Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017

Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)zamówienie na:

„Modernizacja nawierzchni chodników, parkingów i schodów na terenie miasta Chełmna”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.7.2017.JB
wartość: o wartości nieprzekraczającej kwot okr. na pods. art 11 ust. 8
termin składania ofert: 27 czerwca 2017  10:00
wynik postępowania: Na podstawie kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Część I oraz Część II Firma Handlowo-Usługowa Goja, Marcin Ostrowski, ul. Kościuszki 63/48, 86-300 Grudziądz 

zamówienie na:

Administracja i utrzymanie cmentarza komunalnego w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.6.2017.JB
wartość: o wartości nieprzekraczającej kwot okr. na pods. art 11 ust. 8
termin składania ofert: 6 czerwca 2017  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów do realizacji zadania wybrano ofertę: „KAMEX” Zbigniew Ćwikliński Wielkie Czyste 18 86-212 Stolno 

zamówienie na:

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Wymiana stolarki okiennej – II – etap w budynku Gimnazjum nr2 – 86-200 Chełmno, ul. Kościuszki 11

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.2.2017.JSz
wartość: powyżej 30.000,00 euro
termin składania ofert: 25 maja 2017  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 4 złożona przez: Oferta nr 4 ,,OKNA"-KOŁODZIEJCZYK Janusz Kołodziejczyk 34-451 TYLMANOWA, oś.Mastalerzy 33F Cena - 60,00 Gwarancja - 8,33 Termin realizacji - 20,00 Razem - 88,33 W związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 1.2. Pozostałe oferty: Oferta nr1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - WOMA- 25-116 KIELCE, ul. ŚCIEGENNEGO 221 Cena - 43,80 Gwarancja - 8,33 Termin realizacji - 13,20 Razem - 65,33 Oferta nr2 Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane ,,AGAD" Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Chrzanowskiego 23B Cena brutto - 49,80 Gwarancja - 8,33 Termin realizacji - 16,00 Razem - 74,13 Oferta nr3 Fabryka okien i drzwi BAS Sp.z o.o ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin Cena brutto - 41,40 Gwarancja - 20,00 Termin realizacji - 20,00 Razem - 81,40 Oferta nr5 Mazur kolor Zakład Produkcyjny Bolesław Dąbrowski 12-120 Dźwierzuty, Miętkie 5 Cena brutto - 28,80 Gwarancja - 8,33 Termin realizacji - 13,20 Razem - 50,33  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Grzegorza Gorczyckiego w Chełmnie.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP – 2/2017
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 maja 2017  10:00
wynik postępowania: Wygrała oferta nr 1 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „MEL-KAN” Sp. z o.o. ul. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

zamówienie na:

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Szosa Grudziądzka w Chełmnie”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.9.2017.PD
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 8 maja 2017  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 2 złożona przez: Firma Handlowo – Usługowa GOJA Marcin Ostrowski ul. Kościuszki 63/48 86-300 Grudziądz Ilość punktów kryterium cena oferty – 60,00 Ilość punktów kryterium przedłużony czas gwarancji – 13,33 Ilość punktów kryterium termin realizacji – 13,33 Łączna ilość punktów – 86,66 w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 1.2. Pozostałe oferty: Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 78/1 86-105 Świecie Ilość punktów kryterium cena oferty – 38,34 Ilość punktów kryterium przedłużony czas gwarancji – 10,00 Ilość punktów kryterium termin realizacji – 13,33 Łączna ilość punktów – 61,67 Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech ul. Poprzeczna 7/9 86-200 Chełmno Ilość punktów kryterium cena oferty – 33,14 Ilość punktów kryterium przedłużony czas gwarancji – 20,00 Ilość punktów kryterium termin realizacji – 20,00 Łączna ilość punktów – 73,14 

zamówienie na:

