W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442L/292/2018

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na podstawie art.6l ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018. poz. 1454 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018. poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 0

§ 1.  Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się
       miesięcznie, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia
        opłaty dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 2
        W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
        opłaty   zagospodarowanie odpadami komunalnymi opłata ta ulega zmianie
        począwszy od  miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
       Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu
       Miasta Chełmna      
       lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Miasto Chełmno.  


§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
 
§ 3. Traci moc Uchwała nr  XLII/272/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 lutego
       2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
       gospodarowanie  odpadami komunalnymi.
 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku
       Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń
       Urzędu Miasta.
 
 
 
                                                     Przewodniczący Rady Miasta Janusz Błażejewicz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powiadom znajomego