W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XLII/284 2006

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
na podstawie art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390) uchwala się, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1. Przyjąć do stosowania zasady i tryb udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta Chełmna.

§ 2. 1. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, będącej właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru, albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie, może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku.

2. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań właścicieli i zarządców zabytków dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowym elementom substancji zabytkowej.

§ 3. Dotacja udzielana jest na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku o którym mowa § 2, ustalonych na podstawie kosztorysu.

§ 4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku może obejmować nakłady konieczne na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o którym mowa w pkt 7-15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

§ 5. 1. Dotacja może być udzielana w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

2. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w ust. 1 wymaga podjęcia niezwłocznych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 6. Łączna wysokość dotacji udzielonych z budżetu gminy oraz innych źródeł sektora finansów publicznych nie może przekroczyć wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 7. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku wniosku w tej sprawie w Urzędzie Miasta Chełmna.

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do dnia 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona, z zastrzeżeniem, że wnioski w 2006 roku składa się do 30 kwietnia.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotacje na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

4. Urząd Miasta Chełmna, po sprawdzeniu pod względem formalnym złożonego wniosku, dokonuje wstępnej klasyfikacji wydatków, które zostaną poniesione przez wnioskodawcę na prace mogące być przedmiotem dotacji, a także sporządza opinię dotyczącą zasadności przyznania dotacji.

§ 8. 1. 8. 1. Wniosek powinien zawierać:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem jego położenia;

3) udokumentowanie tytułu prawnego do zabytku nieruchomego;

4) określenie wysokości dotacji na pracę, o którą ubiega się wnioskodawca i terminu ich wykonania;

5) informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów;

6) informację wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na prowadzenie prac przy tym zabytku.

2. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

1) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

2) kosztorys wstępny prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia.

§ 9. 1. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje ustalana jest corocznie w budżecie gminy.

2. Burmistrz Miasta Chełmna, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od terminu wskazanego w § 7 ust. 2 przedkłada Radzie Miasta wniosek o przyznanie dotacji.

3. Dotacje przyznaje Rada Miasta Chełmna w drodze uchwały na wniosek Burmistrza Miasta Chełmna.

4. W przypadku nie rozdzielenia wszystkich środków przeznaczonych na dotacje w danym roku, można dodatkowo składać wnioski o udzielenie dotacji do 31 lipca. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 10. 10. 1 . Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:

1) opis prac lub robót i termin ich wykonania;

2) kwotę dotacji oraz termin i tryb jej płatności;

3) tryb kontroli wykonania umowy;

4) sposób rozliczenia dotacji;

5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

6) zobowiązanie do przestrzegania ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia roku budżetowego.

§ 11.1. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do złożenia pisemnego sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego dotacji w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

2. Sprawozdanie z prac objętych dotacją musi zawierać:

1) szczegółowy opis zadania objętego dotacją;

2) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac wraz z uwzględnieniem kosztu zakupu materiałów;

3) protokół odbioru końcowego prac;

4) oryginały rachunków lub faktur do wglądu wraz z poświadczonymi za zgodność ich kopiami.

3. Środki finansowe przekazywane są w terminie określonym w umowie


§ 12. Urząd Miasta Chełmno prowadzi dokumentację udzielonych dotacji.

§ 13. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta: Piotr Mittelstaedt

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane