W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XXXVIII/246/2013

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
na podstawie art. 6n ust. ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2005r. Nr236, poz.2008) oraz art. 12 ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 0

§ 1. 1.  Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
            komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1
            do niniejszej uchwały.
      
         2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za usługi dodatkowe, składanej przez
             właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
         3. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć
             w Urzędzie Miasta Chełmna w terminach określonych w art. 6m ust.1 i 2 ustawy z 13
             września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r.
             poz.391, t.j. ze zm.)
 
§ 2.1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy
          złożyć w terminie od dnia 1 stycznia 2014 roku do 28 lutego w Urzędzie Miasta
          Chełmna.
 
        2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest
            złożyć w Urzędzie Miasta Chełmna również w przypadkach i terminach określonych
            w  art.6m ust.1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
            w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.391, t.j. ze zm.).
 
§ 3 Traci moc Uchwała nr  XXVI/172/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 r.
      w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
      komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 
§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.
 
§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku
      Urzędowym Województwa  Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
      Miasta. 
 
                                                                                                                                               
       załacznik                                         Przewodniczący Rady Miasta: J. Błażejewicz

Załączniki

załacznik zip, 24 kB

Powiadom znajomego