W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Przetarg Nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Chełmno.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy SM.5521.49.2018.ZS
Zamawiający Gmina Miasto Chełmno
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej 5 548 000 euro
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Informacja zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 i 5-7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - poniżej
Informacja zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 i 5-7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
Informacja zgodnie z art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
====================================

Protokół z otwarcia ofert z dnia 13.08.2018 r.

====================================

Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 07.08.2018 r.

====================================

Ogłoszenie nr 595569-N-2018 z dnia 2018-07-27 r.

Gmina Miasto Chełmno: Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Chełmna"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Chełmno".
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Chełmno, krajowy numer identyfikacyjny 87111848300000, ul. ul. Dworcowa  1 , 86200   Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 771 729, e-mail wmkii@chelmno.pl, faks 566 771 774.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.chelmno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://bip.chelmno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.chelmno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.chelmno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pomocą poczty tradycyjnej w kopercie zamkniętej z dopiskiem Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Chełmna"
Adres:
Siedziba zamawiającego tj.Urząd Miasta Chelmno, ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno pok. 101

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Chełmna"
Numer referencyjny: SM.5521.49.2018.ZS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (w tym specyfikacji wykonania i odbioru robót) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznym zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę, realizacja robót budowlanych, usług i dostaw dla użytkownika systemu monitoringu wizyjnego zgodnie z przeznaczeniem określonym w ww. dokumentacji (w tym jego konfiguracja oraz uruchomienie) oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w oparciu o warunki zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym oraz warunki określone przez Zamawiającego. System monitoringu wizyjnego miasta Chełmna przewiduje: 1) budowę 10 nowych punktów kamerowych; 2) modernizację 18 istniejących punktów kamerowych; 3) budowę lokalnych punktów dystrybucyjnych; 4) modernizację istniejącej stacji bazowej przy ul. Dworcowa 1 5) adaptację pomieszczenia w głównym budynku Urzędu Miasta przy ul. Dworcowej 1 na centrum monitoringu wraz z wyposażeniem; 6) budowę koniecznej infrastruktury telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej. ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Wykonanie następujących opracowań: 1.1. opracowania geodezyjne (mapy zasadnicze, mapa do celów projektowych wraz z danymi z ewidencji gruntów o właścicielach nieruchomości objętych inwestycją); 1.2. dokumentacja projektowa, składająca się z: 1.2.1. projektu budowlanego wraz z informacją BIOZ; 1.2.2. dokumentacji dla zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub dla obiektów do rozbiórki (w razie konieczności); 1.2.3. projektów wykonawczych dla poszczególnych branż, 1.2.4. projektu sieci transmisji danych; 1.2.5. projektu organizacji ruchu na czas budowy; 1.2.6. przedmiarów robót, kosztorys inwestorski 1.3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż. 2. Wykonanie następujących czynności związanych z dokumentacją projektową: 2.1. aktualizacja lub uzyskanie zapewnień dostawy mediów oraz niezbędnych warunków przyłączenia do sieci oraz warunków przebudowy istniejącego uzbrojenia; 2.2. uzyskanie wszystkich wymaganych prawem (pozytywnych) uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, opinii oraz pozwoleń (w tym pozwolenia konserwatorskiego); 2.3. przygotowanie wniosków do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o wydanie stosownych decyzji/pozwoleń; 2.4. przekazywanie Zamawiającemu kopii uzyskanych dokumentów wymienionych w kt 2.2 w