W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442I przetarg ustny nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych jako dz. nr 198/20 i dz. nr 199/4, położonych w obrębie 3
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GN.6840.25.2017.KO
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia I przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia 8 000 zł
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Nabywcą nieruchomości został Pan Zenon Marian Okrajni za cenę 8 100 zł
Chełmno, dnia 29 listopada 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Miasta Chełmna
 
 
w oparciu o art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
 
ogłasza
 
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
polegający na sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna, położonych w obrębie 3 miasta Chełmna, oznaczonych jako działka nr 198/20 o powierzchni 0,0312 ha, KW TO1C/00019446/8 i działka nr 199/4 o powierzchni 0,0014 ha, KW TO1C/00002414/3.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XLVIII/309/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 5 września 2006 r. przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są jako tereny ogrodów działkowych (J4 ZD).
 
Cena wywoławcza wynosi 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) wyżej wymieniona sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest w żaden sposób obciążona.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2018 r. o godz. 12.00 w sali nr 204 Urzędu Miasta przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 800,00 zł w kasie Urzędu Miasta przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Chełmnie – Bank Millenium nr 88 1160 2202 0000 0003 3297 0926 najpóźniej do dnia 11 stycznia 2018 r. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w urzędu.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dotyczącym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U z 2014 r. poz. 1490) oraz Zarządzenia Nr 89/2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 września 2017 r.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium,
- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
- w przypadku spółek osobowych prawa handlowego – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.   
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić  mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Zapłata ceny za nabytą nieruchomość (po zaliczeniu wpłaconego wadium) winna nastąpić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, której termin ustali sprzedający.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
Nabywca ponosi  koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
Uczestnikowi, który wygra przetarg, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni, licząc od daty zamknięcia  przetargu.
Uczestnik przetargu, który wygra przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie, pokój 111, tel. 56 677 17 48 lub 513 090 318 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chelmno.pl i www.chelmno.pl
 
 
 
Burmistrza Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski

Powiadom znajomego