W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XXII/143/2012

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Chełmno
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.¹) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dn. 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm².) uchwala się, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

Treść


 
§ 1. Przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmno
       zapewnia bezpłatną realizację podstawy programowej  w wymiarze 5 godzin dziennie
        od  godz. 8.00 do 13.00.
 
§ 2. Świadczenia wykraczające poza  czas 5 godzinnego bezpłatnego nauczania, wychowania
       i opieki obejmują m.in..
      1. zajęcia dodatkowo wspomagające rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami,
         w szczególności:
            1) gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne,
                muzyczne, teatralne, konstrukcyjne,
            2)zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię wychowanków,
            3) zajęcia kształtujące samodzielność, rozwijające umiejętności komunikacyjne,    
               społeczne i emocjonalne,
            4) gry, zabawy, spacery i ćwiczenia gimnastyczne na świeżym powietrzu, wdrażające
                do zdrowego stylu życia i odpowiedzialności,
      2. zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające przygotowanie
         dziecka do osiągnięcia gotowości szkolnej, rozwijające spostrzegawczość wzrokową,
         słuchową, językową oraz sprawność manualną,
      3. autorskie programy własne przedszkola oraz innowacje pedagogiczne, m.in. adaptacja
         dzieci w środowisku, wspieranie zdolności twórczych, programy ekologiczne
         i regionalne,
      4. organizowanie przez przedszkole uroczystości i innych imprez z udziałem rodziców,
          rodziny i przedstawicieli środowiska lokalnego,
      5. opiekę i wychowanie.
 
§ 3.  1. Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa    
           w § 2,   ustala się opłatę w wysokości 3,43zł.
        2. Miesięczna wysokość opłaty zaświadczenia udzielane przez przedszkole jest
            iloczynem stawki godzinowej, o której mowa w ust 1 oraz liczby godzin pobytu
            dziecka w przedszkolu ponad czas bezpłatnych zajęć określonych w § 1.
 
§ 4. Opłata o której mowa w  § 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz  zajęć dodatkowych
        organizowanych na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.
 
 
§ 5.  Traci moc uchwała  Nr VII/52/2010  Rady Miasta  Chełmno  z dnia  31 maja 2011 r.         w sprawie ustanowienia  opłaty za świadczenia w zakresie przekraczającym podstawę
  programową w prowadzonym przez Gminę Miasto Chełmno  przedszkolu publicznym
 
§  6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
 
 
§  7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia  w Dzienniku
        Urzędowym  Województwa  Kujawsko-  Pomorskiego.
 
 
                                                                       Przewodniczący Rady Miasta: J. Błażejewicz
 
 
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane