W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XXXII/214/2013

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno”.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271 i nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717 i nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055 i nr 116 poz. 1203, z 2005 r. nr 172 poz. 1441 i nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. nr 17 poz. 128, nr 146 poz. 1055, nr 181 poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218, z 208 r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, z 2009 r. nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241, z 2010 r. nr 28 poz. 142, nr 28 poz. 146, nr 106 poz. 675, nr 40 poz.230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. u. z 2012 r. poz. 391 t. j) uchwala się , co następuje:
status uchwały unieważniona


 
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto
       Chełmno” w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Traci moc uchwała nr XXVI/173/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 r.
       w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto
       Chełmno”.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku
       Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
 
                                               Przewodniczący Rady Miasta  Janusz Błażejewicz
 
 
 
                                              Załącznik do Uchwały Nr XXXII/214/2013
                                              Rady Miasta Chełmna z dnia 18 czerwca 2013 r
 
 
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIASTO CHEŁMNO
 
 
 

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
 
§ 1

 
„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno”, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno.
 

§ 2

 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1)      dualnej zbiórce odpadów – rozumie się przez to zbiórkę odpadów komunalnych polegającą na podziale na odpady “mokre” (resztki roślinne, odpady kuchenne, popioły, inne ulegające biodegradacji) i “suche” (pozostałe po wysortowaniu odpadów „mokrych”) do dwóch odrębnych pojemników;
2)      odpadach surowcowych – rozumie się przez to selektywnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe: z papieru, tektury, szkła bezbarwnego i kolorowego, tworzyw sztucznych, metali, wielomateriałowe oraz nieopakowaniowe odpady z papieru i tektury.
3)      podmiotach uprawnionych - rozumie się przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie miasta Chełmna. Począwszy od 1 lipca 2013 roku w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych do podmiotów uprawnionych w zakresie odbioru odpadów komunalnych, zalicza się gminę.
 

ROZDZIAŁ 2


Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz terenów użytku publicznego
 

§ 3

 
1.      Właściciele nieruchomości zobowiązani są do sprzątania z części nieruchomości służących do użytku publicznego błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń,
a w szczególności do:
1)      oczyszczania chodników położonych wzdłuż nieruchomości ze śniegu i lodu,
a zwłaszcza:
a)      pryzmowania zgarniętego śniegu i lodu w taki sposób, aby błoto, śnieg i lód
z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości znajdowały się na skraju chodnika od strony jezdni, z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej, pozostawiając wolne przejście dla pieszych. Pryzmy nie powinny znajdować się na terenach zieleni, przy drzewach i krzewach, przy latarniach, urządzeniach energetycznych, sygnalizatorach świetlnych itp.
 

§ 4
 

1.      Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami
 i warsztatami naprawczymi jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych po spełnieniu wymagań określonych w § 5 i § 6.
2.      Mycie podwozia, silnika, skrzyni biegów i innych elementów konstrukcyjnych
z wyłączeniem karoserii jest dozwolone wyłącznie w specjalistycznych myjniach
 i warsztatach naprawczych.
 

§ 5
 

Zezwala się na mycie nadwozia pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości niesłużących do użytku publicznego, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków
 z powierzchni utwardzonej do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych, po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych jest zabronione.
 

§ 6
 

Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe podczas naprawy odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 

ROZDZIAŁ 3


Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
 

§ 7
 

1.    Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
a) kosze uliczne;
b) pojemniki na odpady o pojemności 60 l, 80 l, 110l, 120 l, 240 l, 1100 l;
c) kontenery;
d) worki;
e) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów ze szkła, tworzyw sztucznych, metalu, papieru i tektury; opakowań wielomateriałowych o pojemności od 800 l do 3200 l;
f) kosze na zużyte baterie i małogabarytowe akumulatory.
2.      Minimalna pojemność pojemników, w które należy wyposażyć nieruchomość to 36l/os w przeliczeniu na jeden odbiór odpadów.


§ 8

 
1. Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów mają kolory przypisane do rodzaju odpadów, na jakie są przeznaczone, a więc:
a)      zielony: przeznaczony na opakowania szklane kolorowe;
b)      biały: przeznaczony na opakowania szklane bezbarwne;
c)      niebieski: przeznaczony na papier i tekturę;
d)     żółty: przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych;
e)      czerwony: odpady niebezpieczne
f)       brązowy: odpady ulegające biodegradacji.
2.         Pojemniki powinny być oznakowane napisami określającymi rodzaj odpadów, na jaki są przeznaczone i posiadać umieszczoną informację zawierającą nazwę właściciela lub posiadacza pojemnika.
3.         Dopuszcza się selektywne zbieranie odpadów w pojemnikach i workach o innym kolorze niż określone w § 8 ust. 1 pod warunkiem widocznego oznakowania rodzaju odpadów w nim zbieranych.

§ 9

 
1.      Właściciele nieruchomości zobowiązani są wyposażyć nieruchomość w odpowiednią ilość pojemników na odpady, dostosowanych do systemu wywozu odpadów. Właściciel nieruchomości dokonuje doboru rodzajów pojemników i uzgadnia częstotliwość wywozu z uprawnionym podmiotem, któremu zlecił wywóz odpadów, albo powierza temu podmiotowi wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady.
2.      Pojemność i częstotliwość opróżniania pojemników oraz kontenerów powinna w optymalny sposób uwzględniać ilość obsługiwanych na terenie nieruchomości mieszkańców nie dopuszczając do ich przepełnienia.
 

§ 10
 

1.      Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego lub należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub pieszojezdnię przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.
2.      Pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym.
3.      Wyselekcjonowane odpady muszą być złożone w kontenerach własnych lub udostępnionych przez podmiot uprawniony, dostosowanych do systemu wywozowego odbiorcy, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu nieutrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez zarządcę nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.
4.      W przypadku braku możliwości usytuowania pojemników na terenie własnej nieruchomości należy uzyskać zgodę właściciela nieruchomości sąsiedniej lub zarządcy drogi na ustawienie pojemników na ich terenie.
 


§11

 
1.      Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by nie dopuścić do przepełnienia. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.
2.      Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia.

§ 12

1.      Odpady podlegające obowiązkowemu wywozowi tj. odpady komunalne są gromadzone wyłącznie w pojemnikach lub kontenerach dostosowanych do podmiotów wykonujących usługi w zakresie odpadów komunalnych.
2.      Dopuszcza się gromadzenie odpadów komunalnych w workach, w następujących przypadkach:
a)      na działce niezabudowanej, po rozpoczęciu budowy, na czas jej trwania, do chwili zasiedlenia;
b)      na działkach rekreacyjnych, sezonowo użytkowanych,
c)      na terenie rodzinnych ogrodów działkowych liczących nie więcej niż 100 działek,
d)     na terenie nieruchomości wyposażonej w stały pojemnik w okresach zwiększonej ilości odpadów, a także w przypadku prowadzenia systemu workowego selektywnie zbieranych surowców wtórnych.
e)      na terenie nieruchomości wyposażonej w stały pojemnik, w okresie drobnych prac remontowych, do zbierania odpadów remontowych o masie nieprzekraczającej 100 kg.
3.      Gromadzenie odpadów komunalnych w workach na terenie nieruchomości niezamieszkałych odbywa się pod warunkiem zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na ich odbiór.
 

§ 13

 
1.      Zarządy ogrodów działkowych mają obowiązek wystawienia na terenie ogrodów działkowych w okolicy każdej bramy wejściowej, w okresach od miesiąca kwietnia do października pojemników na odpady, z uwzględnieniem § 12 pkt. 2 ppkt. c) regulaminu. Ilość i wielkość pojemników lub kontenerów powinna zapewniać gromadzenie odpadów przez okres pomiędzy kolejnymi wywozami. Objętość i częstotliwość wywozu nie powinna powodować przepełnienia pojemników.
2.      W przypadku istnienia obowiązku posiadania na terenie ogródków działkowych kompostowników na odpady organiczne, określonego w regulaminie ogrodu działkowego, dopuszcza się częstotliwość wywozu odpadów tak jak w systemie dualnej zbiórki dla odpadów suchych, określonym w § 22 ust. 1.
 

