W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442I przetarg ustny nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonym w Chełmnie przy ul. Okrężnej 7
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GN.6840.11.2017.ZA
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia I przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia 121.000 zł.
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.Nikt nie przystąpił do przetargu.

                                                                                       Chełmno, dnia 28.08.2017 r.
 
                                                     O G Ł O S Z E N I E
                                                 Burmistrz Miasta Chełmna
                                                                         
 
 w  oparciu  o art. 37 ust. 1 , art. 38 ust. 1 i 2  , art. 40 ust. 1 pkt 1   ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz.U z 2016 poz.2147  z późn. zm.)
                                                           ogłasza
                                           I przetarg ustny nieograniczony
 
polegający na sprzedaży  prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym , położonej w Chełmnie przy ul. Okrężnej 7,  stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 182 o pow. 0.0672 ha , obręb 1, zapisanej w księdze wieczystej KW TO1C/00014241/6.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie planem zagospodarowania przestrzennego  miasta, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z urządzeniami towarzyszącymi ( jednostka strukturalna C 25 MN)
 
                          Cena wywoławcza  łącznie wynosi  121.000 zł /brutto/
                         (słownie złotych: sto dwadzieścia jeden tysięcy 00/100)
 
Zgodnie z  art. 43 ust.1 pkt 10a    ustawy z dnia    11 marca 2004 roku  o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn.zm.) w/w sprzedaż jest  zwolniona z podatku VAT .
 
Przetarg  ustny  nieograniczony   na   w/w   nieruchomość   odbędzie   się   w   dniu                                 6 października  2017 roku o godz.10:00  w sali  nr  204 Urzędu Miasta  przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie.
Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%  ceny wywoławczej tj. 12.100 zł.
    Wadium w formie przelewu   należy  wpłacić  najpóźniej do  dnia 2 października 2017  roku na konto Urzędu Miasta w Chełmnie - Bank Spółdzielczy w Chełmnie                                    Nr 50948600050000036120000029.
Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane  do  zapoznania się   z   zapisami   planu  zagospodarowania  przestrzennego miasta  dotyczącymi   gruntów  będących przedmiotem przetargu.
                        Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów   z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ( tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490  ) oraz Zarządzenia  Nr 63/20157 Burmistrza Miasta  Chełmna  z  dnia 23 czerwca  2017 r.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej :
-dowód wpłaty wadium,
-w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby  również pełnomocnictwo notarialne,
-w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
-w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
-w przypadku spółek osobowych prawa handlowego – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. 
            O wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargu  z tym , że  postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej  z  zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych .
            Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym  w zawiadomieniu burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
            Nabywca uiści koszty  zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
            Uczestnikowi , który wygra przetarg , wpłacone wadium  zalicza się na poczet ceny nabycia , pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia  przetargu.
Uczestnik  przetargu,  który  wygra  przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Osoby , o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami  nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.
      Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu  z ważnych powodów.
            Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1 , pokój nr 111 ,tel. 56 677 17 48 , 56 677 17 58  lub 513 090 318  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chelmno.pl i www.chelmno.pl
 
                                                                                  
                                                                                   Burmistrz Miasta Chełmna
 
                                                                                         Mariusz Kędzierski
 

Powiadom znajomego