W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XLIV/289/06

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 d) oraz i) oraz plct 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z 2002r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806, z 2003r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z 2004r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203, Nr 167, póz. 1759 i z 2005r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, póz. 2104; zm. Dz. U. 169, póz. 1420) Rada Miasta Chełmna uchwala się co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1. W uchwale nr XLIII/287/06 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 marca 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) §1. Otrzymuje brzmienie:
§1.1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2006
w wysokości 36 678 854 zł
zgodnie z załącznikiem nr l, w tym:
Dochody własne 20 696 670 zł
Dotacje celowe 7 026 427 zł
z tego:
a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących w zakresie administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
ustawami w kwocie 6156 900 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
w kwocie 863 527 zł
c) dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację
zadań własnych na podstawie porozumień w kwocie 3 600 zł
3) Subwencja ogólna w kwocie 8 958 157 zł
z tego:
część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7 175 403 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
w kwrocie l 259 216 zł
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
w kwocie 523 538 zł
4) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 5a 4 064 410 zł
2. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2006 w wysokości 38 301 208 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) Wydatki bieżące w kwocie 31 495 659 zł
z tego:
wynagrodzenia (§4010, §4040) - 10 479 912 zł
pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120) - 2155 658 zł
dotacje z budżetu - 3 562 682 zł
wydatki na obsługę długu 580 000 zł
e) rezerwa ogólna 200 000 zł
f) rezerwa celowa na zadania związane z oświatą 160 000 zł
g) pozostałe wydatki 14 366 407 zł
3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie l 622 354 zł
który zostanie pokryty przychodami z :
1) Zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie l 622 354 zł
4. Ustala się prz)/chody budżetu w kwocie 8 140461 zł
i rozchody budżetu w kwocie 6518 107 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3
2) § 4 Otrzymuje brzmienie:
§ 4 1) Ustala się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów
własnych w dziale 801 rozdziale 80101 i 80110
zgodnie z załącznikiem nr 7
przychody w kwocie 642 508 zł
wydatki w kwocie 650 779 zł
2) Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
zgodnie z załącznikiem nr 7
przychody w kwocie 4 560 526 zł
wydatki w kwocie 4 562 117 z
3) § 7 Otrzymuje brzmienie:
§ 7 Prognozuje się -łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego w wysokości 5 494 960 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 c
4) § 9 Otrzymuje brzmienie:
§ 9 Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielonych:
1) dla publicznych i niepublicznych przedszkoli do
których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy na łączną kwotę l 432 662 zł
2) dla działających na terenie gminy niepublicznych szkól
0 uprawnieniach szkól publicznych prowadzonych przez
podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na
łączną kwotę 180 000 zł
3) na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej
podmiotom nie należących do sektora finansów publicznych
1 nie działających w celu osiągnięcia zysku- prowadzących
działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 268 120 zł
4) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 43 000 zł
5) na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu wymiany
międzynarodowej młodzieży do realizacji
fundacjom w wysokości 46 000 zł
6) na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu promocji
zdrowia i opieki społecznej dla stowarzyszeń , które
nie działają w celu osiągnięcia zysku- prowadzącym
działalność pożytku publicznego na łączną
kwotę 17 300 zł
7) na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu promocji
zdrowia i opieki społecznej dla instytucji , które
nie działają w celu osiągnięcia zysku- prowadzącym
działalność pożytku publicznego na łączną
kwotę 5 000 zł
8) dla powiatu na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 212 000 zł
dla instytucji kultury na łączną kwotę l 343 600 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7
dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom zadań w zakresie kultury 15 000 zł
5) § 11 Otrzymuje brzmienie:
§ 11 Ustala się roczne limity dla:
1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów
i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego
deficytu budżetu w kwocie 4 987 540 zł
2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek
zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu
i zadań inwestycyjnych budżetu w kwocie 2 056 224 zł
6) § 12 Otrzymuje brzmienie:
§ 12 Upoważnia się Burmistrza Miasta Chełmna do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu nowych kredytów7 i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego
deficytu i zadań inwestycyjnych w kwocie 2 056 224 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3
2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie
występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 4 987 540 zł
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w 2007 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania gminy i termin zapłaty upływa w 2007 roku-
na łączną kwotę l 000 000 zł
4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu
w granicach działów klasyfikacji budżetowej
7) § 13 Otrzymuje brzmienie:
§ 13 Ustala się szczegółowość:
1) informacji za I półrocze 2006 roku- jak zakres szczegółowości budżetu
w niniejszej uchwale z uwzględnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych) 3) informacji o wykonaniu w I półroczu 2006 r. planu finansowego instytucji kultury tj.
CHDK, Biblioteki, Muzeum - w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Dyrektorów z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).
§ 14 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna. Zobowiązuje się
Przewodniczącego Rady Miasta Chełmna do opracowania ujednoliconego tekstu uchwały budżetu miasta Chełmna na 2006 rok.
§ 15 Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki(zmiana załączników):
Załącznik nr l „Załącznik nr l- roczny plan dochodów budżetowych na rok 2006 według
klasyfikacji budżetowej"
Załącznik nr 2 „Załącznik nr la- dochody budżetu miasta Chełmna na rok 2006 według
działów i źródeł"
Załącznik nr 3 „Załącznik nr 2- roczny plan wydatków na 2006 rok według klasyfikacji
budżetowej"
Załącznik nr 4 „Załącznik nr 3- zestawienie przychodów i rozchodów na 2006 rok"
Załącznik nr 5 „Załącznik nr 3b- planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne"
Załącznik nr 6 „Załącznik nr 3c- prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne"
Załącznik nr 7 „Załącznik nr 10- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006
rok"

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane