Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


Chełmno, dnia 09.12.2010 r.
GM-OŚ.V/KG-7627/17/2010
 
 
POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 61 ust. 2 art. 63 ust. 1 i 6, art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2, art. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 123 i 141 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)
 
postanawiam
 
stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:
 
„Przebudowa ul. Szosa Grudziądzka na odcinku od posesji nr 6c do nr 18
w Chełmnie, o długości 260 m”
 
Uzasadnienie
 
Z przedstawionej przez Panią Aleksandrę Jaczun - Biuro Projektów Drogowych JACZUN” wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach karty informacyjnej w/w przedsięwzięcia wynika, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie ul. Szosa Grudziądzka wraz z budową kanalizacji deszczowej Ø200-300mm długości łącznej ok.490m, na potrzeby odwodnienia nawierzchni drogowej poprzez projektowane wpusty uliczne
w ilości 6 sztuk i odwodnienie liniowe ACODREN L-5,0 m, przykanaliki, z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Przebudowywany odcinek ul. Szosa Grudziądzka wykonany zostanie w formie pieszojezdni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm. Podbudowa zrobiona będzie z tłucznia kamiennego melafirowego o grubości 20 cm, na warstwie odsączającej o grubości 15 cm. Pas drogi ograniczony zostanie krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm oraz ławie betonowej z oporem - beton B15 (C15/12). W miejscach istniejących zjazdów zostanie ułożony krawężnik zjazdowy 15/22 cm wystający + 2 cm na ławie betonowej z oporem - beton B15 (C15/12). Kanały kanalizacji deszczowej wykonane będą z rur PVC Ø 200-300. Studnie rewizyjne na kanałach projektuje się z PVC Ø 425 i 1000mm.
Przedsięwzięcie realizowane będzie na odcinku długości 260 m, na terenie działek
o numerach: 164/3, 164/8, 169, 174, 2, 101, 97/2, obręb 4 w Chełmnie. Zlokalizowane jest w pasie drogowym ul. Szosa Grudziądzka w Chełmnie. Teren przedsięwzięcia sąsiadować będzie z działkami nr: 164/2, 164/14, 179/4, 178/4, 178/7, 178/8, 178/1, 177/1, 177/2, 176, 175/1, 175/2, 170/3, 170/2, 170/1, 163, 164/7, 168, 167, 166/1, 166/2, 165/2, 165/1, 179/3, 179/2, 180/3, 180/2, 180/1, 1, 96, 98, 16/2, 3, 4, 5, 6, 159, 178/4, obręb 4 na terenie miasta Chełmna. Inwestycja wykonana zostanie z wykorzystaniem nietoksycznych, ekologicznych materiałów budowlanych, z właściwie prowadzoną gospodarką odpadami, przy zmniejszonej uciążliwości maszyn budowlanych, których prace prowadzone będą
w godz. od 6.00 do 22.00 Odprowadzenie wód opadowych z pieszo jezdni, zjazdów
i chodników, z odprowadzeniem do istniejącego kanału deszczowego następować będzie po podczyszczeniu w wpustach ulicznych poprzez osadniki głębokości 1,0 m. Prace będą wykonywane ze szczególną ostrożnością z zachowaniem przepisów BHP
i p.poż. Teren w rejonie inwestycji położony jest w obszarze Chełmińskiego Parku Krajobrazowego (Zespół Parków: Chełmińskiego i Nadwiślańskiego) Prowadzona inwestycja nie wpłynie negatywnie na wartości przyrodnicze i walory krajobrazowe w/w Parku a zgodnie z art.17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1120 z późn. zm.) zakazy obowiązujące na terenie parków krajobrazowych nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie na obszary ochrony „NATURA 2000”.
 
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzono, że inwestycja przy zastosowaniu zaproponowanych rozwiązań chroniących środowisko nie będzie oddziaływała na środowisko w sposób szczególnie szkodliwy. Z uwagi na fakt, iż realizacja inwestycji nie spowoduje zwiększonego wykorzystania zasobów naturalnych i nie wywrze wpływu na obszary istotne dla okolicznego środowiska w świetle uwarunkowań wymienionych w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie ma przesłanek, które mogłyby zakwalifikować przedmiotowe przedsięwzięcie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu.
W toku postępowania wystąpiono również do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy o wyrażanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i o ewentualne określenie zakresu raportu. RDOŚ postanowieniem znak RDOŚ-04.OO.6613-1395/10/DM z dnia 26.11.2010 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia takiej oceny. Takie stanowisko przedstawił również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie w swojej opinii znak N.NZ.42-V-27/10 z dnia 16.11.2010 r.
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.
 
Pouczenie
Na postanowienie niniejsze nie służy prawo wniesienia zażalenia. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1)     Aleksandra Jaczun, ul. Bema 16/7, 87-100 Toruń
2)     Pozostałe strony postępowania wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy w trybie art.  49 Kpa.
3)     a/a.

Wytworzył: Katarzyna Grzeszczak (9 grudnia 2010)
Opublikował: Katarzyna Grzeszczak (9 grudnia 2010, 14:30:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2123

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij