W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442I przetarg ustny nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej -działka nr 54/1 o pow. 0,1091 ha, położona przy ul.Szarej
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GN.6840.7.2019.EN
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia I przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia 59.000 zł
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu.

                                                                                          Chełmno, 17.01.2020 r.
 
                             O G Ł O S Z E N I E
                        Burmistrz Miasta Chełmna                                                                      
 
w oparciu o art. 13 ust.1, art. 25 ust.1, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U.2020.65/.
 
                                           ogłasza
                               I przetarg ustny nieograniczony
 
polegający na sprzedaży prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Chełmno, położonej w Chełmnie przy ul. Szarej, zapisanej w KW TO1C/00018293/3, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta jako teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową - oznaczoną symbolem 1 MN/U.
Na działce znajduje się studnia przewidywana do wykorzystywania jako ujęcie wody na cele gospodarcze, dopuszcza się również jej likwidację.
 
                                   Działka nr 54/1 o pow. 0,1091 ha   
                                Cena wywoławcza wynosi 59.000,00 zł  
                           (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100)
 
Cena zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust.1 w związku z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia             11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.2018.2174 z późn.zm./.
 
Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 roku o godz. 10.00             w sali 204 Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 5.900,00 zł w kasie Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Chełmnie – Bank Millennium 88 1160 2202 0000 0003 3297 0926 najpóźniej do dnia 21 lutego 2020 roku. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu.                    
Osoby przystępujące do w/w przetargu są zobowiązane do zapoznania się z zapisami planu  zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącymi nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu. Nieruchomość nie jest w żaden sposób obciążona.
Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia                  14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.2014.1490 tj./ oraz Zarządzenie: Nr 138/2019 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 listopada 2019 roku.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
-dowód wpłaty wadium,
-w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne,
-w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
-w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
-w przypadku spółek osobowych prawa handlowego – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może  wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywcą w/w nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego. Zapłata ceny za nabyte nieruchomości /po zaliczeniu wpłaconego wadium/ winna nastąpić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, której termin ustali sprzedający.  
    Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
    Nabywca ponosi koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
   Uczestnikowi, który wygra przetarg, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia przetargu na konto podane przez uczestnika przetargu. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
     Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.2020.65 / nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.
    Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
   Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami   Urzędu Miasta w Chełmnie, 86-200 Chełmno ul. Dworcowa 1, pokój 109, tel. 56 677-17-14 lub 56 677-17-58 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chelmno.pl i www.chelmno.pl.     
 
 
                                                     BURMISTRZ  MIASTA CHEŁMNA:  Artur Mikiewicz
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 

Powiadom znajomego