W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XLVII/311/2014

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, t.j.), uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 0

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania
       odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania
       tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
       gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. Zbieranie odpadów komunalnych odbywa się na zasadach określonych w regulaminie          
       utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno.
 
§ 3. Odbiór niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości po    
       sortowaniu odpadów i odpadów zebranych selektywnie w workach odbywa się zgodnie
       z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
 
§ 4. Odbieranie zebranych selektywnie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych     
        odbywa się w następujący sposób:
1)      W zabudowie jednorodzinnej:
a)      opakowania wielomateriałowe, makulatura, tworzywa sztuczne i szkło z  przeznaczonych do tego celu punktów selektywnego zbierania lub z terenu nieruchomości zebrane w workach.
b)      odpady ulegające biodegradacji, nieunieszkodliwiane w przydomowych kompostownikach, odbierane są w systemie „dualnej zbiórki”, z przeznaczonych na ten rodzaj odpadu pojemników, w terminach określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
2)      W zabudowie wielorodzinnej osiedlowej:
a)      opakowania wielomateriałowe, makulatura, tworzywa sztuczne i szkło w przeznaczonych do tego celu punktach selektywnego zbierania.
 
3)      W pozostałej zabudowie wielorodzinnej (kamienice):
a) opakowania wielomateriałowe, makulatura, tworzywa sztuczne i szkło z  przeznaczonych do tego celu punktów selektywnego zbierania lub z terenu nieruchomości zebrane w workach.
4)      Odbieranie pozostałych frakcji odpadów komunalnych we wszystkich rodzajach zabudowy odbywa się w następujący sposób:
a)      zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe – podczas zbiórek w terminach określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,
b)      zużyte baterie – w przeznaczonych do tego celu punktach selektywnego zbierania,
c)      przeterminowane leki – w przeznaczonych do tego celu punktach selektywnego zbierania zlokalizowanych w aptekach.
 
§ 5. Wykaz publicznie dostępnych punktów selektywnego zbierania podany zostanie do   
        publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta Chełmna.
 
§ 6. W przypadku zadeklarowania nieselektywnego zbierania odpadów w zamian za
       uiszczoną opłatę z terenu nieruchomości odbierane będą następujące ilości odpadów
        przypadające na 1 mieszkańca (wartość gęstości nasypowej – 0,123kg/l):
- 350 kg/rok
- 29 kg/msc
- 219 l/msc
- 50 l/tydzień
 
§ 7. W przypadku zadeklarowania selektywnego zbierania odpadów w zamian za uiszczoną
       opłatę z terenu nieruchomości odbierane będą następujące ilości odpadów przypadające
        na 1 mieszkańca:
1)       pozostałości po sortowaniu w zabudowie jednorodzinnej (wartość gęstości nasypowej – 0,123 kg/l):
- 108 kg/rok
- 9 kg/msc
- 72 l/msc
- 36 l/tydzień
2)      pozostałości po sortowaniu w zabudowie wielorodzinnej (wartość gęstości nasypowej – 0,123 kg/l):
- 216 kg/rok
- 18 kg/msc
- 144 l/msc
- 36 l/tydzień
3)      odpady komunalne ulegające biodegradacji w zabudowie jednorodzinnej (wartość gęstości nasypowej – 0,26 kg/l):
- 440 kg/rok
- 37 kg/msc
- 144 l/msc
- 36/tydzień
 
§ 8. W okresach zwiększonego wytwarzania odpadów zbieranie odpadów może być
        prowadzone w specjalnie oznaczonych workach o pojemności 120 litrów, wydawanych
        przez gminę, po wcześniejszym zadeklarowaniu takiego zapotrzebowania.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.
 
 
 
§ 10. Traci Moc Uchwała nr XXVI/168/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 r.
         w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
         odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
         tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno oraz Uchwała nr XXXII/216/2013
         Rady Miasta Chełmna z dnia 18 czerwca 2013 r., w sprawie zmiany załącznika nr 1 do
         Uchwały Nr XXVI/168/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie
         określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
         odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
         na terenie Gminy Miasto Chełmno
 
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą po upływie 14 dni
         od opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
         oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
 
 
 
 
                                    Przewodniczący Rady Miasta :Janusz Błażejewicz


 

Powiadom znajomego