W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442X/72/2011

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Chełmna w latach 2012 - 2016.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 159, Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. nr 52, poz. 420 i nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230 i nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz.679, nr 134, poz. 777), w związku z art. 21 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 266, nr 69, poz. 626, Dz. U. z 2006 r. nr 86, poz. 602, nr 94, poz. 657, nr 167, poz. 1193, nr 249, poz. 1833, Dz. U. z 2007 r. nr 128, poz. 902, nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2010 nr 3, poz. 13), uchwala się, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. Nr 1

Treść

         
§ 1. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Chełmna określa:
       1) zasady utrzymania zasobów mieszkaniowych w odpowiednim stanie technicznym,
       2) zasady przeprowadzania remontów,
       3) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej.

       § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
        1)    zasobie mieszkaniowym - należy przez to rozumieć obiekty budowlane lub ich części, w skład których wchodzą lokale stanowiące własność Miasta albo komunalnych osób prawnych lub spółek prawa handlowego utworzonych z udziałem Miasta bądź pozostające w samoistnym posiadaniu tych podmiotów z wyjątkiem Towarzystw Budownictwa Społecznego,
        2)    gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym Miasta - należy przez to rozumieć zespół czynności związanych z eksploatacją, technicznym utrzymaniem, korzystaniem                        z nieruchomości oraz rozporządzaniem nią, obejmujący kompetencje właścicielskie                  i zadania związane z zarządzaniem,
        3)    zarządzaniu nieruchomością - należy przez to rozumieć działalność zawodową wykonywaną przez zarządców na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Polega ona na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, jak również do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość,
        4)    zarządcy nieruchomości - należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą licencję zawodową nadaną w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Podmioty gospodarcze mogą prowadzić działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami, jeśli zarządzanie będzie wykonywane przez osoby posiadające licencje zawodowe,
        5)    pomieszczeniach wspólnych - należy przez to rozumieć pomieszczenia użytkowane przez więcej niż jednego najemcę takie jak: wc, łazienka, kuchnia, przedpokój.

        § 3. Nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego gospodaruje Burmistrz Miasta Chełmna, jako reprezentant właściciela, opierając się na następujących zasadach:
        1)    utrzymywania zasobu w należytym stanie technicznym i zaspokajania potrzeb remontowych,
        2)    zapewniania stałego i nieprzerwanego świadczenia usług w zakresie zarządzania zasobem,
        3)    zapewniania skutecznego nadzoru i kontroli nad działalnością zarządców i realizacją ich zadań,
        4)    podnoszenia jakości wykonywanych usług w zakresie zarządzania zasobem oraz utrzymywania korzystnych parametrów ekonomicznych tego zarządzania,
        5)    zaspokajania potrzeb mieszkaniowych poprzez racjonalne wykorzystanie zasobu mieszkaniowego, które może polegać na dokonywaniu zamian opróżnionych mieszkań, na lokale zasiedlone, przeznaczone po zamianie do dalszego wykorzystania.  

        § 4. 1. Kompetencje w zakresie zarządzania nieruchomościami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta zostaną powierzone zarządcy. Będzie on administrował powierzonym mieniem, którego szacunkowa wielkość w latach 2012 – 2016 została określona w załączniku nr 1.
2. W ramach czynności określonych w ust. 1 w szczególności będą wykonywane     
następujące zadania:
            1)    prowadzenie ewidencji nieruchomości i ich użytkowników,
            2)    utrzymywanie nieruchomości i terenów do nich przyległych w należytym         stanie technicznym oraz sanitarno - porządkowym,
            3)    wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za                 nieruchomości oraz prowadzenie windykacji tych należności,
            4)    wykonywanie czynności prawnych w imieniu Miasta, związanych z obsługą         najemców,
            5)    zawieranie umów o dostawę mediów i usług komunalnych dla użytkowników         nieruchomości,
            6)    wykonywanie konserwacji i drobnych remontów w zakresie ustalonym
                w umowie o zarządzanie,
            7)    typowanie i realizowanie remontów zgodnie z planem remontów i modernizacji stanowiącym załącznik nr 2,
            8)    sporządzanie planu zarządzania budynkiem dla poszczególnych                 nieruchomości,
            9)    wykonywanie przeglądów technicznych i kontroli stanu technicznego                            w zakresie określonym odrębnymi przepisami i prowadzenia dokumentacji
                w tym zakresie,
           10)    wykonywanie innych usług na rzecz użytkowników nieruchomości,             związanych z zarządzaniem nieruchomościami,
              11)    wynikające z odrębnych przepisów szczególnych.
3. Szczegółowe zasady wykonywania zarządu określa umowa.

