W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442ZWO – 04/2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZWO – 04/2020
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Tryb zamówienia Przetargowy
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia poniżej 30000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, pokój nr 17. 86200 Chełmno
rozstrzygnięcie

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZWO – 04/2020

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji zawiadamia, że w postępowaniu na: „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000, euro została wybrana niżej wymieniona oferta:

  Oferta oznaczona nr 1 złożona przez:

Publiczny Transport Handel Obwoźny
Dobroszek Marian
Żarczyce Duże 49A, 28-366 Małogoszcz
Dane wybranej oferty: Cena realizacji zamówienia 67 413,84 zł złotych brutto;
Liczba uzyskanych punktów: 100

 
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Numer oferty 1
Nazwa (firma) i adres wykonawcy: Publiczny Transport Handel Obwoźny Dobroszek Marian Żarczyce Duże 49A, 28-366 Małogoszcz
Cena (brutto) 67 413,84 zł
Przyznane punkty Kryterium Cena - 100

 Numer oferty 2
Nazwa (firma) i adres wykonawcy: Zabłocki Transport Jarosław Zabłocki  Sadłogoszcz 8, 88-192 Piechcin
Cena (brutto) 69 588,48 zł
Przyznane punkty Kryterium Cena - 97

 
UZASADNIENIE

 Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Zamówienia. Oferta zgodnie z kryterium uzyskała najwyższą liczbę punktów.

 

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZWO – 04/2020


Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno
OGŁASZA PRZETARG NA USŁUGI POD NAZWĄ:

„Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

Przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro
1. Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2. Tryb zamówienia: tryb przetargowy.
3. Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4. Przedmiot zamówienia:
„Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”
Usługi transportowe – Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów (PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW ROGOWIEC, ul. ENERGETYCZNA 7, 97-406 BEŁCHATÓW) do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie (Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno) za pomocą specjalistycznego samochodu do przewozu materiałów sypkich i popiołów, typu cementowóz.
Przedmiotem zamówienia jest transport popiołów lotnych z węgla z Elektrowni Bełchatów (PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW ROGOWIEC, ul. ENERGETYCZNA 7, 97-406 BEŁCHATÓW) do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie (Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno) w ilości około 680 ton (około 32 transportów). Popioły lotne z węgla winny być dostarczane środkiem transportu przystosowanym do przewozu materiałów pylnych (sypkich, popiołów, typu cementowóz) w ilości nie mniejszej niż 21 ton i nie większej niż 23 ton, wyposażonym w urządzenie do pneumatycznego (ciśnieniowego) rozładunku do silosu.
a) przewidywana ilość popiołu na rok – ok. 680 ton,
b) dostawa rozłożona zostanie w okresie 1 roku,
c) częstotliwość dostaw: zależna od bieżącego zużycia popiołu na oczyszczalni ścieków w Chełmnie,
d) zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji za zmniejszenie zamówienia, które jest zależne od procesu technologicznego na oczyszczalni ścieków.
e) dostawy będą realizowane w ciągu max 48 godzin na zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faxem,
f) wymagana ilość popiołu w jednym transporcie ok. 21 - 23 ton,
g) długość trasy jednego przejazdu ustala się na 260 km,
h) tonaż popiołu w danym transporcie określany będzie na podstawie dowodu ważenia otrzymanego w elektrowni Bełchatów.
i) miejsce dostawy:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Oddział - Oczyszczalnia Ścieków,
ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno
j) wymagane jest aby samochód był przystosowany do przewozu popiołu w ilości ok. 21-23 ton w jednym transporcie.
k) Wymagane jest aby samochód posiadał urządzenie do samoczynnego rozładunku (za pomocą węży) i napełnienia silosu zlokalizowanego na oczyszczalni ścieków w Chełmnie.
l) zgodnie z art. 49 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2018, poz. 21 z późn. zmianami) wymagany jest wpis do rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.
8. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9. Wymagane wadium: 1000,00 zł
10. Kryteria oceny ofert: Cena – 100 %
11. Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.
Termin składania ofert upływa - 09.10.2020 r. godz. 10:00
12. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
13. Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia - 09.10.2020 r. godz. 10 30
14. Upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest:
Zbigniew Korzeński tel. 56 686 49 33

Załączniki

Powiadom znajomego