§ 14

 
1.      W pojemnikach i kontenerach na odpady komunalne nie gromadzi się śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu, gałęzi, gruzu budowlanego, odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

§ 15
 

Ustala się następujące rozmieszczenie, co najmniej 45-cio litrowych pojemników do zbiórki odpadów w miejscach publicznych:
a)    ulice Rynek, Grudziądzka, Dworcowa - w odległości nie przekraczającej
     50 metrów;
b)   w obrębie zabudowy wielorodzinnej - w odległości nie przekraczającej
     100 metrów;
c)    na osiedlach mieszkaniowych - 2 pojemniki na blok;
d)   na następujących terenach zieleni miejskiej: Nowe i Stare Planty, Plac
     Wolności, Park Rydygiera, Aleje 3 Maja-w odległości nieprzekraczającej
     60 metrów;
e)    na obiektach sportowo-rekreacyjnych - w odległości nie przekraczającej 30 metrów;
f)    na ciągach komunikacyjnych.
 

§ 16

 
1.      Właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza ma obowiązek posiadania pojemnika stałego na odpady, dostosowanego do wielkości obiektu i rodzaju wykonywanej działalności. Właściciel nieruchomości gdzie prowadzona jest działalność handlowa umieszcza dodatkowy pojemnik przed punktem handlowym w miejscu ogólnie dostępnym.
2.      Pojemnik sprzed punktu handlowego opróżniany musi być niezwłocznie po napełnieniu przez prowadzących działalność gospodarczą lub podmioty uprawnione.
 

 
ROZDZIAŁ 4


Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
 

§ 17

 
1.      Posiadacz lub wytwórca odpadów komunalnych ma obowiązek ich selektywnego zbierania, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów opakowaniowych, odpadów wielkogabarytowych, surowców wtórnych, odpadów z remontów oraz odpadów ulegających biodegradacji.
2.      W systemie dualnej zbiórki właściciel nieruchomości zbiera odpady z podziałem na “suche” do pojemnika koloru niebieskiego i “mokre” do pojemnika koloru zielonego.
3.      W systemie workowym surowce wtórne zbiera się do foliowych worków, każdy odpad do worka w odrębnym kolorze.
 

§ 18
 

Zbieranie odpadów komunalnych powstających na terenach nieruchomości zamieszkałych odbywa się w następujący sposób:
1.    W zabudowie jednorodzinnej:
a)      opakowania wielomateriałowe, makulatura, tworzywa sztuczne i szkło w workach lub przeznaczonych do tego celu punktach selektywnego zbierania,
b)      odpady ulegające biodegradacji, nieunieszkodliwiane w przydomowych kompostownikach, zbierane są w systemie „dualnej zbiórki”, w przeznaczonych na ten rodzaj odpadu pojemnikach.
2.    W zabudowie osiedlowej (blokowej) - odpady ulegające biodegradacji, metale, opakowania wielomateriałowe, makulatura, tworzywa sztuczne i szkło w przeznaczonych do tego celu punktach selektywnego zbierania.
3.    W pozostałej zabudowie wielorodzinnej - metale, opakowania wielomateriałowe, makulatura, tworzywa sztuczne i szkło w przeznaczonych do tego celu workach lub w punktach selektywnego zbierania.
4.    Zbieranie pozostałych frakcji odpadów komunalnych we wszystkich rodzajach zabudowy odbywa się w następujący sposób:
a)      metale, odpady wielkogabarytowe – podczas sezonowych zbiórek organizowanych przez gminę.
b)      zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w gminnym punkcie zbiórki zużytego sprzętu eklektycznego i elektronicznego, w punktach sprzedaży oraz podczas sezonowych zbiórek organizowanych przez gminę.
c)      zużyte baterie – w przeznaczonych do tego celu punktach selektywnego zbierania,
d)     przeterminowane leki – w przeznaczonych do tego celu punktach selektywnego zbierania, zlokalizowanych w aptekach.
 

§ 19

 
1.      W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają:
2)      odpady surowcowe
-          odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
-          odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
-          odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
-          odpady opakowaniowe z metali,
-          odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
-          nieopakowaniowe odpady z papieru i tektury,
3)      odpady zielone,
4)      odpady budowlane,
5)      odpady wielkogabarytowe,
6)      odpady niebezpieczne (w tym baterie i akumulatory),
7)      zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 

§ 20

 
Pozbywanie się odpadów surowcowych w sposób selektywny następuje z podziałem na poszczególne surowce wtórne, do odpowiednio oznaczonych pojemników lub worków, z zachowaniem następujących zasad:
1)      opakowania z tworzyw sztucznych wyrzuca się po wcześniejszym odkręceniu zakrętek, usunięciu ewentualnych zawartości stałych lub płynnych oraz zgnieceniu ich,
2)      opakowania szklane wrzucamy bez nakrętek, bez zawartości stałych lub płynnych,
3)      makulaturę wrzucamy suchą i zgniecioną,
4)      do pojemników na tworzywa sztuczne należy wrzucać:
a)      puste butelki plastikowe, w tym kartoniki po sokach i napojach,
b)      plastikowe opakowania po kosmetykach oraz środkach czystości,
c)      plastikowe opakowania po żywności,
d)     folie i torebki z tworzyw sztucznych,
e)      czyste kanistry plastikowe;
5)      do pojemników na tworzywa sztuczne nie wolno wrzucać:
a)      opakowań po lekach,
b)     tworzyw piankowych i styropianu,
c)      opakowań i butelek po olejach, smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
d)     opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych,
e)      sprzętu RTV i AGD;
6)      do pojemników na makulaturę należy wrzucać:
a) gazety, czasopisma, prospekty, katalogi i ulotki,
b) książki i zużyte zeszyty,
c) worki papierowe,
d) tekturę i kartony,
e) ścinki drukarskie,
7)      do pojemników na makulaturę nie należy wrzucać:
a) papieru połączonego z innym materiałem np. folią,
b) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,
c) papierowych wkładów wodoodpornych, tapet, kalek technicznych i papierów przebitkowych;
d) mokrego, zabrudzonego lub tłustego: papieru, kartonu, tektury
e) pieluch jednorazowych, podpasek i artykułów higienicznych;
8)      do pojemników na szkło należy wrzucać:
a) butelki, słoiki i opakowania po przetworach bez nakrętek,
b) butelki po napojach,
c) inne opakowania szklane;
9)      do pojemników na szkło nie należy wrzucać:
10)  a) opakowań po lekarstwach,
b) termometrów, rtęciówek, strzykawek,
c) szkła okiennego, zbrojonego, szyb samochodowych,
d) żarówek, świetlówek, luster,
e) ceramiki, porcelany, zniczy,
f) kapsli, zatyczek, zakrętek,
g) szkła gospodarczego (misek, talerzy, figurek itp.).
 

§ 21

 
Odbiór odpadów komunalnych odbywa się według częstotliwości ustalonej przez właściciela nieruchomości w umowie z podmiotem wykonującym usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. Jeżeli planowany dzień wywozu jest dniem świątecznym, podmiot ten ma obowiązek przeprowadzić wywóz w dniu poprzedzającym lub następnym.

§ 22

 
1.      Dla dualnej zbiórki odpadów ustala się następującą częstotliwość wywozu odpadów:
a) odpady komunalne “mokre” raz w tygodniu;
b) odpady komunalne “suche” raz na dwa tygodnie.
2.      Odbiór odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych odbywa się na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości lub gminy.
 


§ 23

 
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić zapełnione pojemniki do zbierania odpadów w sposób określony w § 10. Opróżnianie zbiorników oczyszczalni przydomowych i zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowej wynika z ich instrukcji eksploatacji. Pracownicy podmiotu uprawnionego są zobowiązani do natychmiastowego usunięcia zniszczeń powstałych w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych.
 

§ 24

 
Zabrania się wyrzucania do ogólnodostępnych pojemników miejskich (koszy ulicznych) przeznaczonych do zbiórki odpadów w miejscach publicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, z terenu nieruchomości oraz pochodzących z działalności gospodarczej oraz odpadów pochodzących z cmentarzy.
 
 

ROZDZIAŁ 5Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

 
§ 25

1.      Na terenie gminy dopuszcza się:
1)      kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby;
2)      spalanie pozostałości roślinnych na terenie nieruchomości poza urządzeniami i instalacjami do tego przewidzianymi o ile nie narusza to odrębnych przepisów i nie powoduje uciążliwości dla nieruchomości sąsiedniej.
 

ROZDZIAŁ 6


Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniami terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
 

§ 26
 

1.      Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt,
a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.
2.      Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez nadzoru.
 

§ 27

 
1.      Zabrania się wyprowadzania zwierząt na tereny przeznaczone do użytku publicznego:
a) place zabaw i urządzone miejsca przeznaczone do zabaw dla dzieci;
b) placówki oświatowo-wychowawcze, poza zwierzętami w celach dydaktycznych;
c) zakłady opieki zdrowotnej i urzędy, placówki handlowe i gastronomiczne;
d) obiekty sakralne, kulturalne i sportowe;
e) kąpieliska miejskie i miejsca wykorzystywane do kąpieli, w sezonie kąpielowym;
f) cmentarze i miejsca Pamięci Narodowej.
2.      Zakaz określony w ust. 1 nie dotyczy psów przewodników i psów służbowych organów porządkowych.
3.      Zakaz określony w ust. 1 pkt b i d nie dotyczy zorganizowanych wystaw i imprez związanych ze zwierzętami domowymi.

§ 28
 

Wprowadza się następujące obowiązki w zakresie wyprowadzania psów:
a)      nadzorowania psów przez właściciela lub opiekuna;
b)      prowadzenia psa na smyczy;
c)      prowadzenia psów agresywnych i niebezpiecznych oraz tych, których masa, wielkość i wygląd może stwarzać lęk osób trzecich na smyczy i z założonym kagańcem (dotyczy również mieszańców międzyrasowych).

 
§ 29

 
Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy, ale tylko w miejscach mało uczęszczanych, ustronnych, z założonym kagańcem, pod warunkiem zachowania przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli zachowania psa. Nie dotyczy to psów ras uznawanych za agresywne lub mieszańców tych ras.

§ 30
 

1.    Właściciele zwierząt domowych mają obowiązek posiadania pakietów sanitarnych
i natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w następujących miejscach: w pomieszczeniach wspólnego użytku, na klatkach schodowych, podwórkach, chodnikach, ulicach, trawnikach, placach i alejach spacerowych.
2.    Właściciele zwierząt zobowiązani są do nie pozostawiania zwierząt bez dozoru, jeśli zwierzę nie jest należycie uwiązane, nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia.
3.    Posesje, gdzie przebywają psy agresywne i stwarzające zagrożenie powinny być opatrzone estetyczną i czytelną tabliczką z informacją, że na posesji przebywa niebezpieczny pies.
 
 

ROZDZIAŁ 7


Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
 

§ 31

 
Chów zwierząt gospodarskich winien być usytuowany i prowadzony z zapewnieniem nie pogarszania warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowania zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody i innych uciążliwości.


§ 32

 
Chów gołębi pocztowych winien spełniać wymagania określone w § 31.
 

§ 33
 

Zakazuje się chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarze starego miasta, w obrębie murów obronnych oraz na terenie osiedli mieszkaniowych z zabudową wielolokalową.
 

§ 34

 
Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
a)      przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
b)      posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 216 ze zm.);
c)      wytwarzane podczas prowadzonej hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone
 i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, jak również wód powierzchniowych i podziemnych;
d)     prowadzenie hodowli nie będzie powodowało uciążliwości, w szczególności zapachowych, hałasu dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.
 

§ 35

 
Właściciele zwierząt gospodarskich wykorzystywanych w celach przewozowych i rekreacyjnych zobowiązani są do usuwania odchodów pozostawionych przez te zwierzęta na trasach ich przemieszczania się.
 

ROZDZIAŁ 8


Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminów jej przeprowadzania.
 

§ 36

 
Obszarem podlegającym obowiązkowej deratyzacji wyznacza się teren wszystkich nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Chełmna.
 

§ 37
 

Deratyzacja powinna być przeprowadzona przez właścicieli nieruchomości, a szczegółowy termin jej przeprowadzenia uchwali Rada Miasta i poda do publicznej wiadomości przez obwieszczenie. Z przeprowadzonej deratyzacji właściciele nieruchomości sporządzą protokół.
 Powiadom znajomego