W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Uchwała nr XIII/94/2019

Szczegóły
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
na podstawie art. 6n ust. 1 i 2, pkt. 1 i art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.2010 z późn. zm.) zwanej dalej „ucpg” oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 z późn. zm.)
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6774

Uchwała Nr XIII/94/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 listopada 2019 r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

§ 1.1.   Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący  załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.  Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za usługi dodatkowe, składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1.  Zasady i termin składania deklaracji  wskazuje art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.2010 z późn. zm.).

2. Deklaracje, o których mowa w §1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć przy użyciu jednego z poniższych sposobów:

1) złożyć lub przesłać na adres: Urząd Miasta w Chełmnie, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno,

2) w formie elektronicznej za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej  - ePUAP,

§ 3.1.   Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r, o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162) weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.).

2.  Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych  w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 180 z późn. zm.).

§ 4.      Traci moc uchwała nr  XVIII/108/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 
§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.


   
 
                        Przewodniczący Rady Miasta: Wojciech Strzelecki


 

Załączniki

załącznik doc, 30 kB
załącznik doc, 26 kB

Powiadom znajomego