W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442IX/68/2011

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm., Dz. U z 2002 r. : Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U z 2004 r. : Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U z 2005 r. : Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U z 2006 r. : Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U z 2007 r. : Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r.: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r.: Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Dz. U. z 2011 r. : Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 oraz art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt 7, 8 i 9, art. 98 a, art. 146 ust. 2, art. 209 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 zm: Dz. U. z 2010 r, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz.732/ uchwala co następuje :
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. Nr 1

Treść


§ 1.Najemcom, którzy złożą wniosek o wykup lokalu mieszkalnego udziela się bonifikat od
      ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami:
            1) 88 % przy sprzedaży pojedynczego lokalu,
            2) 93 % przy jednoczesnej sprzedaży co najmniej 5 lokali w budynku,
            3) 98 % w przypadku sprzedaży jednoczesnej wszystkich lokali mieszkalnych
    w budynku, w którym nie został dotychczas zbyty żaden lokal mieszkalny
    oraz w przypadku jednoczesnej sprzedaży pozostałych lokali w budynku,
    w którym część lokali została zbyta.
§2. Nie zbywa się lokali w budynkach wybudowanych po 1998 roku oraz powstałych                   
     w wyniku adaptacji i modernizacji dokonanych ze środków finansowych gminy.
 
§ 3.Lokal mieszkalny może być przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy, gdy nie zalega 
    z zapłatą należnego czynszu i innych opłat wynikających z najmu lokalu.
 
§ 4.Ustala się bonifikatę w wysokości 92 % od ceny sprzedaży gruntów stanowiących
      własność Gminy Miasta Chełmno, będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni
      mieszkaniowej, w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej
      własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali.
 
§ 5.Ustala się bonifikatę w wysokości 88% od ceny sprzedaży gruntów stanowiących
      własność Gminy Miasta Chełmno właścicielom lokali, jeżeli przy wyodrębnieniu
      własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku działkę gruntu niespełniającą
       wymogów działki budowlanej.
 
§6. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 30% różnicy między
      wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury
      technicznej a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.
 
§7. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 30% różnicy między
      wartością jaką nieruchomość miała przed podziałem geodezyjnym a wartością
      nieruchomości po dokonaniu podziału.
 
§ 8.Traci moc uchwała Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia  21 czerwca 2005r.
      w  sprawie  określenia  zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność
      Gminy Miasta Chełmna, uchwała Nr V/25/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia
      2007r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia
      21 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami,
      stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna, uchwała Nr XXII/135/2008 Rady Miasta
      Chełmna z dnia 24 czerwca 2008r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/253/2005 Rady
      Miasta Chełmna z dnia  21 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania
      nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna oraz  uchwałę
      Nr V/25/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniającą uchwałę
      Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia  21 czerwca 2005 r., uchwała
      Nr XLVIII/268/2010 Rady Miasta Chełmno z dnia 4 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę
      w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
      Gminy Miasta Chełmna.
 
§  9.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.
 
§10.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
       Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
                                                                      
 
                                                                Przewodniczący Rady Miasta : J.Błażejewicz
        
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane