W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442przetargowy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni na terenie miasta Chełmna w 2019 roku
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GM-OŚ.271.5.2019.JB
Zamawiający Gmina Miasto Chełmno
Tryb zamówienia Przetargowy
Wartość zamówienia poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: P.H.U. DARO Dariusz Linowski Warpalice 18 87-340 Osiek


Wyniki postępowania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
tel. 56 677 17 31
fax 56 677 17 74
powiat chełmiński
Województwo kujawsko – pomorskie
 
Osoby uprawniona do kontaktów:
Joanna Borzuchowska
Fax 56 677 17 74
Tel 56 677 17 31
Nr lokalu 103 Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1
 
 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja zamówienia www.bip.chelmno.pl
 
Zamawiający ogłasza przetarg na:
Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni na terenie miasta Chełmna w 2019 roku
 

1. Rodzaj zamówienia – usługi
2.Tryb postępowania – przetargowy
3.Termin realizacji zamówienia
 od dnia podpisania umowy do 30.04.2019 r.
4.Kryterium wyboru oferty i ich znaczenia (w %)
Cena   – 100 %  
 
5.Specyfikacja zamówienia
a. Specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chelmno.pl
b. SZ na przedmiotowe zamówienie można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego – pokój 103 Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
c. Na żądanie Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym.
d. Cena SZ wraz z załącznikami – 0 zł.
6.Wykluczenia
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, spełniający n/w warunki:
- Posiadają kompetencje lub  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-  Posiadają zdolność techniczną i zawodową,
-  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
-  Spełniają warunki określone w specyfikacji zamówienia.
7.Miejsce i termin składania ofert
Miejsce składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 101 – biuro informacji publicznej (parter)
w terminie 28.03.2019 r . do godz. 10.30
8.Miejsce i termin otwarcia ofert
Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 204
w terminie 28.03.2019 r. do godz. 11.00
9.Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
10.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11.Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli zajdzie którakolwiek z następujących okoliczności:
-  w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
-  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
-  udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
                                                                                             
Burmistrz Miasta Chełmna
Artur Mikiewicz

 
Chełmno, dnia 21.03.2019 r.

Pliki do pobrania:


Załączniki

Powiadom znajomego