W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XLII/271/2014

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
na podstawie art. 6 n, ust. 1, pkt. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391 t. j.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; Dz. U. z 2002 r., Nr 23; poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz.1568; Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004r., Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz.128; Dz. U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz. U. z 2007 r., Nr 138, poz. 974; Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Dz. U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz. U. 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz. U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz. U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281; Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz. U. z 2012 r., poz. 567) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 0
§ 1. 1.  Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  
           komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1            do niniejszej uchwały.
       2.  Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za usługi dodatkowe, składanej przez
            właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
       3.  Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć
            w Urzędzie Miasta Chełmna w terminach określonych w art. 6m ust.1 i 2 ustawy z 13             września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r.  
            poz.391, tj. ze zm.)
 
§ 2. 1.  Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy
           złożyć w terminie od dnia 1 kwietnia 2014 roku do 31 maja w Urzędzie Miasta 
           Chełmna.
       2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć   
           w Urzędzie Miasta Chełmna również w przypadkach i terminach określonych w art.  
           6 m, ust.1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku          
           w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.391, t.j. ze zm.).
 
§ 3.     Traci moc Uchwała nr  XXXVIII/246/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 grudnia 
          2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami            komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 
§ 4.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.
 
§ 5.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2014 r.
           i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. Kujawsko-Pomorskiego oraz na            tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Przewodniczący Rady Miasta: J. BłażejewiczZałącznik

Załącznik

Załączniki

Załącznik zip, 35 kB
Załącznik zip, 21 kB

Powiadom znajomego