W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442drugi przetarg ustny ograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GN.6840.1.2017.KO
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia Drugi przetarg ustny ograniczony
Wartość zamówienia 20 000,00 zł
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Nabywcą nieruchomości został Pan Józef Nogalski za ceną 20 200 zł.
Chełmno, dnia 11 września 2017 r.
 
  OGŁOSZENIE
   
Burmistrz Miasta Chełmna
   
na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2, art. 39 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.  2147 z późn. zm.)
 
ogłasza
 
DRUGI PRZETARG USTNY OGRANICZONY
 
polegający na sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 35 o powierzchni 452 m2, położonej przy ul. Wiśniowej 19 w Chełmnie, zapisanej w księdze wieczystej KW TO1C/00010810/8 w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta, przeznaczona jest jako tereny zabudowy o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (jednostka strukturalna H33 MN).
 
Cena wywoławcza wynosi 20 000,00 zł brutto
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
 
Cena zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest w żaden sposób obciążona.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2017 r. o godz. 900 w sali nr 204 Urzędu Miasta przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 2 000,00 zł w kasie Urzędu Miasta przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Chełmnie – Bank Millenium  nr 88 1160 2202 0000 0003 3297 0926 najpóźniej do dnia 16 października 2017 r. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w urzędu.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek nr 36 i nr 39, położonych w obrębie 4 miasta Chełmna z uwagi na brak możliwości zabudowy przedmiotowej działki.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się z planem zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U z 2014 r. poz. 1490) oraz Zarządzenia Nr 48/2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 3 kwietnia 2017 r.
Pierwszy przetarg polegający na sprzedaży w/w nieruchomości odbył się w dniu 30 czerwca 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć w terminie do dnia 16 października 2017 r.  do godz. 15:00 w biurze podawczym Urzędu Miasta przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie, pok. 101 pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. urzędu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić  mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego. Zapłata ceny za nabytą nieruchomość (po zaliczeniu wpłaconego wadium) winna nastąpić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, której termin ustali sprzedający.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
Nabywca ponosi  koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
Uczestnikowi, który wygra przetarg, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni, licząc od daty zamknięcia przetargu.
Uczestnik przetargu, który wygra przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nabywają nieruchomość na zasadach określonych w w/w ustawie.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie, pokój 111, tel. 56 677 17 48 lub 513 090 318.
 
Burmistrza Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski

Powiadom znajomego