W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442I przetarg ustny nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działki: nr 209/20 i nr 289/4, położonej w Chełmnie przy ul. Planty Kolejowe
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GN.6840.19.2018.MP
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia I przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia 400.000,00 zł
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Nabywcą prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości została PGI 8 Spółka z o.o. z siedzibą w Świeciu za cenę 404 000,00 zł brutto.

Chełmno, dnia 23 kwietnia 2019 r.
 
 
OGŁOSZENIE
   Burmistrz Miasta Chełmna  

w oparciu o art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)  

ogłasza
  I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 
polegający na sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 209/20 o pow. 0,0504 ha i nr 289/4 o pow. 0,4638 ha, położonej w obrębie 2 miasta Chełmna przy ul. Planty Kolejowe, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1C/00024347/2, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Chełmna.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona jest jako tereny usług /jednostka strukturalna 7E1U, 7E01KDZ, 7E01KDL, 7E01KDD/. 

Cena wywoławcza wynosi 400 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT)
(słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100).
 
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest w żaden sposób obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 w sali nr 204 Urzędu Miasta przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 40 000,00 zł w kasie Urzędu Miasta przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Chełmnie – Bank Millennium nr 88 1160 2202 0000 0003 3297 0926 najpóźniej do dnia 28 maja 2019 r. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w urzędu. Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dotyczącym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U z 2014 r., poz. 1490) oraz Zarządzenia Nr 29/2019 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 25 lutego 2019 r.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium,
- w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty lub paszport, a w sytuacji reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne,
-  w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
-  w przypadku spółek osobowych prawa handlowego - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.   
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić  mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Zapłata ceny za nabytą nieruchomość (po zaliczeniu wpłaconego wadium) winna nastąpić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, której termin ustali sprzedający.
Uczestnik przetargu, który wygra przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca ponosi koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego. Uczestnikowi, który wygra przetarg, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni, licząc od daty zamknięcia przetargu.
Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nabywają nieruchomość na zasadach określonych w w/w ustawie.
Nabywca zobowiązany jest do uiszczania na rzecz właściciela opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości, płatnych w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, w wysokości 14 501,97 zł. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Zgodnie z art. 72 ust. 3 pkt 5 wyżej cytowanej ustawy stawka procentowa opłaty rocznej wynosi 3%. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty (art. 77 w/w ustawy).
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie, pokój 111, tel. 56 677 17 48 lub 513 090 318.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ulicy Dworcowej 1 w Chełmnie i przed Urzędem oraz opublikowane na stronach internetowych www.bip.chelmno.pl, www.chelmno.pl, www.e-chelmno.pl.
    
 
Burmistrz Miasta Chełmna: Artur Mikiewicz
 

Powiadom znajomego