W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442I przetarg ustny nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Sprzedaż nieruchomości
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GN.6840.2/3/4/5.2018.KG;
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia I przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia od 40.000,00 do 109.000,00 zł
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu.
Chełmno, dnia 18.06.2018 roku
 
O G Ł O S Z E N I E 
Burmistrz Miasta Chełmna 
ogłasza 
 
W oparciu o art. 37 ust. 1 , art. 38, art.39 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)  
 
                                          I przetarg ustny nieograniczony
 
polegający na sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Chełmno, oznaczonych wg ewidencji gruntów jako: 

1) działka  nr 75/1 o  pow. 3198  m2, położona  w  Chełmnie  przy  ul. Wiklinowej, zapisana w KW TO1C/00026065/5, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi /jednostka strukturalna D 12MN/.
                              Cena wywoławcza wynosi  100.000,00 zł   /w tym 23% VAT/. 

2) działka  nr 279/9 o  pow. 1323  m2,  położona  w  Chełmnie  przy  ul. Słowiczej, zapisana w KW TO1C/00027271/9, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny usług handlu /jednostka strukturalna   J 10 UH /.
                              Cena wywoławcza wynosi   109.000,00 zł   /w tym 23% VAT/. 

3) działka  nr 144/2 o  pow. 1034  m2, położona  w  Chełmnie  przy  ul. Portowej, zapisana w KW TO1C/00020806/0, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi /jednostka strukturalna C18MN/.
                              Cena wywoławcza wynosi  61.000,00 zł   /w tym 23% VAT/. 

4) działki  nr 471/34 o  pow. 751  m2 ,  położona  w  Chełmnie  przy  ul. Konwaliowej, zapisana w KW TO1C/00013304/9, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej /jednostka strukturalna 9K 1MN/.  
                     Cena wywoławcza wynosi  40.000,00 zł   /w tym 23% VAT/. 

Ceny  zawierają  23% podatku VAT , zgodnie z  art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  o podatku od towarów i usług / Dz. U.  z 2017 r. poz. 1221 ze zm./.
Przetarg  na nieruchomość określoną w pkt 1) tj. działkę nr 75/1,  odbędzie się w dniu 27 lipca 2018 roku  o godz. 10.00 . Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%  ceny wywoławczej tj. 10.000,00 zł .
Przetarg  na nieruchomość określoną w pkt 2) tj. działkę nr 279/9,  odbędzie się w dniu  27 lipca 2018 roku  o godz. 10.30 . Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%  ceny wywoławczej tj. 10.900,00  zł .
Przetarg  na nieruchomość określoną w pkt 3) tj. działkę nr 144/2,  odbędzie się w dniu 27 lipca 2018 roku  o godz. 11.00 . Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%  ceny wywoławczej tj. 6.100,00 zł .
Przetarg  na nieruchomość określoną w pkt 4)  tj. działkę nr 471/34,  odbędzie się w dniu  27 lipca 2018 roku  o godz. 11.30. Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  10%  ceny wywoławczej tj. 4.000,00  zł .
    Wadia na poszczególne nieruchomości należy uiścić w kasie Urzędu Miasta przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Chełmnie – Bank Millennium nr 88 1160 2202 0000 0003 3297 0926 najpóźniej do dnia 23 lipca 2018 r. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
W/w przetargi odbędą się  w sali  nr  204 w Urzędzie Miasta  w Chełmnie  ul. Dworcowa 1.
Osoby przystępujące do w/w przetargów są zobowiązane  do  zapoznania się z  zapisami   planu  zagospodarowania  przestrzennego miasta  dotyczącymi nieruchomości,  będących przedmiotem przetargów. Nieruchomości nie są obciążone.
          Przetargi przeprowadzone będą w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie / Dz.U.2014. 1490 tj./ oraz Zarządzenia : Nr 64/2018; Nr 65/2018; Nr 66/2018; Nr 67/2018;  Burmistrza Miasta  Chełmna  z  dnia 26 kwietnia 2018 roku.
Uczestnicy poszczególnych przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej :
- dowód wpłaty wadium,
- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby  również pełnomocnictwo notarialne,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
- w przypadku spółek osobowych prawa handlowego – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
          O wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargów z tym , że  postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej  z  zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych.
          Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
          Nabywca uiści koszty  zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
          Uczestnikowi, który wygra przetarg, wpłacone wadium  zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia przetargu. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
     Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.
     Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
          Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami   Urzędu Miasta w Chełmnie, 86-200 Chełmno ul. Dworcowa 1, pokój 109, tel.  56 677-17-58  lub   56 677-17-14 , fax 56 677-17-74, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 14:15 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chelmno.pl i www.chelmno.pl .        
 
                                                BURMISTRZ  MIASTA CHEŁMNA :  Mariusz Kędzierski
 
 
 
             

Powiadom znajomego