Przetargi - Rozstrzygnięte - 2018 rok - BIP w JST - Urząd Miasta Chełmno
Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 32) starsze przetargi »zamówienie na:

Pozyskanie kredytu na częściowe pokrycie deficytu budżetu Gminy Miasta Chełmna na 2018 rok.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: Przetarg
nr sprawy: Fn.271.1.2018
wartość: poniżej kwot określonych w art.11 ust.8 ustawy PZP
termin składania ofert: 31 lipca 2018  11:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1 i 5-7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017 roku poz 1579 i 2018), Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym informuje że, największą ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych wg kryterium "odsetki" i "pozostałe koszty obsługi kredytu(bez odsetek)" i wybraną do realizacji przedmiotowego zamówienia została wybrana Oferta nr 1. złożona przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, Oddział w Bydgoszczy 

zamówienie na:

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na osiedlu Dworzyska w Chełmnie”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.9.2018.PD
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 2 złożona przez: WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo Ilość punktów kryterium cena oferty – 60,00pkt. Ilość punktów kryterium przedłużony termin gwarancji – 40,00pkt. Łączna ilość punktów – 100,00pkt. w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 1.2. Pozostałe oferty: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „MEL-KAN” Sp. z.o.o. ul. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz Ilość punktów kryterium cena oferty – 53,88pkt. Ilość punktów kryterium przedłużony termin gwarancji – 33,33pkt. Łączna ilość punktów – 87,21pkt. ROLLSTICK - TORUŃ Sp. z o.o. ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń Ilość punktów kryterium cena oferty – 58,3800pkt. Ilość punktów kryterium przedłużony termin gwarancji – 40,00pkt. Łączna ilość punktów – 98,38pkt. 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.2/3/4/5.2018.KG;
wartość: od 40.000,00 do 109.000,00 zł
termin składania ofert: 27 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu. 

zamówienie na:

lokal mieszkalny, ul. Wodna 2/9

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: IV przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.17.2017.KO
wartość: 40 000 zł
termin składania ofert: 27 lipca 2018  09:30
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu. 

zamówienie na:

lokal mieszkalny, ul. Wodna 2/7

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: IV przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.16.2017.KO
wartość: 80 000 zł
termin składania ofert: 27 lipca 2018  09:00
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu. 

zamówienie na:

Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-7/2018
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 24 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na „Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez ANWIM S.A. 01-237 Warszawa, ul. Ordona 1 A  

zamówienie na:

Dokończenie przebudowy ulicy Pod Skarpą w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.8.PD.2018
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 18 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Informacja zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 i 5-7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - poniżej  

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Chełmnie przy ul. Grudziądzkiej 36, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 106/3 o pow.0,0420 ha, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.29.2017.ZA
wartość: 600.000,00 zł.
termin składania ofert: 13 czerwca 2018  10:30
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu. 

zamówienie na:

II etap prac konserwatorskich w Sali Prawa Chełmińskiego, dawnej Sali Sądowej w Ratuszu w Chełmnie przy ul. Rynek 28 - Ratusz

zamawiający: Muzeum Ziemi Chełmińskiej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.1.2018.EG
wartość: mniejsza od kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 4 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579) Dyrektor Muzeum Ziemi Chełmińskiej niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 1 złożona przez: Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Aleksandra Olszewska - Piech Karolewo 26A, 86-022 Dobrcz Ilość punktów kryterium cena oferty – 60,00pkt. Ilość punktów kryterium przedłużony termin gwarancji – 0,00pkt. Ilość punktów kryterium kwalifikacje zawodowe – 10,00pkt. Łączna ilość punktów – 70,00pkt. w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 1.2. Pozostałe oferty: Nie dotyczy 

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w Chełmnie przy ul. G. Gorczyckiego, oznaczonych jako: 1) działka nr 72/1, 2) działka nr 72/2, 3) działka nr 72/3, 4) działka nr 72/4 i 5) działka nr 72/5 wraz z udziałami w działce 72/6

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.20-24.2017.EN
wartość: 1)90.000 zł, 2)100.000, 3) 95.000 zł, 4) 80.000 zł, 5) 75.000 zł
termin składania ofert: 17 maja 2018  09:00
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.Nikt nie przystąpił do przetargu.  

zamówienie na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 209/32 o pow. 4656 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Dworcowej 45, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Chełmna

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.680.40.26.2017.EA-B
wartość: 300.000,00 zł
termin składania ofert: 16 maja 2018  10:30
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonym w Chełmnie przy ul. Okrężnej 7

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: IV przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.11.2017.ZA
wartość: 80.000,00 zł.
termin składania ofert: 16 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu.  

zamówienie na:

sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Wodnej 2 w Chełmnie

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: III przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.17.2017.KO
wartość: 40 000 zł
termin składania ofert: 16 maja 2018  09:30
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu.  

zamówienie na:

sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Wodnej 2 w Chełmnie

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: III przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.16.2017.KO
wartość: 80 000 zł
termin składania ofert: 16 maja 2018  09:00
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu.  

zamówienie na:

Wymiana ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe w kotłowni ogrodnictwa miejskiego Urzędu Miasta w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.10.2018.JB
wartość: nieprzekraczającej kwoty określonej na pod. art 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 15 maja 2018  10:30
wynik postępowania: Do realizacji zadania została wybrana oferta: Zakład Instalacji Sanitarnych Andrzej Cybulski ul. Wczasowa 7 89-511 Cekcyn cena: 222.381,66 zł brutto okres gwarancji: 36 miesięcy 

zamówienie na:

„Modernizacja ul. Nadrzecznej i ul. Wiklinowej w Chełmnie – etap I”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.9.2018.JB
wartość: poniżej kwot określonych na pods. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 8 maja 2018  10:30
wynik postępowania: w I i II części zamówienia została wybrana oferta: Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech ul. Poprzeczna 7/9 86-200 Chełmno 

zamówienie na:

Budowa instalacji próżniowych kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. oraz podgrzewania wody basenowej uzupełniona instalacją fotowoltaiki (PV) dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną i basenem przy ul. Kościuszki 11 w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.1.2018.MM
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 16 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: Informacja zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 i 5-7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - poniżej 

zamówienie na:

„Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i kosztorysowej budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 1 przy Alejach 3 Maja 5 pod potrzeby projektu rewitalizacyjnego pt. „Adaptacja nieużytkowanego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Alejach 3 Maja 5 na cele prowadzenia działań społecznych” (parter oraz 1 piętro) oraz filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie (2 piętro)”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.2.2018.MM
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 10 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: Informacja udostępniana na stronie internetowej - art. 92 ust.1 pkt 1 i 5-7 - plik do pobrania poniżej  

zamówienie na:

PRZETARG NA ZBYCIE CIĄGNIKA URSUS

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Licytacja ustna
nr sprawy: Nr 2/2018
wartość: 16.500,00 zł brutto
termin składania ofert: 5 kwietnia 2018  11:00
wynik postępowania: Licytację wygrał F.H.U. OSKAR ARKADIUSZ KUBICZ SOSZYCE 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA cena wylicytowana 16.600,00 zł brutto 

zamówienie na:

„Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni na terenie miasta Chełmna w 2018 roku”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.6.2018.JB
wartość: ponizej 30.000 euro
termin składania ofert: 28 marca 2018  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów i spełniania warunków udziału w postępowaniu do realizacji zadania została wybrana oferta najkorzystniejsza: P.H.U. DARO Dariusz Linowski, Warpalice 18, 87-340 Osiek 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 32) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij