W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442II przetarg ustny nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 209/32 o pow. 4656 m2, położnej w Chełmnie przy ul. Dworcowej 45
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy GN.6840.26.2017.EA-B
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia Ii przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia 300.000,00 zł
Termin składania ofert

Chełmno, dnia  22.10.2018 roku
 
                                                        O G Ł O S Z E N I E
                                                            Burmistrz Miasta Chełmna
                                                                Ogłasza
 
w  oparciu  o art. 37 ust. 1 , art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. 2018.121 z późn.zm./ i art. 41 ust.1 ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług / Dz.U. 2017.1221  z późn.zm./
                                                 II przetarg ustny nieograniczony
 
polegający na sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako  działka  nr 209/32 o pow. 4656 m2, położonej  w  Chełmnie  przy  ul. Dworcowej 45, zapisanej w KW TO1C/00024655/4, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Chełmna, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego na tereny obiektów produkcyjnych, magazyny, składy, usługi i zieleń izolacyjną   / jednostka strukturalna 6E 1PU,6E 1Zi /.
Nieruchomość nie jest obciążona.
 
                            Cena wywoławcza  300.000 zł  /w tym 23% VAT/
 
            Przetarg na w/w działkę  odbędzie się w dniu  11 grudnia  2018  roku   o godz. 10.00   w sali  nr  204  Urzędu Miasta w Chełmnie  ul. Dworcowa 1. Warunkiem  uczestnictwa  w  przetargu  jest   wpłacenie  wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej tj. 30.000  zł .
     Wadium   należy  wpłacić w kasie Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 lub  na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Chełmnie prowadzony przez Bank Millennium      w Chełmnie nr 88 1160 2202 0000 0003 3297 0926  najpóźniej w dniu 28 listopada 2018 roku. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu. Potwierdzony dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się z planem zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości/ Dz.U.2014. 1490 tj. / oraz Zarządzenie Nr  85/2018  Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 czerwca 2018 roku.
I przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość odbył się w dniu 18 września 2018 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej :
-dowód wpłaty wadium,
-w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby  również pełnomocnictwo notarialne,
-w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
-w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
-w przypadku  spółek osobowych prawa handlowego - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargu z tym , że  postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej z  zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych .
     Jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, burmistrz  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
     Nabywca ponosi  koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
     Uczestnikowi, który wygra przetarg , wpłacone wadium  zalicza się na poczet ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia  przetargu . Uczestnik  przetargu ,  który  wygra  przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu   o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i  pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r               o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2018.121 z późn.zm./ nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie .
Termin zagospodarowania w/w nieruchomości wynosi  4 lata , w tym czasie nowonabywca zobowiązuje się do zabudowy w/w nieruchomości, za który uważa się zakończenie zabudowy  tj. wybudowanie budynku/ budynków/ w stanie surowym zamkniętym. W przypadku niewywiązania się z tego zobowiązania nowonabywca zobowiąże się wypłacić Gminie Miasta Chełmna tytułem kary umownej kwotę 100.000 zł /stotysięcyzł/, ustanawiając na nabywanym prawie użytkowania wieczystego hipotekę w w/w wysokości.  
      Nowonabywca zobowiązany jest do ponoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz właściciela nieruchomości,  płatnych w terminie do dnia  31 marca każdego roku z góry za dany rok .
     Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych jest uzależniona od określonego celu na jaki nieruchomość gruntowa jest przeznaczona. Zgodnie z art. 72 ust. 3 pkt 5 w/w ustawy  wynosi 3 % tj. 5.244,98 zł.
Wysokość opłaty rocznej  z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej  nieruchomości ulegnie zmianie zgodnie z  art. 77 w/w ustawy.
    Zgodnie z art. 38 ust. 4 w/w ustawy  Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega  prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
          Szczegółowe informacje o przetargu  można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami  Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 , pokój 111, tel.           56677-17-58, 56677-17-48, fax 56677-17-74  lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chelmno.pl , www.chelmno.pl  i www.e-chelmno.pl .
 
                                                 Burmistrz Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski
                                                                 
 
 
 
                                                          
 
 
                                                                                   

Powiadom znajomego