W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442III przetarg ustny nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Wodnej 2 w Chełmnie
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GN.6840.28.2016.KO
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia Iii przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia 100 000,00 zł
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Nabywcą lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Wodnej 2 w Chełmnie została Pani Kornelia Piórkowska za cenę 101 000 zł
Chełmno, dnia 28 sierpnia 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Miasta Chełmna
 
 
w oparciu o art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
 
ogłasza
 
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
polegający na sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni 53,69 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym to jest piwnicą nr 6 o powierzchni 1,72 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Wodnej 2 w Chełmnie, stanowiącego własność Gminy Miasta Chełmna, zapisanego w księdze wieczystej KW TO1C/00028999/5 wraz ze sprzedażą prawa własności udziału wynoszącego 5541/55128 części nieruchomości wspólnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 218 o powierzchni 1027 m2, położonej przy ul. Wodnej 2 w Chełmnie, zapisanej w księdze wieczystej KW TO1C/00025572/5.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona jest jako tereny zabudowy o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (jednostka strukturalna A3/1MW) i położona jest w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej.
 
Cena wywoławcza wynosi 100 000,00 zł
(słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) w/w sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest w żaden sposób obciążona.
Przetarg odbędzie się w dniu 6 października 2017 r. o godz. 9.00 w sali nr 204 Urzędu Miasta przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 10 000,00 zł w kasie Urzędu Miasta przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Chełmnie – Bank Spółdzielczy w Chełmnie nr 50 9486 0005 0000 0361 2000 0029 najpóźniej do dnia 2 października 2017 r. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Pierwszy przetarg na w/w nieruchomość odbył się w dniu 10 kwietnia 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na w/w nieruchomość odbył się w dniu 30 czerwca 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U z 2014 r. poz. 1490) oraz Zarządzenia Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 stycznia 2017 r.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium,
- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
- w przypadku spółek osobowych prawa handlowego – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.   
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić  mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Zapłata ceny za nabytą nieruchomość (po zaliczeniu wpłaconego wadium) winna nastąpić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, której termin ustali sprzedający.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
Nabywca ponosi  koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
Uczestnikowi, który wygra przetarg, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni, licząc od daty zamknięcia  przetargu na konto podane przez uczestnika przetargu.
Uczestnik przetargu, który wygra przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nabywają nieruchomość na zasadach określonych w w/w ustawie.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie, pokój 111, tel. 56 677 17 48 lub 513 090 318.
 
 
Burmistrza Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski
 

Powiadom znajomego