W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442V przetarg ustny nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym , położonym w Chełmnie przy ul. Okrężnej 7
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy GN.6840.11.2017.ZA/EA-B
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia V przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia 65.000,00 zł
Termin składania ofert
unieważnienie
Burmistrz Miasta Chełmna informuje o odwołaniu przetargu w związku z koniecznością wydzielenia geodezyjnego terenu, na którym znajduje się kapliczka.

Chełmno, dnia 02.07. 2018 r.
 
 
                                                   O G Ł O S Z E N I E
                                                    Burmistrz Miasta Chełmna
                                                                       
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2, art. 39 ust. 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (tekst jedn. Dz. U z 2018 r. 121 z późn. zm.)
 
                                                                ogłasza
                                                   V przetarg ustny nieograniczony
 
polegający na sprzedaży prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Chełmnie przy ul. Okrężnej 7, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 182o pow. 0,0672 ha, obręb 1, zapisanej w księdze wieczystej KW TO1C/00014241/6.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z urządzeniami towarzyszącymi (jednostka strukturalna C 25 MN).
 
                     Cena wywoławcza  łącznie wynosi  65 000,00 zł /brutto/
                        (słownie:sześćdziesiątpięć tysięcy złotych 00/100)
 
Zgodnie z  art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017. 1221 z późn. zm.) w/w sprzedaż jest  zwolniona z podatku VAT.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest w żaden sposób obciążona.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2018 r. o godz. 11.30  w sali  nr  204 Urzędu Miasta  przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej tj. 6.500,00  zł w kasie Urzędu Miasta przy ul. Dworcowej 1  w Chełmnie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Chełmnie - Bank Millennium Nr 88 1160 2202 0000 0003 3297 0926 najpóźniej do  dnia  10 sierpnia 2018 r. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się z planem zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz Zarządzenia Nr 63/2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 czerwca 2017 r.
Pierwszy przetarg polegający na sprzedaży w/w nieruchomości odbył się 6 października 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg polegający na sprzedaży w/w nieruchomości odbył się 6 grudnia 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg polegający na sprzedaży w/w nieruchomości odbył się 22 lutego 2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Czwarty przetarg polegający na sprzedaży w/w nieruchomości odbył się 16 maja 2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby  również pełnomocnictwo notarialne, w przypadku wspólników spółki cywilnej aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, w przypadku osób prawnych aktualny wypis  z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, w przypadku spółek osobowych prawa handlowego:
- aktualny wypis z właściwego rejestru,
- stosowne pełnomocnictwa,
- dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może  wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego. Zapłata ceny za nabytą nieruchomość (po zaliczeniu wpłaconego wadium) winna nastąpić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, której termin ustali sprzedający.
Nabywca uiści koszty  zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
Uczestnikowi, który wygra przetarg, wpłacone wadium  zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia przetargu.
Uczestnik  przetargu,  który  wygra  przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu  21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r o gospodarce nieruchomościami nabywają nieruchomości na zasadach określonych   w w/w ustawie.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym   w zawiadomieniu burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1, pokój nr 111, tel. 56 677 17 48, 56 677 17 58  lub 513 090 318 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chelmno.pl lub www.chelmno.pl oraz www.e-chelmno.pl.
 
 
 
                                           Burmistrz Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski 

Powiadom znajomego