Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

„Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni na terenie miasta Chełmna w 2018 roku”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.6.2018.JB
wartość: ponizej 30.000 euro
termin składania ofert: 28 marca 2018  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów i spełniania warunków udziału w postępowaniu do realizacji zadania została wybrana oferta najkorzystniejsza: P.H.U. DARO Dariusz Linowski, Warpalice 18, 87-340 Osiek 

zamówienie na:

Przebudowa pomnika na Placu Wolności w Chełmnie i budowa parkingu dla samochodów osobowych – etap I

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.5.2018.JB
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 marca 2018  10:30
wynik postępowania: Na podstawie kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Firma Handlowo-Usługowa Goja Marcin Ostrowski ul. Kościuszki 63/48 86-300 Grudziądz 

zamówienie na:

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Pod Skarpą w Chełmnie – II etap na odcinku 85mb od punktu 0 wg PZT”.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.7.2018.PD
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 9 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 1 złożona przez: MAT – BUD Damian Jaworski ul. Łunawska 19B, 86-200 Chełmno Ilość punktów kryterium cena oferty – 60,00pkt. Ilość punktów kryterium przedłużony termin gwarancji – 40,00pkt. Łączna ilość punktów – 100,00pkt. w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 1.2. Pozostałe oferty: Firma Handlowo – Usługowa GOJA Marcin Ostrowski ul. Kościuszki 63/48, 86-300 Grudziądz Ilość punktów kryterium cena oferty – 52,18,00pkt. Ilość punktów kryterium przedłużony termin gwarancji – 40,00pkt. Łączna ilość punktów – 92,18pkt. 

zamówienie na:

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Osnowskiej w Chełmnie – II etap na odcinku 145mb od punktu 0+110 wg PZT”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.6.2018.PD
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 5 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 1 złożona przez: Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech ul. Poprzeczna 7/9 86-200 Chełmno Ilość punktów kryterium cena oferty – 60,00 Ilość punktów kryterium przedłużony czas gwarancji – 40,00 Łączna ilość punktów – 100,00 w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 1.2. Pozostałe oferty: nie dotyczy 

zamówienie na:

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kamionka w Chełmnie – II etap na odcinku 140mb od punktu 0 wg PZT”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.5.2018.PD
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 1 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 1 złożona przez: Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech ul. Poprzeczna 7/9 86-200 Chełmno Ilość punktów kryterium cena oferty – 60,00 Ilość punktów kryterium przedłużony czas gwarancji – 40,00 Łączna ilość punktów – 100,00 w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 1.2. Pozostałe oferty: nie dotyczy 

zamówienie na:

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Storczykowej w Chełmnie – II etap na odcinku 230mb od punktu 4 w kierunku punktu 0 w PZT”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.3.2018.PD
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 26 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 1 złożona przez: Firma Handlowo – Usługowa GOJA Marcin Ostrowski ul. Kościuszki 63/48 86-300 Grudziądz Ilość punktów kryterium cena oferty – 60,00 Ilość punktów kryterium przedłużony czas gwarancji –40,00 Łączna ilość punktów – 100,00 w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 1.2. Pozostałe oferty: nie dotyczy  

zamówienie na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 209/32 o pow. 4656 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Dworcowej 45

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.26.2017.EA-B.
wartość: 300.000,00 zł
termin składania ofert: 22 lutego 2018  10:30
wynik postępowania: przetarg zakończył sie wynikiem negatywnym 

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Chełmnie przy ul. Okrężnej 7

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: III przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.11.2017.ZA
wartość: 100 000 zł
termin składania ofert: 22 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 

zamówienie na:

sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Wodnej 2 w Chełmnie

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.17.2017.KO
wartość: 40 000 zł
termin składania ofert: 22 lutego 2018  09:30
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu. 

zamówienie na:

sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Wodnej 2 w Chełmnie

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.16.2017.KO
wartość: 80 000 zł
termin składania ofert: 22 lutego 2018  09:00
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu. 

zamówienie na:

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych ulic, placów i parkingów na terenie miasta Chełmna w 2018 roku

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.3.2018.JB
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 lutego 2018  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „DROBUD” sp.j. Ryszard Szreiber & Krzysztof Szreiber ul. B. Głowackiego 20 87-140 Chełmża 

zamówienie na:

„Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna w 2018 roku”.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.4.2018.JB
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 lutego 2018  10:30
wynik postępowania: W swietle przyjętych kryteriów do realizacji zadania została wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ELL-BET” sp. j. B. Kisielewska, L. Czyżewski ul. Toruńska 35A Młyniec Pierwszy 87-162 Lubicz 

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych jako dz. nr 198/20 i dz. nr 199/4, położonych w obrębie 3

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.25.2017.KO
wartość: 8 000 zł
termin składania ofert: 16 stycznia 2018  12:00
wynik postępowania: Nabywcą nieruchomości został Pan Zenon Marian Okrajni za cenę 8 100 zł 

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij