Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Chełmno, dnia 14.09.2009 r.


 
BURMISTRZ MIASTA CHEŁMNA


Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 46 pkt. 2, art. 48 ust. 1 i 3 i 4, art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 123 i 141 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z późn. zm.),


 
podaje do publicznej wiadomości informację


 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji
 
            Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem wymagającym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 46 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przy czym w przypadku gdy realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko istnieje możliwość odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko.
 
Przeanalizowano uwarunkowania brane pod uwagę przy odstąpieniu lub stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie
z art. 49 w/w ustawy, (poniżej szczegółowa analiza) i stwierdzono, że nie zachodzi obawa zagrożenia dla środowiska  w wyniku realizacji projektów przewidzianych w LPR.
 
1. Charakter działań przewidzianych w Lokalnym Programie Rewitalizacji
w szczególności:
a)   stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć:
 
LPR jest dokumentem określającym „kondycję” miasta i działania proponowane do realizacji w celu wyeliminowania czy złagodzenia skutków stwierdzonych problemów określonych w części diagnostycznej dokumentu. W diagnozie przeanalizowano stan zagospodarowania miasta, problemy gospodarcze i społeczne a następnie zaproponowano katalog projektów, których realizacja będzie się przyczyniać do poprawy istniejącej sytuacji. Tylko projekty, które zostały uwzględnione w dokumencie będą mogły otrzymać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wykaz projektów i ich szczegółowy opis znajduje się w dalszej części opracowania. Projekty mają charakter lokalny i polegają na adaptacji pojedynczych budynków znajdujących się w zwartej miejskiej zabudowie, które nie będą miały  wpływu na stan środowiska i nie będą ingerowały  w obszary przyrodnicze. Jedynie rewitalizacja parku  Stare Planty obejmuje ingerencję w tereny zieleni. Są to jednak tereny o charakterze antropogenicznym, w dużej części utrzymywane w charakterze dekoracyjnym
z wykorzystaniem roślinności sezonowej. Projekt nie będzie miał niekorzystnego wpływu na istniejącą roślinność, drzewa i krzewy a co za tym idzie na towarzyszącą im faunę.
 
b)    powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach:
 
Projekty inwestycyjne, obejmujące budowę, przebudowę czy adaptację określonych obiektów lub zagospodarowanie terenów zieleni wykazane w LPR są zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna, zatwierdzonym uchwałą
Nr XLVIII/309/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 5 września 2006 r. i opublikowanym
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 139, pod pozycją 2094. Do planu miejscowego opracowanego w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wykonana została prognoza oddziaływania na środowisko, z której wynika, że przedmiotowe działania nie spowodują negatywnego oddziaływania na środowisko. Plan wraz z prognozą przeszedł procedurę opiniowania, uzgadniania jak również wyłożenia do publicznego wglądu. Został on sprawdzony pod względem zgodności z prawem przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego a po pozytywnym zweryfikowaniu, opublikowany w dzienniku urzędowym.
 
c)  przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego
w dziedzinie ochrony środowiska:
Nie dotyczy.
 
d)  powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska:
 
Na terenie objętym programem rewitalizacji nie stwierdzono przekroczeń dotyczących norm
z zakresu stanu środowiska czy to związanego z hałasem, powietrzem atmosferycznym, stanem gospodarki wodno – ściekowej.
 
2. Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko, w szczególności:
a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań:
 
Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na środowisko realizacji projektów przewidzianych w LPR. Nie nastąpi zwiększenie wydzielania substancji szkodliwych do atmosfery – wykonana zostanie  modernizacja systemów grzewczych poprzez zastosowanie nowoczesnych kotłów kondensatorowych zużywających mniejsze ilości gazu niż urządzenia tradycyjne; w przypadku adaptacji kaplicy św. Marcina obiekt zostanie podłączony do istniejącej – szkolnej sieci cieplnej; nie nastąpi zwiększenie ruchu samochodowego
i związanego z nim nasilenia hałasu i spalin.
 
b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych:
 
Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych.
 
c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska:
 
Nie zachodzi ryzyko wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi lub zagrożenia środowiska –
w czasie eksploatacji obiektów nie będą używane środki chemiczne czy technologie powodujące zagrożenie dla ludzi i środowiska.
 
3. Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności:
a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu:
 
Obszar rewitalizowany stanowi historyczny Zespół Staromiejski Chełmna objęty ścisłą ochroną konserwatora zabytków. Układ urbanistyczny wpisany jest do rejestru zabytków (nr rejestru – 116, z dnia 30.04.1953 r.) oraz uznany, rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2005 r.  za pomnik historii. Ponadto
w obowiązującym planie miejscowym ustalono strefę ochronną i nałożono obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich inwestycji obejmujących remonty adaptacje, nowe budowy.
 
b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym:
 
Chełmno prawie w całości znajduje się w Chełmińskim Parku Krajobrazowym, wchodzącym w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Wojewoda Kujawsko – Pomorski w drodze rozporządzenia określił ograniczenia w zagospodarowaniu terenu parku krajobrazowego, jednak projekty rewitalizacyjne nie naruszają nałożonych zakazów.
Miasto znajduje się w zasięgu obszarów sieci ekologicznej Natura 2000 obejmującej Specjalny Obszary Ochrony Siedlisk Soleckiej Doliny Wisły oraz Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków – Dolina Dolnej Wisły. Realizacja założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji nie wpłynie jednakże w żaden negatywny sposób na występujące tam gatunki i stan środowiska.
Wobec powyższego Burmistrz Miasta Chełmna zwrócił się do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na brak znaczącego oddziaływania na środowisko realizacji postanowień wymienionego dokumentu.
Organy uzgadniające odstąpiły od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Chełmna z uwagi na fakt, iż przewidziane w programie działanie nie spowodują zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi. W tej sprawie wydane zostały następujące dokumenty:
-          postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak RDOŚ-04.OO.6613-856/09/KJ z dnia 11.09.2009 r.
-          postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy znak N.NZ-400-Ch-4/531-18274/09 z dnia 17.08.2009 r.
Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Chełmna umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna www.bip.chelmno.pl, w prasie oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno.

Burmistrz Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski


Wytworzył: Katarzyna Grzeszczak (14 września 2009)
Opublikował: Katarzyna Grzeszczak (14 września 2009, 13:47:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2230

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij