W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XXVI/168/2012

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; Dz. U. z 2002 r., Nr 23; poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz.1568; Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz.128; Dz. U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz. U. z 2007 r., Nr 138, poz. 974; Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Dz. U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz. U. 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz. U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz. U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281; Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz. U. z 2012 r., poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, t. j.) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 0
§ 1.     Uchwala określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie 
          odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
          i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
          nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.      Zbieranie odpadów komunalnych odbywa się na zasadach określonych w regulaminie 
           utrzymania i czystości na terenie Gminy Miasto Chełmno.

§ 3.     Odbiór niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości po   
          sortowaniu odpadów i odpadów zebranych selektywnie w workach odbywa się    zgodnie
           z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4.      Odbieranie zebranych selektywnie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych 
            odbywa się w następujący sposób:

            1.  W zabudowie jednorodzinnej:

                 a)  opakowania wielomateriałowe, makulatura, tworzywa sztuczne i szkło
                      z  przeznaczonych do tego celu punktów selektywnego zbierania lub z terenu
                      nieruchomości zebrane w workach.
 
                 b)  odpady ulegające biodegradacji, nieunieszkodliwiane w przydomowych
                      kompostownikach, odbierane są w systemie „dualnej zbiórki”,
                      z przeznaczonych na ten rodzaj odpadu pojemników, w terminach określonych
                      w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

             2.  W zabudowie wielorodzinnej osiedlowej:

                  a) opakowania wielomateriałowe, makulatura, tworzywa sztuczne i szkło
                      w przeznaczonych do tego celu punktach selektywnego zbierania.
 
             3.  W pozostałej zabudowie wielorodzinnej (kamienice):

                  a) opakowania wielomateriałowe, makulatura, tworzywa sztuczne i szkło
                      z  przeznaczonych do tego celu punktów selektywnego zbierania lub z terenu
                      nieruchomości zebrane w workach.

              4.  Odbieranie pozostałych frakcji odpadów komunalnych we wszystkich rodzajach
                   zabudowy odbywa się w następujący sposób:

                   a)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe – podczas
                        zbiórek w terminach określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr
                        1 do uchwały,

                   b)  zużyte baterie – w przeznaczonych do tego celu punktach selektywnego
                        zbierania,

                   c)  przeterminowane leki – w przeznaczonych do tego celu punktach
                       selektywnego zbierania zlokalizowanych w aptekach.

§ 5.      Wykaz publicznie dostępnych punktów selektywnego zbierania podany zostanie do 
            publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta Chełmna.

§ 6.      W przypadku zadeklarowania nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych
            z terenu nieruchomości odbierana będzie następująca maksymalna ilość   
            niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych przypadająca na 1 mieszkańca            (wartość gęstości nasypowej – 0,123kg/l):
                 - 350 kg/rok
                 - 29 kg/msc
                 - 219 l/msc
                 - 50 l/tydzień

§ 7.      W przypadku zadeklarowania selektywnego zbierania odpadów w zamian za 
           uiszczoną opłatę z terenu nieruchomości odbierane będą następujące maksymalne  
           ilości odpadów przypadające na 1 mieszkańca:

           1)  pozostałości po sortowaniu w zabudowie jednorodzinnej (wartość gęstości
                nasypowej – 0,123 kg/l):
                 - 50 kg/rok
                 - 4 kg/msc
                 - 33 l/msc
                 - 8 l/tydzień
 
            2)  pozostałości po sortowaniu w zabudowie wielorodzinnej (wartość gęstości                  nasypowej – 0,123 kg/l):
                 - 220 kg/rok
                 - 18 kg/msc
                 - 136 l/msc
                 - 30 l/tydzień
 
            3)  odpady komunalne ulegające biodegradacji w zabudowie jednorodzinnej    
                 (wartość gęstości nasypowej – 0,26 kg/l):
                 - 200 kg/rok
                 - 17 kg/msc
                 - 65 l/msc
                 - 15 l/tydzień
 
§ 8.      W okresach zwiększonego wytwarzania odpadów zbieranie odpadów może być
            prowadzone w specjalnie oznaczonych workach o pojemności 120 litrów,    
            wydawanych przez gminę, po wcześniejszym zadeklarowaniu takiego   
            zapotrzebowania.

§ 9.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 10.    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
           Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta: J. Błażejewicz
 
 
 
 
 
  Załącznik
 

Załączniki

Załącznik pdf, 46 kB

Powiadom znajomego