terminie umożliwiającym ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego; 2.5. przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu kolidującego z inwestycją (w razie konieczności); 2.6. uzyskanie decyzji na usunięcie drzewa lub krzewu będących pod ochroną (w razie konieczności); 2.7. sporządzenie innych, niewymienionych w umowie opracowań, których wykonanie będzie niezbędne dla uzyskania decyzji organów administracji państwowej, samorządowej lub innych jednostek branżowo uzgadniających opracowanie - z punktu widzenia kompletności przedmiotu zamówienia lub jego części składowej; 2.8. uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością (w formie pisemnej umowy korzystania z nieruchomości na cele budowlane zawartej z właścicielem nieruchomości według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego) - w razie konieczności; 2.9. na wniosek Zamawiającego - wyjaśnianie w sposób szczegółowy i wyczerpujący wątpliwości dotyczących rozwiązań projektowych oraz rozważenie możliwości zastosowania zamiennych materiałów / urządzeń / wyposażenia / technologii robót; 2.10. uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub skuteczne zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub dla obiektów do rozbiórki w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę opracowania; 2.11. dołączenie do dokumentacji projektowej szczegółowej specyfikacji technicznej wydanej przez producenta i kart katalogowych potwierdzających parametry techniczne zaoferowanych rozwiązań sprzętowych 2.12. opracowywanie dokumentacji w zakresie oddziaływania na środowisko (jeżeli dotyczy) 3. Wykonanie następujących czynności na etapie realizacji robót: 3.1. Budowę nowych punktów kamerowych wraz z konieczną infrastrukturą telekomunikacyjną i elektroenergetyczną 3.1.1. Skrzyżowanie ul. PowstańcówWlkp.- 3 - Maja 3.1.2. Skrzyżowanie ul. Wodnej i 3 - Maja, 3.1.3. Skrzyżowanie ul. Kilińskiego - Łąkowa, 3.1.4. Skrzyżowanie ul. Rynek-Ratusz, 3.1.5. Skrzyżowanie ul. Rybacka – Stare Planty, 3.1.6. Osiedle Kopernika, 3.1.7. Osiedle Kopernika, 3.1.8. Osiedle Skłodowskiej – Curie, 3.1.9. Osiedle Skłodowskiej – Curie. 3.1.10. Skrzyżowanie ul.Ogrodowa - Panieńska 3.2. Budowę lokalnego punktu zbiorczego (dystrybucyjnego) 3.3. Modernizację istniejących punktów kamerowych zlokalizowanych w następujących lokalizacjach: 3.3.1. ul. Dworcowa 1, 3.3.2. boisko przy alei 3 Maja, 3.3.3. ul. Grudziądzka 36, ul. 22 Stycznia 36, ul. Rycerska 27, ul. Wodna 29, 3.3.4. skrzyżowaniem ulic Nad Groblą/Powiśle, 3.3.5. skrzyżowanie ulic Kamionka-Wodna, 3.3.6. skrzyżowanie ulic Ogrodowa-Zielona/Rybaki, 3.3.7. ul. Hallera.2 3.3.8. ul. Hallera 18 3.3.9. skrzyżowanie ulic Toruńska -Wałowa, 3.3.10. ul. Toruńska 3, 3.3.11. ul. Dominikańska 12, 3.3.12. ul. Rybacka 2, 3.3.13. ul. Dominikańska 33, 3.3.14. ul. Szkolna 3, 3.3.15. skrzyżowanie ulic Biskupia – Jastrzębskiego. 3.4. Budowę punktu dystrybucyjnego służącego do podłączenia do nowo projektowanego systemu 3.5. Modernizację istniejącej stacji bazowej znajdującej się w budynku przy ul. Dworcowa 1 3.6. Adaptację pomieszczenia w budynku Urzędu Miasta o pow. ok. 30 m2 na centrum monitoringu (pom. posiada instalację elektryczna i teletechniczną przy założeniach, jak dla modernizacji centrum monitoringu planowanego w programie funkcjonalno-użytkowym. 3.6.1. przygotowanie dwóch stanowisk operatorskich: dostawa mebli, sprzętu komputerowego, oprzyrządowania i oprogramowania itp. 3.6.2. dostosowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych do nowej aranżacji pomieszczenia, 3.6.3. remont pomieszczenia (ściany, podłogi) po ww. robotach, 3.6.4. dostawa serwera i jego montaż. 3.7. Dokonanie konfiguracji i uruchomienia całej sieci monitoringu (wszystkich zabudowanych urządzeń). 3.8. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego: dwóch administratorów systemu i 10 operatorów stanowisk nadzoru wizyjnego: 3.8.1. zakres szkolenia administratora systemu musi obejmować oprócz administrowania systemem także zaawansowaną obsługę i użytkowanie systemu monitoringu wizyjnego - uzyskana wiedza musi im umożliwiać przeprowadzenie podstawowego szkolenia dla operatorów, 3.8.2. do przeprowadzenia szkolenia teoretycznego Zamawiający udostępni własne pomieszczenie, 3.8.3. szkolenie praktyczne musi odbywać się w grupach dwuosobowych w wykonanym przez Wykonawcę centrum monitoringu. 3.9. Wykonanie w okresie udzielonej gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych (co najmniej raz na pół roku) wszelkich zabudowanych urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz wykonanie czynności konserwujących tych urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 4. Wykonanie następujących czynności na etapie szkolenia: 4.1. przygotowanie materiałów szkoleniowych tj. instrukcji administratora systemu oraz operatora stanowiska systemu monitoringu wizyjnego; 4.2. przekazanie uczestnikom szkolenia certyfikatów jego ukończenia. 5. Informacje do fazy projektowania 5.1. Dokumentacja musi być opracowana w sposób kompleksowy i zgodny z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami SIWZ, przy czym w przypadku zmiany w trakcie wykonywania zamówienia przepisów prawa, norm, normatywów, wzorów, instrukcji lub wytycznych mających zastosowanie do opracowań i czynności składających się na przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania tych opracowań i czynności do wprowadzanych zmian. 5.2. Dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu na służyć. 5.3. Dokumentacja powinna być wewnętrznie spójna i skoordynowana we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe, które zapewnią wydatkowanie środków publicznych z zachowaniem zasad celowości i oszczędności przy jednoczesnym uzyskaniu najlepszych efektów. 5.4. Dokumentacja powinna być wykonana oraz sprawdzona przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, biorąc pod uwagę specyfikę projektowanego obiektu budowlanego. 5.5. Dokumentacja wykonawcza musi w szczególności zawierać schemat blokowy całego systemu wraz z zestawieniem urządzeń, elementów wchodzących w skład systemu monitoringu. 5.6. Projekt opisujący sieć transmisji danych ma zawierać w szczególności: adresację urządzeń, sposób konfiguracji urządzeń, schematy logiczne i funkcjonalne sieci wraz z czytelnym oznakowaniem kabli, opis montażu urządzeń w szafie/ach teletechnicznej/ych itd. 5.7. Zgodnie z zapisami w m.p.z.p. lokalizacja punków kamerowych wymienionych w: 1) pkt 3.1.1 ÷ 3.1.10 objęta jest strefą B ochrony konserwatorskiej; 2) pkt 3.3.1 ÷ 3.3.15 objęta jest strefą A ochrony konserwatorskiej 5.8. Podczas opracowania dokumentacji projektowej należy uwzględnić uwagi każdego z Zarządców/Właścicieli obiektów odnośnie do wytycznych planowanych robót i instalacji urządzeń. 5.9. Opracowaną kompletną dokumentację projektową Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w 2 egz. celem weryfikacji i zatwierdzenia. Zamawiający w celu weryfikacji i zatwierdzenia przedstawionej dokumentacji może powołać podmiot opiniujący w postaci eksperta/pełnomocnika ds. technicznych. Nie dopuszcza się realizacji przedmiotowej inwestycji bez zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. 5.10. Opracowania składające się na przedmiot zamówienia należy skompletować dla Zamawiającego w ilości (zmiana w stosunku do Programy funkcjonalno-użytkowego): 1) opracowania geodezyjne - 1 egz. 2) dokumentacja projektowa, składająca się z: a) projektu budowlanego złożonego z części: - 1 egz. a.1 projektu zagospodarowania terenu a.2 projektu architektoniczno – budowlanego a.3 zbioru wszystkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych a.4 informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia b) dokumentacji do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub dla obiektów do rozbiórki - 2 egz. c) projektów wykonawczych dla poszczególnych branż - 2 egz. d) projektu organizacji ruchu na czas budowy - 2 egz. e) przedmiarów robót dla branż jw. - 2 egz. f) kosztorys inwestroski - 2 egz. 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla branż jw. - 2 egz. Powyższe ilości egzemplarzy nie uwzględniają ilości opracowań niezbędnych do uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji (w tym administracyjnych) itp. 5.11. Dodatkowo niżej wymienione opracowania winne być przygotowane i przekazane każde osobno Zamawiającemu na nośniku elektronicznym w 2 egz. z odpowiednimi opisami: 1) mapa do celów projektowych oraz dodatkowo mapa z projektem zagospodarowania terenu – w formacie .pdf oraz w formacie umożliwiającym edycję w programie AUTOCAD lub w innym kompatybilnym z nim - pliki .dwg, 2) projekt budowlany ze zbiorem dokumentów formalno-prawnych (z wyjątkiem wypisu i wyrysu z m.p.z.p., wypisów z rejestru gruntów oraz załączników graficznych do uzyskanych warunków i uzgodnień), projekt wykonawczy wszystkich branż, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wszystkich branż, przedmiar robót wszystkich branż – każde z wymienionych opracowań umieszczone w osobnym katalogu - w formacie .pdf, 6. Uwagi uzupełniające do przedmiotu zamówienia: 6.1. Wykonawca w ramach umówionego wynagrodzenia ryczałtowego wykona wszelkie czynności, które są obiektywnie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia. 6.2. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa opracowana w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy nie podaje w sposób szczegółowy technologii wykonania robót lub wykonania określonego elementu, mającego wpływ na realizację przedmiotu umowy, bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów lub urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do wcześniejszego uzgodnienia tych elementów z Zamawiającym. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ oraz załączona w wersji elektronicznej na stronie internetowej poniższa dokumentacja, będąca integralną częścią SIWZ: 7.1. Program funkcjonalno-użytkowy, 8. Wykonanie zamówienia na etapie realizacji robót obejmuje dodatkowo: 8.1. Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3kpl. (w tym 1 kpl. na nośniku elektronicznym) 8.2. Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy. 8.3. Sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu polegającej w szczególności na uwidocznieniu stanu placu budowy przed rozpoczęciem robót. Inwentaryzację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy. 8.4. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i poinformowanie na piśmie w odpowiednim terminie właściwych służb o jej wprowadzeniu, którą należy sukcesywnie zmieniać w zależności od etapu realizowanej inwestycji i zakresu wykonywanych prac. 8.5. Zajęcie pasa drogowego i pokrycie kosztów z tym związanych. 8.6. Zapewnienie dojazdu i dojścia do posesji i punktów handlowych w czasie prowadzonych robót. 8.7. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. 8.8. Wykonanie wycinki, karczowania drzew i krzewów wraz z ich utylizacją oraz wykonanie nasadzeń zastępczych (w razie konieczności). 8.9. Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. – należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższym niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. 8.10. Przewiezienie na odległość do 2 km materiałów pochodzących rozbiórki a nadających się do ponownego wykorzystania na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 8.11. Przekazanie Zamawiającemu do ponownego wykorzystania materiałów z rozbiórki takich jak: płytki i kostki chodnikowe, krawężniki, obrzeża chodnikowe. W związku z powyższym należy przewidzieć czysty sposób ich demontażu z obiektu budowlanego umożliwiający ponowne ich wykorzystanie oraz nie należy ich utylizować lub przekazywać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Decyzję co do ponownego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki podejmie Inspektor bezpośrednio przed rozbiórką. Materiały winny być umieszczone na paletach i przygotowane do transportu. 8.12. Przeprowadzenie prób i odbiorów z udziałem wymaganych instytucji państwowych, Zamawiającego i użytkownika. 8.13. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie sieci. 8.14. Wykonanie remontów i naprawy zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach. 8.15. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz terenu przyległego do placu budowy, który został naruszony wskutek prowadzonych prac. 8.16. Wykonanie 2 egz. dokumentacji powykonawczej. Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej. B. Wymóg zatrudnienia na umowę o prace. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia Wykonanie sieci telekomunikacyjnej. Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań zostały określone w - Istotne postanowienia umowy. C. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają - Opis przedmiotu zamówienia, Istotne postanowienia umowy, program funkcjonalno-użytkowy w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: https://bip.chelmno.pl/ stanowiące integralną częścią SIWZ. UWAGA! Wykonawca uwzględni w ofercie koszt poszczególnych robót zgodnie z załączonym harmonogramem. Waruki równoważności: Wymagane parametry rozwiązań instalacji zostały uwzględnione w załączniku nr. 1 do Programu funkcjonalno- użytkowego dotyczących minimalnych parametrów urządzeń równoważnych.

II.5) Główny kod CPV: 32400000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
71320000-7
45231000-5
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada wolne środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000,00 PLN. Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: I. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: - 1 robotę budowlaną w zakresie przebudowy lub budowy systemu monitoringu wizyjnego o łącznej wartości min. 400.000,00 zł Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/ II. Wykonawca wskaże osoby do wykonania niniejszego zamówienia, które spełniają następujące warunki: a) minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy w zakresie robót telekomunikacyjnych, posiadającą: uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, tj. wydane na podstawie: a. Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), lub b. odpowiadające im ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b) minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót w zakresie robót elektrycznych posiadającą: uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, tj. wydane na podstawie: a. Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), lub b. odpowiadające im ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, c) minimum jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót w zakresie robót drogowych posiadająca: uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, tj. wydane na podstawie: a. Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), lub b. odpowiadające im ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. d) minimum dwóch osób do wykonania zamówienia, które będą pełnić funkcję Projektanta branży telekomunikacyjnej, posiadających uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, wydane na podstawie: a. Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), lub b. odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów legitymujące się w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert doświadczeniem w zakresie wykonania: - co najmniej dwóch dokumentacji projektowo-kosztorysowych sieci monitoringu wizyjnego z zastosowaniem transmisji radiowej dla min. 10 punktów kamerowych. e) minimum jednej osoby do wykonania zamówienia, która będzie pełnić funkcję Projektanta branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie: a. Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), lub b. odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji spośród wskazanych powyżej, pod warunkiem spełnienia warunków. Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2016r., poz. 65) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1946 z późn. zm.)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz oferty, Harmonogramy rzeczowo-finansowy / zestawienie opracowań projektowych
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 PLN). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Millennium 88 1160 2202 0000 0003 3297 0926; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;gwarancjach bankowych;gwarancjach ubezpieczeniowych;poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument taki musi być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby,określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, kwotę gwarancji/poręczenia,termin ważności gwarancji/poręczenia, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5. Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt 10.3 ppkt 2-5 należy obowiązkowo ZAŁĄCZYĆ w ORYGINALE do oferty. Brak oryginału dokumentu przy ofercie traktowane będzie jako niezabezpieczenie oferty wadium. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena całkowita brutto60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: 1) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót objętych umową oraz związanej z tym konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia; 2) wykonania tzw. robót zamiennych oraz związanej z tym konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia; 3) zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie. 2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamówienia nastąpi na podstawie minimalnych ogólnokrajowych czynników cenotwórczych w zakresie kosztów ogólnych, zysku i kosztów zakupu w danej kategorii rodzaju robót oraz na podstawie minimalnych regionalnych (dla woj. opolskiego) czynników cenotwórczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiałów oraz sprzętu będą przyjmowane na podstawie minimalnych cen ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwórcze oraz ceny sprzętu i materiałów będą przyjmowane z kwartału poprzedzającego wykonanie robót. Podstawą do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót objętych umową oraz związanej z tym konieczności zmiany wynagrodzenia jest protokół konieczności podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego. 3. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności związanych z realizacja przedmiotu umowy oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wykonanie robót zamiennych. Rozliczenie robót zamiennych (kosztorys różnicowy) nastąpi na podstawie minimalnych ogólnokrajowych czynników cenotwórczych w zakresie kosztów ogólnych, zysku i kosztów zakupu w danej kategorii rodzaju robót oraz na podstawie minimalnych regionalnych (dla woj. opolskiego) czynników cenotwórczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiałów oraz sprzętu będą przyjmowane na podstawie minimalnych cen ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwórcze oraz ceny sprzętu i materiałów będą przyjmowane z kwartału poprzedzającego wykonanie robót. Podstawą do zlecenia wykonania robót zamiennych jest protokół konieczności wykonania tychże robót, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego. 4. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy określone w § 3 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania umowy stawki ww. podatku wartość niezapłaconego wynagrodzenia umownego ulega zmianie w ten sposób, iż obejmuje ono podatek od towarów i usług w zmienionej wysokości. Zamiana ta nie wymaga zmiany umowy. 5. Strony dopuszczają możliwość uzasadnionej zmiany terminów pośrednich ujętych w załączniku nr 3 i 4 do umowy pod warunkiem dotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 1. W takiej sytuacji, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania tych załączników bez konieczności zmiany umowy. 6. Zmiana terminów wskazanych w umowie może nastąpić w przypadku: 1) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu umowy bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od Stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego; 2) wystąpienia siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu), klęski żywiołowej lub warunków pogodowych niepozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót. Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez Zamawiającego, potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy, za wyjątkiem przypadków określonych w umowie. W preambule aneksu powinny zostać wskazane okoliczności uzasadniające dokonanie zmian. 8. Jeżeli okaże się, że niektóre części przedmiotu umowy będą zbędne, z uwagi na wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, zakres umowy zostanie ograniczony przy jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia i ewentualnym skróceniu terminu wykonania. 9. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniającej zmianę terminu wykonania umowy leżącej po stronie Wykonawcy Zamawiający wydłuży termin wykonania umowy o liczbę dni, którą uzna za uzasadnioną, na pisemny wniosek Wykonawcy dokumentujący wystąpienie okoliczności uzasadniającej tę zmianę. 10. O zmianach teleadresowych, numeru rachunku bankowego i innych zmianach nieistotnych dla wykonania przedmiotu umowy – Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Zmiany te nie wymagają zmiany umowy. 11. W umowach wieloletnich, przy których kwoty płatności określone są w rozbiciu na kolejne lata – w ramach niezmienionej ceny złożonej w ofercie – dopuszcza się zmianę ich wielkości w poszczególnych latach, bez potrzeby zmiany umowy, pod warunkiem spisania obustronnego protokołu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-13, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


SIWZ z załącznikami
Program funkcjonalno-użytkowy
Minimalne parametry urządzeń równoważnych - załącznik nr. 1 do Programu funkcjonalno-użytkwego


Załączniki

Powiadom znajomego