§ 5. Przewidywane wydatki w latach 2012 - 2016 dotyczące kosztów eksploatacji, zarządzania, remontów i modernizacji zasobu mieszkaniowego określa załącznik nr 3.

§ 6. Gospodarka finansowa zarządcy w zakresie finansowania zasobu mieszkaniowego jest oparta o wpływy uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy przekazanych obiektów.

§ 7. 1. Zmiana zarządcy wymaga wypowiedzenia określonego w warunkach umowy.
  2. Nowy zarządca będzie wybierany w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 8. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są przychody uzyskane z tytułu najmu lokali i dzierżaw pomieszczeń użytkowych przekazanych w zarząd, których wartość w kolejnych latach określa załącznik Nr 4.

§ 9. Środki na finansowanie mieszkalnictwa komunalnego i uzbrojenie terenów pochodzić będą:
        1)    ze sprzedaży mieszkań komunalnych na preferencyjnych warunkach oraz na wolnym rynku, zgodnie z prognozą zawartą w załączniku nr 5.
        2)    ze sprzedaży lokali użytkowych,
        3)    ze sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne,
        4)    ze sprzedaży dzierżawionych nieruchomości lub ich części niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
        5)    z wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
        6)    z rent planistycznych i opłat adiacenckich,

§ 10. 1. Zmiana wysokości czynszu następuje nie częściej niż co 6 miesięcy w oparciu             o stawkę bazową ustaloną przez Burmistrza Miasta Chełmna.
2. Maksymalna miesięczna stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni jest równowartością 1/12 kwoty stanowiącej 2% wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ustalanego w drodze obwieszczenia, przez wojewodę.

§ 11. 1. Stawka bazowa czynszu za 1m2 powierzchni mieszkania zostaje obniżona o 8% w przypadku braku wyposażenia lokalu mieszkalnego w c.o., gaz przewodowy, łazienkę, ubikację. Zniżka jest naliczana osobno za każde urządzenie.
2. Przyczyną zmniejszającą stawkę bazową za 1 m2 powierzchni mieszkania o 8% jest:
    1)    usytuowanie lokalu mieszkalnego w budynkach przy ul. Powiśle, Parowa, Podgórna, os.Rybaki,
    2)    usytuowanie lokalu w suterenie,
    3)    brak naturalnego oświetlenia kuchni lub pokoju (obniżka liczona tylko od metrażu ciemnych pomieszczeń),
    4)    pomieszczenia wspólne (obniżka liczona tylko od metrażu pomieszczeń wspólnych).
3. Obniżka występuje za każdy z w/w czynników.

§ 12. Opłata za 1 m2 powierzchni lokalu socjalnego wynosi 30% stawki bazowej czynszu.

§ 13. 1. Na lokale socjalne przeznacza się mieszkania w budynkach o obniżonym standardzie.
2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta Chełmna może przekwalifikować mieszkanie na lokal socjalny pod warunkiem, że jest on o obniżonym standardzie.

§ 14. Niezbędny zakres zamian związany z remontami lub modernizacją substancji mieszkaniowej jest przedstawiany przez zarządcę przy zatwierdzaniu rzeczowego planu remontów na każdy rok.

§ 15. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.                                                                      Przewodniczący Rady Miasta:  J. Błażejewiczzałaczniki

                Załączniki

załaczniki other, 16 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane