W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442II przetarg ustny nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i oficyną , położonej w Chełmnie przy ul. Grudziądzkiej 36, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 106/3 o pow. 0,0420 ha
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GN.6840.29.2017.ZA/EA-B
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia Ii przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia 600.000,00 ZŁ
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu.

        Chełmno, dnia 16 lipca 2018 roku
 
 
                                                          O G Ł O S Z E N I E
                                                     Burmistrz Miasta Chełmna
                                                                       
 
 Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1,  art. 37 ust. 1 , art. 38 ust.1 i ust. 2 oraz  art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz.U.2018.121  z  późn. zm./
 
                                                            ogłasza
                                         II przetarg ustny nieograniczony
 
polegający na sprzedaży  prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i oficyną, położonej w Chełmnie przy ul. Grudziądzkiej 36,  oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 106/3 o pow. 0.0420 ha , obręb 1, zapisanej w KW TO1C/00013989/4, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna. Na w/w nieruchomości znajdują się budynki gospodarcze.
Nieruchomość położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/157/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2016 r. oznaczonym symbolem MWU3 przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo - usługową; (funkcja usługowa         z zakresu handlu, turystyki, kultury, administracji, gastronomii, zdrowia i rzemiosła nieuciążliwego).
Zgodnie z zapisami planu nieruchomość ujęta jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków  i stanowi istotny element zabytkowego układu miejskiego Chełmna wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 30.04.1953 r. pod nr A/1513, zgodnie z zawiadomieniem o zmianie nr rejestru z dnia 21 lipca 2009 r. ( dawniej nr rejestru zabytków A/281/116).      
 
                                  Cena wywoławcza  łącznie wynosi  600.000 zł /brutto/
                                         (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100)
 
Zgodnie z  art. 43 ust.1 pkt 10 a lit. a  ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  o podatku od towarów i usług / Dz. U. 2017.1221 z późn.zm/ sprzedaż w/w nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest w żaden sposób obciążona.
                Przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość odbędzie się    w dniu 27 września 2018 roku o godz. 11.00  w sali  nr  204 w Urzędzie Miasta  w Chełmnie ul. Dworcowa 1 Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest wpłacenie wadium  w wysokości 10%  ceny wywoławczej tj. 60.000 zł. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Chełmnie, 86-200 Chełmno ul. Dworcowa 1 – Bank Millennium
nr 88 1160 2202 0000 0003 3297 0926  najpóźniej do dnia 20 września 2018 r.
Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane  do  zapoznania się   z  zapisami   planu  zagospodarowania  przestrzennego miasta  dotyczącymi   gruntów  będących przedmiotem przetargu.
I przetarg na w/w nieruchomość został przeprowadzony w dniu 13.06.2018 r  i zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie (tj. Dz.U.2014.1490  ) oraz Zarządzenia  Nr 49/2015  Burmistrza Miasta  Chełmna  z  dnia 9 marca 2015 roku.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej :
dowód wpłaty wadium, dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby  również pełnomocnictwo notarialne, w przypadku wspólników spółki cywilnej aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, w przypadku osób prawnych  aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, w przypadku spółek osobowych prawa handlowego
- aktualny wypis z właściwego rejestru,
- stosowne pełnomocnictwa,
- dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargu  z tym , że  postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej z zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych .
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym                 w zawiadomieniu burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca zobowiązany będzie do przeprowadzenia badań architektoniczno -historycznych oraz badań na obecność polichromii.     
Nabywca uiści koszty  zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
Uczestnikowi, który wygra przetarg , wpłacone wadium  zalicza się na poczet ceny nabycia , pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia  przetargu. Uczestnik  przetargu ,  który  wygra  przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta w Chełmnie, 86-200 Chełmno ul. Dworcowa 1 , pokój 111, tel. (56) 677-17-58 i (56 ) 677-17-48  lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chelmno.pl, www.chelmno.pl i www.e-chelmno.pl .
 
                                             
                      
                                           Burmistrz Miasta Chełmna  Mariusz Kędzierski

Powiadom znajomego