił się od
ostatniego czasu. Poinformował, iż rozmawiał z szefem Departamentu Infrastruktury
Ministerstwa Obrony Narodowej Gen. Karczewskim, który obiecał zająć się sprawą.
Poprosił o wszystkie materiały – mapy, pisma, dotychczasową korespondencję. Jak wynika
z uzyskanej informacji MON do końca bieżącego roku obiecało sprawę ostatecznie
rozwiązać. Dodał, że niestety w ubiegłym tygodniu pojawiły się informacje, iż ma tu
stacjonować batalion z Tczewa. Poinformował, że w tej sprawie będzie kontaktował się
z generałem i posłami.

- drzewa na Rynku – poinformował, że odpowiedzialny pracownik urzędu, który jest znawcą
jeśli chodzi o zieleń twierdzi, iż jakiekolwiek, oprócz sanitarnego przycinanie drzew jest
szkodliwe. Ponadto na miejscu wyciętej gałęzi odrastają dwie , trzy nowe,

- skrzynki energetyczne – podobnie jak pan radny wyraził zadowolenie z błyskawicznej
reakcji zakładu energetycznego i wykonanie niezbędnych napraw i malowania,

Kontynuując zwrócił uwagę, że sesja trwa bardzo długo, radni zgłaszają wiele problemów, skądinąd istotne, niemniej nie ma potrzeby czekać z ich zgłaszaniem do sesji, ponieważ mogłyby zostać wykonane dużo szybciej. Poinformował, że od przyszłego tygodnia w biurze Rady Miasta będzie zeszyt, w którym radni będą mogli wpisywać zauważone nieprawidłowości. Reakcja mówcy będzie natychmiastowa, obiecał przeglądanie zeszytu nawet codziennie. Wyrażając ubolewanie iż wcześniej nie pomyślał o takim rozwiązaniu poinformował, że pomysłodawcą prowadzenia zeszytu wniosków jest nieobecny na sesji Radny p. Mikrut.

Radny p. Błażejewicz – kontynuując wątek poruszony przez radną Boruszewską poinformował, iż również mieszkańcy osiedla Skłodowskiej żalą się, iż nie ma tam placu zabaw. Zwracając uwagę, iż kilka bloków na tym osiedlu to budynki komunalne zasugerował rozważenie możliwości zrobienie tam placu zabaw. Poinformował, że gmina Kamień Krajeński zwróciła się do Wojewody z wnioskiem o środki na place zabaw i otrzymali trzy place zabaw o bardzo wysokim standardzie.

Radny p. Wrażeń – zwrócił uwagę na artykuł w Gazecie dotyczący przejścia na ulicy Łunawskiej i Wybudowanie. Temat , zdaniem mówcy jest otwarty. Poprosił o wyczerpującą odpowiedź na piśmie na ten temat.
W dalszej części wypowiedzi poinformował, że przez szereg lat miasto wysadza drzewa i krzewy przy ulicach Prosta i Zakole w kierunku szosy E-1 , obecnie drzewa te cyt. „toną w ponad metrowym zielsku”
Następnie zwrócił uwagę, ze firma , która prowadziła prace przy sklepie Tesco, zostawiła 2 kg trawy Trawa została wysiana, niemniej warunki atmosferyczne sprawiły, że trawa wraz z ziemią spadła na chodnik i tam rośnie.Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że nie czytał artykułu, o którym wspomniał radny Wrażeń. W związku z informacją z sali obrad, iż artykuł zostanie mówcy dostarczony stwierdził, że udzieli odpowiedzi na piśmie, Przypomniał, że od wielu miesięcy radni znają stanowisko mówcy w sprawie tego przejścia.

Radna p. Konowalik – zwracając się do p. Burmistrza poprosiła o informację dotyczącą wjazdu na ul. Kwiatową

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, iż rozmawiał z Panem Rokitą , który podtrzymuje propozycję poszerzenia tego wjazdu. Należy jeszcze przeprowadzić rozmowę Panią Hatną
Na prośbę radnego Kordowskiego o informację na temat spalonego domu kultury stwierdził, że zapowiedział radcy prawnemu Pana Podeszwika, iż gmina zamierza wszcząć procedurę wywłaszczeniową właściciela. Konsekwencją tego było Jego wystąpienie do konserwatora zabytków, który wyraził wstępnie zgodę na zagospodarowanie terenu pod warunkiem odtworzenia elewacji zewnętrznej. Pan Podeszwik zgodził się , aby na podwórku znalazła się imitacja bruku i zieleniec. Przedstawicielka Pana Podeszwika zgłosiła się do burmistrza o wypożyczenie wszystkich drobnych elementów elewacji będących w posiadaniu urzędu. Należy domniemać, że Pan Podeszwik zamierza ruszyć z budową. Zwrócił uwagę, że należy liczyć się z tym, , iż wpłynie wniosek Pana Podeszwika o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ponieważ uzgodnienia dokonywane były z poprzednim konserwatorem , nowy konserwator wyraził zgodę na wykonanie podwórka, co nie zostało uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego. Zasugerował umożliwienie inwestorowi zagospodarowania podwórka, skoro pojawiła się szansa na zabudowanie tego terenu

Radny p. Wygnański – jako nowy radny stwierdził, że nie zna jeszcze dokładnie procedur dotyczących odpowiedzi na interpelacje, wobec czego nie wie czy ma traktować wypowiedź Pana Burmistrza jako już oficjalną odpowiedź.
Stwierdził, że jeśli tak, to zatrważające jest iż winę za taki stan rzeczy obarcza się ludzi z Komisji, która nie jest samodzielną jednostką organizacyjną , tylko tworem powoływanym przez burmistrza, zawiadowanym przez odpowiedzialnego pracownika. Zdaniem mówcy winien zaniedbania jest pracownik , który dopuścił do kolportażu tych ulotek .Wyraził opinię, iż nie była to odpowiedź na interpelację.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że jeżeli oczekuje się, iż Burmistrz bijąc się w pierś poinformuje kogo ukarze , w jaki sposób i kiedy ukarze, to jest to nieporozumienie. Stwierdził, że najpierw musi zapoznać się z ulotką , sprawdzić kto napisał tekst i ewentualnie nie wychodząc na człowieka mało odpowiedzialnego sprawdzić , czy posiada kompetencje aby tę osobę ukarać. O ile jest to pracownik urzędu mówca może go ukarać, ale sam podejmie decyzję czy ukarze, a nikt nie ma prawa o to wnioskować.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że statut wyraźnie reguluje w jaki sposób składa się interpelacja i w jakim trybie udzielane są odpowiedzi,Ad.13. . Zakończenie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady X sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie.


Protokołowała: Przewodniczył:


( Danuta Derebecka ) ( Waldemar Piotrowski)
Wytworzył: Marzanna Westfalewska (31 października 2007)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (31 października 2007, 09:34:55)

Ostatnia zmiana: Marzanna Westfalewska (31 października 2007, 09:56:51)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2801

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij