W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XXVI/169/2012

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na podstawie art.61 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391 t. j.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; Dz. U. z 2002 r., Nr 23; poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz.1568; Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz.128; Dz. U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz. U. z 2007 r., Nr 138, poz. 974; Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Dz. U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz. U. 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz. U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz. U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281; Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz. U. z 2012 r., poz. 567) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 0

    
§ 1. 1.  Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się 
           miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty   
           dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

       2.  Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie
            14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

       3.  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty   
            za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłata ta ulega zmianie począwszy od  
            miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

       4.  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu
             Miasta Chełmna lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Miasto Chełmno.
 
§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
 
§ 3.      Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-  
            Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.
 

  Przewodniczący Rady Miasta: J. Błażejewicz

Powiadom znajomego