I etap prac konserwatorskich w Sali Prawa Chełmińskiego, dawnej Sali Sądowej w Ratuszu w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.2.2017.JSz
wartość: mniejsza od kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 24 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 1.1. Oferta Nr 1 złożona przez: Konserwacja Zabytków Sabina Szkodlarska 32-080 Zabierzów, ul. Kamienna 54 1. Kryterium ceny oferty brutto - 60pkt 2. Kryterium okresu gwarancji - 14pkt 3. Kryterium kwalifikacje zawodowe - 20pkt Razem - 94pkt W związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 1.2. Pozostałe oferty: BASE & DIREKT A.W. Waszkiewicz Sp.J ul. Wiolinowa 12/40, 02-785 Warszawa 1. Kryterium ceny oferty brutto - 44pkt 2. Kryterium okresu gwarancji - 20pkt 3. Kryterium kwalifikacje zawodowe - 20pkt Razem - 84pkt 

zamówienie na:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chełmna o III przetargu ustnym nieograniczonym polegającym na sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Wodnej 2 w Chełmnie

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym
nr sprawy: GN.6840.23.2016.KO
wartość: 50 000,00 zł
termin składania ofert: 10 kwietnia 2017  10:30
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu. 

zamówienie na:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chełmna o III przetargu ustnym nieograniczonym polegającym na sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Wodnej 2 w Chełmnie

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym
nr sprawy: GN.6840.22.2016.KO
wartość: 80 000,00 zł
termin składania ofert: 10 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym nikt nie przystąpił do przetargu 

zamówienie na:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chełmna o I przetargu ustnym nieograniczonym polegającym na sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Wodnej 2 w Chełmnie

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym
nr sprawy: GN.6840.28.2016.KO
wartość: 116 000,00 zł
termin składania ofert: 10 kwietnia 2017  09:30
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu. 

zamówienie na:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chełmna o III przetargu ustnym nieograniczonym polegającym na sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4, położonego przy ul. Toruńskiej 29

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym
nr sprawy: GN.6840.15.2016.EN
wartość: 12.000,00
termin składania ofert: 10 kwietnia 2017  09:00
wynik postępowania: Nabywcą lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Toruńskiej 29 został Pan Stanisław Jarosz za cenę 12.120,00 zł.  

zamówienie na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 198/9 o pow. 327 m2, położonej w Chełmnie na os. Nad Browiną

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GN.6840.27.2016.EA-B.
wartość: 5000 zł
termin składania ofert: 3 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: nabywcą nieruchomości został Zenon Jan Szydłowski za cenę 5050 zł 

zamówienie na:

Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni na terenie miasta Chełmna w 2017 roku.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.4.2017.JB
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 29 marca 2017  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: P.H.U. DARO Dariusz Linowski Warpalice 18 87-340 Osiek 

zamówienie na:

„Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna w 2017 roku”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.3.2017.JB
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 13 marca 2017  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ELL-BET” sp. j. B. Kisielewska, L. Czyżewski ul. Toruńska 35A Młyniec Pierwszy 87-162 Lubicz 

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-1/2017
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 13 marca 2017  10:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie”. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena (kryteria oceny ofert). Wygrała oferta nr 4 Wykonawcy NOVUM S.A. ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

zamówienie na:

ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym polegającym na sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Polnej 2

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym
nr sprawy: GN.6840.6.2016.EN
wartość: 30.000,00 zł
termin składania ofert: 23 lutego 2017  11:00
wynik postępowania: Przetarg zakończył wynikiem negatywnym . Nikt nie przystąpił do przetargu. 

zamówienie na:

„Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych ulic, placów na terenie miasta Chełmna w 2017 roku”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.2.2017.JB
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 16 lutego 2017  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta:Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „DROBUD” sp.j., ul. B. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża 

zamówienie na:

II przetarg ustny nieograniczony polegający na sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego nr 4, położonego przy ul. Toruńskiej 29 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym polegajacy na sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Chełmnie przy ul. Toruńskiej 29
nr sprawy: GN.6840.15.2016.EN
wartość: 15.000,00 zł
termin składania ofert: 23 stycznia 2017  10:30
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu.  

Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij